Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Diweddariad dyddiol ar y coronafeirws (COVID-19)

3 Ebrill 2020

Penawdau

 • Mae canllawiau ar gyfer y DU gyfan wedi cael eu cyhoeddi heddiw ynglŷn â'r defnydd o gyfarpar gwarchod personol ar gyfer staff GIG a gofal cymdeithasol o Datganiad Vaughan Gething y Gweinidog Iechyd.
 • Bellach, gall pob practis Meddyg Teulu yng Nghymru ddefnyddio system newydd sy'n caniatau i bobl gael apwyntiadau ar-lein gyda'u meddyg a gweithwyr proffesiynol eraill yn y maes gofal iechyd.

 • Mae Llywodraeth Cymru a TEC Cymru wedi cyflwyno'r gwasanaeth ymgynghori newydd drwy fideo ar gyfer pob Meddyg Teulu yng Nghymru mewn ymateb i'r pandemig coronafeirws.

 • Bydd pecyn ariannol gwerth £18m yn cefnogi'r sectorau creadigol, diwylliannol a chwaraeon, gan ddiogelu busnesau a swyddi.

  • Mae'r cyllid yn cael ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru a Chwaraeon Cymmru.  Mae'n cynnwys: 

  • Mae pob cyngor wedi cael eu cynghori i atal taliadau parcio ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol ar gyfer parcio ar y stryd a meysydd parcio'r cyngor.  Mae hyn yn cynnwys gwirfoddolwyr GIG.  Bydd y gweithwyr hollbwysig hyn yn cael eu hannog i arddangos tystiolaeth ategol ar sgrin flaen eu ceir.

  • Roedd 284 o achosion newydd o coronafeirws yng Nghymru, gan ddod â chyfanswm nifer yr achosion a gadarnhawyd i 2,121, gyda 34 o achosion ym Mhowys er bod gwir nifer yr achosion yn debygol o fod yn uwch

   • Yn drist iawn, mae 19 o bobl ychwanegol wedi marw ar ôl profi'n bositif am coronafeirws, gan ddod â nifer y marwolaethau yng Nghymru i 117.

Cyngor Sir Powys

CCB

Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried opsiynau ar sut y gall cynghorau cynnal eu Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol a'r rheol cyfarfod chwe mis.

Teithio Staff - cyngor i weithwyr allweddol

Yn unol âa chyngor y DU, mae'n rhaid i chi aros gartref oni bai bod eich taith yn hanfodol neu fe allech gael eich dirwyo.  Os ydych chi'n teithio ar fusnes hanfodol y cyngor:

 • Gwnewch yn siwr eich bod yn cario eich bathodyn adnabod CSP
 • Bod gennych gopi o lythyr CSP sy'n eich awdurdodi i deithio ar gyfer eich gwaith.  Bydd Penaethiaid Gwasanaeth wedi derbyn y rhain a gofynnwyd iddynt eu cylchredeg i weithwyr allweddol yn eu gwasanaethau.

Camau allweddol

 • Profion i ddechrau ar unwaith ar gyfer rolau allweddol o fewn gwasanaethau cymdeithasol
 • Tim Ymateb Brys Sector Cymunedol Powys yn cofrestru 234 o wirfoddolwyr
 • Llinell cymorth ariannol 01597 826345
 • Cynlluniau cefnogi busnesau wedi'u lansio
 • Cais i reolwyr a goruchwylwyr CSP i wneud yn siwr eu bod yn cofnodi unrhyw absenoldebau yn gysylltiedig a COVID-19 ar iTrent People Manager gan ddefnyddio'r codio newydd.  Gweler y cyfarwyddiadau diwygiedig a anfonwyd drwy ebost gan Gyfathrebu Corfforaeol ar 01/04/20.
 • Canolfannau gofal plant brys wedi agor i weithwyr allweddol mewn mannau strategol i blant blynyddoedd cynnar ac oed ysgol.
 • Swyddfeydd y Cyngor:
  • Mae oriau agor cyfyngedig nawr ar waith ar gyfer Neuadd y Sir, Neuadd Maldwyn, y Gwalia, Neuadd Brycheiniog a swyddfeydd y Parc - ar agor dydd Llun, Mercher a Gwener yn unig 8am-12pm.
  • Mae swyddfeydd canlynol y cyngor ar gau - Yr Hen Goleg (Y Drenewydd), Hendreladus (Ystradgynlais) ac Antur Gwy (Llanfair-ym-Muallt).

 • Y Cyngor a'r Heddlu yn darparu cyngor newydd ar ofynion busnes gyda Covid-19
 • Gwasanaeth bysiau cyhoeddus wedi'u cwtogi ac yn dilyn gwasanaeth dydd Sul diwygiedig  
 • Y rhan fwyaf o lwybrau cyhoeddus y cyngor ar agor, ardaloedd ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar gau 
 • Mae'r cyngor yn recriwtio rhagor o staff ar frys mewn ystod eang o swyddi.
 • Mae'r cyngor wedi rhybuddio trigolion i fod yn ymwybodol o sgamiau yn ystod y pandemig.  Mae staff yn cefnogi cleientiaid sy'n agored i niwed ac i fod yn ymwybodol o hyn.
 • Mae'r Cyngor wedi rhoi stop ar holl fusnes y cyngor nad yw'n hanfodol.  Y meysydd blaenoriaeth yw Ymateb i Covid-19; cadw ein cymunedau'n ddiogel a chadarn; a meysydd Corfforaethol sef rhedeg y Cyngor
 • Cyfleusterau/gwasanaethau'r cyngor ar gau - llyfrgelloedd, canolfannau hamdden, canolfannau dydd, amgueddfeydd, meysydd chwarae, Canolfannau Ailgylchu a Gwastraff o'r Cartref
 • Priodasau/seremonïau sifil wedi'u canslo
 • Parciau'n parhau ar agor ond bydd torfeydd o fwy na dau berson yn cael eu gwasgaru
 • Dylai gweithwyr y cyngor sy'n gallu gweithio o gartref neu o bell fod yn gwneud hynny erbyn nawr.
 • Dylai gweithwyr fod yn annog trigolion/ defnyddwyr gwasanaethau i gysylltu â'r cyngor trwy e-bost, y wefan, apiau neu dros y ffôn yn hytrach nag wyneb yn wyneb i leihau'r risg o drosglwyddo'r clefyd.
 • Dylid cynnal cyfarfodydd drwy Skype/Teams lle'n bosibl.
 • Rydym yn gweithio gyda phartneriaid i gydlynu a chefnogi ymateb brys i bobl yn ein cymunedau a allai gael eu heffeithio gan COVID 19.  Enw'r tîm yw Tîm Ymateb Brys Gwasanaethau Cymunedol (C-SERT).  Rhagor o wybodaeth.

 

 

 

Cwestiynau Cyson ar gyfer staff a rheolwyr CSP - rhestr gynhwysfawr o gwestiynau cyson Adnoddau Dynol (diweddarwyd 01/04/20).  Cofiwch edrych ar y rhain yn y lle cyntaf ar gyfer unrhyw gwestiynau staffio.

Cyngor Cyfredol i'r Cyhoedd

 • Aros Gartref
 • Amddiffyn ein GiG
 • Achub Bywydau
 • #StayHomeSaveLives

 

Arhoswch gartref:

 • Cofiwch dylech fynd allan ar gyfer bwyd, rhesymau iechyd neu waith hanfodol yn unig
 • Arhoswch 2 metr (6ft) i ffwrdd o bobl eraill
 • Golchwch eich dwylo yn syth ar ôl i chi gyrraedd gartref

Gall unrhyw un ledaenu'r feirws.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau manwl i bobl o ran aros gartref ac aros i ffwrdd oddi wrth eraill.

 

Cyngor Cyfredol i'r Cyhoedd:  Gwarchod

Mae galw ar bobl sydd â chyflyrau iechyd sylfaenol ac sydd fwyaf agored i salwch difrifol i warchod eu hunain rhag COVID-19. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar warchod pobl sy'n eithriadol o fregus.

 

Cyngor Cyfredol i'r Cyhoedd: Symptomau

 

 • Os ydych chi'n datblygu symptomau COVID-19 (tymheredd uchel dros 37.8 °C a/neu beswch newydd a di-baid), gofynnwch am gyngor clinigol drwy ddefnyddio'r gwasanaeth coronafeirws ar-lein http://111.wales.nhs.uk/covid19.  Os nad oes gennych fynediad i'r Rhyngrwyd ffoniwch 111.
 • Mewn argyfwng, ffoniwch 999 os ydych chi'n sâl iawn.  Peidiwch â mynd i weld eich Meddyg, y fferyllfa, canolfan gofal brys, neu ysbyty.
 • I helpu'r GIG i roi'r gofal gorau i chi bydd angen i chi fynd i'r ysbyty os ydych yn dal y coronafeirws, felly bydd angen i chi baratoi un bag ar gyfer yr ysbyty.  Dylai hyn gynnwys eich cysylltiadau argyfwng, rhestr o'r feddyginiaeth rydych chi'n cymryd (yn cynnwys y dos a pha mor aml), unrhyw wybodaeth am eich apwyntiadau gofal sydd wedi'u trefnu a'r pethau sydd angen arnoch i aros dros nos (snaciau, pyjamas, brwsh dannedd, eich meddyginiaethau ac ati).  Os oes gennych gynllun gofal manwl, cofiwch gynnwys hynny.
 • Ar ôl i chi wella, dylech ddilyn y canllawiau Aros Gartref uchod.

Gellir cael rhagor o wybodaeth yma https://phw.nhs.wales/coronavirus

Llywodraeth Cymru

Gellir cael rhagor o wybodaeth gan Lywodraeth Cymru ar gael yma.

 

1 Ebrill 2020

Penawdau: 

 

 • Mae cyfres o fesurau brys i gefnogi ffermwyr Cymru yn ystod y pandemig coronafeirws wedi'u cyhoeddi gan Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd.
 • Bydd cymorth i athrawon cyflenwi yn ystod yr achos coronafeirws
 • Mae'r Prif Weinidog wedi cadarhau blaenoriaethau deddfwriaethol Llywodraeth Cymru yn sgil y pandemig coronafeirws - bydd y llywodraeth yn blaenoriaethu'r Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) a'r deddfwriaeth i ddiwygio'r cwricwlwm yng Nghymru.
 • Cyhoeddodd Kirsty Williams AC, Gweinidog Addysg ddoe (Dydd Mercher 1 Ebrill) llythyr ynglŷn âa gwyliau Pasg ar gyfer ysgolion ar draws Powys.  Gellir gweld y llythyr yn y fan yma.
 • Roedd 274 o achosion pellach o'r coronafeirws yng Nghymru, gyda 29 o achosion ym Mhowys sy'n dod â'r cyfanswm o achosion wedi'u cadarnhau i 1,837, er mae'r nifer o achosion gwirioneddol yn debygol o fod yn uwch.
  • Adroddwyd bod 29 o bobl ychwanegol wedi marw a oedd wedi profi'n bositif ar gyfer y coronafeirws, sy'n dod â chyfanswm nifer y bobl sydd wedi marw yng Nghymru i 98.

 

Gwefan y Llywodraeth

Cyngor Sir Powys  

Teithio Staff - cyngor i weithwyr allweddol

Yn unol a chyngor y DU, mae'n rhaid i chi aros gartref oni bai bod eich taith yn hanfodol neu fe allech gael eich dirwyo.  Os ydych chi'n teithio ar fusnes hanfodol y cyngor:

 • Gwnewch yn siwr eich bod yn cario eich bathodyn adnabod CSP
 • Bod gennych gopi o lythyr CSP sy'n eich awdurdodi i deithio ar gyfer eich gwaith.  Bydd Penaethiaid Gwasanaeth wedi derbyn y rhain a gofynnwyd iddynt eu cylchredeg i weithwyr allweddol yn eu gwasanaethau.

Diweddariad

Yn dilyn cyfarfodydd ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, GIG, Llywodraeth Cymru a'r WLGA, mae'r cyngor wedi cael caniatâd i ddechrau cynnal profion ar unwaith ar y rhai sy'n gwneud gwaith allweddol o fewn gwasanaethau cymdeithasol er mwyn helpu'r staff rheng-flaen i ddychwelyd i'r gwaith mor fuan â phosibl os ydyn nhw'n glir.  Mae hyn yn cynnwys swyddi o fewn yr Awdurdod Lleol ac yn y sector preifat sy'n darparu gwasanaethau ar ein rhan.  Mae hyn yn cychwyn heddiw ac mae gennym tua 15 o brofion y dydd sef 105 yr wythnos ar gyfer system Powys.

Mae'r cyngor hefyd wedi derbyn Cyfarpar Diogelu Personol sy'n ddigon i gwrdd â'r canllawiau iechyd cenedlaethol er defnydd staff.  Mae'r cyngor yn disgwyl diweddariad gan y llywodraeth ar y defnydd o PPE a bydd yn parhau i lobio am gyflenwad cyson o'r cyfarpar.

Tîm Ymateb Brys Sector Cymunedol Powys

Mae'r fenter hon yn cefnogi miloedd o wirfoddolwyr a channoedd o grwpiau/sefydliadau trwy'r 13 o Rwydweithiau Cymorth Cysylltwyr Cymunedol Powys.  Lansiwyd llinell ddyletswydd tu allan i oriau gwaith rhwng 5pm-10pm ar ddiwrnodau'r wythnos a rhwng 10am-5pm ar benwythnosau.  Mae cynnydd o 300% wedi bod yn nifer yr atgyfeiriadau i'n gwasanaeth cysylltwyr cymunedol dros y 3 wythnos diwethaf.

Maen nhw wedi recriwtio'r gwirfoddolwyr Iechyd a Gofal COVID19 canlynol ym Mhowys.   Mae'r rhain wedi cofrestru â PAVO i'w lleoli ar safleoedd y Bwrdd Iechyd a'r Cyngor Sir (neu wasanaethau a gomisiynwyd) i helpu gwasanaethau statudol:

234 o wirfoddolwyr cofrestredig

Llinell ffôn cymorth ariannol

Mae'r cyngor wedi sefydlu llinell gymorth benodol i helpu trigolion a busnesau lleol sydd â chwestiynau ariannol o ganlyniad i COVID19.  Mae'r llinell ffôn newydd ar agor bob dydd yn ystod yr wythnos o 9am tan 4pm a'r rhif yw 01597 826345. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhannu hwn gyda'r bobl sydd ei angen a'r rhai sydd heb y rhyngrwyd.  Mae'r tîm wedi'i hyfforddi i roi cyngor ar:

 • Gynlluniau amrywiol i gefnogi busnesau a gweithwyr
 • Rheoli biliau trethi busnes
 • Biliau treth y cyngor
 • Ystod o fudd-daliadau a grantiau
 • Dulliau rheoli arian a chyllidebu

Camau Allweddol 

 • Cynlluniau cefnogi busnesau wedi'u lansio
 • Cais i reolwyr a goruchwylwyr CSP i wneud yn siwr eu bod yn cofnodi unrhyw absenoldebau yn gysylltiedig a COVID-19 ar iTrent People Manager gan ddefnyddio'r codio newydd.  Gweler y cyfarwyddiadau diwygiedig a anfonwyd drwy ebost gan Gyfathrebu Corfforaeol ar 01/04/20.
 • Canolfannau gofal plant brys wedi agor i weithwyr allweddol mewn mannau strategol i blant blynyddoedd cynnar ac oed ysgol.
 • Swyddfeydd y Cyngor:
  • Mae oriau agor cyfyngedig nawr ar waith ar gyfer Neuadd y Sir, Neuadd Maldwyn, y Gwalia, Neuadd Brycheiniog a swyddfeydd y Parc - ar agor dydd Llun, Mercher a Gwener yn unig 8am-12pm.
  • Mae swyddfeydd canlynol y cyngor ar gau - Yr Hen Goleg (Y Drenewydd), Hendreladus (Ystradgynlais) ac Antur Gwy (Llanfair-ym-Muallt).
 • Y Cyngor a'r Heddlu yn darparu cyngor newydd ar ofynion busnes gyda Covid-1
 • Gwasanaeth bysiau cyhoeddus wedi'u cwtogi ac yn dilyn gwasanaeth dydd Sul diwygiedig  

Y rhan fwyaf o lwybrau cyhoeddus y cyngor ar agor, ardaloedd ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar gau 

 • Mae'r cyngor yn recriwtio rhagor o staff ar frys mewn ystod eang o swyddi.
 • Mae'r cyngor wedi rhybuddio trigolion i fod yn ymwybodol o sgamiau yn ystod y pandemig.  Mae staff yn cefnogi cleientiaid sy'n agored i niwed ac i fod yn ymwybodol o hyn.
 • Mae'r Cyngor wedi rhoi stop ar holl fusnes y cyngor nad yw'n hanfodol.  Y meysydd blaenoriaeth yw Ymateb i Covid-19; cadw ein cymunedau'n ddiogel a chadarn; a meysydd Corfforaethol sef rhedeg y Cyngor
 • Cyfleusterau/gwasanaethau'r cyngor ar gau - llyfrgelloedd, canolfannau hamdden, canolfannau dydd, amgueddfeydd, meysydd chwarae, Canolfannau Ailgylchu a Gwastraff o'r Cartref
 • Priodasau/seremonïau sifil wedi'u canslo
 • Parciau'n parhau ar agor ond bydd torfeydd o fwy na dau berson yn cael eu gwasgaru
 • Dylai gweithwyr y cyngor sy'n gallu gweithio o gartref neu o bell fod yn gwneud hynny erbyn nawr.
 • Dylai gweithwyr fod yn annog trigolion/ defnyddwyr gwasanaethau i gysylltu â'r cyngor trwy e-bost, y wefan, apiau neu dros y ffôn yn hytrach nag wyneb yn wyneb i leihau'r risg o drosglwyddo'r clefyd.
 • Dylid cynnal cyfarfodydd drwy Skype/Teams lle'n bosibl.
 • Rydym yn gweithio gyda phartneriaid i gydlynu a chefnogi ymateb brys i bobl yn ein cymunedau a allai gael eu heffeithio gan COVID 19.  Enw'r tîm yw Tîm Ymateb Brys Gwasanaethau Cymunedol (C-SERT).  Rhagor o wybodaeth.

 

Cyngor Cyfredol i'r Cyhoedd

Aros Gartref, Amddiffyn ein GiG, Achub Bywydau

#StayHomeSaveLives

Arhoswch gartref:

 • Cofiwch dylech fynd allan ar gyfer bwyd, rhesymau iechyd neu waith hanfodol yn unig
 • Arhoswch 2 metr (6ft) i ffwrdd o bobl eraill
 • Golchwch eich dwylo yn syth ar ôl i chi gyrraedd gartref

Gall unrhyw un ledaenu'r feirws.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau manwl i bobl o ran aros gartref ac aros i ffwrdd oddi wrth eraill.

Rheoli Heintiau

Mae galw ar bobl sydd â chyflyrau iechyd sylfaenol ac sydd fwyaf agored i salwch difrifol i warchod eu hunain rhag COVID-19. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar  amddiffyn pobl sy'n eithriadol o fregus.

 Symptomau        

 • Os ydych chi'n datblygu symptomau COVID-19 (tymheredd uchel dros 37.8 °C a/neu beswch newydd a dibaid), gofynnwch am gyngor clinigol drwy ddefnyddio'r gwasanaeth coronafeirws ar-lein http://111.wales.nhs.uk/covid19  Os nad oes gennych fynediad i'r Rhyngrwyd ffoniwch 111.
 • Mewn argyfwng, ffoniwch 999 os ydych chi'n sâl iawn.  Peidiwch â mynd i weld eich Meddyg, y fferyllfa, canolfan gofal brys, neu ysbyty.
 • I helpu'r GIG i roi'r gofal gorau i chi bydd angen i chi fynd i'r ysbyty os ydych yn dal y coronafeirws, felly bydd angen i chi baratoi un bag ar gyfer yr ysbyty.  Dylai hyn gynnwys eich cysylltiadau argyfwng, rhestr o'r meddyginiaeth rydych chi'n cymryd (yn cynnwys y dos a pha mor aml), unrhyw wybodaeth am eich apwyntiadau gofal sydd wedi'u trefnu a'r pethau sydd angen arnoch i aros dros nos (snaciau, pyjamas, brwsh dannedd, eich meddyginiaethau ac ati).  Os oes gennych cynllun gofal manwl, cofiwch gynnwys hynny.
 • Ar ôl i chi wella, dylech ddilyn y canllawiau Aros Gartref uchod.

Gellir cael rhagor o wybodaeth yma https://phw.nhs.wales.coronavirus 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu