Coronafeirws (COVID-19) - Help ar gyfer busnesau

Oherwydd y sefyllfa bresennol Covid-19, mae Incwm a Dyfarniadau Cyngor Sir Powys wedi sefydlu rhif ffôn penodol ar gyfer unrhyw un sy'n dymuno siarad â chynghorydd sy'n gallu eu helpu gyda gostyngiadau trethi busnes a grantiau, gwybodaeth am fudd-daliadau, materion ariannol a chyngor ar ddyledion.  Bydd y rhif ffôn hwn ar gael o 9 - 1 bob dydd.
Y rhif yw: 01597 826345

Mae cymorth ariannol yn cael ei roi i fusnesau sy'n cael eu heffeithio gan gamau'r cyfnod atal byr.
Rydym yn aros am ganllawiau terfynol gan Lywodraeth Cymru o ran manylion y cynlluniau a fydd yn cael eu rhoi ar waith.  Lle bo modd, bydd taliadau'n cael eu gwneud yn awtomatig. Gofynnir i fusnesau Powys beidio â chysylltu â'r cyngor sir ar hyn o bryd ond i roi amser i ni weithio ar y trefniadau.  Bydd y wybodaeth yn cael ei chyhoeddi cyn gynted ag y bydd ar gael. 

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar y gefnogaeth sydd ar gael oddi wrth Lywodraeth Cymru ar gyfer busnesau bach yn ystod yr achosion coronafeirws ewch i: https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy

Neu gallwch chi alw llinell cymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000.

I weld y newyddion diweddaraf gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig am y gefnogaeth sydd ar gael ar gyfer busnesau ewch i:https://www.gov.uk/government/collections/financial-support-for-businesses-during-coronavirus-covid-19

Rheoliadau coronafeirws: cwestiynau cyffredin

Cylch arall o gyllid i helpu busnesau lletygarwch

Mae pecyn cymorth ariannol pellach ar gael ar gyfer busnesau lletygarwch, hamdden, twristiaeth, a'r gadwyn gyflenwi gysylltiedig.

Mae Cronfa Cadernid Economaidd (ERF) Llywodraeth Cymru bellach yn darparu llif arian i busnesau cymwys i helpu nhw drwy canlyniadau economaidd y cyfyngiadau Covid-19 diweddar.

Cyngor Sir Powys fydd yn gyfrifol am gael yr arian allan o'r drws i fusnesau yn yr un modd â llawer o gynlluniau grant blaenorol.

Ni fydd angen i fusnesau cymwys a dderbyniodd y grant toriad tân ym mis Hydref ail-ymgeisio am hyn. Mae'r cyngor eisoes wedi talu dros £1 miliwn yn y grantiau diweddaraf.

Gellir gweld y manylion llawn yma: 

Taliadau hunan-ynysu

Mae'r cynllun hwn y nagor am 3pm ar 16Tachwedd a bydd cwsmeriaid yn gallu gwneud cais ar-lein i hawlio'r Taliad Hunan-ynysu.

Os cysylltodd gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu (TTP) GIG Cymru â chi i ddweud wrthych am hunan-ynysu, mae'n bosibl y bydd gennych hawl i Gymorth Ariannol.

Os ydych yn cyflawni'r HOLL feini prawf cymhwyso, bydd gennych hawl i Daliad Hunan-ynysu o £500

Mae'r meini prawf cymhwyso a'r ffurflen gais ar gael yma: Taliadau Hunan-Ynysu

Hefyd, gallwch weld gwybodaeth am gefnogaeth ariannol ar gyfer eich busnes yma: https://www.gov.uk/business-coronavirus-support-finder

 

Cynlluniau Ariannu 

Y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws

Trwy'r cynllun hwn gallwch hawlio am rywfaint o gyflogau'ch gweithwyr os ydych wedi eu rhoi ar ffyrlo neu ffyrlo hyblyg oherwydd Covid-19. Gallwch ddarllen y newyddion diweddaraf am y grant: https://businesswales.gov.wales/cy/newyddion-blogiau/newyddion/y-diweddaraf-am-y-cynllun-cadw-swyddi-drwy-gyfnod-y-coronafeirws ac ar y ddolen isod (Saesneg yn Unig).

https://www.gov.uk/guidance/claim-for-wages-through-the-coronavirus-job-retention-scheme

Yn agored nawr

Yn cau: 30 Tachwedd 2020

Cronfa Cymru Actif

Cronfa yw hon i ddiogelu clybiau a sefydliadau neu grwpiau cymunedol sydd mewn perygl ariannol dybryd ac y mae angen cefnogaeth o £300 i £5,000 arnyn nhw.

Mae'r gronfa'n helpu i baratoi clybiau a sefydliadau cymunedol i ailgychwyn, cynyddu nifer y bobl sy'n cymryd rhan yn eu gweithgareddau neu ymateb i Covid-19 yn uniongyrchol. £300-£50,000

https://www.chwaraeon.cymru/cronfacymruactif/

Yn agored nawr.       

 

Y Cynllun Cefnogi Swyddi (Job Support Scheme)

Os oedd rhaid i chi roi'ch gweithwyr ar ffyrlo neu ffyrlo hyblyg oherwydd Covid-19 ry'ch chi'n gallu hawlio am rywfaint o'u cyflogau: https://www.gov.uk/guidance/claim-for-wages-through-the-coronavirus-job-retention-scheme

Yn agor o     

Yn cau: 30  Ebrill 2021

 

Ceisiadau Grant i Weithwyr Llawrydd - mae Cam 2 bellach ar agor.

Grant yw hwn i ddarparu cymorth ariannol i weithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol a chreadigol sy'n wynebu heriau ariannol o ganlyniad i'r argyfwng COVID-19.

I wybod mwy, ewch i'n tudalen Grant i Weithwyr Llawrydd.    

Estyniad Grant Y Cynllun Cymhorthdal Incwm i'r Hunangyflogedig - Y Trydydd Grant

Ar gyfer pobl hunangyflogedig sy'n gymwys ar gyfer Grant Y Cynllun Cymhorthdal Incwm i'r Hunangyflogedig ac yn masnachu ond sy'n wynebu llai o alw oherwydd COVID-19.

Mae dau grant ar gael o fis Tachwedd 2020 i fis Ebrill 2021. Bydd grantiau'n cael eu talu mewn dau randaliad, gyda phob taliad ar gyfer cyfnod o dri mis.

Taflen Ffeithiau Estyniad Grant Y Cynllun Cymhorthdal Incwm i'r Hunangyflogedig (Saesneg yn Unig):

https://www.gov.uk/government/publications/self-employment-income-support-scheme-grant-extension

Yn agored o: Tachwedd 2020

Yn cau: Ebrill 2021

 

Y Cynllun Kickstart i Greu Swyddi Newydd ar gyfer Pobl Ifanc

Nod y cyllid yw creu lleoliadau gwaith o'r radd flaenaf am chwe mis ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 i 24 oed sydd ar Gredyd Cynhwysol ac y bernir eu bod mewn perygl o fod yn ddi-waith yn y tymor hir. Mae lleiafswm o 30 lle ar gael.

https://businesswales.gov.wales/cy/newyddion-blogiau/newyddion/cynllun-kickstart-yn-agor-ar-gyfer-ceisiadau-gan-gyflogwyr

https://kickstart.campaign.gov.uk/

Yn agored nawr

 

Credyd Cynhwysol

Os nad ydych yn gymwys ar gyfer y cynlluniau Cymhorthdal Incwm i'r Hunangyflogedig neu Dâl Salwch Statudol, efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer Credyd Cynhwysol.

https://www.gov.uk/credyd-cynhwysol

Yn agored nawr      

Benthyciad Adfer

Cymorth i fusnesau llai i gael mynediad at gyllid yn gynt oherwydd Covid-19. Nid oes rhaid talu llog neu ffioedd am y deuddeng mis cyntaf - £2,000 to £50,000

Manylion llawn: https://www.gov.uk/guidance/apply-for-a-coronavirus-bounce-back-loan

Yn agored nawr       

 

Cronfa'r Dyfodol Coronafeirws

Benthyciadau ar gyfer cwmnïau arloesol - £125,000 i £5 miliwn

Mae manylion ar gael yma: https://businesswales.gov.wales/cy/newyddion-blogiau/newyddion/gwneud-cais-am-gronfa%E2%80%99r-dyfodol-coronafeirws neu edrychwch ar y ddolen isod (Saesneg yn unig):

https://www.gov.uk/guidance/future-fund

Yn agored nawr       

 

Banc Datblygu Cymru

Cyllid hyblyg i fodloni anghenion pob math o fusnesau - https://developmentbank.wales/cy

Agored nawr

 

Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes

Benthyciadau ar gyfer cwmnïau bach a chanolig - hyd at £5 miliwn.

Gwefan y British Business Bank https://www.british-business-bank.co.uk/ourpartners/coronavirus-business-interruption-loan-scheme-cbils-2/current-accredited-lenders-and-partners/

Yn agored nawr.

 

Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnesau Mawr y Coronafeirws

https://www.gov.uk/government/news/larger-businesses-to-benefit-from-loans-of-up-to-200-million

£50 miliwn i £200 miliwn       

Yn agored nawr

Gwarchodaeth i fusnesau sy'n colli taliadau rhent

Cymorth i atal troi busnesau allan eleni - https://www.gov.uk/government/news/government-extends-support-to-stop-business-evictions-this-year

Yn cau: 31 Rhagfyr 2020

 

Cynllun Ad-dalu Tâl Salwch Statudol y Coronafeirws

Mae'r cynllun hwn yn helpu cyflogwyr bach a chanolig i adennill taliadau Tâl Salwch Statudol maent wedi eu gwneud i weithwyr presennol neu i gyn-weithwyr.

https://www.gov.uk/guidance/claim-back-statutory-sick-pay-paid-to-employees-due-to-coronavirus-covid-19

Yn agored nawr

 

Gohirio taliadau TAW oherwydd coronafeirws (COVID-19)

https://www.gov.uk/guidance/deferral-of-vat-payments-due-to-coronavirus-covid-19

 

Cynllun Ad-dalu Dyledion y Swyddfa Dreth ar gyfer eich Trethi Dyledus

Ewch i https://www.gov.uk/anawsterau-talu-cthem neu ffoniwch linell gymorth y Swyddfa Dreth ar 0300 200 1900 (Gwasanaeth Cymraeg)

Yn agored nawr.

 

Llinell gymorth y Swyddfa Dreth ar gyfer pobl hunangyflogedig a busnesau a fydd yn profi trafferthion oherwydd COVID19.

Cyngor ar drethi a budd-daliadau y gallwch wneud cais amdanynt: 0300 456 3565.

Yn agored nawr

 

Y Gronfa Argyfwng ar gyfer Gwasanaethau Gwirfoddol

Grantiau £10,000 i £100,000 i gefnogi sefydliadau dielw

https://wcva.cymru/cy/cyllid/cynllun-grant-gwirfoddoli-cymru/

Yn agored nawr

 

Deddfau a Chanllawiau

Darllenwch wybodaeth am y deddfau diweddaraf https://llyw.cymru/deddfwriaeth-y-coronafeirws-chanllawiau-ar-y-gyfraith?_ga=2.147573951.96273378.1602510573-1963606298.1594031766

 

Busnesau

Canllawiau Coronafeirws (COVID-19) ar gyfer unigolion a busnesau yng Nghymru

https://llyw.cymru/busnesau-a-chyflogwyr-coronafeirws?_ga=2.253619585.96273378.1602510573-1963606298.1594031766

Canllawiau ar gyfer lleoedd gwaith ac eiddo:

https://llyw.cymru/canllawiau-ar-gyfer-y-gweithle-i-gyflogwyr-chyflogeion-covid-19?_ga=2.156607539.96273378.1602510573-1963606298.1594031766

Gwneud gwaith mewn cartrefi pobl

https://llyw.cymru/coronafeirws-covid-19-cau-busnesau-ac-adeiladau-html?_ga=2.76727453.96273378.1602510573-1963606298.1594031766

Canllawiau ar gyfer lleoedd gwaith ac eiddo sy'n agored i'r cyhoedd:       

https://llyw.cymru/cymryd-pob-mesur-rhesymol-i-leihaur-risg-o-ddod-i-gysylltiad-ar-coronafeirws-mewn-gweithleoedd?_ga=2.80528543.96273378.1602510573-1963606298.1594031766

Strategaeth Profi, Olrhain a Diogelu

https://llyw.cymru/cyflogwyr-canllawiau-profi-olrhain-diogelu-y-coronafeirws?_ga=2.177504429.96273378.1602510573-1963606298.1594031766

Cymorth i ddechrau busnes

https://businesswales.gov.wales/starting-up/cy

Cymunedau am Waith+ Powys -Mentoriaid i helpu pobl i ganfod gwaith neu ariannu hyfforddiant galwedigaethol

https://www.growinpowys.com/copy-of-communities-for-work

Gweminarau Busnes Cymru:Cymorth am ddim i fedru cynnig eich busnes ar-lein.

https://businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy/digwyddiadau

Cewch weld cymorth ymarferol am ddim a chyngor annibynnol ar gynnyrch newydd, prosesau a gwasanaethau oddi wrth SMARTInnovation https://businesswales.gov.wales/innovation/smart-innovation/what-smart-innovation. I siarad ag ymgynghorydd e-bostiwch: SMARTInnovation@gov.wales

Busnesau Bwyd

https://cy.powys.gov.uk/article/8811/Coronafeirws-COVID19---Iechyd-yr-Amgylchedd

Lletygarwch, Twristiaeth a Manwerthu

Canllawiau ar ailagor:

https://llyw.cymru/busnesau-twristiaeth-lletygarwch-canllawiau-i-ailagor-yn-raddol-html?_ga=2.84790417.96273378.1602510573-1963606298.1594031766

Cwestiynau Cyffredin:

https://llyw.cymru/busnesau-lletygarwch-a-manwerthu-cwestiynau-cyffredin?_ga=2.253550721.96273378.1602510573-1963606298.1594031766

https://www.ukhospitality.org.uk/page/WalesGuidance(Saesneg yn unig)

 

Busnesau lletygarwch a lleoliadau risg uchel - cadw cofnodion cwsmeriaid.Yn ôl y gyfraith mae'n rhaid i fusnesau lletygarwch a lleoliadau risg uchel ofyn am enwau a rhifau ffôn cwsmeriaid rhag ofn bod achosion o goronafeirws ar y safle.

https://llyw.cymru/cadw-cofnodion-ynghylch-staff-cwsmeriaid-ac-ymwelwyr-profi-olrhain-diogelu?_ga=2.85190545.96273378.1602510573-1963606298.1594031766#section-46225

https://llyw.cymru/cadw-cofnodion-ynghylch-staff-cwsmeriaid-ac-ymwelwyr-profi-olrhain-diogelu?_ga=2.85190545.96273378.1602510573-1963606298.1594031766

Sylwer: Bydd y canllawiau ar gyfer y maes Ymwelwyr yn cael eu diweddaru dros gyfnod o amser.

 

Gallwch chi wirio'r newyddion a'r newidiadau diweddaraf ar wefan Llywodraeth Cymru: https://llyw.cymru/coronafeirws?_ga=2.76858269.96273378.1602510573-1963606298.1594031766. Os oes gennych sylwadau neu os hoffech ddweud eich dweud wrth Lywodraeth Cymru e-bostiwch: info@visitwales.com

 

Cymunedau

Gallwch ddarllen canllawiau ar ddefnyddio Canolfannau Cymunedol yn ddiogel yma: https://llyw.cymru/defnyddio-canolfannau-cymunedol-amlbwrpas-yn-ddiogel-covid-19?_ga=2.156483635.96273378.1602510573-1963606298.1594031766

 

Sefydliadau'r Trydydd Sector

I weld cyngor a chefnogaeth gwelwch adran gwefan Llywodraeth Cymru ar gyfer Busnes, yr Economi ac Arloesi: https://llyw.cymru/busnes-yr-economi-ac-arloesi?_ga=2.178556844.96273378.1602510573-1963606298.1594031766.

 

Y Trydydd Sector / Mentrau Cymdeithasol

Llywodraeth Cymru https://llyw.cymru/coronafeirws-covid-19-cymorth-ir-trydydd-sector?_ga=2.77250845.96273378.1602510573-1963606298.1594031766

Busnes Cymdeithasol Cymru

https://businesswales.gov.wales/socialbusinesswales/cy/covid-19-cymorth-ich-busnes-cymdeithasol

Ffoniwch 0300 111 5050neu e-bostiwch sbwenquiries@wales.coop

Canolfan Cydweithredol Cymru: cymorth ar gyfer y sector busnesau cymdeithasol yng Nghymru

https://cymru.coop/

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu