Hysbysiad: NEWYDD! Gweld a llwytho eich bil trethi busnes ar-lein a mwy!
Darllen mwy

Coronafeirws (COVID-19) - Cyngor i'r Fasnach Dacsis

Yn ystod argyfwng coronafeirws bydd yr awdurdod yn parhau i ddarparu gwasanaeth i'n cwsmeriaid tacsis lle bynnag y bo modd a lle bo'n ddiogel gwneud hynny.

9 Ebrill 2020

Busnes Cymru - Gwybodaeth i ddeiliaid trwydded tacsis a cherbydau hurio preifat

Llythyr - Aros gartref ac achub bywydau [275KB]

7 Ebrill 2020

Bydd llythyron adnewyddu'n cael eu hanfon trwy'r e-bost at y cwsmeriaid. Fodd bynnag, bydd ffurflenni cais ar gael ar-lein hefyd. Rhowch eich cyfeiriad e-bost i ni os gwelwch yn dda os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny.

Peidiwch, da chi, â phostio unrhyw waith papur neu ffurflenni cais atom ni gan fod adeiladau swyddfa'n cau a'r staff i gyd yn gweithio gartref. Mae'n annhebygol y bydd unrhyw beth sy'n cael ei bostio yn cael sylw am beth amser. Defnyddiwch licensing@powys.gov.uk i gysylltu â ni.

Prosesau sydd wedi'u Haddasu ar gyfer y cyfnod yma;

Adnewyddu trwydded cerbyd:

Ni fydd swyddogion bellach yn cynnal taro llygad dros y cerbyd, bydd trwyddedau cerbydau'n cael eu hadnewyddu ar sail y gwaith papur gofynnol yn unig:

  • Ffurflen gais wedi'i llenwi,
  • V5
  • MOT
  • Dogfen yswiriant ddilys

Gallwch anfon y rhain dros yr e-bost i licensing@powys.gov.uk . Pan fyddwn yn derbyn y gwaith papur, bydd swyddog yn ei wirio ac yn trefnu i gysylltu â chi i gymryd taliad dros y ffôn. Bydd eich trwydded newydd yn cael ei hanfon allan atoch/ Ar hyn o bryd ni fyddwn yn gallu cynhyrchu platiau cofrestru tacsis, felly bydd yn rhaid i chi fynd â'r drwydded wedi'i diweddaru gyda chi i bob man rhag ofn i chi gael eich herio.

Cymeradwywyd trefniant dros dro ynglŷn â gwirio amodau cerbydau felly yn achos cerbydau sy'n hyn na 6 mlwydd oed fel bod modd i'r drwydded ddarfod a chael ei hadnewyddu yn nes ymlaen.

Adnewyddu trwydded Gyrrwr:

Bydd swyddogion yn gwblhau'r broses dros y ffôn, gan gynnwys llenwi'r ffurflen DBS ar-lein a gwiriad DVLA. Bydd angen trefnu apwyntiad i wneud hyn dros y ffôn. Mae angen anfon y dogfennau dilysu a'r ffurflenni cais atom dros e-bost. Gellir talu dros y ffôn. Bydd gyrwyr yn derbyn y drwydded wedi'i hadnewyddu dros e-bost, pan fydd y gwiriadau wedi'u gwneud, a bydd yn rhaid iddo/iddi aros tan yn nes ymlaen cyn derbyn ei fathodyn. Ewch â'r drwydded wedi'i hadnewyddu gyda chi i bob man rhag ofn y cewch eich herio.

Mae cerbydau newydd, profion gyrwyr a cheisiadau yn cael eu atal am y tro

MOT ac Archwiliadau Meddygol

Mae meddygon sydd i fod i gael archwiliadau meddygol hanner ffordd yn ystod y cyfnod yma yn debygol o'i chael yn anodd trefnu apwyntiad ar gyfer hyn. Mae yna ddarparwyr eraill ar gyfer archwiliadau meddygol i yrwyr, ac mae'n bosibl y byddwch yn dal i allu trefnu apwyntiad trwy un o'r cwmnïau hyn. Neu, fel rhai awdurdodau eraill, byddwn yn derbyn ffurflen hunan-ddatgan [222KB] yn y cyfamser lle nad oes unrhyw newid mewn amgylchiadau meddygol a byddwn yn caniatáu i yrwyr barhau i weithredu. Bydd angen iddynt ddarparu canlyniadau'r archwiliad meddygol arferol cyn gynted â phosibl ar ôl i'r cyfyngiadau ddod i ben pan ddisgwylir iddyn nhw allu trefnu apwyntiad.

Mae hi yn dal y bosibl i chi gael MOT ac mae'r garejys ar agor ac yn cyflwyno MOT. Fodd bynnag, ry'n ni'n ymwybodol na fydd rhai garejys yn gallu gweithredu. Mewn sefyllfa o'r fath, gellir ymestyn yr MOT am 6 mis o 30 Mawrth.

Asiantaeth Safonau'r Llywodraeth i Yrwyr a Cherbydau

Os yn bosibl, rhowch MOT 6-mis ac MOT ar gyfer adnewyddu cerbydau nad ydynt yn fwy na 28 diwrnod, yn ôl yr arfer.

Ar ôl 30 Mawrth os oes angen y cerbyd i ddarparu cludiant hanfodol, ni fyddwn yn cyflwyno hysbysiad gwahardd os nad oes modd i chi ddarparu MOT 6-mis newydd. Yn yr un modd, byddwn yn ystyried adnewyddu trwyddedau cerbydau ar sail MOT sydd ag estyniad o 6 mis.

Rydym yn derbyn llawer o ymholiadau ynghylch p'un a ddylai gyrwyr tacsis fod yn gweithio o dan yr amgylchiadau presennol. Dyma gyngor yr Adran Drafnidiaeth (DfT):

Gall tacsis a cherbydau i'w llogi'n breifat barhau i weithio. Ond mae'r cyngor yn gwbl glir - dylai pobl aros gartref os yn bosibl. Dyna'r ffordd i achub bywydau a diogelu ein GIG. Dylai'r cyhoedd osgoi teithio oni bai fod hynny'n gwbl hanfodol. Mae canllawiau'r llywodraeth yn nodi'r unig resymau y dylem adael ein tai. 

Wrth gwrs os yw'n gwbl hanfodol teithio gyda thacsi neu cerbyd sy'n cael ei logi'n breifat, dylech ddefnyddio'ch ymdrechion gorau i sicrhau eich bod yn dilyn y canllawiau cyhyd ag y gallwch, gan gynnwys golchi eich dwylo cyn gynted ag y byddwch yn cyrraedd adref.

Statws Gweithiwr Hanfodol

Ni ddylai gyrwyr tacsis a cherbydau i'w llogi'n breifat gael eu hystyried yn Weithwyr Hanfodol fel arfer. Mae'n bosibl y gallai'r rheiny sy'n darparu cludiant o'r cartref i'r ysgol neu gludiant pobl 'sy'n agored iawn i niwed' gael eu hystyried fesul achos yn Weithwyr Hanfodol. Dylai Gweithwyr Hanfodol hefyd, pryd bynnag y bo modd, wneud trefniadau addas i'w plant aros gartref; dylech drafod unrhyw gais i'r plant fynychu'r ysgol gyda'r ysgol."

Os ydych yn gweithredu, ystyriwch y cyngor canlynol mewn perthynas â chadw eich hun a'ch cwsmeriaid yn ddiogel:

Mae'n gyfrifoldeb ar yrwyr a pherchnogion cerbyd fel ei gilydd i sicrhau hyd eithaf eu gallu bod y cerbyd yn ddiogel. Fel arfer mae a wnelo hyn â diogelwch mecanyddol. Fodd bynnag mae diogelwch amgylcheddol hefyd yn hanfodol.

Yn ddelfrydol dylai pob cerbyd gael ei ddiheintio ar ôl pob defnydd, ond wrth gwrs nid yw hyn yn bosibl yn ymarferol. Fodd bynnag, byddai'n bosibl sicrhau bod rhywfaint o lanhau'r mannau amlwg yn digwydd - dolenni'r drysau, gwregysau diogelwch gan gynnwys y byclau, ac unrhyw arwyneb caled amlwg arall y gallai teithiwr fod wedi cyffwrdd ag ef. Byddai hyn yn cynnwys mannau a allai fod wedi'u heintio  yn dilyn teithiwr yn pesychu neu'n tisian arnynt, er enghraifft unrhyw beth rhwng tu blaen a chefn y cerbyd, cefn y seddi blaen ac ati. Canllawiau'r Llywodraeth ynglŷn â hyn yw:

"ewch ati i lanhau a diheintio gwrthrychau ac arwynebau y bydd pobl yn cyffwrdd â hwy yn rheolaidd, gan ddefnyddio'ch cynhyrchion glanhau arferol "

Canllawiau i gyflogwyr a busnesau ar coronafeirws (COVID-19) 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu