Coronafeirws (COVID19) - Iechyd yr Amgylchedd

Cyngor i fusnesau bwyd ar y Coronafeirws - cyflwyno opsiynau tecawê a dosbarthu bwyd i fusnesau presennol.

 

11 Awst 2020

Ailagor canolfannau cymunedol [215KB]

Ail-agor Salonau Harddwch [214KB]

31 Gorffennaf 2020

Ail-agor Salonau Harddwch yn ddiogel [215KB]

Ail-agor llety gwyliau hunangynhaliol [214KB]

 

21 Gorffennaf 2020

Ail agor y sector lletygarwch [243KB]

Ail-agor llety gwyliau hunangynhaliol [214KB]

Ail-agor Siopau Trin Gwallt [225KB]

Ailagor y Sector Lletygarwch a Thwristiaeth [100KB]

25 Mehefin 2020

Coronafeirws (COVID-19) Cyfarwyddyd Llywodraeth Cymru ar gyfer Busnesau Gweithgynhyrchu Bwydydd

22 Mehefin 2020

Mae'r cyngor canlynol i fusnesau bwyd sydd eisoes wedi cofrestru â Chyngor Sir Powys ond sydd am ddechrau cynnig opsiynau tecawê a dosbarthu bwyd lle nad ydyn nhw wedi gwneud hyn o'r blaen.  Dylai'r wybodaeth hyn eich helpu chi gydymffurfio â gofynion diogelwch bwyd ond eich cyfrifoldeb chi fel busnes bwyd yw cynnal asesiad risg ar eich gwaith, rhoi mesurau addas ar waith a diwygio eich gwaith papur diogelwch bwyd i gynnwys rhagofalon diogelwch wrth ddosbarthu bwyd a chofnodion tymheredd.

Mesurau ychwanegol ar ddiogelwch bwyd

Os ydych chi'n newid eich dulliau gweithio ar hyn o bryd, yna dylech ystyried y peryglon i ddiogelwch bwyd a sicrhau bod gennych fesurau rheoli mewn lle i gynnig bwyd diogel i'ch cwsmeriaid.   Bydd angen i chi adolygu eich System Rheoli Diogelwch Bwyd a sicrhau bod y staff i gyd yn ymwybodol o unrhyw newidiadau i Ddulliau Diogel.  Dylech nodi'r adolygiad hwn yn ysgrifenedig a sicrhau bod y staff yn cael eu hyfforddi ar y diwygiadau.

Yn ogystal â'r rheolau diogelwch bwyd presennol sydd gennych mewn lle, bydd angen i chi ystyried y mesurau canlynol:

 • Y cerbyd dosbarthu -dylai bob amser fod yn lân ac mewn cyflwr da er mwyn peidio llygru bwyd.
 • Halogi bwyd - Rhaid diogelu bwyd rhag halogi - gosod caeadau tynn ar dybiau/blychau; cadw bwydydd amrwd a rhai sy'n barod i'w bwyta ar wahân bob amser.
 • Cyflenwyr - sicrhau eich bod yn parhau i ddefnyddio cyflenwyr cyfrifol.
 • Diheintio arwynebau - sicrhau eich bod yn diheintio ddigon.
 • Croes-halogi -rhaid cadw offer a ddefnyddiwyd ar gyfer bwydydd amrwd a bwydydd parod ar wahân os na allwch eu glanhau a'u diheintio ddigonol â hylif diheintio rhwng pob defnydd.
 • Golchi dwylo - Dylai pawb sy'n trin bwyd olchi eu dwylo'n rheolaidd â dŵr cynnes, sebon dwylo a'u sychu â thywelion untro.
 • Rheoli tymheredd - Bydd angen i chi gludo'r bwyd ar y tymheredd iawn i'r cwsmer - un ai'n boeth (dros 63C) neu'n oer (o dan 8C).  I wneud hyn bydd angen bocsys oer neu rai  trydan sy'n plygio mewn i'r car.  Cadwch fwydydd oer a phoeth mewn bocsys ar wahân.  Dylid cael bagiau ar gyfer bwydydd amrwd neu fwydydd parod fel bod modd eu hadnabod yn hawdd.
 • Alergenau - Mae cyfrifoldeb cyfreithiol arnoch i roi gwybodaeth ar alergenau ar gyfer bwydydd tecawê.  Dylai deunydd hysbysebu neu fwydlenni gynnwys gwybodaeth ar alergenau i annog unrhyw un sydd ag alergedd neu angen dietegol i holi am hyn o flaen llaw.  Gallwch labelu'r bwyd os yw'n cynnwys unrhyw un o'r 14 alergen penodol neu sicrhau bod gan y gyrrwr y wybodaeth yn ysgrifenedig i roi gwybod i gwsmeriaid.  Os ydych chi wedi newid eich bwydlen neu gyflenwr, gwnewch yn siŵr eich bod wedi adolygu'r wybodaeth ar alergeddau.  Mae llwyth o wybodaeth i fusnesau ar reoli alergenau ar y wefan Asiantaeth Safonau Bwyd <https://www.food.gov.uk/business-guidance/allergen-guidance-for-food-businesses>.  Peidiwch â gweini bwyd i bobl sydd ag alergedd neu anoddefiad bwyd os na allwch warantu nad yw'r bwyd wedi'i halogi ag alergen benodol.
 • Dosbarthu bwyd heb gysylltu ag unrhyw un- bydd cyfyngu ar gyswllt wrth ddosbarthu bwyd yn cadw pawb yn iach, felly gallwch ystyried adael y bwyd wrth ddrws eich cwsmer yn hytrach na'i roi iddyn nhw.  Curwch ar y drws, camu nôl o leiaf 2 fetr ac aros wrth law i'r cwsmer ei gasglu.  Dylech gymryd taliadau dros y ffôn neu'r we yn hytrach na derbyn arian, a gofyn i gwsmeriaid a ydyn nhw'n hunanynysu fel y gallwch gymryd y mesurau angenrheidiol. 
 • Cadw pellter- Mae'n hanfodol eich bod yn cymryd camau i osgoi cwsmeriaid rhag ciwio neu ymgynnull wrth aros am wasanaeth neu ar ôl prynu, gan y bydd hyn yn arwain at gyswllt cymdeithasol pellach sydd i'w osgoi.  Yr un fath, NI ALLWCH ddarparu unrhyw fyrddau/cadeiriau neu fannau bwyta ad-hoc ar y safle.
 • Rheoli haint -mae cyfrifoldeb arnoch i sicrhau fod pawb sy'n trin bwyd yn ffit i weithio dan y rheoliadau hylendid bwyd.  Hefyd, mae dyletswydd gyffredinol arnoch i sicrhau iechyd, diogelwch a lles pawb sy'n gweithio i chi ac aelodau'r cyhoedd.  Rhaid rhoi cyfarwyddiadau clir i staff perthnasol ar bolisi rheoli haint a dylai unrhyw un sy'n sâl neu'n dangos symptomau roi gwybod i'r sawl sy'n gyfrifol.  Dylwch ddilyn polisi'r Llywodraeth ar reoli haint o ran y Coronafeirws. Ewch i  GOV.UK - COVID 19: Guidance for Employees, Employers and Businesses

Am fwy o wybodaeth ar sut i werthu cynnyrch ar gyfer tecawês neu ddosbarthu bwyd, ewch i  FSA - Distance selling, mail order and delivery.

Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd

Os ydych chi wedi datblygu bwydlen arbennig ar gyfer dosbarthu bwyd, mae'r gyfraith yn mynnu eich bod yn rhoi gwybod i bobl sut i wirio'ch Sgôr Hylendid Bwyd, sy'n cynnwys bwydlenni papur/Facebook ayb.  I wneud hynny, rhaid ychwanegu'r brawddegau canlynol (yn Gymraeg ac yn Saesneg) at y deunydd hyrwyddo:

 "Ewch i food.gov.uk/ratings i ganfod sgôr hylendid bwyd ein busnes neu gofynnwch inni beth yw ein sgôr hylendid bwyd wrth archebu. /

Go to food.gov.uk/ratings to find out the food hygiene rating of our business or ask us for our food hygiene rating when you order".

Rhaid bod y ffont yn

(a) o leiaf 9 pwynt fel sy'n cael ei fesur yn ffont 'Times New Roman' ac nid culach;

a

(b) gydag o leiaf 3mm rhwng y llinellau.  Mae hyn yr un fath i bob tecawê.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cofiwch gysyllti ag Iechyd yr Amgylchedd ar  01597 827467 neu environmental.health@powys.gov.uk

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu