Coronafeirws (COVID19) - Rheoli adeiladu

21 Hydref 2020

Cyfyngiadau yn ystod y cyfnod clo byr o 6pm Dydd Gwener 23 Hydref.

Beth fydd hyn yn ei olygu i chi?

Gallwch gysylltu â'ch Syrfëwr Adeiladu i wneud cais am Archwiliad fel arfer.

Yn ystod y cyfnod clo byr hwnni fydd archwiliadau mewnol yn cael eu cynnal o eiddo â rhywun yn byw ynddo.  Bydd cyfleuster archwiliadau rhithwir ar gael, a gallwch drafod hyn gyda'ch Syrfëwr Adeiladu.  

Argymhellir y dylech ohirio'r Gwaith tan ar ôl y cyfnod clo byr hwn os gallwch wneud hynny'n ddiogel.

20 Mawrth 2020

Trefniadau wrth Gefn ar gyfer Arolygiadau Safleoedd Rheoliadau Adeiladu

O ganlyniad i gyhoeddiad y Llywodraeth am fesurau i leihau lledaeniad Coronafeirws COVID-19, bu'n rhaid adolygu ein trefniadau arolygu presennol ar gyfer gwaith sy'n cael ei adeiladu.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod i ni ar ddechrau unrhyw brosiect ac yn parhau i'n hysbysu am bob cam arolygu drwy gysylltu â'ch Syrfëwr Rheoli Adeiladu fel y byddech yn gwneud yn arferol neu drwy anfon e-bost at buildingcontrol@powys.gov.uk.

Rydym wedi cyflwyno dull diwygiedig yn seiliedig ar risg o gynnal arolygiadau, felly byddwn yn gofyn i chi os oes unrhyw un ar y safle wedi bod yn sâl, wedi'u cynghori i hunanynysu neu wedi dychwelyd yn ddiweddar o deithio dramor i ardal yr effeithiwyd arni ac a fydd pobl agored i niwed ar y safle.

A fyddech cystal â derbyn ein hymddiheuriadau, ond ar hyn o bryd mae angen i ni ystyried diogelwch ein staff sy'n hanfodol ond, hefyd, y risg y gallwn ei hachosi drwy drosglwyddo'r feirws yn ddiarwybod o safle i safle.

Gan fod y sefyllfa'n gyfnewidiol iawn bydd ein protocol yn cael ei adolygu'n ddyddiol.  Fodd bynnag, bydd y trefniadau uchod yn parhau hyd nes y bydd y Llywodraeth yn dweud wrthym y gall trefniadau busnes arferol ailddechrau neu os na fyddwn yn gallu parhau i gyflawni ein gwasanaeth.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu