Cwestiynau ac Atebion i Ddarparwyr

Gwybodaeth a Chanllawiau ar gyfer Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol

Gellir gweld holl ganllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru am COVID-19 yma 

Mae'r cyhoeddiadau hyn gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru yn cynnwys canllawiau hanfodol i'r rhai sy'n darparu gwasanaethau preswyl, byw â chymorth neu ofal yn y cartref:

Mae Cyngor Sir Powys yn darparu diweddariad wythnosol ar ddatblygiadau COVID-19 i'r darparwyr gwasanaethau rydym wedi'u comisiynu am faterion sy'n effeithio ar ddarparu gwasanaethau gofal cymdeithasol. Gallwch eu gweld yma:

Llythyr at yr holl Ddarparwyr Gwasanaethau Cymdeithasol [251KB]

11 Awst 2020

Rhannu ceir - a oes mwy o arweiniad gan Lywodraeth Cymru?

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru ei harweiniad yn ddiweddar ynghylch teithio'n ddiogel yn ystod y pandemig, a'i chanllawiau i gyflogwyr am leihau'r perygl o weithwyr yn dod i gysylltiad y feirws yn y gweithle. Fodd bynnag, nid yw'r sefyllfa sylfaenol o ran rhannu cerbydau i ddibenion gwaith wedi newid ar y cyfan.

Ni argymhellir ceir cydrannu ac ati fel dull o gyrraedd y gwaith: "Nid yw trefniadau rhannu ceir na threfniadau eraill i rannu cerbydau â phobl nad ydynt yn rhan o'ch aelwyd neu aelwyd estynedig er mwyn teithio i'r gwaith os na allwch weithio gartref yn cael eu hargymell ar hyn o bryd oherwydd byddai'n anodd cadw at y rheolau a chadw pellter corfforol."Gweler y ddolen hon am fwy o wybodaeth (Arolygwyd 27 Gorffennaf 2020).

Er nad yw rhannu cerbydau'n cael ei argymell, efallai y bydd rhai sefyllfaoedd lle nad oes modd cyflenwi gwasanaeth heb rannu ceir, e.e. ymweliad iechyd lle mae rhaid defnyddio'r ddwy law lle nad yw un o'r staff gofal yn gallu gyrru.

Yn y sefyllfa hon rhaid i'r cyflogwr wneud asesiad risg gyda'r staff cysylltiedig i nodi'r risgiau a mynd ati i'w lleihau (ac arolygu unrhyw fesurau gyda'r staff dan sylw yng ngoleuni profiad).

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru ynglŷn â'r gweithle a chadw pellter cymdeithasol yn nodi'r egwyddorion i staff y mae rhaid iddynt weithio o fewn 2 fedr oddi wrth ei gilydd a'r hyn y gall y cyflogwr ei wneud i liniaru hwn. Gweler: https://llyw.cymru/cymryd-pob-mesur-rhesymol-i-leihaur-risg-o-ddod-i-gysylltiad-ar-coronafeirws-mewn-gweithleoedd (arolygwyd 3 Awst 2020), a https://llyw.cymru/canllawiau-ar-gyfer-y-gweithle-i-gyflogwyr-chyflogeion-covid-19?_ga=2.53810664.1352134825.1597045853-1268835711.1564562772 (arolygwyd 28 Gorffennaf 2020)

Yn amlwg, ni ddylai staff sy'n dangos symptomau COVID-19 rannu ceir.

Yng Nghymru ar hyn o bryd nid oes rhaid i chi ond gwisgo gorchudd wyneb os ydych yn deithiwr ar gludiant cyhoeddus. Yn yr un modd nid yw canllawiau Cyfarpar Diogelu Personol y Llywodraeth yn nodi bod hwn yn sefyllfa lle mae'n rhaid gwisgo Cyfarpar Diogelu Personol.

Nid yw'r Cyngor Sir yn gallu gwahardd pa fath o fesurau rhesymol y dylai Darparwr eu hystyried, a chan gofio'r amrywiaeth eang o gerbydau a ddefnyddir, rhaid i'r cyflogwr  ystyried pob sefyllfa fesul achos. Serch hyn, dyma rai awgrymiadau am sut y gallwch liniaru peryglon.

 • Oes rhaid i staff deithio gyda'i gilydd? Os nad oes rheswm hanfodol dros deithio gyda'i gilydd, dylent fynd mewn cerbydau ar wahân
 • Gall awyru da (cadw ffenestri'r car yn agored) ac wynebu oddi wrth eich gilydd helpu i leihau'r perygl o drosglwyddo
 • Staff yn gwisgo mygydau wyneb wrth iddynt deithio gyda'i gilydd yn y cerbyd
 • Gwneud yn siŵr bod hylif diheintio dwylo ar gael yn y cerbyd ar gyfer y rheini sy'n ei ddefnyddio
 • Cadw mannau megis y llyw a dolenni drws yn lân. Glanhau/diheintio'r cerbyd ar ôl defnydd beunyddiol

Mae Canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru'n awgrymu y dylid cau cartrefi gofal am 28 diwrnod os bydd 'achos' yn y cartref. Diffiniad achos yw dau neu fwy o bobl sydd wedi profi'n bositif. Pam maent yn dweud wrthym am gau pan mae dim ond un achos yn y cartref sydd?

Mae 'Cwestiynau Cyffredin - Canllawiau i Gartrefi Gofal pan fydd achosion o COVID-19 wedi dodi ben'(cyhoeddwyd ar 4 Awst 2020) yn dweud y canlynol:

"Rydym i gyd wedi gweld pa mor ddinistriol y gall yr haint hwn fod pan mae'n mynd i mewn i leoliad megis cartref gofal. Mae'r haint yn ymledu'n gyflym iawn ac mae'n anodd tu hwnt i'w atal unwaith ei fod wedi'i sefydlu mewn lleoliad, hyd yn oed pan mae pawb yn gwneud eu gorau glas i ddilyn y canllawiau.

Am y rheswm hwn rydym yn ochelgar iawn, yn enwedig tra bydd yr haint ar led yn y gymuned. Am y rheswm hwnnw, rydym wedi trin un achos fel achosion hyd yma. Mae hyn yn rhannol oherwydd ni wyddom hyd nes gwneud profion faint o bobl sydd wedi cael eu heintio. Os ydym yn aros i weld cyn gweithredu mesurau rheoli mae hynny'n rhoi pobl mewn perygl. O gychwyn y pandemig hwn mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cynghori pob cartref gofal i weithredu mesurau rheoli haint ar unwaith pan fydd rhywun yn dangos symptomau.

Wrth i lefel yr haint yn y gymuned ddechrau gostwng byddwn yn asesu risg sefyllfaoedd pan mae dim ond un achos sydd. Mewn rhai amgylchiadau, lle rydym yn hyderus ei bod yn annhebyg y bydd mwy o achosion yn y lleoliad, ni fyddwn yn ystyried y sefyllfa fel achos. Os felly gallwn roi cyngor fesul achos ar y camau nesaf i'w cymryd"

Gweler y ddolen hon (Saesneg yn unig)  https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/information-for-healthcare-workers-in-wales/04-08-2020-ending-an-outbreak-of-covid-19-in-a-residential-setting-faqs//

Pam mae rhaid i gartrefi gofal aros ynghau i dderbyniadau newydd am 28 diwrnod yn dilyn unrhyw ddiagnosis o staff gyda Covid-19 pan gaiff y staff dan sylw ddychwelyd i'r gwaith ar ôl 14 diwrnod?

Mae 'Cwestiynau Cyffredin Iechyd Cyhoeddus Cymru - Canllawiau i Gartrefi Gofal pan mae achos o COVID-19 wedi dod i ben' (cyhoeddwyd 4 Awst 2020) yn datgan:

"Mewn unrhyw achos o haint heintus bydd cyfnod penodedig o amser, o'r adeg pan gafodd yr unigolyn diwethaf ei heintio (dechrau dangos symptomau neu ganlyniad prawf positif) nes ddatgan bod yr achos ar ben.

Mae'r cyfnod amser hwn yn ddwywaith y cyfnod magu uchaf ar gyfer yr haint ac mae'n arfer safonol mewn amddiffyn iechyd yn rhyngwladol.

Mae gan heintiau gwahanol gyfnodau magu gwahanol. Ar gyfer COVID-19 mae'n 14 diwrnod. Felly cyhoeddir bod achos wedi dod i ben os aiff lleoliad 28 diwrnod heb unrhyw achosion newydd o'r haint o adeg yr achos positif neu symptomatig diwethaf.

Gweler y ddolen hon (Saesneg yn unig): https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/information-for-healthcare-workers-in-wales/04-08-2020-ending-an-outbreak-of-covid-19-in-a-residential-setting-faqs/ 

30 Gorffennaf 2020

A yw ein trigolion dal i warchod eu hunain? Os nad ydynt, pryd allant fynd allan i'r siop i ddewis siopa eu hunain, gan ystyried nad oes ganddynt unrhyw syniad o beth yw cadw pellter cymdeithasol ac na fyddent, fwy na thebyg, yn gwisgo masg. Gyda'r rhan fwyaf o siopau yn cael system un ffordd, fe fyddai hyn hefyd yn anodd, yn enwedig os ydych yn Awtistig.

Mae'r trefniadau a chyfarwyddyd gwarchod presennol yn parhau mewn grym tan 16 Awst, pan fydd y trefniadau gwarchod presennol i bobl a ddiffinir ar sail feddygol fel unigolion sy'n arbennig o agored i niwed trwy Covid-19 yn cael eu hoedi. 

Bydd Llywodraeth Cymru yn ysgrifennu at yr holl bobl ar y rhestr warchod i esbonio'r trefniadau newydd sydd i ddod i rym o'r 16 Awst, a disgwylir y bydd cyfarwyddyd newydd yn cael ei gyhoeddi hefyd ar yr adeg honno.

Gweler: Cyfarwyddyd ar warchod a diogelu pobl a ddiffinir ar sail feddygol fel unigolion sy'n arbennig o agored i niwed trwy coronafeirws (COVID-19) - a ddiweddarwyd ar 16 Gorffennaf 2020): https://llyw.cymru/canllawiau-ar-warchod-ac-amddiffyn-pobl-ddiffinnir-ar-sail-feddygol-fel-rhai-eithriadol-o-agored-i-html?_ga=2.171740448.1606879621.1596449590-2029934540.1582215068

Mae pobl sy'n gwarchod eu hunain yn y cartref yn gallu ffurfio cartref estynedig, gadael y cartref i wneud ymarfer corff, neu gwrdd yn yr awyr agored gyda phobl o gartref arall. Dylent:

 • ddilyn rheolau cadw pellter cymdeithasol yn llym (2 fedr neu 3 cam ymaith o unigolyn arall)
 • ymarfer hylendid da gan gynnwys ymolchi dwylo yn aml am o leiaf 20 eiliad neu ddefnyddio glanedyddion dwylo.

Fodd bynnag, ni ddylai pobl sy'n gwarchod eu hunain yn y cartref:

 • fynychu unrhyw gynulliad o bobl dan do y tu hwnt i'ch cartref estynedig. Mae hyn yn cynnwys ffrindiau a theuluoedd yn ymgynnull - er enghraifft, yng nghartrefi teulu neu briodasau a gwasanaethau crefyddol.
 • mynd allan i siopa.

Rydym yn cynghori fod amgylchiadau pob unigolyn yn cael eu trafod gyda'u gweithiwr cymdeithasol perthnasol neu weithiwr iechyd neu ofal proffesiynol priodol arall cyn oedi'r cyfyngiadau gwarchod ar 16 Awst 2020; er mwyn ystyried unrhyw beryglon a chamau i liniaru'r rhain.

Dylid nodi fod y gofyniad i wisgo masgiau wyneb mewn siopau yn berthnasol yn Lloegr ar hyn o bryd, ond nid yng Nghymru.

Yn olaf, os ydych yn gofalu am rywun nad oes amheuon eu bod wedi'u heintio gyda COVID-19 ond nad oes ganddynt y galluedd meddyliol perthnasol i wneud penderfyniadau am hunanynysu a chadw pellter cymdeithasol, yna efallai y bydd angen i chi wneud penderfyniad lles pennaf i ystyried a yw sicrhau fod yr unigolyn yn hunanynysu o bennaf les iddynt ai peidio. Gallai'r trefniadau hyn fod yn gyfystyr ag amddifadu rhyddid ac mae angen eu hystyried yn unol â chyfarwyddyd a deddfwriaeth trefniadau diogelu wrth amddifadu o ryddid.

Gweler:Y Ddeddf Galluedd Meddyliol (2005) (MCA) a threfniadau diogelu wrth amddifadu o ryddid (DoLS) yn ystod y pandemig coronafeirws (COVID-19): cyfarwyddyd ychwanegol (Diweddarwyd 15 Mehefin 2020): https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-looking-after-people-who-lack-mental-capacity/the-mental-capacity-act-2005-mca-and-deprivation-of-liberty-safeguards-dols-during-the-coronavirus-covid-19-pandemic-additional-guidancea#hospitals-and-care-homes

16 Gorffennaf 2020

Cyngor Gwasanaeth Iechyd Gwladol Cymru yw nad oes angen gwisgo menig a ffedogau tra'n gwneud tasg o fewn dau fedr o ddefnyddwyr gwasanaeth os nad oes cyswllt uniongyrchol. Hyd yn oed gyda hylendid dwylo da, oes perygl o ledu'r feirws trwy gyffwrdd ag arwynebau?

Ni all cyfarpar diogelu personol a threfniadau rheoli heintiau byth â dileu pob risg. Mae hylendid dwylo da yn hanfodol yn ogystal â chadw at arferion glanhau a rheoli haint da mewn lleoliadau.

Pa arweiniad sydd i leihau'r perygl o weithwyr gofal cartref a defnyddwyr gwasanaeth gael eu heintio nawr bod y rheolau i aelwydydd estynedig wedi cael eu cyflwyno?

Nid yw cyfarwyddyd blaenorol Llywodraeth Cymru i staff gofal cartref am ddefnyddio cyfarpar diogelu personol a hylendid dwylo ayb wedi newid yn sgil rheolau aelwydydd estynedig. Dylai gweithwyr gofal cartref barhau i lynu wrth y canllawiau hyn.

Un o brif resymau a buddion trefniadau aelwydydd estynedig yw rhoi cefnogaeth ychwanegol i ofalwyr a rhoi'r hyder i bobl hŷn gwrdd â'u ffrindiau a'u teuluoedd yn ddiogel mewn cartref arall.

Nid oes rhaid i ofalwyr (p'un a ydynt yn weithwyr gofal neu'n ofalwyr di-dâl) fod wedi'u rhestru fel aelodau o drefniant yr aelwyd estynedig. Fodd bynnag, cânt barhau i roi'r gefnogaeth sydd ei hangen ar y cleient a mynd i unrhyw le gydag ef neu hi os oes angen cymorth y gofalwr i wneud hynny.

Caiff pob aelwyd mewn Tŷ Amlfeddianaeth fynd i aelwydydd estynedig ar wahân, ond oherwydd y potensial uwch y gallai coronofeirws ymledu trwy'r tŷ, dylai'r cartrefi hynny fod yn ymwybodol y gallent roi eu hunain ac eraill mewn perygl uwch. Felly dylent feddwl yn ofalus am ffurfio aelwyd estynedig gyda phobl nad ydynt yn byw yn eu tŷ.

Caiff aelwydydd estynedig fod ar draws ffiniau - er enghraifft, caiff aelwyd yng Nghymru uno ag aelwyd yn Lloegr ond rhaid i'r trefniadau gydymffurfio â'r rheolau yn y ddwy wlad.

Dylid nodi bod unrhyw un mewn trefniant aelwyd estynedig nad yw'n cydymffurfio â rheolau Llywodraeth Cymru, neu unrhyw un sy'n cymryd arnynt eu bod yn rhan o aelwyd estynedig pan nad ydynt, mewn perygl o droseddu.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn cynghori os yw un aelod o aelwyd estynedig yn datblygu symptomau coronafeirws dylai'r aelwyd estynedig i gyd hunanynysu, nid dim ond y rhai sy'n byw gyda'i gilydd.

Ar ben hynny, mae canllawiau Llywodraeth Cymru am adael eich cartref a gweld pobl eraill yn dweud y caiff pobl gwrdd â phobl o un aelwyd arall y tu allan ar y tro. Gall hyn gynnwys aelwyd estynedig.

Mae hyn yn cynnwys cwrdd mewn gerddi preifat neu rai sy'n cael eu rhannu, neu unrhyw leoedd allanol sy'n eiddo preifat megis balconïau neu lwybrau cerdded allanol mewn blociau o fflatiau, cyhyd bod digon o le i ganiatáu cadw pellter cymdeithasol rhwng aelwydydd

Ar gyfer y dibenion hyn, caiff gofalwyr (gweithwyr gofal a gofalwyr di-dâl) weithredu fel pe baent yn aelodau o aelwyd. Er enghraifft, os bydd dwy aelwyd estynedig yn cwrdd ac mae gan un unigolyn ym mhob aelwyd estynedig ofalwr, caiff y gofalwyr hynny hefyd fod yn rhan o'r bobl sy'n ymgynnull rhwng y ddwy aelwyd.

Cewch weld canllawiau Llywodraeth Cymru ar aelwydydd estynedig trwy fynd i: https://llyw.cymru/canllawiau-ar-aelwydydd-estynedig-coronafeirws?_ga=2.176601893.127616844.1594627288-1268835711.1564562772

Dyma'r cyfarwyddyd ar adael eich cartref a gweld pobl eraill: https://llyw.cymru/canllawiau-ar-adael-eich-cartref-gweld-pobl-eraill-coronafeirws?_ga=2.252107785.127616844.1594627288-1268835711.1564562772

2 Mehefin 2020

Mae gennyf ychydig o staff sydd wedi gweithio mewn lleoliadau preswyl eraill, un sy'n gweithio mewn tref arall. Ydy hyn yn cael ei ganiatáu? Rwyf yn bryderus am hyn yn cyflwyno'r feirws i'r cartref preswyl yr wyf yn ei reoli.

Mae adran 2 y 'Cyfarwyddyd i Atal COVID-19 Ymysg Trigolion Cartrefi Gofal a Rheoli Achosion a'r Argyfwng mewn Lleoliadau Gofal Preswyl yng Nghymru'a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn nodi:

"Bydd staff ac ymwelwyr eraill i'r lleoliad yn ffynhonnell fwyaf tebygol y feirws. Dylech fod yn hynod ofalus. Gall y camau canlynol helpu:

 • Osgoi defnyddio staff sy'n gweithio mewn lleoliad preswyl neu ofal iechyd arall i gyfyngu ar ledaeniad yr haint o un lleoliad i'r llall."

Fel mae'r cyfarwyddyd yn ei awgrymu, nid yw defnyddio staff mewn dau neu ragor o leoliadau yn cael ei argymhell.

Fodd bynnag, petai'r angen i gynnal gofal i drigolion yn rhywbeth na ellid ei osgoi, rydym yn argymhell fod y Rheolwyr Cartrefi yn cynnal dogfen asesiad risg gyda'r unigolyn/unigolion dan sylw i ddynodi camau y gellir eu cymryd i liniaru unrhyw berygl o groes drosglwyddo rhwng lleoliadau. 

Gellir gweld cyfarwyddyd Iechyd Cyhoeddus Cymru ar: https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/information-for-healthcare-workers-in-wales/prevention-and-management-of-infection-and-outbreaks-of-covid-19-in-residential-settings-in-wales/

1 Mehefin 2020

A ydych yn argymhell gwisgo gorchuddion dros esgidiau (PPE)?

Nid yw cyfarwyddyd presennol ar Gyfarpar Diogelwch Presennol (PPE) a gyhoeddwyd gan Iechyd Cyhoeddus Lloegr ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnwys gorchuddion esgidiau fel PPE. Gall fod yn ddefnyddiol i feddwl am eich esgidiau fel rhan o'ch gwisg gwaith o ran eich bod yn eu gadael yn eich gweithle neu'n eu glanhau yn briodol pan fyddwch yn cyrraedd adref a'u gadael mewn lleoliad ar wahân.

21 Mai 2020

Darllenais nad yw cartrefi gofal â defnyddwyr gwasanaethau awtistig yn cael eu profi, dim ond rhai sydd dros 65 oed, a allwch chi adael i mi wybod os yw hyn yn wir? Rwy'n gwybod bod y rhai dros 65 oed yn flaenoriaeth oherwydd maint rhai cartrefi ond yn glir ni fyddai defnyddwyr gwasanaeth ag awtistiaeth i gyd dros 65.

Mae canllawiau'r Llywodraeth yn ymwneud â chynnal profion ar gyfer "pobl sy'n byw mewn cartrefi gofal a lleoliadau preswyl tebyg eraill" ac felly mae'n berthnasol i unrhyw leoliad caeedig ac nid yw wedi'i gyfyngu i gartrefi gofal i bobl hŷn yn unig.  Mae'r polisi profi yn berthnasol i bob lleoliad caeedig a'u preswylwyr.

Gellir lawrlwytho canllawiau Llywodraeth Cymru yma: https://llyw.cymru/y-broses-brofi-ar-gyfer-cartrefi-gofal-covid-19

Mae hefyd canllawiau diwygiedig gan Iechyd Cyhoeddus Cymru - Canllawiau i atal COVID-19 ymhlith preswylwyr cartrefi gofal a rheoli achosion mewn lleoliadau gofal preswyl yng Nghymru sydd ar gael yn: https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/information-for-healthcare-workers-in-wales/guidance-to-prevent-covid-19-among-care-home-residents-and-manage-cases-and-outbreaks-in-residential-care-settings-in-wales/

19 Mai 2020

Hoffwn ofyn a ellir sicrhau fod Cyfarpar Diogelu Personol ar gael i yrwyr gwirfoddol trwy Gyngor Sir Powys neu Fwrdd Iechyd Addysgu Powys? Ni allwn ddod o hyd i fasgiau heblaw am y masgiau drud iawn na allwn eu fforddio.

Dim ond at ddefnydd staff iechyd a gofal cymdeithasol sy'n cyflwyno gofal uniongyrchol o fewn 2m i unigolion y mae'r stociau cyfarpar diogelu personol a ddosberthir ar hyn o bryd gan Gyngor Sir Powys ar ran Llywodraeth Cymru. O ganlyniad i hynny, nid yw'r stoc yn gymwys i'w gyflwyno i wasanaethau, megis cludiant cymunedol, nad yw'n darparu gofal uniongyrchol. 

Rydym yn ymwybodol y dylid darparu Cyfarpar Diogelu Personol, lle mae'n ofynnol, i'r gwasanaeth pan y cafodd y gwasanaethau eu comisiynu gan wasanaethau cludiant cymunedol megis WAST.

Ar hyn o bryd, mae Cyngor Sir Powys yn edrych a oes cronfeydd ar gael ai peidio trwy'r Gronfa Gofal Integredig ym Mhowys a all fod ar gael i gynorthwyo cynlluniau cludiant cymunedol gyda chostau prynu cyfarpar PPE. Fe fyddwn yn eich diweddaru am hyn unwaith y bydd y sefyllfa wedi ei hegluro.

A allwch ein diweddaru ni o ran lle mae Powys yn sefyll gyda'r cyhoeddiad oddi wrth Lywodraeth Cymru ar y profion arferol cyffredinol ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol?

Roedd datganiad Llywodraeth Cymru ar 16 Mai 2020 am estyn profion o fewn cartrefi gofal yn datgan y bydd cartrefi gofal sydd ag achosion sydd ar fynd cyn mis Mai yn cael cynnig profion ar gyfer yr holl drigolion a staff nad ydynt wedi cael eu profi eisoes am Covid-19. 

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi dechrau'r rhaglen brofi hon ym Mhowys ac ar hyn o bryd yn trefnu ymweliadau cartref i'r holl gartrefi dan sylw. Hefyd, bydd yr holl gartrefi gofal yn gallu archebu pecynnau profi mewn swmp trwy borth profi llywodraeth y DU.

Gall gweithwyr allweddol ('Hanfodol') h.y. staff gofal cymdeithasol sy'n dangos symptomau gael prawf mewn dwy ffordd:

·         ymgeisio ar-lein am becyn prawf cartref (ar GOV.UK) 

·         cadw lle mewn slot o fewn canolfan brofi gyrru trwodd i lawer o bobl neu uned brofi deithiol  

(e-bost: powysresourcing@wales.nhs.uk

Gallwch lawrlwytho'r 'Polisi Profi Gweithwyr Allweddol'a ddiwygiwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru ar: https://gov.wales/critical-workers-testing-policy-coronavirus-covid-19-html 

Gellir lawrlwytho cyfarwyddyd ar sut i ymgeisio am brofion ar: https://gov.wales/apply-coronavirus-test 

A oes gennych unrhyw wybodaeth bellach am y taliad £500 i staff Gofal a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ar 1 Mai 2020?  

Nid oes unrhyw gyhoeddiadau pellach wedi bod gan Lywodraeth Cymru ar y mater hwn ers cyhoeddi'r taliad ar 1 Mai.

Fodd bynnag, cafodd Mark Drakeford, y Prif Weinidog ei gyfweld er mwyn ateb cwestiynau am y cynllun a chafwyd dyfyniad ganddo ar WalesOnline ar 8 Mai sydd isod: 

"Our £500 will be the same whether you are part-time or full-time and we have gone with the flat rate because that is the most progressive thing you can do." 

He added that this will also apply to people on zero hours contracts and said they had offered a flat rate to all because it would "mean more" to people who work less. 

Ychwanegodd Mr Drakeford:  "The less you earn the more £500 will mean to you and we took a decision we will provide it no matter how many hours you are working." 

Another area of confusion stemmed from if this would apply to all care home staff such as cooks or cleaners. WalesOnline had sought clarification about this from the Welsh Government previously and the First Minister said it would not. 

Dywedodd: "The £500 applies to anybody providing direct personal care." 

https://www.walesonline.co.uk/news/politics/care-staff-500-bonus-wales-18221431

A fyddwch chi'n symud i daliad cyfradd sengl cyffredinol fesul pob trigolyn ar gyfer 'Cronfa Caledi' Llywodraeth Cymru ar gyfer costau ychwanegol a gafwyd oherwydd COVID-19, yn hytrach na gofyn am lawer o wybodaeth fesul pob hawliad?

Nid ydym yn bwriadu newid y trefniant presennol a ddefnyddir ym Mhowys.

Mae'r wybodaeth y gofynnir amdano ar y proforma yn ofynnol gan feini prawf Llywodraeth Cymru ar gyfer y cynllun sy'n gofyn i Gyngor Sir Powys "fesur a chymhwyso" pob elfen o'r gwariant sy'n cael ei hawlio.

Mae rhai gweithwyr wedi hunanynysu/diogelu eu hunain am 12 wythnos ar ddechrau'r argyfwng Coronafeirws felly fe fyddent i ddychwelyd i'r gwaith yn ystod mis Mehefin. Nid yw darparwyr wedi derbyn unrhyw wybodaeth am yr hyn a ddisgwylir yn y dyfodol. A ydych yn gallu cyflwyno diweddariad i ni am yr hyn y gall cyflogwyr a darparwyr ei ddisgwyl i ddigwydd neu bryd y bydd gwybodaeth am ddiogelu gweithwyr ar gael oddi wrth y llywodraeth.

Mae cyngor y Llywodraeth ar hyn o bryd yn parhau yr un fath sef y dylai gweithwyr yn y sefyllfa hon barhau i hunanynysu.

Fodd bynnag, rydym yn rhagweld y bydd y cyfarwyddyd hwn yn debygol o gael ei adolygu'n fuan ac rydym yn cynghori Darparwyr i edrych am unrhyw ddiweddariadau oddi wrth y Llywodraeth.

Bydd Cyngor Sir Powys yn diweddaru Darparwyr fel a phryd y bydd unrhyw gyfarwyddyd diwygiedig neu ychwanegol am y mater hwn yn cael ei gyhoeddi.

14 Mai 2020

Ydych chi mewn sefyllfa i ddarparu rhagor o wybodaeth am taliad o £500 y mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi fydd yn cael ei dalu i staff cartrefi gofal?
A yw'r taliad i bob aelod o staff sy'n gweithio mewn cartref gofal, ynteu dim ond y staff gofal? (Maent i gyd yn agored i'r un risgiau)
Sut fydd hwn yn cael ei dalu, a phryd fydd hynny?
A fydd staff sy'n gwarchod, ar ffyrlo neu ar absenoldeb salwch tymor hir yn gymwys i'w dderbyn?
A yw hwn yn swm penodol, ynteu'n daliad pro rata?
Mae gan sawl aelod o staff fwy nag un contract yn yr un cartref, rhai gyda mân gontractau gweithiwr Cymorth, e.e. efallai y byddai gan weithiwr domestig 30 awr a chontract gweithiwr cymorth 5 awr neu gontract gronfa fel GC. Os na thelir yr arian i bob aelod o'r staff rheng flaen, sut fydden ni'n galluogi'r bobl yn yr enghraifft uchod i'w dderbyn?

Ry'n ni'n deall bod y trefniadau ar gyfer talu'r swm yma wrthi'n cael eu datblygu gan Lywodraeth Cymru. Fodd bynnag, nid yw Cyngor Sir Powys wedi derbyn unrhyw wybodaeth am fanylion y trefniadau, felly yn anffodus ni allan ateb y cwestiwn sy'n cael ei godi ar hyn o bryd.

Byddwn yn rhannu rhagor o wybodaeth â'r Darparwyr am y taliad a'r trefniadau ar gyfer ei dalu wrth gwrs pan fydd y wybodaeth honno ar gael.

5 Mai 2020

Beth yw'r broses ynghylch defnyddwyr gwasanaeth yn tynnu nôl o ofal a chymorth oherwydd eu bod yn ceisio osgoi'r feirws?

Pwy sy'n gyfrifol am wirio eu bod yn ymdopi?

A oes angen i ni roi gwybod i'r rheolwr gofal?

Beth os yw pobl wedi symud dros dro i gyfeiriad arall neu allan o Bowys?

A ydym yn cadw'r pecyn gofal ar agor oherwydd mae rhai defnyddwyr gwasanaeth yn gofyn yn barod am ail-ddechrau gofal a chymorth (yn rhannol)?

A fydd gweithwyr cymdeithasol yn canslo pecynnau yn y cyfamser?

Bydd y camau sydd angen eu cymryd yn y mathau hyn o sefyllfaoedd yn amrywio yn ôl amgylchiadau penodol yr unigolyn dan sylw a'r trefniadau gofal neu gymorth sydd yn eu lle ar eu cyfer.

Fodd bynnag, rhaid trafod yr holl sefyllfaoedd hyn gyda'r Gweithiwr Cymdeithasol neu weithwyr proffesiynol perthnasol eraill sy'n gweithio gyda'r defnyddiwr gwasanaeth, i sicrhau y bydd anghenion unigolion yn cael eu diwallu'n briodol ac yn ddiogel.

Rhaid i ddarparwyr hefyd godi'r mater gyda Swyddog Comisiynu perthnasol Cyngor Sir Powys.  Gan fod Cyngor Sir Powys yn talu darparwyr ar hyn o bryd ar sail pecynnau gofal wedi'u cynllunio, bydd angen ystyried unrhyw opsiynau ar gyfer adleoli capasiti'r gwasanaeth dros dro a allai gael ei ryddhau, fel rhan o'r drafodaeth honno.

Mae aelod o staff wedi trefnu prawf yn Henffordd. A ydy hi'n iawn os yw staff yn trefnu prawf mewn man arall, heb fynd drwy CSP?

Mae Cyngor Sir Powys yn gwerthfawrogi y gallai staff gofal sy'n byw yn Lloegr benderfynu gwneud hyn ac mai mater o ddewis yr unigolyn yw hyn.

Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i ddarparwyr am  unrhyw newidiadau i drefniadau profi gweithwyr yng Nghymru.

A yw masgiau wyneb mor effeithiol ag amddiffynwyr wyneb?  A all staff wisgo amddiffynwyr wyneb heb fasg i wneud anadlu'n haws, yn enwedig pan yn gweithio dros ddau fedr i ffwrdd?

Mae masgiau wyneb a gogls neu amddiffynwyr wyneb (feisors) yn cyflawni gwahanol ddibenion o ran rheoli heintiau ac yn diogelu staff mewn gwahanol ffyrdd a'r rhai y maent yn gofalu amdanynt.

Dylai darparwyr gwasanaethau ddilyn y canllawiau a gyhoeddwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ynghylch eu defnydd:

 • Os ydych yn darparu gofal uniongyrchol i unrhyw un ar aelwyd lle mae rhywun yn cael ei amau o fod yn dioddef o COVID-19 neu wedi cadarnhau i fod yn dioddef o COVID-19, dylai staff ddefnyddio masg llawfeddygol sy'n gallu gwrthsefyll hylif.  Dylid cynnal asesiad risg ar ddefnyddio cyfarpar amddiffyn y llygaid/wyneb un-tro neu eildro.
 • Os ydych yn darparu gofal uniongyrchol i unrhyw unigolyn sydd yn y grŵp sy'n agored iawn i niwed, neu pan yn ymweld ag aelwyd lle mae aelod o'r teulu yn y grŵp sy'n agored iawn i niwed yn diogelu eu hunain, dylai staff ddefnyddio masg wyneb untro ond nid oes angen gwisgo rhywbeth i warchod y llygaid
 • Cyfleusterau gofal cymunedol a chymdeithasol, cartref gofal, cleifion iechyd meddwl a chyfleusterau gofal dros nos eraill. Os ydych yn darparu  gofal uniongyrchol i breswylwyr (o fewn 2 fetr) gydag achos (achosion) posibl neu wedi'u cadarnhau  o COVID-19, dylai staff ddefnyddio masg llawfeddygol sy'n gallu gwrthsefyll hylif.  Dylid asesu'r risg o ddefnydd sesiynol o ddulliau amddiffyn y llygaid/wyneb.

Gellir gweld tabl sy'n dangos y gwahanol fathau o Gyfarpar Diogelu Personol yr argymhellir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i'w defnyddio mewn sefyllfaoedd gofal gwahanol isod: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/878750/T2_poster_Recommended_PPE_for_primary__outpatient__community_and_social_care_by_setting.pdf

30 Ebrill 2020

Rydym yn gweld oedi gyda'r profi ac wrth aros am ganlyniadau'r profion ar gyfer ein staff sydd â symptomau.

Rydym yn ymwybodol bod oedi wedi bod gyda chanlyniadau'r profion, ond rydym wedi cael sicrhad bellach bod hyn wedi'i ddatrys.  

O ran y broses ei hun. Mae'r Cyngor yn anfon ffurflenni profion, ar ôl triage, i Lywodraeth Cymru bob dydd. Yna mae'n rhaid iddyn nhw awdurdodi'r profion a throsglwyddo hyn i'r GIG, sy'n cysylltu â'r unigolyn fydd yn cael y prawf, i wneud y trefniadau.  

Bydd canlyniadau'r profion ar gael o fewn 72  awr fel arfer, a bellach byddant yn dod i'r Cyngor a fydd yn eu rhannu gyda'ch aelodau o staff. Os byd oedi cyn derbyn canlyniadau'r profion, cysylltwch â ni yn pccsscommissioning@powys.gov.uk  

Mae gennym gontract gyda CS Powys. Pan fydd y cyfyngiadau'n dod i ben, a fydd gan wasanaethau Eiriolaeth fynediad i Gyfarpar Diogelu Personol (PPE)? Rydym yn darparu cyswllt wyneb-yn-wyneb i ddefnyddwyr gwasanaeth. 

Dan ganllawiau presennol Llywodraeth Cymru, nid yw'r PPE a gyflenwir i ni gan Lywodraeth Cymru ar gael ar gyfer y gwasanaethau eiriolaeth gan ei fod wedi'i gyfyngu i'r gwasanaethau sy'n darparu gofal personol.

Byddwn yn cyfathrebu unrhyw newidiadau i'r canllawiau yn y dyfodol. Fodd bynnag, byddem yn fodlon trafod sefyllfaoedd unigol gyda'r darparwyr os oes achos dros ddefnyddio PPE yn unol â chanllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

Allech chi roi'r newyddion diweddaraf i ni ynglŷn â lle rydyn ni arni gyda'r profion yng Nghymru? Rwy'n deall bod y llywodraeth yn Lloegr wedi dweud y bydd gweithwyr allweddol a'u teuluoedd yn gallu cael profion. A yw pethau yr un fath yng Nghymru? Fe ddylai fod yn yr un fath, ond byddai'n ddefnyddiol cael esboniad ynghylch lle rydyn ni arni yn hyn o beth.

Mae Llywodraeth Cymru wrthi'n edrych ar sawl ffordd o wella'r trefniadau: 

 • Mae swyddogion yn gweithio i ddarparu platfform bwcio ar y we i gael gwared ar y fiwrocratiaeth. Mae hyn wedi cyrraedd cyfnod datblygedig a byddwn yn darparu'r newyddion diweddaraf am hyn yn ystod yr wythnos 
 • Mae wedi symud y cyfyngiad ar nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer profion ymhob awdurdod lleol. 
 • Cyhoeddwyd Polisi Gweithwyr Hanfodol sy'n amlinellu sut a phryd y gellir atgyfeirio gweithwyr hanfodol y tu hwnt i'r rhai sy'n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Gweler: https://llyw.cymru/polisi-profi-gweithwyr-critigol-coronafeirws-covid-19-html 
 • Mae swyddogion Llywodraeth Cymru'n gweithio gydag awdurdodau lleol a Fforymau Cadernid Lleol i sicrhau bod prosesau'n cael eu hadolygu yng ngoleuni profiad a bod ceisiadau am brofion yn cael eu blaenoriaethu'n effeithiol fel bod gwasanaethau hanfodol yn gallu parhau i fod yn hyfyw - h.y. cartrefi gofal /tân. 
 • Mae swyddogion Llywodraeth Cymru wedi gofyn i'r lluoedd arfog gynnal adolygiad cyflym o sut i roi trefniadau'r  rhaglen ar waith i'r profion ac i wella'r broses o'r dechrau i'r diwedd. Bydd hyn yn helpu i gyflymu'r rhaglen a dileu unrhyw ddarnio yn y system. 

 

Dyma bwyntiau allweddol y Polisi Gweithwyr Allweddol y mae angen i ddarparwyr fod yn ymwybodol ohonynt: 

Diffinnir gweithwyr hanfodol fel: 

 • Gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol
 • Gweithwyr diogelwch cyhoeddus (gweithwyr argyfwng)  a gweithwyr diogelwch cenedlaethol 
 • Gweithwyr llywodraeth leol a chenedlaethol
 • Gweithwyr addysg a gofal plant
 • Bwyd a nwyddau angenrheidiol eraill 
 • Gweithwyr cludiant 
 • Gweithwyr cyfleustodau, cyfathrebu a gwasanaethau ariannol 
 • Gweithwyr gwasanaeth cyhoeddus allweddol

Oni bai fod cyfarwyddiadau eglur yn dweud hynny, ni fydd Gweithwyr Hanfodol (neu aelodau o'u teuluoedd) yn cael eu profi oni bai fod ganddynt symptomau. Ni fydd Gweithwyr (neu aelodau o'u teuluoedd) sydd wedi'u hanfon i gael profion, neu y gwnaed cais am brofion ar eu cyfer, heb fod ganddynt symptomau, yn cael eu profi. 

Os gwneir cais i Weithiwr Hanfodol (neu aelod o'i deulu) gael prawf oherwydd bod angen iddo ddychwelyd i'w waith yn fuan: 

 • Ni ddylid cynnig prawf oni bai ei fod yn hunan-ynysu ac na fu'r symptomau ganddo am fwy na phum niwrnod 
 • Os yw'n hunan-ynysu oherwydd bod symptomau ar aelod arall o'r teulu, nid oes budd iddo gael prawf oni bai ei fod wedi hunan-ynysu am 12 diwrnod 

Er bod yna ddigon o PPE ar hyn o bryd, byddai ein staff yn hoffi gwybod beth ddylen nhw ei wneud os ydym yn rhedeg allan o gyflenwadau pan fydd angen gofal ar ddefnyddwyr gwasanaeth. Byddai gweithdrefn eglur yn rhoi rhywfaint o dawelwch meddwl i'r staff. 

Rydym yn parhau i fod yn hyderus bod yna gyflenwad digonol o PPE ac nad ydym yn debygol o wynebu prinder yma ym Mhowys. Pe byddem yn teimlo bod y sefyllfa hon yn newid, byddem yn cyfathrebu hyn yn onest gyda chi ac yn gweithio gyda chi i gytuno ar ffordd ymlaen. Fodd bynnag, ar hyn o bryd, nid ydym yn credu bod angen trin hyn mewn ffordd wahanol. 

 

 

21 Ebrill 2020

A oes unrhyw gynlluniau i gyflwyno pecynnau profi i gartrefi gofal? A oes safle profi arall i Bowys heblaw am Gaerdydd?

Noder:Mae'r cyfarwyddyd hwn yn disodli gwybodaeth a gyhoeddwyd yn flaenorol gennym ni ar y mater hwn.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnal profion COVID-19 ar gyfer trigolion cartrefi gofal lleol. Os ydych angen gwneud trefniadau ar gyfer profion, gallwch gysylltu â hwy ar: PHW.covid19enclosedsettings@wales.nhs.uk neu 0300 00 300 32. Mae ganddynt ddau safle profi ym Mhowys, un yn Y Trallwng ac un ym Mronllys.

Mae profion ar gyfer COVID-19 ar gael i'r holl staff gofal sy'n gymwys, ac mae gwybodaeth am y meini prawf a'r trefniadau ar gyfer profi wedi cael ei rhannu gyda darparwyr.

Nid ydym yn ymwybodol o unrhyw gynlluniau'n cael eu datblygu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i ddatblygu safleoedd profi eraill i staff.  Fodd bynnag, os byddwn yn cael gwybod am unrhyw ddatblygiad o'r fath, fe fyddwn yn rhoi gwybod i ddarparwyr fel sy'n briodol.

20 Ebrill 2020

A oes gan staff gofal cymdeithasol yr un breintiau â staff y Gwasanaeth Iechyd o ran siopa os ydyn nhw'n dangos eu bathodyn ID?

Sylwch: Mae'r canllaw hwn yn disodli'r wybodaeth a gyhoeddwyd o'r blaen ar y mater hwn.

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi cyflwyno'r 'Cerdyn Gweithiwr Gofal Cymdeithasol' i helpu i gydnabod y gwaith pwysig y mae gweithwyr gofal cymdeithasol yn ei wneud i helpu unigolion ym mhob cymuned yng Nghymru.

Y bwriad yw helpu gweithwyr gofal cymdeithasol i brofi i'r heddlu pwy ydyn nhw wrth deithio o'r cartref i'w gwaith, a'r archfarchnadoedd, wrth geisio manteisio ar drefniadau siopa arbennig sydd ar gael i staff y Gwasanaeth Iechyd a gweithwyr allweddol eraill.

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi cyfleu hyn i'r heddlu, Trafnidiaeth Cymru, cwmnïau bysus a chynrychiolwyr manwerthu, gan godi ymwybyddiaeth o'r cerdyn newydd a'u hannog i'w gydnabod yn ffurfiol.

Mae dau fath o gerdyn; fersiwn digidol a cherdyn caled o blastig.

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi cysylltu â'r holl weithwyr gofal cymdeithasol ar eu cofrestr sy'n cael eu rheoleiddio'n broffesiynol yn cyflwyno'r cerdyn a rhoi cyfarwyddiadau iddynt ar sut i'w lawrlwytho ar eu ffôn clyfar.  Bydd y cardiau plastig yn cael eu postio at weithwyr cofrestredig pan fyddan nhw'n barod.

Gofynnwyd i reolwyr ar Gofrestr Gofal Cymdeithasol Cymru i ddosbarthu'r un wybodaeth i aelodau eu timoedd nhw sydd angen y cerdyn ond sydd heb gofrestru â Gofal Cymdeithasol Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am y cerdyn, ewch i:  https://socialcare.wales/service-improvement/social-care-worker-card-faqs#section-35874-anchor

16 Ebrill 2020

Mae ysbytai ym Mhowys yn cynyddu eu capasiti. A fydd hyn yn effeithio ar y gweithlu presennol ym Mhowys?

Rydym yn disgwyl y bydd y camau a gymerir i gynyddu capasiti'r gwasanaeth iechyd ym Mhowys yn creu rhagor o ofynion staffio i Fwrdd Iechyd Addysg Powys (PTHB) a'r Cyngor. 

Mae'n anodd mesur ar hyn o bryd unrhyw effaith a gaiff y cynnydd yng nghapasiti'r gwasanaeth iechyd ar y gweithlu gofal cymdeithasol ehangach, yn enwedig gan fod y bwrdd iechyd a'r Cyngor yn cymryd camau i ddiwallu'r anghenion staffio, gan gynnwys: 

 • Adleoli'r staff cyfredol
 • Recriwtio staff ychwanegol o asiantaethau
 • Defnydd posibl o wirfoddolwyr cymuned i gefnogi'r gwasanaethau hyn 

Beth yw cynllun wrth gefn CSP os yw capasiti darparwr yn lleihau cymaint nes nad ydynt yn gallu darparu cymorth i rai unigolion a dim opsiwn arall ar gael bellach? Pa gymorth fydd ar gael i ddarparwyr pan fyddant wedi cyrraedd y sefyllfa honno? 

Mae Cyngor Sir Powys yn gwerthfawrogi'n llawn yr heriau o gynnal lefelau staffio digonol y mae ein darparwyr gwasanaeth a gomisiynwyd yn eu hwynebu, a'r angen i gynyddu'r gweithlu gofal cymdeithasol sydd ar gael yn ystod y cyfnod anodd hwn. 

Mae'r Cyngor wedi rhoi sawl mesur ar waith i helpu i gynorthwyo Darparwyr gyda'u hanghenion staffio nawr ac yn y dyfodol, gan gynnwys: 

 • Cynnal cysylltiadau rheolaidd â'n holl ddarparwyr; gwirio niferoedd staff a gollwyd a pha staff sydd ar gael. Mae hyn yn ein galluogi ni i gael trosolwg o'r anghenion posibl a darparu cymorth ychwanegol yn brydlon pan fydd ei angen (gan gynnwys adleoli staff CSP i gynorthwyo'r gwasanaethau) 
 • Adleoli staff gofal sy'n cael eu rhyddhau yn sgil cau dros dro y canolfannau dydd i gefnogi gwasanaethau gofal eraill. 
 • Adnabod a hyfforddi staff CSP nad ydynt yn gweithio ym maes gofal cymdeithasol i'w hadleoli wrth gyflenwi gwasanaethau gofal. 
 • Sefydlwyd trefniadau gyda Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) i hyfforddi a lleoli gwirfoddolwyr yn y gwasanaethau gofal. 

Disgwyliwn y bydd argaeledd profion COVID-19 ar gyfer staff gofal cymdeithasol ym Mhowys yn cynorthwyo gyda chynnal lefelau staffio trwy ganiatáu i staff ddychwelyd i'w gwaith wedi cyfnod o hunan-ynysu yn fesur rhagofal, ac ati. 

Gofynnwn i bob darparwr roi gwybod i ni am unrhyw broblemau posibl gyda chyflenwi'r gwasanaeth, gan gynnwys anawsterau staffio, cyn gynted ag y byddwch yn eu darganfod. Bydd hyn yn galluogi'r Cyngor i weithio gyda chi i ddatrys problemau cyn iddynt waethygu. 

Mae gennym denant ar hyn o bryd sy'n dioddef â phroblemau iechyd meddwl, ac sy'n gadael eu lleoliad yn rheolaidd i ymweld â'i chariad. Er bod y staff yn trafod y risgiau â hi, bydd hi'n gadael beth bynnag. Rydym wedi dod â'r mater i sylw'r heddlu sawl gwaith, ac mae'r heddlu hefyd wedi trafod gyda hi beth yw'r risgiau o fynd a dod. Pa gyngor fyddech chi'n ei roi?

Mae hyn yn amlwg yn sefyllfa gymhleth, ac, yn ôl yr arfer, mae'n hanfodol eich bod yn cynnwys unrhyw weithiwr cymdeithasol neu weithiwr proffesiynol iechyd meddwl a allai fod yn gweithio gyda'r tenant wrth drafod sut y gellir rheoli'r broblem. 

Nid yw'n eglur o'r cwestiwn a yw galluedd meddyliol yn broblem i'r tenant dan sylw; ond os oes angen, gallwch ddarllen canllawiau Llywodraeth y Du ar gyfer gofalu am bobl nad oes ganddynt alluedd meddyliol yn ystod y sefyllfa bresennol yn: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-looking-after-people-who-lack-mental-capacity

9 Ebrill 2020

Beth yw barn y Cyngor ar dimoedd staff dwbl yn rhannu ceir?  Mae gennym ddau dîm gyda staff sy'n methu gyrru'n rhannu ceir â gyrwyr.

Nodyn:  Mae'r canllawiau hyn yn disodli'r wybodaeth a gyhoeddwyd yn flaenorol ar y mater hwn.

Mae rheolau newydd Llywodraeth Cymru ar gadw pellter cymdeithasol yn y gweithlu'n rhoi cyfrifoldeb ar gyflogwyr i gynnal asesiad risg o unrhyw arferion gwaith lle bydd angen i staff weithio llai na 2m i ffwrdd o'i gilydd ac yna "...cymryd camau cymesur lle mae'n ymarferol gwneud hynny."

Dylai'r asesiad ac unrhyw fesurau dilynol ystyried yr egwyddor y dylai "mesurau sicrhau hyder y staff y rhoddwyd pob ystyriaeth i lefel y risg sydd o'u blaenau."  Hefyd, "gall cyflogwyr gyflwyno dulliau i dderbyn adborth ar y mesurau a gyflwynwyd."

Mae gwaith iechyd a gofal yn un o'r meysydd hynny lle nad yw bob amser yn bosibl gorfodi'r 'rheol 2m' yn llym.

Mae rhannu lifft yn dderbyniol ar gyfer ymweliadau gofal dwbl, lle nad yw'n ymarferol gwneud fel arall.  Nid yw'r canllawiau newydd yn atal rhannu lifftiau ar gyfer galwadau dwbl (yn wir mae'n cydnabod yn benodol bod sefyllfaoedd "lle mae angen i weithwyr deithio gyda'i gilydd"yn sefyllfa lle nad yw'r rheol 2m yn bosibl.

Wrth gwrs, ni ddylai staff sy'n dangos symptomau neu'n hunanynysu oherwydd COVID-19 fod yn rhannu lifftiau.

Mae angen i'r cyflogwr gynnal asesiad risg ar unrhyw drefniadau rhannu ceir a thrafod hyn (ac unrhyw fesurau diogelu dilynol sydd i'w cymryd) gyda'r staff dan sylw (ac adolygu'r mesurau gyda'r staff yn dilyn y profiad).

Nid yw'r Cyngor yn gallu gwahardd yr hyn a ystyrir i fod yn fesurau rhesymol i'w hystyried gan ddarparwr o gofio'r holl gerbydau y gellir fod yn eu defnyddio.  Rhaid i'r cyflogwr ystyried pob sefyllfa ar sail achosion unigol.

Nid yw canllawiau'r Llywodraeth ar PPE yn nodi bod hyn yn fath o sefyllfa lle mae angen gwisgo PPE.  Er nad yw o fewn y rheolau, rydym yn awgrymu bod y cerbyd a ddefnyddir (yn arbennig os yw'n gar preifat yr aelod staff) yn cael ei lanhau/diheintio bob dydd ar ôl ei ddefnyddio.

I weld y rheolau, ewch i:

 https://gov.wales/taking-all-reasonable-measures-maintain-physical-distancing-workplace 

6 Ebrill 2020

Am faint y dylai ystafell wely mewn cartref gofal fod yn wag ar ôl i ddefnyddiwr gwasanaeth adael yn dioddef o COVID-19 neu'n amau hynny?

Os yn bosibl, dylid gadael yr ystafell yn wag am 72 awr, ond gwerthfawrogir nad yw hyn bob amser yn bosibl.

Dylid glanhau'r ystafell gyda glanhawr arferol a diheintydd gan roi'r sbwriel mewn bagiau dwbwl a'i adael am 72 awr mewn man penodol cyn ei roi allan i'w gasglu.

Gallwch weld canllawiau Llywodraeth y DU ar leoliadau gofal preswyl a glanhau yma:

Bydd angen codi unrhyw gwestiwn neu achos neu farwolaeth yn gysylltiedig â COVID-19 gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru ar 0300 003 0032.  Mae hyn yn cynnwys trigolion sydd â symptomau neu wedi cael cadarnhad o'r COVID-19.    Bydd yna brosesau monitro sydd angen eu rhoi ar waith.

A oes angen i staff fynd adref ac ynysu os ydyn nhw wedi cael cyswllt â rhywun sydd ag achos wedi'i gadarnhau o'r COVID-19 neu'n amau hynny?

Bydd Gweithwyr Gofal Iechyd sy'n dod i gysylltiad â chlaf COVID-19, p'un ai'n gwisgo cyfarpar diogelu personol (PPE) neu beidio, yn gallu parhau i weithio.

Y rheswm am hyn yw yn y rhan fwyaf o achosion, ni fyddan nhw wedi cael cyswllt hir â'r person dan sylw, yn wahanol i rannu tŷ gyda rhywun.

Ond, os bydd gweithiwr gofal yn datblygu peswch newydd a pharhaus neu wres, dylen nhw aros adref yn ôl y canllawiau swyddogol.  Os byddan nhw'n datblygu'r symptomau hyn yn y gwaith, mae angen iddyn nhw hunanynysu a rhoi gwybod i'w rheolwr llinell ar unwaith.

A yw'n bosibl mynd â thrigolion am dro mewn cerbyd (gan aros yn y cerbyd) er mwyn helpu gyda phroblemau ymddygiadol sy'n codi?

Rydym yn cydnabod fod newidiadau i'r drefn feunyddiol yn gallu bod yn heriol iawn i rai, felly mae'r angen i sicrhau dilyniant nad yw'n gyson â'r cyfarwyddiadau cenedlaethol o ran cyfyngiadau, yn anodd.

Mae angen i'r darparwr bwyso a mesur y risg o beidio gwneud gweithgaredd penodol yn erbyn y risg o fynd allan i'r gymuned a bod yn fodlon ei fod yn daith 'hanfodol'.

Lle bydd hyn yn digwydd, dylid cael rhesymeg mewn lle wedi'i ddogfennu'n glir a dylai staff fod yn barod gyda'r dogfennau hyn os cânt eu herio.

Yn eich llythyr cyntaf i'r Darparwyr Gwasanaethau, roedd yn dweud "Lle'n bosibl, cyn i weithiwr fynd ar ymweliad gofal cartref, dylid cysylltu â'r  unigolyn o flaen llaw dros y ffôn yn gofyn a ydyn nhw, neu unrhyw un arall ar yr aelwyd wedi cael symptomau COVID-19".  Nid oes gennym yr adnoddau i wneud hyn bob dydd.

Rydym yn cydnabod efallai nad oes gennych y staff i wneud hyn cyn pob ymweliad ac y gallai fod yn broblem.

Os gallwch roi gwybod i ni os yw hyn yn broblem, fe wnawn ystyried symud staff y Cyngor i wneud hyn a/neu a fyddai'n bosibl ei gynnwys fel rhan o'r trefniadau a gynlluniwyd ar gyfer galwadau lles ar unigolion sy'n cael eu gwarchod.

A oes gwybodaeth ar bryd y bydd staff (darparwyr gofal) yn derbyn profion COVID 19?

Dechreuwyd profi gweithwyr gofal cymdeithasol ar 1 Ebrill 2020 ac erbyn hyn dylech fod wedi derbyn canllawiau ar sut i gael y profion hyn, lle'n briodol.

Ymhle fydd y gorsafoedd profi COVID-19?

Byddwn yn cysylltu'n uniongyrchol â staff i drefnu apwyntiadau profi ac i roi gwybod ymhle mae'r gorsafoedd profi agosaf ym Mhowys.

Mae'r ffaith bod archfarchnadoedd  yn gosod cyfyngiadau ar fwydydd yn golygu y gall fod yn anodd cael digon o fwyd i'r cartref.  A fyddai'n bosibl i'r Cyngor Sir roi gwybod i'r archfarchnadoedd pa gartrefi sydd yn eu hardaloedd a phwy sy'n ei chael hi'n anodd gyda'r holl gyfyngiadau?

Rydym yn cydnabod fod hyn yn broblem.

Os ydych chi'n cael problem gydag archfarchnad benodol, cysylltwch â ni ac fe wnawn gysylltu â nhw ar eich rhan chi neu roi llythyr i chi ei ddangos i'r archfarchnad.

2 Ebrill 2020

Rydym yn cefnogi cleientiaid yng nghartrefi eu hunain; mae ymgynnull mawr gan deuluoedd yn digwydd yn barhaus pan mae gofalwyr yn bresennol. Sut ydym ni'n lleihau hyn cymaint ag sy'n bosibl? Rydym yn cysylltu â theuluoedd ond maent  yn gwrthod hunanynysu.

Dylai holl drigolion Powys fod yn dilyn cyfarwyddyd Llywodraeth Cymru ar gadw pellter cymdeithasol: 'Aros Gartref a chadw ymaith o eraill''

https://gov.wales/staying-home-and-away-others-guidance

Bydd methu â gwneud hyn mewn sefyllfaoedd megis yr un a ddisgrifir yn gosod preswylwyr, eu hanwyliaid a'r staff gofal dan sylw mewn mwy o berygl o gael eu heintio gan COVID-19.

Cynghorir darparwyr gwasanaeth i dynnu sylw teuluoedd/gofalwyr at gyfarwyddyd Llywodraeth Cymru yn y lle cyntaf.

Os na fydd hyn yn datrys materion, dylech gysylltu â Gweithiwr Cymdeithasol Cyngor Sir Powys sy'n gweithio gyda'r unigolyn neu'r teulu dan sylw. Fe fyddant yn gallu trafod y mater gyda'r unigolyn neu'r teulu dan sylw.

A yw hi'n bosibl i ddarparwyr gofal gael bathodyn adnabod Powys i brofi eu bod yn weithwyr gofal rhag ofn y bydd yr awdurdodau yn eu stopio pan fyddant ar ddyletswyddau gwaith?

Mae Cyngor Sir Powys yn awgrymu y dylai unrhyw Ddarparwyr Gwasanaeth nad ydynt yn cyflwyno bathodynnau adnabod i'w staff ystyried gwneud hynny.

Fel mesur dros dro, efallai y byddech yn dymuno cyflwyno llythyr ar bapur pennawd eich busnes yn datgan:

 • fod yr unigolyn sy'n ei gludo yn weithiwr;
 • eu rôl;
 • eu bod yn teithio fel rhan o'u dyletswyddau gwaith;
 • manylion cyswllt ar gyfer unigolyn awdurdodedig priodol o fewn eich busnes rhag ofn fod yr Heddlu eisiau cadarnhau'r sefyllfa.

Os byddwch yn mabwysiadu'r dull yma, rydym yn awgrymu hefyd eich bod yn cynghori eich staff i gario rhyw ffurf o ffotograff adnabod e.e. trwydded yrru ar ffurf cerdyn llun, er mwyn cadarnhau mai y nhw yw'r unigolyn y cyfeirir atynt yn y llythyr.

Mae'n bwysig eich bod yn sicrhau fod eich staff yn ymwybodol o gyfarwyddyd Llywodraeth y DU: Aros Gartref ac ymaith o eraill (cadw pellter cymdeithasol).Edrychwch ar: https://www.gov.uk/government/publications/full-guidance-on-staying-at-home-and-away-from-others/full-guidance-on-staying-at-home-and-away-from-others#going-to-work

Mae Cyngor Sir Powys yn cynnal trafodaeth barhaus gyda Heddlu Dyfed Powys o ran staff allweddol yn teithio ar ddyletswyddau gofal. Os yw eich staff yn profi anawsterau sylweddol, rhowch wybod i ni trwy gysylltu â: PCCSSCommissioning@powys.gov.uk

A fydd stoc o Gyfarpar Diogelu Personol (PPE) ar gael i ddarparwyr, fel y bydd ganddynt fynediad di-oed iddo petaent yn gorfod cefnogi rhywun sy'n arddangos symptomau COVID-19?

Mae Cyngor Sir Powys yn dosbarthu stoc o becynnau Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) ar hyn o bryd, a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru, i gartrefi gofal preswyl a nyrsio, sy'n cynnwys ffedogau, menig, masgiau wyneb y gellir eu taflu ymaith a gogls amddiffynnol y gellir eu hailddefnyddio.  

Unwaith y bydd y stoc wedi'i ddarparu i'r cartrefi hyn, bydd y Cyngor wedi hynny yn ceisio dosbarthu stociau tebyg i Ddarparwyr gwasanaeth gofal.

Os nad oes gennych stoc o Gyfarpar Diogelu Personol (PPE) a bod gennych angen brys am gyflenwadau i'w defnyddio gydag unigolyn sy'n arddangos symptomau COVID-19, cysylltwch â ni trwy anfon neges at: PCCSSCommissioning@powys.gov.uk

Yn ychwanegol at ddosbarthu stociau cyfarpar PPE a ddarperir gan Lywodraeth Cymru, mae Cyngor Sir Powys hefyd yn gweithio i ddatblygu cadwynni cyflenwi ar gyfer cyfarpar PPE o ffynonellau masnachol. Bydd hyn yn helpu i sicrhau fod y Cyngor a'i Ddarparwyr Gwasanaeth yn cael mynediad hawdd at gyfarpar PPE.

Yr ensemble cyfarpar PPE a argymhellir i weithwyr gofal o fewn medr o glaf sydd â COVID-19 posibl neu wedi'i gadarnhau yw:

 • Masg wyneb sy'n gwrthsefyll hylif
 • Ffedog
 • Menig
 • Offer i ddiogelu'r llygaid os oes perygl o sblasio

Rhaid defnyddio cyfarpar PPE newydd ar gyfer pob achos o ofalu gyda chleifion â COVID-19 posibl neu wedi'i gadarnhau.

Yn derfynol, caiff Darparwyr gwasanaeth eu hatgoffa y dylid gosod eitemau cyfarpar PPE y gellir eu taflu ymaith wedi eu defnyddio mewn bagiau dwbl, ac yna eu storio am 72 awr cyn eu gosod allan i'w casglu fel gwastraff.

Rydym yn cael trafferth cael gafael ar fenyg a masgiau Wyneb maint canolig.

Mae'r holl becynnau o stoc cyfarpar PPE a ddarperir gan Lywodraeth Cymru ac sy'n cael eu dosbarthu gan Gyngor Sir Powys i Ddarparwyr Gwasanaeth yn cynnwys menig a masgiau wyneb maint canolig.

27 Mawrth 2020

Gofynnodd y Rheolwyr i Nyrsys Ardal beth fydd yn digwydd, a dywedwyd wrtho os yw pethau'n mynd yn ddigon drwg, ni fyddant yn mynd i mewn i'r cartref, byddant yn gofyn i ni anfon trigolion i'r ysbyty os nad oes gennym ddigon o staff. A yw hyn yn gywir?

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys wedi dweud wrth Gyngor Sir Powys eu bod wrthi'n datblygu cynllun ymateb clinigol ar gyfer COVID-19.  Bydd Camau Gweithredu ar gyfer Cartrefi Gofal Preswyl yn cael eu cynnwys yn y cynllun yma.   

Bydd Cyngor Sir Powys yn hysbysu Darparwyr Gwasanaeth o'r trefniadau diweddaraf cyn gynted ag y bydd rhagor o wybodaeth ar gael.

Ry'n ni am wybod beth yw cynlluniau'r Bwrdd Iechyd Lleol ar ein cyfer ni (Cartref Gofal Preswyl)? 

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys wedi dweud wrth Gyngor Sir Powys eu bod wrthi'n datblygu cynllun ymateb clinigol ar gyfer COVID-19.  Bydd Camau Gweithredu ar gyfer Cartrefi Gofal Preswyl yn cael eu cynnwys yn y cynllun yma.   

Bydd Cyngor Sir Powys yn hysbysu Darparwyr Gwasanaeth o'r trefniadau diweddaraf cyn gynted ag y bydd rhagor o wybodaeth ar gael.

Mae gweithwyr Gofal yn ffonio'u Meddyg Teulu neu 111 i ddweud bod ganddynt ddolur gwddw, a dywedir wrthyn nhw am hunan-ynysu. A ddylai gweithiwr gofal hunan-ynysu dim ond os oes ganddi/ganddo wres uchel neu beswch newydd parhaus? Pa gyngor sydd wedi'i roi i feddygfeydd Meddygon Teulu Powys?

Y cyngor a gawsom gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys yw y dylai staff hunan-ynysu am 7 diwrnod os yw'r symptomau canlynol ganddynt:

 • gwres uchel- mae hyn yn golygu eich bod yn teimlo'n boeth ar eich brest neu'ch cefn (does dim angen i chi fesur y tymheredd)

a/neu

 • beswch newydd, parhaus - mae hyn yn golygu pesychu llawer am fwy nag awr, neu 3 neu fwy o gyfnodau o besychu mewn 24 awr (os oes gennych beswch beth bynnag, fe allai fod yn waeth nag arfer)

Mae gen i aelod o staff sy'n hunan-ynysu ond yn teimlo'n iach. Allai hi gael prawf ac yna mynd yn ôl i'w gwaith? Mae hi'n anodd iawn llunio rota os yw staff i ffwrdd am 7 neu 14 diwrnod.

Y cyngor a gawsom gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys yw bod rhestr ddiffiniedig o weithwyr hanfodol ar gael at ddibenion profion COVID-19.  Nid yw staff Gofal yn y Cartref wedi'u cynnwys ar y rhestr hon ar hyn o bryd. 

Bydd Cyngor Sir Powys yn rhoi gwybod i Ddarparwyr Gwasanaeth os oes newidiadau i'r rhestr ddiffiniedig o weithwyr hanfodol at ddibenion profion COVID-19.

26 Mawrth 2020

Mae rhai o'n gweithwyr dros 70 oed ac ar hyn o bryd mae rhai dros 70 yn cael eu hannog i aros gartref am 12 wythnos.  A fydd hyn yn golygu na fyddant yn gallu dod i weithio yma os daw hyn yn rheol orfodol, ynteu a fyddant yn iawn i weithio dan yr amgylchiadau os nad oes ganddynt symptomau? 
Os/pan fydd rhai dros 70 yn gorfod hunan-ynysu, a yw'n bosibl iddynt weithio os oes ydyn nhw'n awyddus i wneud hynny a dim symptomau arnynt?
Os yw staff mewn Categori Risg Uchel yn dal i fod yn barod i weithio ac yn gallu weithio, a allant wneud hynny? 

Rhaid i gyflogwyr ystyried canllawiau perthnasol Llywodraeth y DU a dylent drafod y mater gyda'r gweithiwr/gweithwyr dan sylw.

Mae canllawiau Llywodraeth y DU ar gadw pellter cymdeithasol yn cynghori'r canlynol:

"...y dylai'r rheiny sydd â risg uwch o salwch yn sgil coronafeirws (COVID-19) fod yn llym iawn wrth ddilyn mesurau cadw pellter cymdeithasol. Mae'r grŵp hwn yn cynnwys y rheiny sydd: dros 70 oed, (waeth beth yw eu cyflwr meddygol)"

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-social-distancing-and-for-vulnerable-people/guidance-on-social-distancing-for-everyone-in-the-uk-and-protecting-older-people-and-vulnerable-adults

Mae Canllawiau Llywodraeth y DU i gyflogwyr, sef COVID-19: guidance for employees, employers and businessesyn datgan:

"Dylai gweithwyr o grwpiau sydd wedi'u diffinio fel rhai â risg uchel gael eu cynghori, a'u cynorthwyo, i aros gartref a gweithio o'r fan honno os oes modd"

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-about-covid-19

Mae staff gofal yn mynd i'r ysgol gan fod yr ysgol ar agor i ofalu am blant Staff y Rheng Flaen. Mae staff yn dweud bod rhai pobl yn gwrthwynebu hyn ac yn dweud wrthynt mae cymorth i Staff y GIG yn unig yw hyn. Beth yw'r sefyllfa?

O ddydd Gwener 27 Mawrth 2020 bydd Cyngor Sir Powys yn cynnal Hybiau Gofal Plant mewn Argyfwng, i ddarparu cymorth gofal plant i gefnogi gweithwyr argyfwng hanfodol, staff y GIG a gweithwyr gofal cymdeithasol, yn ogystal â phlant mwyaf bregus y sir.

Bydd yr hybiau'n cael eu cynnal o 8.00am i 6.00pm, ac ar benwythnos. Cânt eu cynnal yn:

 • Aberhonddu - Ysgol yr Eglwys yng Nghymru y Priordy, Aberhonddu
 • Llanfair-ym-Muallt - Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Pontnewydd-ar-Wy
 • Crughywel - Ysgol Gynradd Gymunedol Crughywel
 • Gwernyfed - Ysgol yr Eglwys yng Nghymru (A) yr Archddiacon Griffiths (A) School, Llyswen
 • Llandrindod - Ysgol Gynradd Gymunedol Cefnllys, Llandrindod
 • Llanfair Caereinion - Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion
 • Llanfyllin - Ysgol Gynradd Llanfyllin
 • Llanidloes - Ysgol Gynradd Gymunedol Llanidloes
 • Llanandras - Ysgol Gynradd Gymunedol Llanandras
 • Machynlleth - Ysgol Bro Hyddgen - Campws Cynradd, Machynlleth
 • Newtown - Ysgol Dafydd Llwyd, Y Drenewydd
 • Y Trallwng - Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Trallwng (Safle Ffordd Howell)
 • Ystradgynlais - Ysgol Dyffryn y Glowyr, Cwm-twrch Isaf

Mae angen i chi gofrestru er mwyn i'ch plentyn fynychu eich Hwb Gofal Plant Argyfwng agosaf. Gweler: Canolfannau Argyfwng Gofal Plant neu gysylltu â: Covid19.hubs@powys.gov.uk

Mae pobl yn y gymuned yn dymuno cynorthwyo mewn cartref gofal. Does ganddyn nhw ddim DBS. A allant wneud hynny?

Ar hyn o bryd, mae angen gwiriad DBS o hyd ar unrhyw wirfoddolwyr o'r gymuned sy'n ymgymryd â rolau lle byddai angen un fel rheol.

Mae Cyngor Sir Powys yn ymwybodol bod newidiadau neu rywfaint o ymlacio yn digwydd yn sgil deddfwriaeth frys gan Lywodraeth y DU mewn ymateb i sefyllfa COVID-19.

Os oes unrhyw newidiadau dros dro i'r gofynion DBS, byddwn yn rhannu canllawiau ar y mater yma gyda'r Darparwyr Gwasanaeth.

Anogir aelodau o'r gymuned sy'n ceisio gwirfoddoli i gynorthwyo gyda'r gwasanaethau iechyd a gofal lleol i gofrestru'u diddordeb gyda Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) sy'n gweithio gyda PCC i gydlynu gwirfoddolwyr brys ym Mhowys. Gweler: www.pavo.org.uk/coronavirus.html

Beth yw'r cyngor o ran Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) wrth drin unigolyn ag achos wedi'i gadarnhau? A oes angen gwisgo ffedogau hir?

Mae canllawiau Llywodraeth y DU 'COVID-19: guidance on home care provision' yn datgan:

"Os oes gan yr unigolyn y rhoddir gofal iddo symptomau o COVID-19

Os oes gan yr unigolyn y rhoddir gofal iddo symptomau o COVID-19, yna dylid lleihau'r risg o drosglwyddo'r clefyd drwy ddefnyddio gweithdrefnau gweithio diogel.

Cyfarpar Diogelu Personol

·         Dylai gweithwyr gofal ddefnyddio cyfarpar diogelu personol (PPE) ar gyfer gweithgareddau lle byddant mewn cyswllt personol agos â rhywun, er enghraifft trwy golchi ac ymolchi, trwy drin hylendid personol a chyswllt â hylifau corfforol.

·         Mewn sefyllfa o'r fath, dylid defnyddio ffedogau, menig a mygydau meddygol sy'n ymlid hylifau. Os oes risg o dasgu dwr, yna bydd gwisgo sbectol i amddiffyn y llygaid yn lleihau'r risg.

·         Rhaid defnyddio cyfarpar diogelu personolnewydd  ar gyfer pob cyfnod gofal. Mae'n hanfodol fod cyfarpar diogelu personol yn cael ei storio'n ddiogel mewn bagiau sbwriel tafladwy.

·         Dylid gosod y bagiau hyn y tu mewn i fag arall, ei glymu'n dynn a'i gadw ar wahân i'r gwastraff arall sydd yn yr ystafell. Dylid rhoi'r bag o'r neilltu am o leiaf 72 awr cyn ei osod yn y bin gwastraff arferol yn y cartref."

Gweler: https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-residential-care-supported-living-and-home-care-guidance/covid-19-guidance-on-home-care-provision#

Os oes gennym gleient sy'n gorfod hunan-ynysu neu sy'n penderfynu mai ei deulu fydd yn gofalu amdano am gyfnod byr, a fyddwn yn dal i gael ein talu am y pecyn yma? h.y., cawn ein talu am ofal a gomisiynir yn hytrach na gofal sy'n cael ei gynllunio ac yna ei ddiddymu.
Os felly, sut hoffech chi i ni anfonebu am y pecynnau hyn?

Byddwch, bydd Darparwyr Gwasanaeth yn cael eu talu yn y math yma o sefyllfa.

Mae Cyngor Sir Powys yn cydnabod y gall sefyllfa COVID-19 achosi problemau i Ddarparwyr Gwasanaeth na ellid fod wedi'u rhagweld o ran cyflenwi gofal cynlluniedig.  O ganlyniad, mae'r Awdurdod Lleol wedi penderfynu y bydd y Darparwyr Gwasanaeth yn cael eu talu am gynnwys llawn y pecynnau gofal cynlluniedig, hyd yn oed os bydd rhai elfennau o'r gofal yn cael eu diddymu yn sgil y Coronafeirws.

Mae'r Cyngor, trwy lunio'r trefniadau hyn, yn disgwyl y bydd Darparwyr Gwasanaeth yn hyblyg wrth dderbyn defnyddwyr gwasanaeth newydd yn ystod y cyfnodau pan nad ydynt yn gweithio yn sgil diddymu elfennau o becynnau gofal eraill dros dro.

Os bydd unrhyw newid pellach yn cael ei wneud i'r trefniadau, bydd Darparwyr Gwasanaeth yn cael gwybod yn unol â hynny.

Dylai Darparwyr Gwasanaeth barhau i anfonebu Cyngor Sir Powys fel arfer, ond dylent ychwanegu nodyn eglurhaol byr i'r anfoneb, sy'n crynhoi'r sefyllfa.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu