Ymwelwyr I Bowys

Powys logo

23 Mawrth 2020

Powys logoMae Cyngor Sir Powys yn gofyn i bobl i ddilyn cyngor y Llywodraeth ac i beidio teithio i leoliadau gwyliau yn y sir tan fod y pandemig drosodd.

Dywedodd y Cyng. James Evans, Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau Datblygu Economaidd, Tai a Rheoleiddio: "Powys yw un o rannau prydferthaf y Deyrnas Unedig ac rydym yn croesawu ymwelwyr i'r sir, ond nid nawr yw'r amser i ddod i Bowys.  Prif gyfrifoldeb y cyngor yw diogelu ein trigolion a'n busnes, a dyna pam ein bod yn annog pobl i beidio dod i Ganolbarth Cymru tan fydd y sefyllfa dan reolaeth. 

Fel arfer, byddem yn falch iawn o weld cynifer o ymwelwyr yn dod i'n sir, ond mae'n sefyllfa dra gwahanol i'r arfer ar hyn o bryd.  Mae angen i ni gydweithio i guro'r feirws hwn ac mae hynny'n golygu cydymffurfio gyda chyngor y Llywodraeth o aros gartref ac osgoi teithio nad yw'n hanfodol."

"Rydym yn gweithio'n galed iawn gyda'n partneriaid ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys i sicrhau y gallwn leihau effaith Covid-19 ar ein cymunedau ac mae'n bwysig bod pawb yn chwarae eu rhan i geisio osgoi'r lledaeniad o goronafeirws.

"Rydym yn deall effaith y feirws ar y busnes twristiaeth ym Mhowys ac rydym yn falch o weld y cymorth sy'n cael ei roi gan Lywodraeth y DG drwy ostyngiadau trethi busnes, grantiau a mesurau eraill i gefnogi ein busnesau.  Os yw meysydd carafannau a safleoedd eraill eisiau cau i osgoi ymledu'r feirws, fe wna'i sicrhau ein bod yn rhoi pwysau ar y llywodraeth i sicrhau diogelwch i'ch busnes'.

"Y gwirionedd yw nad oes gan y Gwasanaeth Iechyd yng  Nghanolbarth Cymru, na'r Cyngor yr adnoddau i gwrdd ag anghenion cynnydd mawr yn achosion o'r coronafeirws yn y boblogaeth.  Felly byddwn yn annog pobl i beidio teithio i Bowys tan fod y pandemig drosodd - os byddwch chi'n gwneud hynny byddwch yn peryglu eich hunain ac eraill.  Os na welwn ostyngiad yn nifer yr ymwelwyr â'r sir, bydd rhaid cymryd camau pellach i gyfyngu nifer yr ymwelwyr ac efallai cau ein rhwydwaith hawliau tramwy ar draws y sir."

"Byddwn yn barod i groesawu ymwelwyr gyda breichiau agored cyn gynted ag y bydd yn ddiogel i wneud hynny ond am nawr, dilynwch y cyngor gan y Llywodraeth:  arhoswch gartref, peidiwch â theithio oni bai ei fod yn hanfodol a chofiwch ymarfer ymbellhau cymdeithasol.  Trwy weithio gyda'n gilydd gallwn guro'r feirws hwn ac agor Powys i fusnes eto mor fuan â phosibl."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu