SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Y Cyngor a'r Heddlu'n darparu cyngor newydd o ran Covid-19 ar gyfer busnesau

Image of Welsh Covid-19 Residents and communities logo

26 Mawrth 2020

Image of Welsh Covid-19 Residents and communities logoMae Cyngor Sir Powys a Heddlu Dyfed Powys yn atgoffa busnesau ym Mhowys, o ganlyniad i'r feirws Covid-19 i gydymffurfio â chyngor.

Daw'r rhybudd yn dilyn cyhoeddiadau diweddar Llywodraeth y Deyrnas Unedig a Llywodraeth Cymru bod rhaid i fusnesau a safleoedd gau hanner nos 23 Mawrth 2020.  Cyflwynwyd y mesurau hyn oherwydd y bygythiad i iechyd y cyhoedd o'r Covid-19.

Rhaid i fusnesau sy'n cael aros ar agor bodloni gofynion llym er mwyn sicrhau nad yw cwsmeriaid a gweithwyr yn cael eu rhoi mewn perygl sy'n hanfodol.

Dylai cyflogwyr sydd â phobl yn eu swyddfeydd neu ar safle sicrhau bod gweithwyr yn gallu dilyn canllawiau Iechyd Cyhoeddus Lloegr gan gynnwys, lle y bo'n bosibl, cynnal pellter o 2 fetr oddi wrth eraill, a golchi eu dwylo â sebon a dŵr yn aml am o leiaf 20 eiliad (neu ddefnyddio jêl diheintio dwylo os nad oes sebon a dŵr ar gael).

Atgoffir busnesau mai eu cyfrifoldeb nhw yw cadarnhau a oes rhaid iddynt gau neu a yw'r eithriadau cyfyngedig yn berthnasol iddyn nhw ac fe'u cynghorir i fynd i wefan y llywodraeth am ganllawiau a newidiadau i'r wybodaeth: https://www.gov.uk/government/publications/further-businesses-and-premises-to-close

Bydd unrhyw fusnesau sy'n agor ar draul cyhoeddiad y Llywodraeth yn troseddu ac yn peryglu iechyd y cyhoedd trwy ymledu'r Covid-19. 

Bydd Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd a Safonau Masnach, gyda chefnogaeth yr Heddlu, yn monitro busnesau, a bydd unrhyw fusnes sy'n troseddu'n destun sancsiynau llym gan gynnwys Hysbysiadau Gwahardd a dirwyon diderfyn.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod Portffolio Iechyd yr Amgylchedd a Safonau Masnach, Cyngor Sir Powys: "Mae hwn yn gyfnod na welwyd mo'i debyg o'r blaen ac mae angen eich cefnogaeth chi i leihau'r bygythiad i drigolion Powys a'n gwasanaethau iechyd sy'n ceisio delio â'r feirws ofnadwy hwn.  Dylech dalu sylw o'r cyngor hwn ac rydym eisiau gweithio gyda chi ac angen eich cefnogaeth.  Rydym hefyd yn annog darparwyr gwely a brecwast a llety gwyliau i annog eu cwsmeriaid i fynd adref a lleihau'r baich ar ein gwasanaethau ni."

Ychwanegodd Prif Arolygydd Dros Dro Heddlu Dyfed Powys, Adam Ellis: "Mae'r mesurau hyn mewn lle i gadw pobl Powys yn ddiogel ac rydym yn gweithio mewn partneriaeth â'n cydweithwyr yn y cyngor i beidio ymledu'r Covid-19.  Rhaid i'r cyhoedd a busnesau ddeall y byddwn yn gorfodi'r mesurau hyn a byddwn yn cymryd camau pellach os bydd angen.  Ond, trwy weithio gyda'n gilydd y gobaith yw cadw achosion o'r fath mor isel â phosibl a fydd caniatáu i wasanaethau rheng-flaen barhau gyda'r flaenoriaeth o gadw Powys yn ddiogel."

Bydd y mesurau hyn yn parhau i fod mewn grym tan y bydd y llywodraeth yn credu bod digon o dystiolaeth i ymlacio'r cyfyngiadau a bydd y Llywodraeth yn adolygu'r sefyllfa ymhen rhyw dair wythnos.

Bydd modd i fusnesau gael cefnogaeth gan y Llywodraeth trwy fesurau a gyflwynwyd.  Mae'r manylion yn y ddolen hon. Cymorth I Fusnesau

Os oes gennych unrhyw bryderon am eich busnes neu fusnes sydd wedi agor pan ddylai fod ar gau, cysylltwch â'r asiantaethau canlynol:

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu