SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Canolfannau Arbenigol Gofal Plant Brys

Image of Welsh Covid-19 Learning and Skills logo

30 Mawrth 2020

Image of Welsh Covid-19 Learning and Skills logoCyhoeddodd Cyngor Sir Powys y bydd dwy ysgol arbennig yn y sir yn dod yn Ganolfannau Arbenigol Gofal Plant Brys.

Bydd Ysgol Cedewain yn Y Drenewydd ac Ysgol Penmaes yn Aberhonddu'n gweithio fel canolfannau arbenigol o ddydd Llun 30 Mawrth i helpu gweithwyr hanfodol / allweddol sydd â phlant fyddai fel arfer yn mynd i ysgolion arbennig neu unedau atgyfeirio disgyblion.

Bydd y canolfannau hyn ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, yn ystod oriau ysgol arferol.

Mae'r cyngor eisoes wedi sefydlu canolfannau gofal plant brys ar 13 safle ysgol ar draws y sir.  Agorodd y canolfannau hyn ddydd Gwener 27 Mawrth a byddan nhw ar agor saith diwrnod yr wythnos rhwng 8am tan 6 pm.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Mae'r cyngor gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru i rieni'n glir - os yw eich plant yn gallu aros adref yn ddiogel, dylen nhw wneud hynny.

"Fodd bynnag, rydym yn trefnu darpariaeth gofal plant brys i blant gweithwyr hanfodol / allweddol mewn sawl ysgol ym Mhowys.

"Mae'r rhwydwaith o ysgolion wedi ehangu i gynnwys safleoedd dwy ysgol arbennig.  Bydd hyn yn sicrhau gofal i rai o'n plant ni sydd fwyaf agored i niwed wrth i weithwyr hanfodol / allweddol barhau i weithio gyda'r ymdrechion Covid-19."

Bydd yna gap ar nifer y disgyblion fydd yn bresennol bob dydd er mwyn sicrhau bod digon o staff cymwys ar y safle yn ogystal â digon o le i'r plant yn unol â chanllawiau'r llywodraeth.

"Bydd Penaethiaid yr ysgolion arbennig a'r unedau atgyfeirio disgyblion yn penderfynu pa blant fydd angen defnyddio'r canolfannau arbenigol.  Bydd hyn yn cael ei wneud ar sail blaenoriaeth ac yn dibynnu ar ba staff sydd ar gael.  Byddwn yn diweddaru rhieni, gofalwyr a'r tîm gwasanaethau plant yn ôl y gofyn," esboniodd y Cynghorydd Davies.

"Os bydd angen, mae'n bosibl llunio system rota wythnosol i deuluoedd fel bod modd derbyn mwy o blant dros amser.  Rydym yn gwerthfawrogi amynedd a dealltwriaeth ein teuluoedd wrth i ni gadarnhau'r trefniadau hyn.

"I'r disgyblion hynny sydd ddim yn mynychu'r canolfannau arbenigol, bydd yr ysgolion arbennig a'r unedau atgyfeirio disgyblion yn parhau i gadw mewn cysylltiad cyson â'r teuluoedd ac yn darparu cyfleoedd i ddisgyblion ddysgu yn y cartref."

Bydd y cyngor yn gweithio'n agos â'r ysgolion arbennig a'r unedau atgyfeirio disgyblion ac yn adolygu'r sefyllfa'n rheolaidd er mwyn gallu cynnig y cymorth gorau posibl i bobl ifanc y sir sydd fwyaf agored i niwed.

"Hoffwn ddiolch i bawb sy'n gweithio yn ein hysgolion am eu hymroddiad dros y cyfnod anodd hwn," ychwanegodd y Cynghorydd Davies.

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf am y coronafeirws (COVID-19) ewch i www.powys.gov.uk/coronavirus

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu