HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Coronafeirws (COVID-19) - Help ar gyfer busnesau

Oherwydd y sefyllfa bresennol Covid-19, mae Incwm a Dyfarniadau Cyngor Sir Powys wedi sefydlu rhif ffôn penodol ar gyfer unrhyw un sy'n dymuno siarad â chynghorydd sy'n gallu eu helpu gyda gostyngiadau trethi busnes a grantiau, gwybodaeth am fudd-daliadau, materion ariannol a chyngor ar ddyledion.  Bydd y rhif ffôn hwn ar gael o 9 - 1 bob dydd.
Y rhif yw: 01597 826345

2 Medi 2020

Cynllun 'Kickstart' gwerth £2 biliwn i greu swyddi newydd i bobl ifanc.

Cyllid a fydd yn creu lleoliadau gwaith o ansawdd uchel dros chwe mis i'r rhai rhwng 16 a 24 oed sydd ar Gredyd Cynhwysol ac sydd mewn perygl o fod yn ddi-waith am dymor hir.

Bydd cyflogwyr yn derbyn cyllid ar gyfer 100% o'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol perthnasol am 25 awr yr wythnos, a chyfraniadau Yswiriant Gwladol cysylltiedig gan y cyflogwr ac isafswm cyfraniadau pensiwn gan y cyflogwr.  Bydd cyflogwyr yn gallu ychwanegu at y cyflog hwn, a bydd y Llywodraeth hefyd yn talu £1.500 i gyflogwyr i drefnu cefnogaeth a hyfforddiant i bobl ar leoliad 'Kickstart' yn ogystal â helpu i dalu am wisgoedd a chostau eraill.

Rhaid i geisiadau fod am o leiaf 30 lleoliad gwaith.

I wybod mwy am y cynllun 'Kickstart' cliciwch yma: http://gov.uk/kickstart

18 Awst 2020

Mae'n gyfraith i fusnesau lletygarwch a lleoliadau risg uchel ofyn am enwau a rhifau ffôn cwsmeriaid i helpu i atal lledaeniad coronafirws. Dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod - https://llyw.cymru/cadw-cofnodion-ynghylch-staff-cwsmeriaid-ac-ymwelwyr-profi-olrhain-diogelu?_ga=2.138142384.100558840.1597759421-2029934540.1582215068 

11 Awst 2020

Ailagor canolfannau cymunedol [215KB]

Ail-agor Salonau Harddwch [214KB]

31 Gorffennaf 2020

Ail-agor Salonau Harddwch yn ddiogel [215KB]

Ail-agor llety gwyliau hunangynhaliol [214KB]

 

 

24 Gorffennaf 2020

Rheolau diwygiedig ar gyfer cadw pellter corfforol ar gyfer Manwerthwyr yng Nghymru

Gweler y Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws)(Rhif 2)(Cymru) 2020 am fanylion llawn: 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-07/rheoliadau-diogelu-iechyd-cyfyngiadau-coronafeirws-rhif-2-cymru-2020.pdf

Camau ymarferol i liniaru'r risg o ledaenu'r Coronafeirws.

 • Cynnal pellter cymdeithasol o 2m
 • Os nad yw hynny'n bosibl darparu Cyfarpar Diogelu Personol
 • Cynnal asesiad risg i wneud yn siwr bod gennych yr holl fesurau rhesymol yn eu lle i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â'r coronafeirws ar eich safle
 • Efallai byddwch yn ystyried ei fod yn briodol neu'n angenrheidiol i ofyn i'ch cwsmeriaid i wisgo gorchudd wyneb.  (Nid yw hyn yn orfodol). 

Gellir gweld y canllawiau ar weithrediad ymarferol y gofynion cyfreithiol y mae'n rhaid i fanwerthwyr eu hystyried yma:

https://llyw.cymru/cymryd-pob-mesur-rhesymol-i-leihaur-risg-o-ddod-i-gysylltiad-ar-coronafeirws-mewn-gweithleoed

21 Gorffennaf 2020

Ail agor y sector lletygarwch [243KB]

Ail-agor llety gwyliau hunangynhaliol [214KB]

Ail-agor Siopau Trin Gwallt [225KB]

Ailagor y Sector Lletygarwch a Thwristiaeth [100KB]

29 Mehefin 2020

Croeso Cymru - Canllawiau i fusnesau twristiaeth

Mae canllawiau i fusnesau twristiaeth  https://llyw.cymru/busnesau-twristiaeth-lletygarwch-canllawiau-i-ailagor-yn-raddol-html?_ga=2.154326072.1697950975.1594029431-1342208155.1593422881 bellach ar gael i helpu busnesau sy'n gweithio yn y sector twristiaeth yng Nghymru gyda chyfyngiadau a gofyniad cyfreithiol o ran y coronafeirws, ac i helpu'r sector i ailagor pan ddaw'r caniatâd.  Mae'n cynnwys llety i ymwelwyr, atyniadau, digwyddiadau a bwytai.

Mae'r strategaeth Profi, Olrhain Diogelu yn rhan allweddol o'r rheolau i'n helpu ni fyw a gweithio ochr yn ochr â'r feirws:

canllawiau ar gyfrifoldebau cyflogwyr i helpu gyda profi ac olrhain cysylltiadau COVID-19.

Bydd methu cydymffurfio â deddfwriaethau a chanllawiau perthnasol ar iechyd y cyhoedd i reoli risgiau i iechyd y cyhoedd yn gallu arwain at gamau pellach gan yr awdurdodau perthnasol.

Sylwch: Bydd y canllawiau hyn yn cael eu diweddaru dros amser.  Gallwch fynd i chwilio am ddiweddariadau ar wefan Llywodraeth Cymru. Os oes gennych unrhyw adborth i Lywodraeth Cymru, anfonwch e-bost at  CSTCovid19@gov.wales.

22 Mehefin 2020

Newidiadau i Reoliadau Coronafeirws o 22 Mehefin 2020 - Cwestiynau a ofynnir yn aml

19 Mehefin 2020

Cyngor i fusnesau ar y newidiadau diweddaraf

17 Mehefin 2020

Arolwg busnes Covid-19

Mae'r cyngor yn gofyn am farn fusnesau i'w helpu i ddeall effeithiau llawn y Coronafeirws ar yr economi leol.

Datblygwyd arolwg newydd sy'n gofyn i fusnesau Powys sut y maen nhw'n ymdopi yn ystod y pandemig a pha gymorth ychwanegol sydd ei angen arnyn nhw.

Bydd yr adborth yn llunio rhan hanfodol o drafodaethau parhaus gyda Llywodraeth Cymru, Busnes Cymru a sefydliadau partner eraill wrth i ni weithio gyda'n gilydd i ddarparu rhagor o gymorth ac i gael Powys ar y ffordd i wella. 

Bydd yr arolwg yn cau ar 12 Gorffennaf a gallwch ei weld yma.

9 Mehefin 2020

Cronfa Cadernid Economaidd - gwirio ydy'ch busnes chi'n gymwys am gymorth o'r cam nesaf

Bellach, gall busnesau ganfod a ydynt yn gymwys i wneud cais am gymorth ariannol o gam nesaf  Cronfa Cadernid Economaidd (ERF) Llywodraeth Cymru.

Mae'r gwiriwr cymhwysedd ar-lein wedi ailagor heddiw a bydd busnesau yn gallu gwneud cais am gymorth o'r cam hwn o'r gronfa erbyn diwedd y mis.

Lluniwyd y Gronfa Cadernid Economaidd i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol ac elusennau, nad ydynt yn gymwys ar gyfer cynlluniau cymorth eraill Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.

Bydd y cam nesaf o'r gronfa yn galluogi busnesau i gael mynediad i £100m pellach o gymorth ariannol.  Mae'n cael ei dargedu ar gyfer microbusnesau, busnesau bach a chanolig a busnesau mawr o bwysigrwydd economaidd hanfodol, sydd heb dderbyn cymorth ariannol eto o'r Gronfa Cadernid Economaidd.

Bydd y gwiriwr cymhwysedd ar-lein yn caniatau cwmniau ac elusennau amser i baratoi eu ceisiadau a gellir ei weld yma:  https://gwirwyrcronfeydd.businesswales.gov.wales/cy

29 Mai 2020

Cynllun Cymorth i'r Hunangyflogedig yn cael ei ymestyn

Bydd y rhai sy'n gymwys o dan y Cynllun Cymorth Incwm i'r Hunangyflogaeth (SEISS), yn gallu hawlio ail grant a'r olaf ym mis Awst. Bydd y grant yn werth 70% o'r elw masnachu misol cyfartalog, a delir mewn un rhandaliad sy'n cwmpasu gwerth tri mis o elw, hyd at uchafswm o £6,570 i gyd.

Gwefan Trysorlys EM

Ffyrlo Hyblyg

O 1 Gorffennaf 2020, bydd busnesau'n cael yr hyblygrwydd i ddod â gweithwyr sydd ar ffyrlo yn ôl yn rhan-amser.  Bydd cwmnïau unigol yn penderfynu ar yr oriau a'r patrymau sifftiau y bydd eu gweithwyr yn gweithio pan fyddan nhw'n dychwelyd, fel y gallant benderfynu ar yr hyn sydd fwyaf addas iddyn nhw - a byddant yn gyfrifol am dalu eu cyflogau tra eu bod yn y gwaith.

15 Mai 2020

Mae Cyngor Sir Powys yn falch o gyhoeddi cefnogaeth i'n Elusennau lleol, ein Clybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol, ein Cwmnïau Buddiannau Cymunedol a'n Sefydliadau Dielw yn ystod y cyfnod anodd hwn ynghanol effaith y coronafeirws. Mae gennym grantiau o £10,000 y gallwn eu dyfarnu.

Byddwn yn dyfarnu'r grant i'r elusennau hynny sydd yn diwallu'r meini prawf canlynol:

 • Rhaid eu bod yn derbyn gostyngiad dewisol, gostyngiad elusennau neu ostyngiad clybiau chwaraeon amatur cymunedol
 • Rhaid bod ganddynt Werth Trethadwy o £12,000 neu lai
 • Rhaid i'r busnes fod yn un Manwerthu, Hamdden, neu at ryw ddiben Gwasanaeth neu Letygarwch
 • Bod y gweithgaredd o fewn cyrraedd rhesymol i aelodau'r cyhoedd sy'n ymweld.
 • Bod cyfanswm eu "masnachu neu eu gweithgarwch" yn cyfrif am brif ddefnydd, neu ddefnydd cyfan y busnes
 • Os ydynt wedi cael cymorth grant gwerth £10000 gan y Gronfa Cadernid Economaidd a/neu Gronfa Cymorth Brys Chwaraeon Cymru yna ni allwn eu helpu. Os ydynt wedi cael llai na £10000 gallwn ni dalu'r gwahaniaeth.
 • Os oes ganddynt fwy nag un eiddo cymwys ym Mhowys, dim ond ar gyfer uchafswm o ddau eiddo y gallwn ddyfarnu cymorth.
 • Rhaid iddynt wneud cais erbyn 5pm ar 30  Mehefin i gael eu hystyried

Byddwn yn anfon llythyrau o 18 Mai 2020 ymlaen i Elusennau, Clybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol, Cwmnïau Buddiannau Cymunedol a sefydliadau dielw a all fod yn gymwys ar gyfer y grant. Bydd rhaid i chi ddilyn y cyfarwyddiadau yn y llythyr a gwneud cais ar-lein.

13 Mai 2020

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths wedi cyhoeddi y bydd arian i ffermwyr llaeth Cymru sydd wedi'u heffeithio gan yr amodau anodd ar y farchnad o ganlyniad i'r coronafeirws.

Mae'r pandemig byd-eang wedi cael effaith sylweddol ar y sector llaeth o ganlyniad i gau'r sectorau gwasanaethau bwyd a lletygarwch.

I gefnogi'r sector, bydd y ffermwyr llaeth hynny sydd wedi colli dros 25% o'u hincwm ym mis Ebrill a Mai â hawl i hyd at £10,000 i'w digolledu am 70% o'r incwm a gollwyd.  Bydd hyn yn eu helpu i sicrhau y byddant yn gallu parhau i weithredu heb effeithio ar les anifeiliaid a'r amgylchedd.

https://llyw.cymru/cylild-newydd-i-gefnogi-ffermwyr-llaeth-yn-ystod-covid-19?_

12 Mai 2020

Ymestyn y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirwshyd at 31ain Hydref 2020

·         bydd gweithwyr ar ffyrlo ar hyd a lled y DU yn parhau i dderbyn 80% o'u cyflog cyfredol, hyd at £2,500

·         bydd hyblygrwydd newydd yn cael ei gyflwyno o Awst ymlaen i gael gweithwyr yn ôl i'r gwaith a rhoi hwb i'r economi

gov.uk/guidance/claim-for-wages-through-the-coronavirus-job-retention-scheme ...

*Nodyn atgoffa* Cynllun Hunan-gyflogaeth CThEM yn agor i fusnes heddiw

Gwiriwch yma beth fydd angen i chi ei wneud er mwyn hawlio:

https://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme

Canllawiau gweithio'n ddiogel yn ystod cyfnod y coronafeirws

Mae Llywodraeth DU wedi cyflwyno canllawiau i helpu cyflogwyr, gweithwyr a'r hunan-gyflogedig ddeall sut i weithio'n ddiogel yn ystod y pandemig coronafeirws.

Mae'r 8 canllaw yn ymwneud ag amrediad o wahanol fathau o waith. Efallai y bydd angen i chi ddefnyddio mwy nag un o'r canllawiau hyn wrth i chi feddwl beth fydd angen i chi wneud er mwyn cadw pobl yn ddiogel.

https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19

6 Mai 2020

Rydym wedi dyfarnu gostyngiad mewn trethi busnes i'r busnesau cymwys hynny o fewn y sector manwerthu, hamdden a lletygarwch a byddwn yn anfon biliau diwygiedig.  Mae hyn yn gyfanswm o £10.5m mewn gostyngiadau gyda 1,260 o fusnesau ym Mhowys yn derbyn bil o ddim yn 2020/21.

30 Ebrill 2020

Benthyciadau Bounce Back

Bydd busnesau bach yn elwa ar gynllun cyllid carlam newydd sy'n darparu benthyciadau gyda gwarant 100% a gefnogir gan y llywodraeth ar gyfer benthycwyr.       

Byddai'r cynllun benthyciadau Bounce Back yn helpu i gryfhau'r pecyn cymorth presennol sydd ar gael i'r busnesau lleiaf a effeithiwyd gan y pandemig coronafeirws.

Mae'r manylion fel a ganlyn:

 • bydd busnesau'n gallu benthyg rhwng £2,000 a £50,000 a chael gafael ar yr arian o fewn ychydig ddyddiau
 • bydd y benthyciadau'n ddi-log am y 12 mis cyntaf, a gall busnesau wneud cais ar-lein trwy gwblhau ffurflen fer a syml

Bydd y cynllun ar agor i dderbyn ceisiadau ddydd Llun 4 Mai 2020. Gall cwmnïau gael gafael ar y benthyciadau hyn trwy rwydwaith o fenthycwyr achrededig.

Am ragor o fanylion, ewch i wefan GOV.UK.

21 Ebrill 2020

Teclyn dod o hyd i Gymorth

Mae Llywodraeth y DU wedi lansio teclyn 'dod o hyd i gymorth' newydd a fydd yn helpu busnesau a phobl hunangyflogedig ledled y DU i benderfynu'n gyflym ac yn hawdd pa gymorth ariannol sydd ar gael iddynt yn ystod pandemig COVID-19.

Bydd y teclyn ar GOV.UK yn gofyn i berchenogion busnesau i lenwi holiadur ar-lein syml, a all gymryd munudau i'w llenwi, a byddant wedyn yn cael eu cyfeirio at restr o'r holl gymorth ariannol y gallent fod yn gymwys i'w gael.

Gellir dod o hyd i'r teclyn cymorth busnes newydd yn https://www.gov.uk/business-coronavirus-support-Finder

20 Ebrill 2020

Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws yn mynd yn fyw

Mae Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws Llywodraeth y DU wedi mynd yn fyw heddiw, gyda busnesau'n gallu hawlio hyd at £2,500 y mis tuag at gyflogau staff.

Gall cyflogwyr wneud cais am grantiau arian parod uniongyrchol drwy borth ar-lein newydd Cyllid a Thollau EM (HRMC).

Mae'r cynllun yn caniatáu i gyflogwyr hawlio grant arian parod o hyd at 80% o gyflogau gweithwyr sydd ar ffyrlo, gyda'r swm wedi'i osod ar uchafswm o £2,500 y mis.

gov.uk/guidance/claim-for-wages-through-the-coronavirus-job-retention-scheme ...

16 Ebrill 2020

Cronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru

Bydd y broses ymgeisio ar gyfer busnesau sy'n gymwys i gael cymorth ariannol gan y Gronfa Cadernid Economaidd yn agor ar ddydd Gwener 17 Ebrill. Bydd y cam hwn yn rhyddhau £200m ac yn targedu meicrofusnesau, busnesau bach a chanolig a busnesau mawr.  Mae manylion llawn y meini prawf i weld pwy sy'n gymwys ar gael yng Ngwiriwr Cronfa Busnes Cymru.

9 Ebrill 2020

Cynllun benthyciad gwerth £100 miliwn Banc Datblygu Cymru wedi'i ddefnyddio'n llawn yn ystod yr wythnos gyntaf

https://developmentbank.wales/cy/newyddion-digwyddiadau/cynllun-benthyciad-gwerth-ps100-miliwn-banc-datblygu-cymru-wedii-ddefnyddion

2 Ebrill 2020

Cronfa Cadernid £500m - Llywodraeth Cymru

Cyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ar 30/03/20.   Mae cronfa £500 miliwn ar gael wedi'i hanelu'n bennaf at gefnogi'r cwmnïau hynny yng Nghymru sydd heb fod yn gymwys i gael cymorth o'r pecynnau cymorth a gyhoeddwyd yn flaenorol.   Mae'n cynnwys dwy elfen:

 • £100m Cynllun Benthyciadau Busnes Cymru Covid-19 - ar gael i gwmnïau sy'n cael problemau llif arian o ganlyniad i'r pandemig, a bydd yn darparu benthyciadau rhwng £5,000 a £250,000 ar gyfraddau llog ffafriol.   Mae'r cynllun yn fyw nawr, ac mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Banc Datblygu Cymru
 • Cronfa argyfwng gwerth £ 400m - grantiau a chymorth uniongyrchol i fusnesau yn ôl eu maint.  Disgwylir i'r gronfa argyfwng o £400m fod yn fyw ym mis Ebrill. Bydd rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Busnes Cymru
  • Grantiau o £10,000 ar gyfer micro-fusnesau sy'n cyflogi hyd at naw o bobl.
  • Grantiau o hyd at £100,000 i gwmnïau bach a chanolig gyda rhwng 10 a 249 o weithwyr.
  • Cymorth i gwmniau mawr yng Nghymru, sydd o bwysigrwydd cymdeithasol neu economaidd tyngedfennol i Gymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn cefnogaeth gwerth £1.4 biliwn i fusnesau bach i'w helpu yn ystod yr argyfwng Coronafeirws. Mae manylion llawn am sut y gall busnesau gael mynediad at yr arian hwn dal i ddod ac fe fydd y manylion yn cael eu diweddaru fel y bydd gwybodaeth bellach yn dod ar gael.

Os ydych yn profi anawsterau ar hyn o bryd neu os oes gennych unrhyw bryderon o ran gweithrediadau/cadwyn cyflenwi eich busnes, yna cysylltwch â llinell gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000. I wybod y diweddaraf o ran y cyfarwyddyd diwethaf i fusnesau, edrychwch ar dudalen Cyngor Coronafeirws Busnes Cymru.

Mae cyngor pellach i fusnesau ar gael hefyd ar wefannau Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.

Rhyddhad Ardrethi Busnes

Bydd Llywodraeth Cymru yn darparu arian grant i'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru er mwyn darparu'r Cynllun Gostyngiadau Trethi ar gyfer Ardrethi, Hamdden a Lletygarwch i drethdalwyr cymwys ar gyfer 2020-21.  Nod y cynllun yw rhoi cymorth i eiddo cymwys sy'n cael ei ddefnyddio drwy gynnig disgownt o 100% ar y bil ardrethi annomestig ar gyfer eiddo, i bob safle cymwys.  Bydd y cynllun yn gymwys i bob trethdalwr cymwys sydd â gwerth ardrethol o £500,000 neu lai. Gweinyddir hyn trwy Gyngor Sir Powys.

Bydd pecyn newydd o gefnogaeth ar gael i fusnesau adwerthu, hamdden a lletygarwch gyda gwerth ardrethol o rhwng £12,001 a £51,000 gan gynnig un flwyddyn o ryddhad ardrethi busnes a grant o £25,000.

Mae hefyd yn darparu grant o £10,000 i bob busnes sy'n gymwys am Ryddhad Ardrethi Busnesau Bach gyda gwerth ardrethol o £12,000 neu lai.

Ni fydd busnesau nad ydynt yn gymwys am y gefnogaeth hon yn gorfod gwneud unrhyw beth i ymgeisio ar gyfer y cynlluniau hyn. Fe fyddant yn cael eu gweinyddu trwy'r system Trethi Busnes. Nid oes angen i chi gysylltu â'r Cyngor am hyn, byddwch yn derbyn y wybodaeth ymhen amser. Mae biliau trethi ar gyfer blwyddyn ariannol 2020/21 eisoes wedi cael eu cyhoeddi heb y rhyddhad wedi'i gynnwys. Bydd unrhyw fuses sy'n bodloni'r meini prawf ar gyfer y rhyddhad newydd hwn yn derbyn bil ardrethi busnes sydd wedi'i ddiweddaru ar y cyfle cynharaf posibl.

Grant Newydd i Fusnesau Bach

Bydd busnesau yn gallu ymgeisio am grant busnes newydd. Bydd manylion am sut i ymgeisio ar gael yn fuan.

Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes - Ar agor yn awr am geisiadau

Mae'r Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes newydd yn Sgil Coronafeirws yn cefnogi Mentrau Bach a Chanolig gyda mynediad at gyfalaf gwaith (gan gynnwys benthyciadau, gorddrafftiau, cyllid anfonebu a chyllid asedau) o hyd at £5 miliwn mewn gwerth ac ar gyfer hyd at 6 mlynedd. Mae'r cynllun yn agored am geisiadau erbyn hyn. I ymgeisio, dylech siarad gyda'ch banc neu un o'r 40 darparwr cyllid achrededig  (nid y Banc Busnes Prydeinig) cyn gynted ag sy'n bosibl, i drafod eich cynllun busnes. Gallwch ganfod y diweddaraf ar y ffyrdd gorau i gysylltu â hwy trwy eu gwefannau. Mae rheolau llawn y cynllun a'r rhestr o fenthycwyr achrededig ar gael ar wefan y Banc Busnes Prydeinig

Cymorth gan Lywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi cyfarwyddyd a chefnogaeth pellach i fusnesau. Mae'r pecyn o fesurau i gefnogi busnesau yn cynnwys:

 • Cynllun Cadw Swyddi yn ystod Coronafeirws
 • Gohirio taliadau TAW a Threth Incwm
 • Pecyn rhyddhad Cyflog Salwch Statudol i fusnesau o faint bach a chanolig (Mentrau Bach a Chanolig)
 • Cynllun Amser Talu (Time to Pay) Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM)
 • Cyfleuster Cyllid Corfforaethol Banc Lloegr

Hunangyflogedig

Bydd y cynllun hwn yn caniatau i chi hawlio grant trethadwy gwerth 80% o'ch elw masnachu hyd at uchafswm o £2,500 y mis am y 3 mis nesaf.  Efallai y caiff hwn ei ymestyn os bydd angen.

 

Banc Datblygu Cymru

I helpu rheoli a chyfyngu ar effaith masnachol Covid-19, mae Banc Datblygu Cymru yn cynnig 3 mis o wyliau ad-dalu gyda'r ffi cyfalaf a monitro ar gyfer pob cwsmer ar gais. Mae nifer o fenthycwyr a banciau preifat hefyd yn sicrhau fod cronfeydd ar gael i fusnesau bach a effeithir gan COVID-19.

Sefydliadau'r Trydydd Sector

Am gyngor a chymorth ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Crynodeb o Gymorth

Math o Fusnes

Amodau

Cefnogaeth

Ffynhonnell

Dolen

Adwerthu/hamdden/lletygarwch

PAWB

 

100% o ryddhad ardrethi busnes

Llywodraeth Cymru

Bydd hyn yn cael ei weinyddu trwy'r system ardrethi busnes. Nid oes rhaid i chi wneud dim. Bydd y Cyngor yn cysylltu â chi.

 

https://gov.wales/coronavirus-covid-19-support-businesses

Adwerthu/hamdden/lletygarwch

Gwerth ardrethol £12,001 - £51,000

 

Grant: £25,000

Llywodraeth Cymru

PAWB

Gwerth ardrethol <=£12,000 ac os yn derbyn Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach (SBRR)

Grant: £10,000

Llywodraeth Cymru

Tafarndai

Gwerth ardrethol £51,000 - £100,000

Gostyngiad o £5,000 mewn ardrethi busnes

Llywodraeth Cymru

Grant newydd i fusnesau bach

 

 

Llywodraeth Cymru

Bydd busnesau yn ymgeisio am grant newydd i fusnesau. Bydd manylion am sut i ymgeisio ar gael yn fuan.

https://gov.wales/coronavirus-covid-19-support-businesses

Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnesau

Bydd busnesau o faint bach a chanolig (Mentrau Bach a Chanolig) yn gallu ymgeisio am fenthyciadau banc a gorddrafftiau.

Bydd y cynllun yn cefnogi benthyciadau o hyd at at £5 miliwn mewn gwerth.

Llywodraeth y DU

Mae'r cynllun hwn ar agor i dderbyn ceisiadau erbyn hyn. I ymgeisio, dylech siarad â'ch banc neu gydag un o'r 40 darparwr cyllid achrededig

https://gov.wales/coronavirus-covid-19-support-businesses

https://www.british-business-bank.co.uk/ourpartners/supporting-business-loans-enterprise-finance-guarantee/

Mentrau Bach a Chanolig

Dan 250  o weithwyr

2 wythnos o dâl salwch statudol fesul gweithiwr gyda covid-19

Llywodraeth y DU

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-about-covid-19/covid-19-support-for-businesses#support-for-businesses-who-are-paying-sick-pay-to-employees

Cwmnïau mwy

 

Cyfleuster Cyllid Covid-19 Corfforaethol Banc Lloegr

Llywodraeth y DU

Mae'r cynllun ar agor i dderbyn ceisiadau erbyn hyn.

https://www.bankofengland.co.uk/news/2020/march/the-covid-corporate-financing-facility

Sefydliadau'r Trydydd Sector 

Am gyngor a chymorth ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Llywodraeth y DUhttps://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme

PAWB a'r hunangyflogedig

 

Gwasanaeth Amser i Dalu (Time to Pay) CThEM

Llywodraeth y DU

https://www.gov.uk/government/news/tax-helpline-to-support-businesses-affected-by-coronavirus-covid-19

Cwsmeriaid Banc Datblygu Cymru

 

3 mis o wyliau ad-dalu gyda'r ffi cyfalaf a monitro ar gyfer pob cwsmer ar gais.

Banc Datblygu Cymru

https://developmentbank.wales/coronavirus-support-welsh-businesses

 

Trydydd Sector / Elusennau  

Llywodraeth Cymru

https://llyw.cymru/coronafeirws-covid-19-cymorth-ir-trydydd-sector

Busnesau Bwyd

 

Cyngor

PCChttps://cy.powys.gov.uk/article/8811/Coronafeirws-COVID19---Iechyd-yr-Amgylchedd

 

 

Neges bwysig i gyflenwyr:

Mae'r digwyddiadau cyfredol yn cael effaith arnom i gyd ac mae'r Cyngor am wneud yn siwr y gellir cynnal taliadau i'n cyflenwyr.   Ar hyn o bryd, mae staff y cyngor yn gweithio o gartref ac mae gennym eisoes broses yn ei lle i gyflwyno anfonebau trwy e-bost.  Gellir prosesu anfonebau sy'n cael eu cyflwyno fel hyn llawer cyflymach na dogfennau papur drwy'r post ac nid ydynt yn ddibynnol ar leoliad ein staff.

Felly gofynnwn i chi gyflwyno eich anfonebau wedi'u hatodi i neges e-bost wedi'i hanfon i'r cyfeiriad e-bost canlynol:- invoices@powys.gov.uk.

Gellir cyflwyno anfonebau fel dogfen pdf, neu fel delwedd wedi'i sganio.  Os oes angen cyngor arnoch am ddiwyg y dogfennau, cysylltwch ag invoices@powys.gov.uk.

Wrth gwrs, bydd anfonebau papur sy'n cael eu derbyn drwy'r post yn parhau i gael eu prosesu, ond mae'n annatod y bydd hyn yn cymryd yn hirach.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu