SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gostyngiadau a grantiau newydd i fusnesau Powys

Image of Welsh Covid-19 Economy logo

27 Mawrth 2020

Image of Welsh Covid-19 Economy logoMae pecyn sylweddol o gymorth wedi'i lunio i helpu lleddfu effeithiau niweidiol coronafeirws ar fusnesau ym Mhowys.

Fel rhan o gynllun cymorth ariannol COVID-19 a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth y DU, bydd Powys yn rhoi gostyngiadau a grantiau gwerth £60m.

Mae'r pecyn hwn yn cynnwys grant o £10,000 i bob busnes sy'n gymwys ar gyfer Gostyngiad Ardrethi Busnesau Bach gyda gwerth ardrethol o £12,000 neu lai.

Bydd grant o £25,000 yn cael ei roi i fusnesau yn y sector adwerthu, hamdden a lletygarwch gyda gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £51,000.

Er mwyn darparu rhagor o gymorth, bydd yr holl fusnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch ym Mhowys sydd â gwerth ardrethol o lai na £500,000 yn cael blwyddyn i ffwrdd o dalu ardrethi busnes.

Mae'r biliau ardrethi ar gyfer y flwyddyn ariannol newydd 2020/21 eisoes wedi'u dosbarthu.  Nid yw'r rhain yn cynnwys y gostyngiad hwn ond bydd y rhai sy'n gymwys yn derbyn bil wedi'i ddiweddaru cyn hir ac yn y cyfamser ni fydd y debyd uniongyrchol yn cael ei gasglu.

Dywedodd y Cyng Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet ar faterion Cyllid: "Rydym yn croesawu'r cyhoeddiad diweddar gan y Canghellor am gymorth ariannol;  bydd hyn yn rhoi hwb mawr i  fusnesau Powys.

"Ni fydd angen i fusnesau sy'n gymwys i dderbyn y cymorth hwn wneud dim ar hyn o bryd. Mae'r Cyngor yn gwybod pa fusnesau sy'n gymwys a byddant yn derbyn gwybodaeth cyn gynted â phosibl.

"Rydyn ni am wneud y broses hon mor syml â phosibl ar adeg pan mae llawer o bobl yn poeni am arian.

"O wythnos nesaf, yn dechrau 30 Mawrth, byddwn yn talu'r grantiau'n uniongyrchol i gyfrifon banc busnesau, pan fydd y manylion banc gennym.

"Nid oes gennym fanylion cyfrif banc nifer o fusnesau ac felly byddwn yn ysgrifennu at yr un cyfeiriad yr ydym yn anfon y bil ardrethi busnes i ofyn am y manylion hynny.

"Os gwnawn ni dderbyn y manylion hyn nol yn gyflym gan y busnesau, byddwn yn gallu talu'r grant i mewn i'w cyfrif yn gyflym"

Y cyflymaf y byddwn yn derbyn y manylion hynny yn ôl gan y busnesau, y cyflymaf y gallwn dalu'r grant i mewn i'w cyfrif.

"Fodd bynnag, gallwn ond ysgrifennu i'r bobl yn y cyfeiriad lle'r rydym yn anfon y bil, felly os yw amgylchiadau wedi newid, a dylid anfon gwybodaeth i gyfeiriad gwahanol, mae angen i chi roi gwybod i ni.

"Mae llawer i weithio trwyddo felly byddwch yn amyneddgar.  Nid wyf am i fusnesau sy'n gymwys i golli allan ar y cyfle hwn ac rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau bod yr arian yn cyrraedd y bobl gywir, ac yn gyflym.

"Rwyf am sicrhau pawb ein bod yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru ar adeg na welwyd mo'i debyg o'r blaen, ac rydym wedi ymrwymo'n llwyr i gefnogi busnesau lleol mewn cynifer o ffyrdd ag y gallwn."

Os ydych chi'n meddwl bod gennych hawl i gael un o'r grantiau cymorth ac os na fyddwch yn  clywed gan y Cyngor yn ystod yr wythnosau nesaf, cysylltwch â'r tîm cymorth ar 01597 827463.

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am sut rydym yn helpu busnesau yn y fan yma https://cy.powys.gov.uk/article/8766/Coronafeirws---Help-ar-gyfer-busnesau

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu