Coronafeirws (COVID-19) - Cyngor i'r Fasnach Dacsis

Yn ystod argyfwng coronafeirws bydd yr awdurdod yn parhau i ddarparu gwasanaeth i'n cwsmeriaid tacsis lle bynnag y bo modd a lle bo'n ddiogel gwneud hynny.

 

Diweddariad 3 Rhagfyr

Mae canllawiau wedi'u cyhoeddi ar eithriadau ar orfod gwisgo gorchuddion wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus. https://trc.cymru/cy/gorchuddion-wyneb

Gall teithwyr ofyn am dystysgrif eithrio i'w cludo gyda nhw:

Gallwch wneud cais ar-lein trwy ddolen ar tfw.wales a tfwrail.wales.

 

26 Hydref - Cyfnod Atal Byr

Dros y cyfnod atal byr hwn, bydd gyrwyr tacsis a cherbydau llogi preifat yn gallu parhau i weithio.  Fodd bynnag, rhaid i'r teithiau fod at bwrpas cyfyngedig yn unig a ganiateir o dan reolau'r cyfnod atal byr, er enghraifft, i fynd i'r gwaith os nad yw'n bosibl gweithio o adref,  ar gyfer apwyntiad meddygol, siopa am eitemau hanfodol ac i wneud cyfrifoldebau gofalu.  Fel yw'r achos gyda chyfnodau clo lleol, y teithiwr fyddai'n cael dirwy am wneud taith nad yw'n hanfodol ac am dorri rheolau ac nid y gyrrwr.  Ond, er mwyn ceisio atal trosglwyddo'r coronafeirws yn yr ardal, byddem yn disgwyl i yrwyr a gweithredwyr sefydlu rhesymau penodol dros deithio yn ystod y cyfnod atal byr.

https://llyw.cymru/canllawiau-ar-dacsis-cherbydau-hurio-preifat?_ga=2.88414930.871998879.1603701000-957054918.1598261738

 

3 Awst 2020

Hysbysiadau dwyieithog ar orfod gwisgo gorchuddion wyneb ar gludiant cyhoeddus.

Gall yr hysbysiadau hyn fod yn ddefnyddiol i yrwyr a chwmnïau tacsi i'w dangos yn eu cerbydau, swyddfeydd neu ar eu gwefannau i atgoffa teithwyr o'r gofynion newydd.

27 Gorffennaf 2020

O ddydd Llun 27 Gorffennaf 2020 mae'n orfodol gwisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru, gan gynnwys tacsis a cherbydau llogi preifat.  Mae rhai eithriadau ac mae'r rhain i'w gweld yng Nghanllawiau Llywodraeth Cymru.  <https://llyw.cymru/y-gofyniad-i-wisgo-gorchudd-wyneb-ar-drafnidiaeth-gyhoeddus-yng-nghymru>

Mae'r gofyniad hwn yn berthnasol i bawb sy'n teithio oni bai fod yna eithriad:

Mae'r eithriadau'n cynnwys:

 • Plant dan 11
 • Trafnidiaeth ysgol
 • Esgus rhesymol (mae manylion pellach yn y canllawiau)

Mae'n drosedd methu gwisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus oni bai fod yna eithriad.  Bydd yna gosb o £60 am y drosedd gyntaf.  Rydym yn cynghori cwmnïau i godi arwyddion yn eu cerbydau am y gofyniad hwn ac i ystyried cario cyflenwad o orchuddion wyneb untro.

Dyma'r rheolau

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-07/the-health-protection-coronavirus-restrictions-no.-2-wales-amendment-no-2-regulations-2020.pdf

 

 

14 Gorffennaf 2020

Canllawiau ar Fesurau Diogelwch ar gyfer Tacsis a Cherbydau i'w Llogi'n Breifat er mwyn Atal Lledaeniad y Coronafeirws

Mae angen i gwmnïau tacsis ymgymryd ag asesiad risg Covid 19 a rhoi mesurau ar waith i weithredu'n ddiogel yn ystod y pandemig ac mae dolenni ar gael isod i gyngor y llywodraeth a  fydd yn helpu i wneud hyn.

Yn unol â 'r canllawiau, rydych eisoes wedi cael eich cynghori i roi seddi i deithwyr yng nghefn y cerbyd gan nad yw bob amser yn bosibl sicrhau 2m o bellter cymdeithasol, yn enwedig mewn ceir salŵn. Dylech hefyd fod â chyfundrefnau glanhau llym ar waith.

https://llyw.cymru/canllawiau-ar-dacsis-cherbydau-hurio-preifat

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-safer-transport-guidance-for-operators/coronavirus-covid-19-safer-transport-guidance-for-operators

https://www.local.gov.uk/approaches-use-screens-private-hire-vehicles-phvs-and-taxis-during-covid-19-pandemic

Gan fod rhai safleoedd busnes ac ysgolion yn ailagor bellach bydd llawer mwy ohonoch yn penderfynu ailddechrau eich gwasanaethau tacsi a llogi preifat ac mae mesurau rheoli eraill yn cael eu mabwysiadu gan y fasnach y gallech fod yn ei hystyried. Nid yw'r awdurdod yn argymell unrhyw fesurau penodol - mater i'r cwmni yw penderfynu pa fesurau fydd yn briodol ym mhob amgylchiad.

Gorchuddion wyneb

Bydd gorchuddion wyneb yn orfodol i bawb sy'n teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru o ddydd Llun Gorffennaf 27ain yn ôl cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru, a bydd hyn yn cynnwys tacsis a cherbydau a logir yn breifat. Bydd y gofyniad i wisgo gorchudd wyneb 3-haen. Nid yw'r rheoliadau a'r canllawiau mewn perthynas â'r gofynion hyn wedi'u cyhoeddi hyd yma. Cyn gynted ag y byddant wedi'u cyhoeddi, byddwn yn gosod y ddolen yma felly dewch yn ôl i edrych ar y dudalen hon i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Dylid gwneud yn glir i'r teithiwr y gofyniad am orchuddion wyneb cyn i chi dderbyn yr archeb.

https://llyw.cymru/gorchuddion-wyneb-cwestiynau-cyffredin

Sgriniau diogelwch

Rydym wedi derbyn ymholiadau gan y rhai sy'n dal trwydded ynghylch gosod sgriniau mewn cerbydau mewn ymateb i achosion o COVID-19. Mae nifer o ddyfeisiau sy'n cael eu marchnata fel sgriniau rhaniad diogelwch ar gyfer cerbydau llogi preifat. Ar hyn o bryd, nid yw'r llywodraeth wedi cyhoeddi unrhyw ganllawiau na thystiolaeth ddigonol o ran profion diogelwch neu ardystiad a fydd yn ein galluogi i gymeradwyo'n ffurfiol osod a defnyddio cyfarpar o'r fath. Felly, nid ydym yn argymell gosod sgriniau rhaniad diogelwch, yn enwedig gan fod gwisgo mygydau wyneb mewn tacsis yn dod yn orfodol.

Mater i'r rhai sy'n dal trwydded cerbyd, gyrrwr neu gwmni yw ystyried a ddylid gosod sgrin raniad diogelwch yn ystod y pandemig COVID-19 presennol. Mae'r cyngor yn cydnabod bod y hwn yn gyfnod unigryw ac mae'n awyddus i weithredu mewn ffordd resymol, ymatebol ac ymarferol. Bydd gyrwyr yn gallu dewis prynu sgrin os dymunant. Gallai hyn ddarparu o leiaf rhywfaint o sicrwydd y gallant barhau i weithio,  ond mewn amgylchedd gwaith mwy diogel. Fodd bynnag, ni fydd y cyngor yn derbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw golled, niwed neu anaf sy'n codi (yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol) o ganlyniad i ddefnyddio unrhyw sgrin neu offer sgrinio na chafodd ei gymeradwyo. Pe bai'n dod i'r amlwg bod pryderon diogelwch ynghylch defnyddio mathau penodol o sgrin neu ein bod yn derbyn unrhyw ganllawiau gan y Llywodraeth ynghylch defnyddio sgriniau, yna mae'r Cyngor yn cadw'r hawl i archwilio'r canllaw hwn eilwaith.

Rhaid i berchenogion sicrhau bod y sgrin amddiffynnol dros dro:

 • heb ei gosod yn barhaol yn y cerbyd
 • heb gael ei gwneud o ddeunyddiau a fydd yn cynyddu'r risg o dân yn y cerbyd
 • heb fod â ffrâm gadarn i'r sgrin;
 • defnyddio naill ai Velcro neu ffasninau gludiog (y gellir eu tynnu o'r cerbyd pan na chaniateir y sgriniau mwyach)
 • gael ei ffitio yn y fath fodd fel nad yw'n effeithio ar gywirdeb strwythurol y cerbyd, nac yn ymyrryd ag unrhyw offer diogelwch a osodwyd gan y gwneuthurwr e.e. bagiau awyr
 • bod yn glir ac yn dryloyw a dim ond y tu ôl i'r ddwy sedd flaen y gellir ei gosod, gan greu rhaniad rhwng blaen ac chefn y cerbyd.
 • bod yn ddigon tryloyw i beidio ag ymyrryd â defnyddio'r cerbyd yn ddiogel, ac i alluogi'r gyrrwr a'r teithwyr i weld ei gilydd
 • aros yn rhydd o grafiadau, cymylu neu sticeri a fyddai'n rhwystro'r gyrrwr neu'r teithiwr yn weladwy;
 • gael ei sicrhau'n ddigonol ac yn ddiogel a pheidio ag ymyrryd â gallu'r gyrrwr neu'r teithwyr i fynd i mewn ac allan o'r cerbyd, neu ddatgymalu'n hawdd yn ystod defnydd arferol;
 • gael ei diheintio'n ddigonol rhwng llogiadau
 • gael ei diheintio'n ddigonol ar ddechrau ac ar ddiwedd y diwrnod gwaith

Hysbyswch y tîm trwyddedu eich bod yn bwriadu gosod sgrîn amddiffynnol dros dro, os gwelwch yn dda, drwy e-bostio licensing@powys.gov.uk ynghyd â:

 • Ffotograff/Llun i ddangos sut y disgwylir i'r sgrin ffitio o fewn y cerbyd er mwyn sicrhau ansawdd y cynnyrch.
 • Cytundeb i ddileu'r sgrin amddiffynnol o fewn 21 diwrnod ar ôl i'r cyfyngiadau ymbellhau cymdeithasol presennol sy'n ymwneud â COVID-19 ddod i ben.
 • Y gyrwyr sy'n gyfrifol am roi gwybod i'w cwmni yswiriant bod y sgrin wedi'i gosod.

Os yw eich cerbyd wedi cael sgrin amddiffynnol eisoes, anfonwch e-bost ynghyd â llun o'r sgrin i licensing@powys.gov.uk

9 Ebrill 2020

Busnes Cymru - Gwybodaeth i ddeiliaid trwydded tacsis a cherbydau hurio preifat

Llythyr - Aros gartref ac achub bywydau [275KB]

7 Ebrill 2020

Bydd llythyron adnewyddu'n cael eu hanfon trwy'r e-bost at y cwsmeriaid. Fodd bynnag, bydd ffurflenni cais ar gael ar-lein hefyd. Rhowch eich cyfeiriad e-bost i ni os gwelwch yn dda os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny.

Peidiwch, da chi, â phostio unrhyw waith papur neu ffurflenni cais atom ni gan fod adeiladau swyddfa'n cau a'r staff i gyd yn gweithio gartref. Mae'n annhebygol y bydd unrhyw beth sy'n cael ei bostio yn cael sylw am beth amser. Defnyddiwch licensing@powys.gov.uk i gysylltu â ni.

Prosesau sydd wedi'u Haddasu ar gyfer y cyfnod yma;

Adnewyddu trwydded cerbyd:

Ni fydd swyddogion bellach yn cynnal taro llygad dros y cerbyd, bydd trwyddedau cerbydau'n cael eu hadnewyddu ar sail y gwaith papur gofynnol yn unig:

 • Ffurflen gais wedi'i llenwi,
 • V5
 • MOT
 • Dogfen yswiriant ddilys

Gallwch anfon y rhain dros yr e-bost i licensing@powys.gov.uk . Pan fyddwn yn derbyn y gwaith papur, bydd swyddog yn ei wirio ac yn trefnu i gysylltu â chi i gymryd taliad dros y ffôn. Bydd eich trwydded newydd yn cael ei hanfon allan atoch/ Ar hyn o bryd ni fyddwn yn gallu cynhyrchu platiau cofrestru tacsis, felly bydd yn rhaid i chi fynd â'r drwydded wedi'i diweddaru gyda chi i bob man rhag ofn i chi gael eich herio.

Cymeradwywyd trefniant dros dro ynglŷn â gwirio amodau cerbydau felly yn achos cerbydau sy'n hyn na 6 mlwydd oed fel bod modd i'r drwydded ddarfod a chael ei hadnewyddu yn nes ymlaen.

Adnewyddu trwydded Gyrrwr:

Bydd swyddogion yn gwblhau'r broses dros y ffôn, gan gynnwys llenwi'r ffurflen DBS ar-lein a gwiriad DVLA. Bydd angen trefnu apwyntiad i wneud hyn dros y ffôn. Mae angen anfon y dogfennau dilysu a'r ffurflenni cais atom dros e-bost. Gellir talu dros y ffôn. Bydd gyrwyr yn derbyn y drwydded wedi'i hadnewyddu dros e-bost, pan fydd y gwiriadau wedi'u gwneud, a bydd yn rhaid iddo/iddi aros tan yn nes ymlaen cyn derbyn ei fathodyn. Ewch â'r drwydded wedi'i hadnewyddu gyda chi i bob man rhag ofn y cewch eich herio.

Mae cerbydau newydd, profion gyrwyr a cheisiadau yn cael eu atal am y tro

MOT ac Archwiliadau Meddygol

Mae meddygon sydd i fod i gael archwiliadau meddygol hanner ffordd yn ystod y cyfnod yma yn debygol o'i chael yn anodd trefnu apwyntiad ar gyfer hyn. Mae yna ddarparwyr eraill ar gyfer archwiliadau meddygol i yrwyr, ac mae'n bosibl y byddwch yn dal i allu trefnu apwyntiad trwy un o'r cwmnïau hyn. Neu, fel rhai awdurdodau eraill, byddwn yn derbyn ffurflen hunan-ddatgan [222KB] yn y cyfamser lle nad oes unrhyw newid mewn amgylchiadau meddygol a byddwn yn caniatáu i yrwyr barhau i weithredu. Bydd angen iddynt ddarparu canlyniadau'r archwiliad meddygol arferol cyn gynted â phosibl ar ôl i'r cyfyngiadau ddod i ben pan ddisgwylir iddyn nhw allu trefnu apwyntiad.

Mae hi yn dal y bosibl i chi gael MOT ac mae'r garejys ar agor ac yn cyflwyno MOT. Fodd bynnag, ry'n ni'n ymwybodol na fydd rhai garejys yn gallu gweithredu. Mewn sefyllfa o'r fath, gellir ymestyn yr MOT am 6 mis o 30 Mawrth.

Asiantaeth Safonau'r Llywodraeth i Yrwyr a Cherbydau

Os yn bosibl, rhowch MOT 6-mis ac MOT ar gyfer adnewyddu cerbydau nad ydynt yn fwy na 28 diwrnod, yn ôl yr arfer.

Ar ôl 30 Mawrth os oes angen y cerbyd i ddarparu cludiant hanfodol, ni fyddwn yn cyflwyno hysbysiad gwahardd os nad oes modd i chi ddarparu MOT 6-mis newydd. Yn yr un modd, byddwn yn ystyried adnewyddu trwyddedau cerbydau ar sail MOT sydd ag estyniad o 6 mis.

Rydym yn derbyn llawer o ymholiadau ynghylch p'un a ddylai gyrwyr tacsis fod yn gweithio o dan yr amgylchiadau presennol. Dyma gyngor yr Adran Drafnidiaeth (DfT):

Gall tacsis a cherbydau i'w llogi'n breifat barhau i weithio. Ond mae'r cyngor yn gwbl glir - dylai pobl aros gartref os yn bosibl. Dyna'r ffordd i achub bywydau a diogelu ein GIG. Dylai'r cyhoedd osgoi teithio oni bai fod hynny'n gwbl hanfodol. Mae canllawiau'r llywodraeth yn nodi'r unig resymau y dylem adael ein tai. 

Wrth gwrs os yw'n gwbl hanfodol teithio gyda thacsi neu cerbyd sy'n cael ei logi'n breifat, dylech ddefnyddio'ch ymdrechion gorau i sicrhau eich bod yn dilyn y canllawiau cyhyd ag y gallwch, gan gynnwys golchi eich dwylo cyn gynted ag y byddwch yn cyrraedd adref.

Statws Gweithiwr Hanfodol

Ni ddylai gyrwyr tacsis a cherbydau i'w llogi'n breifat gael eu hystyried yn Weithwyr Hanfodol fel arfer. Mae'n bosibl y gallai'r rheiny sy'n darparu cludiant o'r cartref i'r ysgol neu gludiant pobl 'sy'n agored iawn i niwed' gael eu hystyried fesul achos yn Weithwyr Hanfodol. Dylai Gweithwyr Hanfodol hefyd, pryd bynnag y bo modd, wneud trefniadau addas i'w plant aros gartref; dylech drafod unrhyw gais i'r plant fynychu'r ysgol gyda'r ysgol."

Os ydych yn gweithredu, ystyriwch y cyngor canlynol mewn perthynas â chadw eich hun a'ch cwsmeriaid yn ddiogel:

Mae'n gyfrifoldeb ar yrwyr a pherchnogion cerbyd fel ei gilydd i sicrhau hyd eithaf eu gallu bod y cerbyd yn ddiogel. Fel arfer mae a wnelo hyn â diogelwch mecanyddol. Fodd bynnag mae diogelwch amgylcheddol hefyd yn hanfodol.

Yn ddelfrydol dylai pob cerbyd gael ei ddiheintio ar ôl pob defnydd, ond wrth gwrs nid yw hyn yn bosibl yn ymarferol. Fodd bynnag, byddai'n bosibl sicrhau bod rhywfaint o lanhau'r mannau amlwg yn digwydd - dolenni'r drysau, gwregysau diogelwch gan gynnwys y byclau, ac unrhyw arwyneb caled amlwg arall y gallai teithiwr fod wedi cyffwrdd ag ef. Byddai hyn yn cynnwys mannau a allai fod wedi'u heintio  yn dilyn teithiwr yn pesychu neu'n tisian arnynt, er enghraifft unrhyw beth rhwng tu blaen a chefn y cerbyd, cefn y seddi blaen ac ati. Canllawiau'r Llywodraeth ynglŷn â hyn yw:

"ewch ati i lanhau a diheintio gwrthrychau ac arwynebau y bydd pobl yn cyffwrdd â hwy yn rheolaidd, gan ddefnyddio'ch cynhyrchion glanhau arferol "

Canllawiau i gyflogwyr a busnesau ar coronafeirws (COVID-19) 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu