Hysbysiad: NEWYDD! Gweld a llwytho eich bil trethi busnes ar-lein a mwy!
Darllen mwy

Coronafeirws (COVID19) - Cynllunio

Noder y gall y diweddariad hwn fod yn destun arolwg ychwanegol pellach o ystyried deddfwriaeth sy'n newid neu oherwydd capasiti adrannol.

Mae Cyngor Sir Powys wedi cychwyn cynlluniau dilyniant busnes er mwyn i wasanaethau ganolbwyntio ar weithgareddau gofal cymdeithasol a gweithgareddau busnes hanfodol. Cafodd y weithred ei hawdurdodi gan grŵp strategol y cyngor sy'n golygu y bydd gweithgaredd nad yw'n hanfodol yn cael ei israddio er mwyn cefnogi gofal cymdeithasol a gwasanaethau rheng flaen hanfodol mewn ymateb i'r argyfwng Coronafeirws (Covid-19).

O ystyried yr uchod ac oherwydd mesurau diweddar y llywodraeth i reoli lledaeniad Covid-19, nid ydym bellach i dderbyn unrhyw geisiadau papur na phost copi papur. Ni fydd unrhyw beth a dderbynnir mewn ffurf copi papur o'r 20 Mawrth 2020 yn cael ei drin a'i drafod tan y bydd dyletswyddau arferol yn ailddechrau. Rydym, fodd bynnag, yn gallu derbyn ceisiadau a gohebiaeth yn electronig.

Noder y:

  • Bydd ceisiadau cynllunio (a dderbynnir yn electronig) yn cael eu dilysu, a gallwn ymgynghori gyda'n ymgynghorwyr arbenigol ond nad ydym ar hyn o bryd yn gallu cynnal ymgynghoriad cyhoeddus nac ymweliadau safle. Ni fydd ceisiadau felly yn cael eu penderfynu tan amser pan yr ydym yn gallu cwblhau'r gofynion angenrheidiol.
  • Bydd cwynion gorfodaeth yn cael eu cofrestru ond ar hyn o bryd, nid ydym yn gallu cwblhau ymweliadau safle (oni bai yr ystyrir hwy yn fusnes cyngor hanfodol/critigol) ac fe fyddant yn cael eu gohirio am ychydig unwaith y cânt eu cofrestru.
  • Bydd cyngor ar gais cyn-cynllunio yn cael ei brosesu fel arfer ond nid ydym yn gallu cynnig cyfarfod ar safle na mewn swyddfa ar hyn o bryd. Yn hytrach na hynny, gallwn gynnig cyfarfod dros y ffôn/skype yn uniongyrchol gyda Swyddog Cynllunio petaech yn dymuno'r gwasanaeth hwn (+£30 yn ychwanegol at y taliadau safonol o ran cais cyn-cynllunio).

Rydym yn gofyn i chi felly gyflwyno unrhyw beth yn electronig lle bo hynny'n bosibl:

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu