Cydweithio i ofalu am y meirw, a'r rhai sy'n marw ac mewn profedigaeth yn Mhowys

Image of pair of hands

25 Mawrth 2020

Image of pair of handsYn ystod yr amseroedd digynsail hyn mae'n hanfodol ein bod hefyd yn parhau i gynnig y safonau gofal uchaf ar ddiwedd oes.

Mae effaith coronafirws (COVID-19) eisoes yn cael effaith sylweddol ar gymunedau a gwasanaethau cyhoeddus, ac mae'n hanfodol bod pawb yn chwarae eu rhan trwy:

 • Aros Adref
 • Amddiffyn y GIG
 • Achub Bywydau

Ochr yn ochr â'r mesurau pwysig hyn i bob un ohonom, mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a Chyngor Sir Powys yn gweithio gyda phartneriaid gwirfoddol a chymunedol i roi cymorth ychwanegol ar waith ar gyfer y meirw, a'r rhai sy'n marw ac mewn profedigaeth ym Mhowys.

Dywedodd Alison Davies, Cyfarwyddwr Nyrsio a Bydwreigiaeth, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys:

"Mae nifer o bobl yn cael eu cynghori i hunan-ynysu, i gysgodi eu hunain i leihau eu risg o salwch difrifol, ac i aros adref i leihau lledaeniad yr haint hwn. Rydym yn cydnabod y bydd hyn yn cael effaith ddwys ar y cyswllt y gall pobl ei gael â'u hanwyliaid ar adeg anodd. Bydd hefyd yn golygu newidiadau dros dro i'r trefniadau yn dilyn marwolaeth, gan gynnwys angladdau."

"Rhai o'r camau rydyn ni'n eu cymryd yn cynnwys:

 • adolygu ein cynlluniau triniaeth ac uwchgyfeirio ar gyfer claf priodol
 • parhau i weithio gyda chleifion a theuluoedd i drafod eu cynlluniau gofal ymlaen llaw a'u dymuniadau am ofal diwedd oes
 • dod o hyd i ffyrdd o ddarparu gwasanaethau dros y ffôn neu ar-lein, a
 • darparu gwybodaeth i ofalwyr cleifion â Choronafirws (COVID-19) a allai fod yn derbyn gofal gartref, gan gynnwys rhywfaint o ganllaw rheoli symptomau.

"Rydym yn diweddaru ein dogfen cynllunio gofal ymlaen llaw 'Fy Mywyd, Fy Nymuniadau' yn ôl yr achos. Rydym hefyd yn gweithio gyda phartneriaid gan gynnwys CRUSE a CMGP i wella'r gefnogaeth i bobl sy'n delio â cholled a galar yn yr amgylchiadau anodd hyn. Mae hyn yn cynnwys darparu gwybodaeth i baratoi pobl ar gyfer y ffyrdd y gallai fod angen i'r broses angladd newid yn yr amseroedd anodd presennol.

"Rydyn ni'n gobeithio, drwy'r camau hyn, y byddwn ni'n gallu mynd i'r afael â rhai o'r pryderon rydyn ni'n gwybod y bydd gan bobl ynglŷn â chefnogi eu hanwyliaid yn ystod Coronafirws (COVID-19)."

Dywedodd Carl Cooper, Prif Swyddog Gweithredol Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys: "Rydym yn ymuno â galwad Llywodraeth y DU i bawb helpu i atal yr haint rhag lledaenu. Dim ond am un o bedwar rheswm y dylem adael y tŷ:

 • siopa am angenrheidiau sylfaenol, er enghraifft bwyd a meddygaeth, rhaid iddynt fod mor anaml â phosibl
 • un math o ymarfer corff y dydd, er enghraifft rhedeg, cerdded neu feicio - ar ein pennau ein hunain neu gydag aelodau o'n cartref
 • unrhyw angen meddygol, neu i ddarparu gofal neu i helpu person bregus
 • teithio i'r gwaith ac yn ôl, ond dim ond lle na ellir gwneud hyn adref

"Mae'r pedwar rheswm hwn yn eithriadau - hyd yn oed wrth wneud y gweithgareddau hyn, dylem fod yn lleihau'r amser a dreulir y tu allan i'r cartref ac yn sicrhau ein bod 2 fetr ar wahân i unrhyw un y tu allan i'n cartref.

"Rhaid i bawb ddilyn y mesurau hyn. Mae cyngor ar wahân ar gael i unigolion neu aelwydydd sy'n ynysu, ac i'r rhai mwyaf agored i niwed y mae angen eu cysgodi."

"Mae rôl sefydliadau cymunedol a gwirfoddol hyd yn oed yn fwy hanfodol ar adegau fel hyn. Mae ymateb y bobl ym Mhowys wedi bod yn aruthrol, ac mae CMGP yn gweithio gyda phartneriaid i gryfhau'r gefnogaeth sydd ar gael i bobl leol trwy rwydweithiau cymunedol, ein cysylltwyr cymunedol, a Gwirfoddolwyr Iechyd a Gofal Powys COVID19 yr ydym yn eu recriwtio a'u gosod i gefnogi gwasanaethau statudol yn y sir. "

Dywedodd Alison Bulman, Cyfarwyddwr Corfforaethol (Plant ac Oedolion), Cyngor Sir Powys: "Rydyn ni'n annog pawb i aros adref, amddiffyn y system iechyd a gofal, ac achub bywydau. Mae gan bob un ohonom ran i'w chwarae wrth leihau lledaeniad yr haint, a helpu i sicrhau y gall gwasanaethau cyhoeddus ein cefnogi.

"Ond mae hon yn foment o argyfwng cenedlaethol, ac mae hyn hefyd yn golygu bod angen i ni gymryd camau ychwanegol i baratoi ar gyfer yr heriau y gallem eu hwynebu yn y dyfodol. Am y rheswm hwn rydym wedi penderfynu rhoi cyfleusterau marwdy dros dro ychwanegol ar waith yn Llanelwedd. Mae hyn yn golygu y gallwn fod yn hyderus bod gennym ni allu ar waith i ddarparu urddas mewn marwolaeth.

"Rhaid i'n huchelgais a rennir fod nad oes angen i ni eu defnyddio. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i bawb chwarae eu rhan trwy aros adref ac achub bywydau."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu