NEWYDD: Rheoli eich taliadau debyd uniongyrchol ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes yn Fy Nghyfrif
Darllen mwy

Diweddariad dyddiol ar y coronafeirws (COVID-19)

7 Awst 2020

Ffigurau Covid-19

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi bod 15 achos newydd o'r coronafeirws wedi'u cadarnhau yng Nghymru ar 5 Awst, gan ddod â chyfanswm yr achosion i 17,389.  Cyfanswm yr achosion yn y sir ar 4 Awst yw 355, er mae'r ffigwr hwnnw'n debygol o fod yn llawer uwch.

Yn ôl ffigurau a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar nifer y rhai fu farw ym Mhowys o ganlyniad i'r COVID-19 neu'n rhannol ar 5 Awst oedd 93-47 mewn cartrefi gofal, 37 mewn ysbytai a naw gartref - dim cynnydd ar y ffigyrau blaenorol.

Ers dechrau'r rhaglen Profi, Olrhain a Diogelu ar 1 Mehefin a than ddiwedd 7 Awst,  cafwyd 83 achos positif ar gyfer Olrhain Cysylltiadau.  Mae'r rhain yn cael eu galw'n "achosion cyfeirio".  Llwyddwyd i olrhain y cysylltiadau i gyd gan arwain at nodi 159 o gysylltiadau hyd yma.  Rhoddwyd cyngor a chanllawiau priodol ar hunan-ynysu i'r holl gysylltiadau.

Mae'r Prif Weinidog wedi cadarnhau y bydd pyllau nofio, stiwdios ffitrwydd dan do, campfeydd a chanolfannau hamdden yn gallu agor o ddydd Llun, 10 Awst.

Bydd ardaloedd chwarae dan do i blant yn gallu agor eu drysau eto fel rhan o'r newidiadau diweddaraf i'r rheoliadau coronafeirws yng Nghymru.  Fodd bynnag, dylai ardaloedd megis pyllau peli, na ellir eu glanhau'n hawdd, aros ar gau.

Mae'r Prif Weinidog hefyd wedi pwysleisio'r pwysigrwydd o ddilyn y rheolau sydd mewn grym ar safleoedd a gweithleoedd sydd bellach wedi ailagor.

O dan y gyfraith yng Nghymru mae'n rhaid cymryd mesurau i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â'r coronafeirws ar y safleoedd hyn.  Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod pobl yn cadw pellter o ddau fetr lle bo'n bosibl a chymryd camau eraill i osgoi rhyngweithio agos; mae hyn yn cynnwys sgriniau, gorchuddion wyneb a gwella hylendid.

Mae Gweinidogion Cymru wedi cyhoeddi pecyn sefydlogi newydd gwerth £800m i helpu GIG Cymru i barhau i ymateb i argyfwng y coronafeirws ac adfer o'i effaith https://llyw.cymru/gweinidogion-yn-cyhoeddi-pecyn-sefydlogi-gwerth-800m-ar-gyfer-gig-cymru

 

 

Mwy o wybodaeth gan Lywodraeth Cymru - https://gov.wales/coronavirus

 

I weld manylion y camau allweddol blaenorol ewch i:  Coronafeirws (COVID-19) - Cyngor sir Powys camau allweddol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu