Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Coronafeirws (COVID-19) - Help ar gyfer busnesau

Oherwydd y sefyllfa bresennol Covid-19, mae Incwm a Dyfarniadau Cyngor Sir Powys wedi sefydlu rhif ffôn penodol ar gyfer unrhyw un sy'n dymuno siarad â chynghorydd sy'n gallu eu helpu gyda gostyngiadau trethi busnes a grantiau, gwybodaeth am fudd-daliadau, materion ariannol a chyngor ar ddyledion.  Bydd y rhif ffôn hwn ar gael o 9 - 4 bob dydd.
Y rhif yw: 01597 826345

Cronfa Cadernid £500m - Llywodraeth Cymru

Cyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ar 30/03/20.   Mae cronfa £500 miliwn ar gael wedi'i hanelu'n bennaf at gefnogi'r cwmnïau hynny yng Nghymru sydd heb fod yn gymwys i gael cymorth o'r pecynnau cymorth a gyhoeddwyd yn flaenorol.   Mae'n cynnwys dwy elfen:

 • £100m Cynllun Benthyciadau Busnes Cymru Covid-19 - ar gael i gwmnïau sy'n cael problemau llif arian o ganlyniad i'r pandemig, a bydd yn darparu benthyciadau rhwng £5,000 a £250,000 ar gyfraddau llog ffafriol.   Mae'r cynllun yn fyw nawr, ac mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Banc Datblygu Cymru
 • Cronfa argyfwng gwerth £ 400m - grantiau a chymorth uniongyrchol i fusnesau yn ôl eu maint.  Disgwylir i'r gronfa argyfwng o £400m fod yn fyw ym mis Ebrill. Bydd rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Busnes Cymru
  • Grantiau o £10,000 ar gyfer micro-fusnesau sy'n cyflogi hyd at naw o bobl.
  • Grantiau o hyd at £100,000 i gwmnïau bach a chanolig gyda rhwng 10 a 249 o weithwyr.
  • Cymorth i gwmniau mawr yng Nghymru, sydd o bwysigrwydd cymdeithasol neu economaidd tyngedfennol i Gymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn cefnogaeth gwerth £1.4 biliwn i fusnesau bach i'w helpu yn ystod yr argyfwng Coronafeirws. Mae manylion llawn am sut y gall busnesau gael mynediad at yr arian hwn dal i ddod ac fe fydd y manylion yn cael eu diweddaru fel y bydd gwybodaeth bellach yn dod ar gael.

Os ydych yn profi anawsterau ar hyn o bryd neu os oes gennych unrhyw bryderon o ran gweithrediadau/cadwyn cyflenwi eich busnes, yna cysylltwch â llinell gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000. I wybod y diweddaraf o ran y cyfarwyddyd diwethaf i fusnesau, edrychwch ar dudalen Cyngor Coronafeirws Busnes Cymru.

Mae cyngor pellach i fusnesau ar gael hefyd ar wefannau Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.

Rhyddhad Ardrethi Busnes

Bydd Llywodraeth Cymru yn darparu arian grant i'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru er mwyn darparu'r Cynllun Gostyngiadau Trethi ar gyfer Ardrethi, Hamdden a Lletygarwch i drethdalwyr cymwys ar gyfer 2020-21.  Nod y cynllun yw rhoi cymorth i eiddo cymwys sy'n cael ei ddefnyddio drwy gynnig disgownt o 100% ar y bil ardrethi annomestig ar gyfer eiddo, i bob safle cymwys.  Bydd y cynllun yn gymwys i bob trethdalwr cymwys sydd â gwerth ardrethol o £500,000 neu lai. Gweinyddir hyn trwy Gyngor Sir Powys.

Bydd pecyn newydd o gefnogaeth ar gael i fusnesau adwerthu, hamdden a lletygarwch gyda gwerth ardrethol o rhwng £12,001 a £51,000 gan gynnig un flwyddyn o ryddhad ardrethi busnes a grant o £25,000.

Mae hefyd yn darparu grant o £10,000 i bob busnes sy'n gymwys am Ryddhad Ardrethi Busnesau Bach gyda gwerth ardrethol o £12,000 neu lai.

Ni fydd busnesau nad ydynt yn gymwys am y gefnogaeth hon yn gorfod gwneud unrhyw beth i ymgeisio ar gyfer y cynlluniau hyn. Fe fyddant yn cael eu gweinyddu trwy'r system Trethi Busnes. Nid oes angen i chi gysylltu â'r Cyngor am hyn, byddwch yn derbyn y wybodaeth ymhen amser. Mae biliau trethi ar gyfer blwyddyn ariannol 2020/21 eisoes wedi cael eu cyhoeddi heb y rhyddhad wedi'i gynnwys. Bydd unrhyw fuses sy'n bodloni'r meini prawf ar gyfer y rhyddhad newydd hwn yn derbyn bil ardrethi busnes sydd wedi'i ddiweddaru ar y cyfle cynharaf posibl.

Grant Newydd i Fusnesau Bach

Bydd busnesau yn gallu ymgeisio am grant busnes newydd. Bydd manylion am sut i ymgeisio ar gael yn fuan.

Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes - Ar agor yn awr am geisiadau

Mae'r Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes newydd yn Sgil Coronafeirws yn cefnogi Mentrau Bach a Chanolig gyda mynediad at gyfalaf gwaith (gan gynnwys benthyciadau, gorddrafftiau, cyllid anfonebu a chyllid asedau) o hyd at £5 miliwn mewn gwerth ac ar gyfer hyd at 6 mlynedd. Mae'r cynllun yn agored am geisiadau erbyn hyn. I ymgeisio, dylech siarad gyda'ch banc neu un o'r 40 darparwr cyllid achrededig  (nid y Banc Busnes Prydeinig) cyn gynted ag sy'n bosibl, i drafod eich cynllun busnes. Gallwch ganfod y diweddaraf ar y ffyrdd gorau i gysylltu â hwy trwy eu gwefannau. Mae rheolau llawn y cynllun a'r rhestr o fenthycwyr achrededig ar gael ar wefan y Banc Busnes Prydeinig

Cymorth gan Lywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi cyfarwyddyd a chefnogaeth pellach i fusnesau. Mae'r pecyn o fesurau i gefnogi busnesau yn cynnwys:

 • Cynllun Cadw Swyddi yn ystod Coronafeirws
 • Gohirio taliadau TAW a Threth Incwm
 • Pecyn rhyddhad Cyflog Salwch Statudol i fusnesau o faint bach a chanolig (Mentrau Bach a Chanolig)
 • Cynllun Amser Talu (Time to Pay) Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM)
 • Cyfleuster Cyllid Corfforaethol Banc Lloegr

Hunangyflogedig

Bydd y cynllun hwn yn caniatau i chi hawlio grant trethadwy gwerth 80% o'ch elw masnachu hyd at uchafswm o £2,500 y mis am y 3 mis nesaf.  Efallai y caiff hwn ei ymestyn os bydd angen.

 

Banc Datblygu Cymru

I helpu rheoli a chyfyngu ar effaith masnachol Covid-19, mae Banc Datblygu Cymru yn cynnig 3 mis o wyliau ad-dalu gyda'r ffi cyfalaf a monitro ar gyfer pob cwsmer ar gais. Mae nifer o fenthycwyr a banciau preifat hefyd yn sicrhau fod cronfeydd ar gael i fusnesau bach a effeithir gan COVID-19.

Sefydliadau'r Trydydd Sector

Am gyngor a chymorth ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Crynodeb o Gymorth

Math o Fusnes

Amodau

Cefnogaeth

Ffynhonnell

Dolen

Adwerthu/hamdden/lletygarwch

PAWB

 

100% o ryddhad ardrethi busnes

Llywodraeth Cymru

Bydd hyn yn cael ei weinyddu trwy'r system ardrethi busnes. Nid oes rhaid i chi wneud dim. Bydd y Cyngor yn cysylltu â chi.

 

https://gov.wales/coronavirus-covid-19-support-businesses

Adwerthu/hamdden/lletygarwch

Gwerth ardrethol £12,001 - £51,000

 

Grant: £25,000

Llywodraeth Cymru

PAWB

Gwerth ardrethol <=£12,000 ac os yn derbyn Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach (SBRR)

Grant: £10,000

Llywodraeth Cymru

Tafarndai

Gwerth ardrethol £51,000 - £100,000

Gostyngiad o £5,000 mewn ardrethi busnes

Llywodraeth Cymru

Grant newydd i fusnesau bach

 

 

Llywodraeth Cymru

Bydd busnesau yn ymgeisio am grant newydd i fusnesau. Bydd manylion am sut i ymgeisio ar gael yn fuan.

https://gov.wales/coronavirus-covid-19-support-businesses

Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnesau

Bydd busnesau o faint bach a chanolig (Mentrau Bach a Chanolig) yn gallu ymgeisio am fenthyciadau banc a gorddrafftiau.

Bydd y cynllun yn cefnogi benthyciadau o hyd at at £5 miliwn mewn gwerth.

Llywodraeth y DU

Mae'r cynllun hwn ar agor i dderbyn ceisiadau erbyn hyn. I ymgeisio, dylech siarad â'ch banc neu gydag un o'r 40 darparwr cyllid achrededig

https://gov.wales/coronavirus-covid-19-support-businesses

https://www.british-business-bank.co.uk/ourpartners/supporting-business-loans-enterprise-finance-guarantee/

Mentrau Bach a Chanolig

Dan 250  o weithwyr

2 wythnos o dâl salwch statudol fesul gweithiwr gyda covid-19

Llywodraeth y DU

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-about-covid-19/covid-19-support-for-businesses#support-for-businesses-who-are-paying-sick-pay-to-employees

Cwmnïau mwy

 

Cyfleuster Cyllid Covid-19 Corfforaethol Banc Lloegr

Llywodraeth y DU

Mae'r cynllun ar agor i dderbyn ceisiadau erbyn hyn.

https://www.bankofengland.co.uk/news/2020/march/the-covid-corporate-financing-facility

Sefydliadau'r Trydydd Sector 

Am gyngor a chymorth ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Llywodraeth y DUhttps://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme 

PAWB a'r hunangyflogedig

 

Gwasanaeth Amser i Dalu (Time to Pay) CThEM

Llywodraeth y DU

https://www.gov.uk/government/news/tax-helpline-to-support-businesses-affected-by-coronavirus-covid-19

Cwsmeriaid Banc Datblygu Cymru

 

3 mis o wyliau ad-dalu gyda'r ffi cyfalaf a monitro ar gyfer pob cwsmer ar gais.

Banc Datblygu Cymru

https://developmentbank.wales/coronavirus-support-welsh-businesses

 

Trydydd Sector / Elusennau  

Llywodraeth Cymru

https://llyw.cymru/coronafeirws-covid-19-cymorth-ir-trydydd-sector-html

Busnesau Bwyd

 

Cyngor

PCChttps://cy.powys.gov.uk/article/8811/Coronafeirws-COVID19---Iechyd-yr-Amgylchedd

 

 

Neges bwysig i gyflenwyr:

Mae'r digwyddiadau cyfredol yn cael effaith arnom i gyd ac mae'r Cyngor am wneud yn siwr y gellir cynnal taliadau i'n cyflenwyr.   Ar hyn o bryd, mae staff y cyngor yn gweithio o gartref ac mae gennym eisoes broses yn ei lle i gyflwyno anfonebau trwy e-bost.  Gellir prosesu anfonebau sy'n cael eu cyflwyno fel hyn llawer cyflymach na dogfennau papur drwy'r post ac nid ydynt yn ddibynnol ar leoliad ein staff.

Felly gofynnwn i chi gyflwyno eich anfonebau wedi'u hatodi i neges e-bost wedi'i hanfon i'r cyfeiriad e-bost canlynol:- invoices@powys.gov.uk.

Gellir cyflwyno anfonebau fel dogfen pdf, neu fel delwedd wedi'i sganio.  Os oes angen cyngor arnoch am ddiwyg y dogfennau, cysylltwch ag invoices@powys.gov.uk.

Wrth gwrs, bydd anfonebau papur sy'n cael eu derbyn drwy'r post yn parhau i gael eu prosesu, ond mae'n annatod y bydd hyn yn cymryd yn hirach.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu