Coronafeirws (COVID19) - Cofrestryddau

Cyngor gan y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol gyfer Cymru a Lloegr

Mae'r Llywodraeth bellach wedi cyflwyno mesurau newydd sy'n ei gwneud yn ofynnol i bobl aros gartref, ac eithrio at ddibenion cyfyngedig iawn ac mae hefyd yn atal mwy na dau berson rhag ymgynnull. Yn ogystal, mae'r Llywodraeth yn atal digwyddiadau cymdeithasol, gan gynnwys priodasau, bedydd a seremonïau crefyddol eraill. Bydd hyn yn eithrio angladdau a fydd ar gyfer teulu agos yn unig.

Rhaid i bob dinesydd gydymffurfio â'r mesurau newydd hyn a gellir dod o hyd i ragor o fanylion am y rhain yn:  https://www.gov.uk/coronavirus       

12 Ionawr 2021

Mae Cyngor Sir Powys wedi penderfynu, hyd nes y clywir yn wahanol:-

  • bydd pob seremoni sifil ar gyfer y lleiafswm statudol yn unig - sef y cwpl a dau dyst, fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith.

Wrth wneud hynny, gobeithiwn y bydd cyplau'n deall bod hyn oherwydd natur heintus iawn yr amrywiolyn coronafeirws sy'n cylchredeg ar hyn o bryd - mae'n rhaid i ni sicrhau bod yr holl staff a defnyddwyr gwasanaeth yn cael eu cadw mor ddiogel â phosibl.

11 Awst 2020

Datganiadau o enedigaethau

Bellach gallwch wneud y datganiadau hyn mewn dau gam, fel gyda chofrestriadau. E-bostiwch ni ar registrar@powys.gov.uk  gyda manylion eich babi os nad ydych wedi'i wneud yn barod. Bydd hyn yn ein galluogi i'w ychwanegu at ein rhestr hysbysiadau. Byddwn yn trefnu'r apwyntiadau hyn yn nhrefn dyddiad gan ddechrau gyda mis Chwefror/mis Mawrth.

Diweddariad gan Lywodraeth Cymru (3 Awst 2020)

Bellach gall safleoedd sydd wedi'u trwyddedu i weinyddu priodasau neu ffurfio partneriaethau sifil agor ar gyfer seremonïau priodasau a phartneriaethau sifil. Fodd bynnag, mae hwn yn amodol ar yr angen i gymryd pob mesur rhesymoli leihau'r perygl o ledaenu'r feirws ar y safle.

Bydd nifer y bobl a gaiff fynychu seremoni dan do'n cael ei gyfyngu gan faint o bobl mae'r safle yn gallu eu dal ar ôl ystyried mesurau cadw pellter cymdeithasol.

I sicrhau'ch bod yn cadw at yr uchafswm a gaiff fynychu'r digwyddiad, dylech ofalu mai dim ond y rheini sydd â gwahoddiad gaiff fynychu.

Caniateir cynnal derbyniad ar gyfer hyd at dri deg o bobl y tu allan. Ni chaniateir ymgynnull dan do i'r diben hwn neu ddibenion tebyg ar hyn o bryd.

15 Gorfennaf 2020

Seremonïau Dinasyddiaeth

Cysylltwyd ag Awdurdodau Lleol i roi gwybod iddynt ein bod bellach yn gallu ailgyflwyno seremonïau dinasyddiaeth lle y gallwn wneud hynny'n ddiogel gan ddilyn y canllawiau iechyd a diogelwch.

Yng Nghymru, dim ond y rhai y mae'n ofynnol iddynt eu mynychu a fydd yn cael gwneud hynny er mwyn cydymffurfio â Rheoliadau Cymru.  Mae hyn yn golygu na chaniateir i bwysigion a gwesteion y darpar ddinasyddion fod yno gan ydynt yn cael eu hystyried yn hanfodol i'r trafodion.

Mae cydweithwyr yn y Swyddfa Gartref wedi cadarnhau bod cynnig seremoni heb westeion neu bwysigion yn dderbyniol ond y dylid cynnig dewis i gwsmeriaid naill ai i fynd ymlaen â'r seremoni gyfyngedig neu aros nes bod seremoni ffurfiol lawn ar gael.

Byddwch wedi cael gwybod bod yr amser sydd ar gael i gwsmeriaid archebu seremoni eisoes wedi'i ymestyn o'r cyfnod arferol o dri mis, a bod estyniad o chwe mis wedi'i gyflwyno o ddechrau'r dyddiad cloi (23  Mawrth), fel na fydd yr oedi'n effeithio ar unrhyw unigolyn.

Yn unol â hynny,  byddwn yn cysylltu â phob ymgeisydd sydd wedi derbyn llythyrau gwahoddiad ac  wedi  cysylltu â ni i roi eu manylion cyswllt, i drefnu apwyntiad.

14 Gorffennaf 2020

Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Bydd seremonïau priodas a phartneriaethau sifil yn y Swyddfa Gofrestru/mewn Swyddfeydd Cofrestru yn ailddechrau o'r 17 Gorffennaf, 2020.

Rydym yn dilyn cyngor a chyfarwyddyd oddi wrth Lywodraeth Cymru ar gadw pellter ac ymddygiad cyhoeddus. Mae hyn yn golygu fod cynnwys a ffurf y seremonïau priodas a phartneriaethau sifil wedi cael ei adolygu ac rydym wedi cyflwyno cyfyngiadau ar nifer y bobl a ganiateir yn ein hystafelloedd.

Bydd cadw pellter yn helpu i sicrhau fod swyddogion ac ymwelwyr yn ddiogel ac yn helpu i atal lledaeniad coronafeirws.
 
Fe fyddwn yn cysylltu â chyplau sydd wedi archebu seremoni ar sail mis wrth fis. Ein blaenoriaeth yw ailddechrau gyda seremonïau a oedd i'w cynnal yn y Swyddfa Gofrestru ym mis Ebrill, Mai a Mehefin; a'r rheini sydd i'w cynnal yn y Swyddfa Gofrestru ym mis Gorffennaf a mis Awst cyn derbyn ceisiadau newydd o fis Medi ymlaen. Bydd yr holl geisiadau i gadw lle am seremoni yn destun argaeledd.

Mae'r gwasanaeth cofrestru yn disgwyl am eglurhad pellach oddi wrth Lywodraeth Cymru o ran priodasau a phartneriaethau sifil ar eiddo seciwlar cymeradwy a chyngor a chyfarwyddyd pellach oddi wrth y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol.

Rhybudd o Briodas/Rhybudd o Bartneriaeth Sifil

Dim ond apwyntiadau brys (lle mae seremoni i'w chynnal yn y 3 mis nesaf) fydd yn cael eu cynnal ar hyn o bryd.   

29 Mehefin 2020

Diweddariad Cofrestru

Marwolaethu / Marw-enedigaethau

Oherwydd newidiadau yn y ddeddfwriaeth gallwn wneud y rhain dros y ffôn.

Genedigaethau

Oherwydd newid yn y ddeddfwriaeth gallwn gofrestru genedigaethau gan ddefnyddio proses dau gam. Byddwn yn gwneud Cam Un dros y ffôn a bydd rhaid i chi ddod i'r Swyddfa Gofrestru ar gyfer Cam Dau. Byddwn yn eich cyfarwyddo ynglŷn â'r proses wrth i chi drefnu apwyntiad. Os na allwch gofrestru genedigaeth eich plentyn oherwydd coronafeirws (COVID-19) mae modd i chi hawlio Budd-dal Plant trwy fynd i https://www.gov.uk/child-benefit/how-to-claim a/neu Gredyd Cymhwysol. https://www.gov.uk/universal-credit/how-to-claim (Nid yw'r tudalennau hyn ond ar gael yn Saesneg)

Datganiadau Genedigaeth

Ni fu newid yn y ddeddfwriaeth o ran sut rydym yn cynnal yr apwyntiadau hyn felly ni allwn wneud y math yma o apwyntiadau ar hyn o bryd. Cysylltwch â'r Swyddfa Gofrestru briodol ar gyfer yr ardal lle ganwyd eich plentyn ar gyfer eu cyfarwyddyd hwy. Cewch fanylion cyswllt drwy ddilyn y ddolen ganlynol: https://www.gov.uk/register-offices .

Os na allwch gofrestru genedigaeth eich plentyn oherwydd coronafeirws (COVID-19) mae modd i chi hawlio Budd-dal Plant trwy fynd i https://www.gov.uk/child-benefit/how-to-claim a/neu Gredyd Cymhwysol. https://www.gov.uk/universal-credit/how-to-claim

(Nid yw'r tudalennau hyn ond ar gael yn Saesneg)

Abertawe:- https://www.abertawe.gov.uk/cofrestryddion           

Os oes gennych gwestiynau mae croeso i chi gysylltu â ni trwy ddefnyddio'r manylion isod:

Ffôn/Tel:   01597 827468
E-bost/E-mail:   registrar@powys.gov.uk

Rwy'n siŵr y byddwch yn deall ein bod yn brysur tu hwnt ar hyn o bryd ond fe wnawn ein gorau glas i ymateb i'ch ymholiadau cyn gynted ag y bo modd.

12 Mai 2020

Oherwydd y pandemig coronafeirws (Covid-19) ac yn seiliedig ar gyngor y Llywodraeth ry'n ni wedi gwneud y penderfyniad anodd i ohirio pob un o'n seremonïau hyd at ac yn cynnwys 30 Mehefin 2020.

Os bydd cyngor y Llywodraeth yn newid yn ystod y cyfnod yna fe wnawn ni anrhydeddu'r dyddiadau a drefnwyd ynghynt os bydd gofyn.

Os ydych chi wedi trefnu seremoni yn ystod y cyfnod yna byddwn yn cysylltu â chi'n fuan. Os ydych wedi talu am seremoni'n barod byddwn yn trosglwyddo'r arian hwnnw i seremoni newydd.

Mae seremoni pob cwpwl yn bwysig i ni ac rhaid i ni gymryd pob diwrnod yn ei dro a dilyn cyngor y Llywodraeth i sicrhau ein bod i gyd yn cadw'n ddiogel ac yn iach. Felly byddwn yn parhau i arolygu'r sefyllfa'n rheolaidd i sicrhau hyn.

Ry'n ni'n derbyn nifer fawr o ymholiadau ac os ydych wedi cadw lle gyda ni'n barod ac yn ceisio cysylltu â ni, gallwch fod yn dawel eich meddwl ein bod yn gwneud ein gorau glas i ateb pawb cyn gynted ag y bo modd.

 

 

Cyswllt

  • Ebost: registrars@powys.gov.uk
  • Rhif ffôn: 01597 827468
  • Cyfeiriad: Gwasanaethau Cofrestru, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys, LD1 6AA

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu