Coronafeirws (COVID-19) - Sbwriel ac ailgylchu

Gwastraff ac Ailgylchu - Gwybodaeth Hanfodol yn Ystod Epidemig COVID-19


Oherwydd yr achosion o coronafeirws a'r ymateb parhaus i'r sefyllfa, mae casgliadau gwastraff o ymyl y ffordd yn cael eu blaenoriaethu dros yr holl wasanaethau gwastraff eraill. Fodd bynnag, oherwydd ein bod yn gofalu am ein staff yn ogystal â'n trigolion, mae'n debygol y bydd addasiadau eraill i'r gwasanaeth wrth i'r sefyllfa ddatblygu. Gallwch barhau i wirio'r manylion penodol ar gyfer eich eiddo gan ddefnyddio'r chwiliwr diwrnod casglu cynnwys biniau isod.

Mae yna ychydig o oedi ar hyn o bryd wrth ddosbarthu'r dyraniad blynyddol o sachau sbwriel porffor i rai trigolion yng ngogledd Powys.  Os ydych chi'n defnyddio sachau porffor yn lle'r bin ar olwynion, ond nad ydych wedi derbyn eich sachau eto, gallwch ddefnyddio sachau arferol / duon yn lle.   Cofiwch mai dim ond tri sach fydd yn cael eu casglu bob tro (bob tair wythnos ar eich diwrnod casglu arferol). 

Os ydych chi angen blychau ailgylchu ychwanegol ar gyfer papur a chardbord, plastig a chaniau, gwastraff bwyd neu wydr) gallwch eu harchebu ar-lein.  Mae ein tîm Ymwybyddiaeth Gwastraff bob amser yn barod i roi cyngor ar sut i ailgylchu mwy.  Cofiwch ein rhestr A - Y ddefnyddiol o ddeunydd a sut i gael gwared arnynt isod.


Darllenwch ymlaen er mwyn darganfod gwybodaeth benodol. Gallwch barhau i gysylltu â ni dros y ffôn ar 01597 826000 neu anfon e-bost i waste.awareness@powys.gov.uk os oes angen.

 

Casglu gwastraff o ymyl y ffordd

Mae casglu gwastraff o ymyl y ffordd yn cael ei flaenoriaethu dros yr holl wasanaethau gwastraff eraill yn ystod y cyfnod yma, ond mae'n bosibl y bydd yn rhaid i ni newid pa mor aml y byddwn yn casglu eich gwastraff wrth i'r sefyllfa ddatblygu. Dewch yn ôl i wirio'r dudalen yn rheolaidd i gael gweld beth yw'r manylion, a defnyddiwch y chwiliwr diwrnod casglu cynnwys biniau isod i ddarganfod y manylion penodol ar gyfer eich eiddo chi.

Mae yna ychydig o oedi ar hyn o bryd wrth ddosbarthu'r dyraniad blynyddol o sachau sbwriel porffor i rai trigolion yng ngogledd Powys.  Os ydych chi'n defnyddio sachau porffor yn lle'r bin ar olwynion, ond nad ydych wedi derbyn eich sachau eto, gallwch ddefnyddio sachau arferol / duon yn lle.   Cofiwch mai dim ond tri sach fydd yn cael eu casglu bob tro (bob tair wythnos ar eich diwrnod casglu arferol). 

Gallwch hefyd barhau i archebu biniau, bagiau a blychau gennym ni, a rhoi gwybod am gasgliadau gwastraff a fethwyd. Byddwch yn amyneddgar. Fe allai gymryd rhagor o amser i ddosbarthu'r eitemau ac efallai na fydd yn bosibl i ni ddychwelyd i gasglu'r gwastraff a gafodd ei fethu.

Os oes angen help arnoch i osod y biniau wrth ymyl y ffordd, ry'n ni'n dal i gynnig casgliadau â chymorth i'r rheiny sydd eisoes yn derbyn y gwasanaeth yma. Gwnewch yn siwr eich bod yn parhau i gadw pellter cymdeithasol, ac arhoswch o leiaf 2 fetr o bellter o'r gweithwyr wrth iddyn nhw gasglu eich sbwriel a'ch gwastraff ailgylchu. Gwell fyth fyddai aros yn y tŷ nes eu bod yn gorffen. Gallwch wneud cais am gymorth hyd yn oed os nad ydych eisoes yn derbyn y cymorth yma, ond mae angen bod yn amyneddgar oherwydd gallai fod angen rhagor o amser i asesu ar hyn o bryd. Mae'r dudalen gais i'w gweld yn y dolenni isod.

Mae gwybodaeth am yr hyn y mae modd ei ailgylchu a'r hyn na ellir ei ailgylchu ar ymyl y ffordd yn dal i fod ar gael isod, ac mae'n bosibl i bobl gysylltu dros y ffôn ar 01597 826000 neu anfon e-bost i waste.awareness@powys.gov.uk os oes angen.

Yn achos unrhyw aelwyd lle mae pobl yn dioddef o symptomau sy'n cyd-fynd â rhai'r coronafeirws, dilynwch ganllawiau Public Health England ar ymdrin â'r gwastraff:

"Gallwch storio gwastraff personol (er enghraifft hancesi papur wedi'u defnyddio) a chadachau glanhau tafladwy yn ddiogel mewn bagiau sbwriel tafladwy. Dylech roi'r bagiau hyn y tu mewn i fag arall, clymu hwnnw'n dynn a'i gadw ar wahân i unrhyw wastraff arall. Dylech roi hwn i'r naill ochr am o leiaf 72 awr cyn ei osod yn eich bin arferol ar gyfer gwastraff o'r cartref.

Gallwch waredu gwastraff arall o'r cartref yn y ffordd arferol."

Diwrnod casglu biniau Diwrnod casglu biniauCael bin, sach neu flwch newydd Cael bin, sach neu flwch newyddBiniau heb eu casglu Biniau heb eu casglu

Help wrth roi biniau allan ar gyfer casgliadau Help wrth roi biniau allan ar gyfer casgliadauSut i gael gwared o ailgylchu a sbwriel (cartref) Sut i gael gwared o ailgylchu a sbwriel (cartref)A - Y o wastraff ac eitemau i'w hailgylchu A - Y o wastraff ac eitemau i'w hailgylchu

 

Casglu Gwastraff o'r Ardd

Mae casgliadau Gwastraff o'r Ardd o ymyl y ffordd yn parhau ar hyn o bryd, ond mae'n bosibl y bydd angen i ni adolygu hyn wrth i amser fynd yn ei flaen.

Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon gyda rhagor o wybodaeth wrth i'r sefyllfa ddatblygu.

Casglu gwastraff o'r ardd Casglu gwastraff o'r arddDiwrnod casglu biniau Diwrnod casglu biniauBiniau heb eu casglu Biniau heb eu casglu

 

Casglu Gwastraff Swmpus

Ar 11 Mai 2020 rydym yn ailgychwyn ein gwasanaeth casglu gwastraff swmpus.  

Casglu gwastraff swmpus Casglu gwastraff swmpus

Canolfannau Ailgylchu

Ni fydd Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref ym Mhowys yn cau o ganlyniad i'r cyfyngiadau symud lefel 4 diweddaraf. Bydd y cyfyngiadau presennol yn aros yn eu lle. Bydd safleoedd ar agor i'r cyhoedd ar y dyddiau a'r amserau arferol, at ddefnydd hanfodol yn unig.

GWNEWCH YN SIWR EICH BOD YN DARLLEN AC YN DILYN Y RHEOLAU HYN CYN YMWELD:

1.       Os oes symptomau coronafeirws gennych chi, neu unrhyw un yn eich cartref, dylech ddilyn y canllawiau Hunanynysu a pheidio ag ymweld â'r HWRC. Dylid rhoi unrhyw wastraff personol, megis hancesi papur neu leiniau glanhau mewn bagiau dwbl a'u gadael am 72 awr cyn eu rhoi allan i'w casglu yn ein biniau olwynion neu sachau porffor.

2.       Efallai y bydd gofyn i chi gyflwyno tystiolaeth o'ch cyfeiriad cyn mynd ar y safle - gwnewch yn siŵr fod y dystiolaeth hon gennych chi a'ch bod yn ei dangos i aelod o staff pan ofynnir i chi wneud hynny.

3.       Bellach, bydd ceir, cerbydau eraill a threlars, gan gynnwys y rhai sydd angen trwydded CVT yn cael eu caniatau yn y canolfannau HWRC. Rhaid rhoi trwyddedau CVT yn erbyn ffenestr gaeedig y cerbyd.  Bydd yn cael ei sganio o'r ochr arall wrth y fynedfa. 

4.       Nifer cyfyngedig o geir fydd yn cael eu caniatáu ar y safleoedd ar unrhyw adeg - fe fydd hyn yn achosi oedi, felly byddwch yn barod i giwio'n amyneddgar yn eich car. Os oes gormod o bobl yn aros i gael mynediad at y safleoedd, efallai y gofynnir i chi ddychwelyd ar adeg llai prysur i osgoi achosi ymyrraeth ar y briffordd a chymunedau lleol.

5.       Bydd rheolau cadw pellter cymdeithasol llym ar waith bob amser.Os caiff y rheolau hyn eu torri, neu os byddwch yn ymosodol tuag at staff, fe ofynnir i chi adael, ac efallai y byddwn yn galw'r heddlu.

6.       Os oes angen, i helpu gydag eitemau swmpus neu drwm, gall hyd at ddau berson (o'r un aelwyd) adael y cerbyd i ddadlwytho.  Lle'n bosibl, dylai'r ddau hyn aros gyda'i gilydd bob amser ar y safle, ac nid gwahanu i fynd â gwahanol ddefnydd i wahanol sgipiau.  Bydd mwy o bobl allan o'u cerbydau ar y safle yn golygu llai o geir ar y tro.  Bydd y mesurau llym ar gadw pellter cymdeithasol yn parhau gyda defnyddwyr eraill a staff y safle.  Ni fydd staff y safle'n gallu helpu i ddadlwytho na chario eitemau dan unrhyw amgylchiadau.

7.       Fe fydd cyfyngiad amser llym o 10 munud fesul car pan fyddwch ar y safle - ceisiwch ddidoli'r gwastraff cyn cyrraedd, i'ch helpu i gadw'r ymweliad yn fyr.

Ailagor Canolfannau Ailgylchu - Cwestiynau Cyffredin

Canolfannau Ailgylchu Canolfannau Ailgylchu

 

Trwyddedau Cerbydau Masnachol neu Ôl-gerbydau (CVT)

Mae ein pum canolfan ailgylchu a gwastraff o'r cartref (HWRC) ym Mhowys ar agor, gyda chyfyngiadau.

Bellach, bydd ceir, cerbydau eraill a threlars, gan gynnwys y rhai sydd angen trwydded CVT yn cael eu caniatau yn y canolfannau HWRC.

Rhaid rhoi trwyddedau CVT yn erbyn ffenestr gaeedig y cerbyd.  Bydd yn cael ei sganio o'r ochr arall wrth y fynedfa.

 

Trwydded Cerbydau Masnachol ac Ôl-gerbydau (CVT) Trwydded Cerbydau Masnachol ac Ôl-gerbydau (CVT)

 

Safleoedd Banciau Ailgylchu

Oherwydd cyfyngiadau'r llywodraeth ar bob taith nad yw'n hanfodol, rydym yn annog trigolion i gydymffurfio â'r ddeddf a pheidio ag ymweld â'r banciau ailgylchu mewn meysydd parcio ar hyd a lled y Sir. Bydd y gwasanaethau casglu gwastraff o ymyl y ffordd yn dal i gael eu cynnal ar gyfer eitemau fel gwydr a phapur/cardfwrdd. Dylech gadw cardfwrdd trwchus a thecstilau yn y cartref nes y bydd y cyfyngiadau'n cael eu codi.

 

Tipio anghyfreithiol a Sbwriel

Gallwch barhau i roi gwybod i ni am dipio anghyfreithlon a phroblemau sbwriel trwy ddefnyddio'r dolenni isod. Fodd bynnag fe allai gymryd rhagor o amser i drin unrhyw adroddiadau a anfonwch, gan mai'r flaenoriaeth i staff a cherbydau yw trin casgliadau o ymyl y ffordd.

Oherwydd cyfyngiadau'r llywodraeth ar bob taith nad yw'n hanfodol, anogir trigolion i beidio â mynd ati gasglu sbwriel eu hunain ar hyn o bryd. Ni fyddwn yn rhoi benthyg ein pecynnau casglu sbwriel yn y llyfrgelloedd hyd nes y byddwn yn eich hysbysu'n wahanol.
Rhoi gwybod am dipio anghyfreithlon Rhoi gwybod am dipio anghyfreithlon Rhoi gwybod am broblem sbwriel Rhoi gwybod am broblem sbwriel 

 

Cynllun Cymhelliad i ddefnyddio Cewynnau Go Iawn

Gallwn barhau i brosesu ceisiadau am arian fel rhan o'r Cynllun Cymhelliad i ddefnyddio Cewynnau Go Iawn, ond oherwydd bod ein staff yn gweithio gartref, ni allwn dderbyn ceisiadau nad ydyn nhw'n rhai electronig. Ni allwn brosesu unrhyw ddogfennau a anfonir trwy'r post. Cyflwynwch eich holl ffurflenni a chopïau o ddogfennau gofynnol i waste.awareness@powys.gov.uk.  Gallwch ddod o hyd i wybodaeth ynglŷn â gwneud cais, a thelerau ac amodau'r cynllun trwy ddefnyddio'r ddolen isod.

Menter Cewynnau Go Iawn Menter Cewynnau Go Iawn

 

Casgliadau Gwastraff Masnachol

Rydym yn parhau i gasglu sbwriel a gwastraff ailgylchu gan fusnesau. Bydd y casgliadau'n digwydd yn ôl yr arfer, ond byddwn diweddaru'r dudalen yma ac yn cysylltu â busnesau sydd â chyfrif gyda ni os oes angen i ni newid y gwasanaeth.

Ry'n ni'n deall dan yr amgylchiadau bod rhai busnesau wedi gorfod cau i lawr dros dro. Gallwch gysylltu â'r tîm Ailgylchu Masnachol ar 01597 810829 neu trwy anfon e-bost i commercial.recycling@powys.gov.uk i drafod eich gofynion.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y gwasanaeth Masnachol trwy ddefnyddio'r ddolen isod.

Busnesau Busnesau 

 

Trwyddedau Ailgylchu Masnachol

Bellach, bydd trwyddedau masnach yn cael eu derbyn yn y Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu o'r Cartref o 13 Gorffennaf

Bydd y cyfyngiadau canlynol mewn grym, darllennwch nhw CYN i chi ymweld:

  • Ni fyddwch yn gallu aros yn hirach na 15-munud ar y safle.
  • Cofiwch ddidoli eich gwastraff cyn i chi ddod i'r Ganolfan er mwyn cadw eich ymweliad yn un byr.
  • Rhaid dilyn rheolau pellter cymdeithasol a'r holl ganllawiau eraill gan staff y safle ar bob adeg.
  • I helpu gydag eitemau swmpus neu drwm, gall hyd at ddau o bobl adael y cerbyd i ddadlwytho - mae'n rhaid i'r ddau aros gyda'i gilydd ar bob adeg tra eu bod ar y safle.
  • PEIDIWCH ag ymweld â'r Ganolfan os oes gennych chi, neu unrhyw arall ar eich aelwyd, symptomau o'r coronafeirws!

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu