Coronafeirws (COVID-19) - Help ar gyfer busnesau

Oherwydd y sefyllfa bresennol Covid-19, mae Incwm a Dyfarniadau Cyngor Sir Powys wedi sefydlu rhif ffôn penodol ar gyfer unrhyw un sy'n dymuno siarad â chynghorydd sy'n gallu eu helpu gyda gostyngiadau trethi busnes a grantiau, gwybodaeth am fudd-daliadau, materion ariannol a chyngor ar ddyledion.  Bydd y rhif ffôn hwn ar gael o 9 - 1 bob dydd.
Y rhif yw: 01597 826345

Mae cymorth ariannol yn cael ei roi i fusnesau sy'n cael eu heffeithio gan gamau'r cyfnod atal byr.
Rydym yn aros am ganllawiau terfynol gan Lywodraeth Cymru o ran manylion y cynlluniau a fydd yn cael eu rhoi ar waith.  Lle bo modd, bydd taliadau'n cael eu gwneud yn awtomatig. Gofynnir i fusnesau Powys beidio â chysylltu â'r cyngor sir ar hyn o bryd ond i roi amser i ni weithio ar y trefniadau.  Bydd y wybodaeth yn cael ei chyhoeddi cyn gynted ag y bydd ar gael. 

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar y gefnogaeth sydd ar gael oddi wrth Lywodraeth Cymru ar gyfer busnesau bach yn ystod yr achosion coronafeirws ewch i: https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy

Neu gallwch chi alw llinell cymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000.

I weld y newyddion diweddaraf gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig am y gefnogaeth sydd ar gael ar gyfer busnesau ewch i:https://www.gov.uk/government/collections/financial-support-for-businesses-during-coronavirus-covid-19

 

Hefyd, gallwch weld gwybodaeth am gefnogaeth ariannol ar gyfer eich busnes yma:

https://www.gov.uk/business-coronavirus-support-finder

 

Cynlluniau Ariannu

Y Gronfa Cadernid Economaidd

Grant Datblygu Busnes Cam 3. Mae cefnogaeth ehangach ar gael i sicrhau swyddi a helpu busnesau i ddatblygu. Gallwch wirio i weld a yw'ch busnes yn gymwys i wneud cais yma:

https://fundchecker.businesswales.gov.wales/erfphase3

Yn agored o: 26 Hydref 2020       

 

Cronfa Adfer Chwaraeon a Hamdden

Cefnogaeth ar gyfer clybiau chwaraeon, canolfannau hamdden awdurdodau lleol, darparwyr annibynnol a digwyddiadau chwaraeon.

Gwefan Chwaraeon Cymru https://www.chwaraeon.cymru/.

Yn agored o: Hydref 2020       

 

Cronfa Cymru Actif

Cronfa yw hon i ddiogelu clybiau a sefydliadau neu grwpiau cymunedol sydd mewn perygl ariannol dybryd ac y mae angen cefnogaeth o £300 i £5,000 arnyn nhw.

Mae'r gronfa'n helpu i baratoi clybiau a sefydliadau cymunedol i ailgychwyn, cynyddu nifer y bobl sy'n cymryd rhan yn eu gweithgareddau neu ymateb i Covid-19 yn uniongyrchol. £300-£50,000

https://www.chwaraeon.cymru/cronfacymruactif/

Yn agored nawr.       

 

Y Cynllun Cefnogi Swyddi (Job Support Scheme)

I ddiogelu swyddi lle mae busnesau'n wynebu galw is dros fisoedd y gaeaf oherwydd coronafeirws (COVID-19).

Taflen ffeithiau'r Cynllun Cefnogi Swyddi: https://www.gov.uk/government/publications/job-support-scheme

Yn agor o: 1 Tachwedd 2020       

Yn cau: 1 Mai 2021

 

Ceisiadau Grant i Weithwyr Llawrydd - mae Cam 2 bellach ar agor.​​​​​​​

Grant yw hwn i ddarparu cymorth ariannol i weithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol a chreadigol sy'n wynebu heriau ariannol o ganlyniad i'r argyfwng COVID-19.

I wybod mwy, ewch i'n tudalen Grant i Weithwyr Llawrydd.    

 

Y Cynllun Cymhorthdal Incwm i'r Hunangyflogedig - Yr Ail Grant

Os ydych chi'n hunangyflogedig neu'n aelod o bartneriaeth ac mae coronafeirws (COVID-19) wedi cael effaith andwyol arnoch, gallwch weld a ydych yn gymwys i ddefnyddio'r cynllun hwn i hawlio grant o hyd at £7,500: https://llyw.cymru/cynllun-cymhorthdal-incwm-i-bobl-hunangyflogedig-drwy-gyfnod-y-coronafeirws?_ga=2.232608791.921929893.1602489621-1268835711.1564562772.

Yn agored nawr.

Yn cau: 19 Hydref 2020

 

Estyniad Grant Y Cynllun Cymhorthdal Incwm i'r Hunangyflogedig - Y Trydydd Grant

Ar gyfer pobl hunangyflogedig sy'n gymwys ar gyfer Grant Y Cynllun Cymhorthdal Incwm i'r Hunangyflogedig ac yn masnachu ond sy'n wynebu llai o alw oherwydd COVID-19.

Mae dau grant ar gael o fis Tachwedd 2020 i fis Ebrill 2021. Bydd grantiau'n cael eu talu mewn dau randaliad, gyda phob taliad ar gyfer cyfnod o dri mis.

Taflen Ffeithiau Estyniad Grant Y Cynllun Cymhorthdal Incwm i'r Hunangyflogedig (Saesneg yn Unig):

https://www.gov.uk/government/publications/self-employment-income-support-scheme-grant-extension

Yn agored o: Tachwedd 2020

Yn cau: Ebrill 2021

 

Y Cynllun Kickstart i Greu Swyddi Newydd ar gyfer Pobl Ifanc

Nod y cyllid yw creu lleoliadau gwaith o'r radd flaenaf am chwe mis ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 i 24 oed sydd ar Gredyd Cynhwysol ac y bernir eu bod mewn perygl o fod yn ddi-waith yn y tymor hir. Mae lleiafswm o 30 lle ar gael.

https://businesswales.gov.wales/cy/newyddion-blogiau/newyddion/cynllun-kickstart-yn-agor-ar-gyfer-ceisiadau-gan-gyflogwyr

https://kickstart.campaign.gov.uk/

Yn agored nawr

 

Y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws

Trwy'r cynllun hwn gallwch hawlio am rywfaint o gyflogau'ch gweithwyr os ydych wedi eu rhoi ar ffyrlo neu ffyrlo hyblyg oherwydd Covid-19. Gallwch ddarllen y newyddion diweddaraf am y grant: https://businesswales.gov.wales/cy/newyddion-blogiau/newyddion/y-diweddaraf-am-y-cynllun-cadw-swyddi-drwy-gyfnod-y-coronafeirws ac ar y ddolen isod (Saesneg yn Unig).

https://www.gov.uk/guidance/claim-for-wages-through-the-coronavirus-job-retention-scheme

Yn agored nawr

Yn cau: 31 Hydref 2020

Credyd Cynhwysol

Os nad ydych yn gymwys ar gyfer y cynlluniau Cymhorthdal Incwm i'r Hunangyflogedig neu Dâl Salwch Statudol, efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer Credyd Cynhwysol.

https://www.gov.uk/credyd-cynhwysol

Yn agored nawr       

 

Benthyciad Adfer

Cymorth i fusnesau llai i gael mynediad at gyllid yn gynt oherwydd Covid-19. Nid oes rhaid talu llog neu ffioedd am y deuddeng mis cyntaf - £2,000 to £50,000

Manylion llawn: https://www.gov.uk/guidance/apply-for-a-coronavirus-bounce-back-loan

Yn agored nawr       

 

Cronfa'r Dyfodol Coronafeirws

Benthyciadau ar gyfer cwmnïau arloesol - £125,000 i £5 miliwn

Mae manylion ar gael yma: https://businesswales.gov.wales/cy/newyddion-blogiau/newyddion/gwneud-cais-am-gronfa%E2%80%99r-dyfodol-coronafeirws neu edrychwch ar y ddolen isod (Saesneg yn unig):

https://www.gov.uk/guidance/future-fund

Yn agored nawr       

 

Banc Datblygu Cymru

Cyllid hyblyg i fodloni anghenion pob math o fusnesau - https://developmentbank.wales/cy

Agored nawr

 

Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes

Benthyciadau ar gyfer cwmnïau bach a chanolig - hyd at £5 miliwn.

Gwefan y British Business Bank https://www.british-business-bank.co.uk/ourpartners/coronavirus-business-interruption-loan-scheme-cbils-2/current-accredited-lenders-and-partners/

Yn agored nawr.

 

Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnesau Mawr y Coronafeirws

https://www.gov.uk/government/news/larger-businesses-to-benefit-from-loans-of-up-to-200-million

£50 miliwn i £200 miliwn       

Yn agored nawr

Gwarchodaeth i fusnesau sy'n colli taliadau rhent

Cymorth i atal troi busnesau allan eleni - https://www.gov.uk/government/news/government-extends-support-to-stop-business-evictions-this-year

Yn cau: 31 Rhagfyr 2020

 

Cynllun Ad-dalu Tâl Salwch Statudol y Coronafeirws

Mae'r cynllun hwn yn helpu cyflogwyr bach a chanolig i adennill taliadau Tâl Salwch Statudol maent wedi eu gwneud i weithwyr presennol neu i gyn-weithwyr.

https://www.gov.uk/guidance/claim-back-statutory-sick-pay-paid-to-employees-due-to-coronavirus-covid-19

Yn agored nawr

 

Gohirio taliadau TAW oherwydd coronafeirws (COVID-19)

https://www.gov.uk/guidance/deferral-of-vat-payments-due-to-coronavirus-covid-19

 

Cynllun Ad-dalu Dyledion y Swyddfa Dreth ar gyfer eich Trethi Dyledus

Ewch i https://www.gov.uk/anawsterau-talu-cthem neu ffoniwch linell gymorth y Swyddfa Dreth ar 0300 200 1900 (Gwasanaeth Cymraeg)

Yn agored nawr.

 

Llinell gymorth y Swyddfa Dreth ar gyfer pobl hunangyflogedig a busnesau a fydd yn profi trafferthion oherwydd COVID19.

Cyngor ar drethi a budd-daliadau y gallwch wneud cais amdanynt: 0300 456 3565.

Yn agored nawr

 

Y Gronfa Argyfwng ar gyfer Gwasanaethau Gwirfoddol

Grantiau £10,000 i £100,000 i gefnogi sefydliadau dielw

https://wcva.cymru/cy/cyllid/cynllun-grant-gwirfoddoli-cymru/

Yn agored nawr

 

Grant Trawsnewid Trefi

Cyllid i greu mannau cyhoeddus diogel yn nhrefi Powys - hyd at £10,000  https://www.growinpowys.com/transforming-towns

Yn agored nawr       

 

Deddfau a Chanllawiau

Darllenwch wybodaeth am y deddfau diweddaraf https://llyw.cymru/deddfwriaeth-y-coronafeirws-chanllawiau-ar-y-gyfraith?_ga=2.147573951.96273378.1602510573-1963606298.1594031766

 

Busnesau

Canllawiau Coronafeirws (COVID-19) ar gyfer unigolion a busnesau yng Nghymru

https://llyw.cymru/busnesau-a-chyflogwyr-coronafeirws?_ga=2.253619585.96273378.1602510573-1963606298.1594031766

Canllawiau ar gyfer lleoedd gwaith ac eiddo:

https://llyw.cymru/canllawiau-ar-gyfer-y-gweithle-i-gyflogwyr-chyflogeion-covid-19?_ga=2.156607539.96273378.1602510573-1963606298.1594031766

Gwneud gwaith mewn cartrefi pobl

https://llyw.cymru/coronafeirws-covid-19-cau-busnesau-ac-adeiladau-html?_ga=2.76727453.96273378.1602510573-1963606298.1594031766

Canllawiau ar gyfer lleoedd gwaith ac eiddo sy'n agored i'r cyhoedd:       

https://llyw.cymru/cymryd-pob-mesur-rhesymol-i-leihaur-risg-o-ddod-i-gysylltiad-ar-coronafeirws-mewn-gweithleoedd?_ga=2.80528543.96273378.1602510573-1963606298.1594031766

Strategaeth Profi, Olrhain a Diogelu

https://llyw.cymru/cyflogwyr-canllawiau-profi-olrhain-diogelu-y-coronafeirws?_ga=2.177504429.96273378.1602510573-1963606298.1594031766

Cymorth i ddechrau busnes

https://businesswales.gov.wales/starting-up/cy

Cymunedau am Waith+ Powys -Mentoriaid i helpu pobl i ganfod gwaith neu ariannu hyfforddiant galwedigaethol

https://www.growinpowys.com/copy-of-communities-for-work

Gweminarau Busnes Cymru:Cymorth am ddim i fedru cynnig eich busnes ar-lein.

https://businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy/digwyddiadau

Cewch weld cymorth ymarferol am ddim a chyngor annibynnol ar gynnyrch newydd, prosesau a gwasanaethau oddi wrth SMARTInnovation https://businesswales.gov.wales/innovation/smart-innovation/what-smart-innovation. I siarad ag ymgynghorydd e-bostiwch: SMARTInnovation@gov.wales

Busnesau Bwyd

https://cy.powys.gov.uk/article/8811/Coronafeirws-COVID19---Iechyd-yr-Amgylchedd

Lletygarwch, Twristiaeth a Manwerthu

Canllawiau ar ailagor:

https://llyw.cymru/busnesau-twristiaeth-lletygarwch-canllawiau-i-ailagor-yn-raddol-html?_ga=2.84790417.96273378.1602510573-1963606298.1594031766

Cwestiynau Cyffredin:

https://llyw.cymru/busnesau-lletygarwch-a-manwerthu-cwestiynau-cyffredin?_ga=2.253550721.96273378.1602510573-1963606298.1594031766

https://www.ukhospitality.org.uk/page/WalesGuidance(Saesneg yn unig)

 

Busnesau lletygarwch a lleoliadau risg uchel - cadw cofnodion cwsmeriaid.Yn ôl y gyfraith mae'n rhaid i fusnesau lletygarwch a lleoliadau risg uchel ofyn am enwau a rhifau ffôn cwsmeriaid rhag ofn bod achosion o goronafeirws ar y safle.

https://llyw.cymru/cadw-cofnodion-ynghylch-staff-cwsmeriaid-ac-ymwelwyr-profi-olrhain-diogelu?_ga=2.85190545.96273378.1602510573-1963606298.1594031766#section-46225

https://llyw.cymru/cadw-cofnodion-ynghylch-staff-cwsmeriaid-ac-ymwelwyr-profi-olrhain-diogelu?_ga=2.85190545.96273378.1602510573-1963606298.1594031766

Sylwer: Bydd y canllawiau ar gyfer y maes Ymwelwyr yn cael eu diweddaru dros gyfnod o amser.

 

Gallwch chi wirio'r newyddion a'r newidiadau diweddaraf ar wefan Llywodraeth Cymru: https://llyw.cymru/coronafeirws?_ga=2.76858269.96273378.1602510573-1963606298.1594031766. Os oes gennych sylwadau neu os hoffech ddweud eich dweud wrth Lywodraeth Cymru e-bostiwch: info@visitwales.com

 

Cymunedau

Gallwch ddarllen canllawiau ar ddefnyddio Canolfannau Cymunedol yn ddiogel yma: https://llyw.cymru/defnyddio-canolfannau-cymunedol-amlbwrpas-yn-ddiogel-covid-19?_ga=2.156483635.96273378.1602510573-1963606298.1594031766

 

Sefydliadau'r Trydydd Sector

I weld cyngor a chefnogaeth gwelwch adran gwefan Llywodraeth Cymru ar gyfer Busnes, yr Economi ac Arloesi: https://llyw.cymru/busnes-yr-economi-ac-arloesi?_ga=2.178556844.96273378.1602510573-1963606298.1594031766.

 

Y Trydydd Sector / Mentrau Cymdeithasol

Llywodraeth Cymru https://llyw.cymru/coronafeirws-covid-19-cymorth-ir-trydydd-sector?_ga=2.77250845.96273378.1602510573-1963606298.1594031766

Busnes Cymdeithasol Cymru

https://businesswales.gov.wales/socialbusinesswales/cy/covid-19-cymorth-ich-busnes-cymdeithasol

Ffoniwch 0300 111 5050neu e-bostiwch sbwenquiries@wales.coop

Canolfan Cydweithredol Cymru: cymorth ar gyfer y sector busnesau cymdeithasol yng Nghymru

https://cymru.coop/

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu