Hysbysiad: NEWYDD! Gweld a llwytho eich bil trethi busnes ar-lein a mwy!
Darllen mwy

Diweddariad dyddiol ar y coronafeirws (COVID-19)

2 Mehefin 2020

Penawdau

Lansio Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl Pobl Ifanc

Ddoe, lansiodd Llywodraeth Cymru ei Becyn Cymorth Iechyd Meddwl Pobl Ifanc (Dydd Llun, 1 Mehefin).  Mae'r pecyn cymorth yn cysylltu pobl ifanc 11 i 25 oed a gwefannau, apiau, llinellau cymorth a mwy i feithrin gwytnwch ac i'w cefnogi drwy bandemig y Coronafeirws a thu hwnt.

I gael rhagor o wybodaeth ewch I https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-lansio-pecyn-cymorth-iechyd-meddwl-pobl-ifanc

Canolfan brofi newydd ar gyfer Covid-19 i agor

Bydd canolfan brofi drwy ffenestr y car ar gyfer Covid-19 yn agor ddiwedd yr wythnos hon ar Faes y Sioe Fawr yn Llanelwedd o ganlyniad i bartneriaeth rhwng Cyngor Sir Powys, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, Gwasanaethau y Lluoedd Arfog y DU a Chymdeithas Amaethyddol y Sioe Frenhinol.

Dyma'r drydedd ganolfan i agor yn y sir gyda'r ddwy ganolfan arall yn Ysbyty Bronllys a Theatr Hafren yn y Drenewydd.  Mae'r unedau profi drwy ffenestr y car ar gael drwy apwyntiad yn unig.

Gellir cael rhagor o wybodaeth yma https://cy.powys.gov.uk/article/9193/Lansio-canolfan-brofi-COVID-19-newydd-ar-Faes-Sioe-Frenhinol-Cymru

Ffigurau Covid-19

Yn ôl ffigurau a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar nifer y rhai fu farw ym Mhowys o ganlyniad i'r COVID-19 neu'n rhannol ar 26 Mai oedd 84.

Heddiw, cyhoeddodd Iechyd Cyhoeddus Cymru bod 59 o achosion newydd o'r coronafeirws wedi'i gadarnhau yng Nghymru, gan ddod â chyfanswm yr achosion i 14,054 gyda 285 o achosion ym Mhowys, er mae'r ffigwr hwnnw'n debygol o fod yn llawer uwch.

Arfer da mewn Iechyd, Gofal Cymdeithasol a'r Trydydd Sector

Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn i Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol i gasglu arfer da ac enghreifftiau o waith arloesol ar draws iechyd, gofal cymdeithasol a'r trydydd sector mewn ymateb i Covid-19.   Gallai rhai enghreifftiau gynnwys sut mae technoleg newydd wedi cael ei ddefnyddio, sut mae pobl wedi cydweithio'n effeithiol o bell, neu sut mae gwasanaeth wedi cael effaith dwys ar fywyd rhywun yn ystod y cyfnod anodd hwn.  Os oes gennych enghreifftiau i'w rhannu, rhowch bum munud i lenwi arolwg byr.  Gall eich atebion fod yn fyr os nad oes gennych yr holl fanylion, rydym yn awyddus i gasglu cymaint ag sy'n bosibl i dynnu sylw at y gwaith gwych sydd wedi bod yn digwydd yma ym Mhowys!

Rhannwch eich enghreifftiau yma - https://www.surveymonkey.co.uk/r/8T2RJT6

 

I weld manylion y camau allweddol blaenorol ewch i :  Coronafeirws (COVID-19) - Cyngor sir Powys camau allweddol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu