Hysbysiad: NEWYDD! Gweld a llwytho eich bil trethi busnes ar-lein a mwy!
Darllen mwy

Coronafeirws (COVID19) - Cofrestryddau

Cyngor gan y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol gyfer Cymru a Lloegr

Mae'r Llywodraeth bellach wedi cyflwyno mesurau newydd sy'n ei gwneud yn ofynnol i bobl aros gartref, ac eithrio at ddibenion cyfyngedig iawn ac mae hefyd yn atal mwy na dau berson rhag ymgynnull. Yn ogystal, mae'r Llywodraeth yn atal digwyddiadau cymdeithasol, gan gynnwys priodasau, bedydd a seremonïau crefyddol eraill. Bydd hyn yn eithrio angladdau a fydd ar gyfer teulu agos yn unig.

Rhaid i bob dinesydd gydymffurfio â'r mesurau newydd hyn a gellir dod o hyd i ragor o fanylion am y rhain yn:  https://www.gov.uk/coronavirus       

12 Mai 2020

Oherwydd y pandemig coronafeirws (Covid-19) ac yn seiliedig ar gyngor y Llywodraeth ry'n ni wedi gwneud y penderfyniad anodd i ohirio pob un o'n seremonïau hyd at ac yn cynnwys 30 Mehefin 2020.

Os bydd cyngor y Llywodraeth yn newid yn ystod y cyfnod yna fe wnawn ni anrhydeddu'r dyddiadau a drefnwyd ynghynt os bydd gofyn.

Os ydych chi wedi trefnu seremoni yn ystod y cyfnod yna byddwn yn cysylltu â chi'n fuan. Os ydych wedi talu am seremoni'n barod byddwn yn trosglwyddo'r arian hwnnw i seremoni newydd.

Mae seremoni pob cwpwl yn bwysig i ni ac rhaid i ni gymryd pob diwrnod yn ei dro a dilyn cyngor y Llywodraeth i sicrhau ein bod i gyd yn cadw'n ddiogel ac yn iach. Felly byddwn yn parhau i arolygu'r sefyllfa'n rheolaidd i sicrhau hyn.

Ry'n ni'n derbyn nifer fawr o ymholiadau ac os ydych wedi cadw lle gyda ni'n barod ac yn ceisio cysylltu â ni, gallwch fod yn dawel eich meddwl ein bod yn gwneud ein gorau glas i ateb pawb cyn gynted ag y bo modd.

Cymerwch ofal a chofion gorau oddi wrth Gwasanaeth Cofrestru Powys.

At ddibenion cofrestru sifil yng Nghymru a Lloegr,  yn dilyn y mesurau newydd hyn, mae'r canllawiau canlynol yn berthnasol:

Genedigaethau

 • Bydd apwyntiadau cofrestru genedigaethau yn cael eu gohirio hyd nes y byddwn allan o'r cyfnod pandemig presennol.
 • Gallwch wneud cais am fudd-dal plant neu gredyd cynhwysol cyn cofrestru'r enedigaeth, lle nad ydych  wedi gallu gwneud hynny oherwydd y mesurau hyn.

Seremonïau dinasyddion

 • Fel arfer, byddai disgwyl i gwsmeriaid drefnu eu seremoni dinasyddiaeth o fewn tri mis o gael gwahoddiad gan y Swyddfa Gartref.  Oherwydd yr amgylchiadau pandemig presennol, mae UKVI wedi ymestyn y cyfnod hwn i chwe mis a bydd yn adolygu hyn yn gyson. Dylid rhoi gwybod i gwsmeriaid na fydd unrhyw benderfyniadau anffafriol yn cael eu gwneud ar geisiadau oherwydd yr oedi a achosir gan Coronafeirws.

Priodasau/partneriaethau sifil

 • Ni fydd priodasau a seremonïau partneriaeth sifil yn cael eu cynnal mwyach yn unol â chyhoeddiad Prif Weinidog y DU.
 • Bydd hysbysiadau priodas a phartneriaeth sifil yn cael eu gohirio nes ein bod drwy'r cyfnod pandemig presennol.
 • Mae Cyngor Sir Powys wedi penderfynu na fydd y Staff Cofrestru yn cynnal seremoniau Trwydded y Cofrestrydd Cyffredinol dros gyfnod y pandemig er mwyn sicrhau iechyd a diogelwch y staff a'r cleientiaid.
 • Ni fydd ceisiadau i leihau'r cyfnod aros ar gyfer priodasau neu bartneriaethau sifil yn cael eu prosesu mwyach. Caiff unrhyw geisiadau a dderbynnir neu sydd ar y gweill eu had-dalu.

Marwolaethau/marw-enedigaethau

 • Yr oedd y Mesur brys, sy'n cynnwys ystod eang o fesurau, wedi mynd drwy Dŷ'r Cyffredin ddoe ac mae'n destun dadl yn Nhŷ'r Arglwyddi.
 • Bydd cyflwyno'r cymalau yn y Mesur hwn yn caniatáu ar gyfer hawddfreintiau yn y broses o gofrestru marwolaeth ac yn caniatáu ar gyfer mesurau eraill ar gyfer cofrestru marwolaethau dros y ffôn.
 • Mae hyn yn berthnasol hefyd ar gyfer cofrestru marw-enedigaethau y gellir eu cynnal yn yr un modd dros y ffôn.
 • Rhagwelir y daw'r ddeddfwriaeth hon i rym nes ymlaen yr wythnos hon er mwyn symud i ffwrdd o gofrestriadau wyneb yn wyneb.

Fel y sylweddolwch,  mae'r sefyllfa'n symud yn gyflym iawn ac rydym yn cydnabod efallai na fydd yr hysbysiad hwn yn ateb yr holl gwestiynau sydd gennych. Byddwn yn cyhoeddi mwy o   ganllawiau  dros y dyddiau nesaf.

 

Cyswllt

 • Ebost: registrars@powys.gov.uk
 • Rhif ffôn: 01597 827468
 • Cyfeiriad: Gwasanaethau Cofrestru, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys, LD1 6AA

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu