Coronafeirws (COVID19) - Cynllunio

Noder y gall y diweddariad hwn fod yn destun arolwg ychwanegol pellach o ystyried deddfwriaeth sy'n newid neu oherwydd capasiti adrannol.

Diweddariad 3 Awst 2020

Mae Cyngor Sir Powys wedi rhoi cynlluniau dilyniant busnes ar waith er mwyn i wasanaethau ganolbwyntio ar weithgareddau gofal cymdeithasol a gweithgareddau busnes hanfodol. Cafodd hyn ei awdurdodi gan grŵp strategol y cyngor sy'n golygu y bydd gweithgaredd nad yw'n hanfodol yn cael ei bwyllo er mwyn cefnogi gofal cymdeithasol a gwasanaethau rheng flaen hanfodol mewn ymateb i'r argyfwng Coronafeirws (Covid-19).

Rydym wedi gorfod addasu ein harferion gweithio a'n gwasanaeth a heb fawr o gyfle i fynd i'r swyddfeydd, dylech barhau i anfon unrhyw ohebiaeth yn electronig.

Noder y:

  • Byddwn yn parhau i wneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio (a dderbynnir yn electronig), ond dim ond lle gallwn wneud y gofynion angenrheidiol. Rhaid cyflwyno cwynion gorfodaeth ar y ffurflen sydd ar dudalen gorfodaeth cynllunio ar y we, a byddant yn cael eu cofrestru wrth eu derbyn.  Yn dibynnu ar gapasiti, byddwn yn ymchwilio i'r rhai hynny a ystyrir i fod yn hanfodol ac yn dibynnu ar asesiad risg o ymweliad â'r safle.

  • Bydd cyngor ar gais cyn-cynllunio yn cael ei brosesu fel arfer ond nid ydym yn gallu cynnig cyfarfod ar safle na mewn swyddfa ar hyn o bryd. Yn hytrach na hynny, gallwn gynnig cyfarfod dros y ffôn/skype yn uniongyrchol gyda Swyddog Cynllunio petaech yn dymuno'r gwasanaeth hwn (+£30 yn ychwanegol at y taliadau safonol o ran cais cyn-cynllunio).

Rydym yn gofyn i chi felly gyflwyno unrhyw beth yn electronig lle bo hynny'n bosibl:

Mae ceisiadau cynllunio dilys yn cael eu cyhoeddi ar wefan y Cyngor a gallwch eu gweld ar y ddolen ganlynol: - https://pa.powys.gov.uk/online-applications/?lang=CY

Trwy glicio ar 'chwilio', mae opsiwn i chi gynnal chwiliad syml ac uwch gyda'r dewis o fwrw golwg dros restr wythnosol / fisol o geisiadau a dderbyniwyd.  Gyda'r opsiwn dewis uwch gallwch nodi ceisiadau yn ôl y math, yr asiant neu'r rhai a dderbyniwyd o fewn ward neu blwyf neu gyngor cymuned penodol.

Os cewch unrhyw anawsterau neu os oes gennych unrhyw gwestiynau am y porth cyhoeddus, mae croeso i chi gysylltu â planning.services@powys.gov.uk  am gymorth.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu