SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Mynediad at gefn gwlad Powys

Image of Welsh Covid-19 Residents and communities logo

26 Mawrth 2020

Image of Welsh Covid-19 Residents and communities logoBydd y rhan fwyaf o hawliau tramwy cyhoeddus a thir mynediad ym Mhowys yn dal i fod ar agor, ond mae'r ardaloedd poblogaidd ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar gau er mwyn galluogi pobl i gadw pellter cymdeithasol.

Mae'r rhan fwyaf o'r 9,250km o hawliau tramwy yn y sir ar agor, ond mae'r rhai sydd yn boblogaidd iawn ac yn debygol o ddenu tyrfaoedd wedi'u cau mewn ymateb i'r Coronafeirws.

Dywedodd y Dirprwy Arweinydd ac Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Hawliau Tramwy, y Cynghorydd Aled Davies: "Ry'n ni oll yn deall gwerth gallu mynd allan yng nghefn gwlad i fwynhau'r awyr iach, edmygu'r golygfeydd, gwylio'r bywyd gwyllt ac ymlacio. Yn ei ddatganiad ddydd Llun 23 Mawrth, cydnabu'r Prif Weinidog yr angen i ni gyd gael ymarfer ger ein cartrefi pob dydd yn ystod y cyfnod yma o gyfyngiadau; mae mynd am dro yn ffordd wych o wneud hynny.

"Rydym wedi penderfynu peidio â chau unrhyw un o'r llwybrau cyhoeddus a'r tir mynediad y tu allan o'r Parc Cenedlaethol ar hyn o bryd oherwydd ry'n ni'n credu na ddylai fod angen i ni wneud hynny, cyn belled â'n bod yn dangos parch, yn arddel hylendid da a gofal wrth gadw pellter cymdeithasol. Helpwch ni i gynnal y sefyllfa yma. Ond defnyddiwch eich hawliau tramwy lleol. Nid yw gyrru i leoliad gwahanol i gerdded neu seiclo yn siwrnai hanfodol. Ewch ati i ymgyfarwyddo â'ch llwybrau agosaf, dilynwch y canllawiau cenedlaethol a chadwch yn ddiogel.

"Byddwn yn parhau i adolygu'r sefyllfa dros yr wythnosau nesaf, ond gyda'ch cydweithrediad chi, gall ein llwybrau cyhoeddus aros ar agor i'w defnyddio," ychwanegodd.

Gall gweithredu syml wneud gwahaniaeth mawr, felly da chi:

  • Cadwch at y llwybrau a chadwch yn ddigon pell o'r perchnogion tir. Mae llawer o lwybrau troed a llwybrau ceffyl yn croesi tir preifat, ffermydd gweithredol ac mewn sawl achos maen nhw'n gallu bod yn agos at gartrefi preifat.
  • Cofiwch olchi eich dwylo cyn ac ar ôl mynd am dro a chyn bwyta.
  • Os gwelwch rywun yn dod ar hyd darn cul o'r llwybr lle na fyddwch yn gallu gadael digon o le, arhoswch iddo/iddi fynd heibio lle mae'r llwybr yn lletach.
  • Os gwyddoch fod llwybr yn eich ardal yn debygol o fod yn brysur, ystyriwch ddefnyddio llwybr gwahanol. neu fynd allan ar adeg wahanol o'r dydd pan fydd hi'n llai prysur.
  • Cofiwch fod gwaith fel wyna a thasgau eraill sy'n gysylltiedig â rheoli da byw yn dal i fynd rhagddynt ac mae'r adar yn nythu, felly rhaid cadw cŵn o dan reolaeth a gadael clwydi fel y cawsoch hwy.

Diolch yn fawr i chi am eich cefnogaeth yn ystod amser anodd dros ben.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu