Strategaeth ddeng mlynedd i drawsnewid addysg

Image of pupils and teacher in a classroom

6 Ebrill 2020

Image of pupils and teacher in a classroomBydd Arweinydd Cyngor Sir Powys yn ystyried strategaeth ddeng mlynedd uchelgeisiol a allai weddnewid addysg ym Mhowys yr wythnos nesaf.

Er bod Cyngor Sir Powys wedi bod yn gweithio i sicrhau bod gwasanaethau hanfodol yn parhau mewn ymateb i'r pandemig Covid-19, mae gwaith yn bwrw ymlaen ar ddatblygu strategaeth addysg newydd i'r sir.

Bydd Arweinydd Cyngor Sir Powys, y Cynghorydd Rosemarie Harris, dan bwerau dirprwyedig yn ystyried y Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030 ar ddydd Mawrth 14 Ebrill.

Lluniwyd ac atgyfnerthwyd y strategaeth gan gyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu gyda rhanddeiliaid gan gynnwys penaethiaid, staff ysgolion, llywodraethwyr, rhieni a dysgwyr.

Yn ôl y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Mae yna awydd pendant gan bawb o fewn y maes addysg i gydweithio a newid pethau er mwyn trawsnewid y profiad dysgu a'r hawl i'n pobl ifanc.

"Roedd yr adborth a'r sylwadau a ddaeth i law yn dilyn y gweithgareddau ymgysylltu'n hanfodol. Rydym wedi defnyddio'r wybodaeth hyn i lunio ac atgyfnerthu'r weledigaeth i addysg ac i ddatblygu'r strategaeth uchelgeisiol hon a fydd yn trawsnewid addysg ym Mhowys."

Mae'r strategaeth yn cynnwys gweledigaeth gryfach ac egwyddorion arweiniol i addysg. Os bydd yn cael sêl bendith y Cabinet, bydd y strategaeth yn canolbwyntio ar bedwar nod strategol:

  • Gwella'r hawl a'r profiadau i ddysgwyr
  • Gwella'r hawl a'r profiadau dysgu i ddysgwyr ôl-16
  • Gwella mynediad at ddarpariaeth Cymraeg ar draws y cyfnodau allweddol
  • Gwella'r ddarpariaeth i ddysgwyr ag anghenion addysgol arbennig/anghenion dysgu ychwanegol

"Dysgu a sgiliau yw conglfaen ein Gweledigaeth 2025 ac rydym am gynnig system addysg wledig o'r radd orau gyda hawl i ddysgwyr yn graidd i hynny," ychwanegol y Cynghorydd Davies.

"Ein huchelgais yw datblygu seilwaith o ysgolion pob oed o fewn y dair ar ddeg o safleoedd ysgolion uwchradd a datblygu ysgolion newydd, pwrpasol sydd nid yn unig yn cynnig amgylcheddau dysgu o'r radd orau ond hefyd cyfleusterau bro sy'n gallu helpu dysgwyr a'u teuluoedd.

"Rydym am weithio gyda'n penaethiaid a chymunedau ysgolion i ddiwygio ein hysgolion, gan ddefnyddio profiadau cenedlaethol a rhyngwladol i sicrhau ein bod yn creu addysg effeithiol a di-dor i'n plant o'r eiliad y byddan nhw'n dechrau'r daith addysg tan iddynt adael yr ysgol. Fe wnawn hyn ochr yn ochr â'n hysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r deilliannau dysgu gorau posibl i'n pobl ifanc ni.

"Rydym hefyd am sicrhau bod ein dysgwyr ôl-16 a'n dysgwyr rhwng 14-16 oed yn gallu manteisio ar ddewis eang o bynciau o fewn y sir gyda chymysgedd o gynigion academaidd a galwedigaethol. Dros amser efallai bydd yn bosibl datblygu canolfannau chweched dosbarth a fydd yn cynnig cwricwlwm i ateb anghenion pob un o'n dysgwyr.

"Mae'n amlwg nad yw dysgwyr trwy gyfrwng y Gymraeg yn y sir yn cael yr un cyfle ac nid oes ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg yma. Yn y dyfodol, rydym am sicrhau y bydd plant yn gallu derbyn addysg Gymraeg yn gynnar yn eu haddysg tan gadael yr ysgol.

"Rydym am weld ein hysgolion yn hollol gynhwysol, ac yn addysgu disgyblion gydag amrywiaeth o anghenion addysgol arbennig / anghenion dysgu ychwanegol. I'n dysgwyr sydd ag anghenion mwy cymhleth, rydym am ddatblygu cryfderau ein hysgolion arbennig a chael rhwydwaith gyda chyfle i ddysgwyr fanteisio ar amrywiaeth o ddarpariaeth a chefnogaeth arbenigol sydd mor lleol â phosibl.

"Os llwyddwn ni i wireddu'r strategaeth hon, bydd y cyngor mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi bron i £500m yn ein seilwaith addysg.

"Rydym yn gwybod bod cymunedau'n gwerthfawrogi ein hysgolion a'u staff, ond o'r digwyddiadau ymgynghori ag ysgolion, mae'n amlwg fod addysg ym Mhowys yn wynebu heriau di-ri.

"Mae staff ysgolion wedi bod trwy gyfnod sylweddol o newid wrth i'r cyngor ymateb i'r pandemig Covid-19 a hoffwn ddiolch iddynt am eu hymroddiad dros y cyfnod anodd hwn.

"Fodd bynnag, mae'n bwysig ein bod yn parhau â'n cynlluniau trawsnewid ar gyfer addysg. Mae angen sicrhau y gallwn roi'r dechrau gorau posibl a haeddiannol i'n dysgwyr. Rwy'n credu y bydd y strategaeth hon fydd yn rhoi ein dysgwyr wrth wraidd ein penderfyniadau, yn ein helpu ni wireddu hyn."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu