Covid-19: Cais i Gyflogwyr wneud y peth cywir

Image of Welsh Covid-19 Economy logo

7 Ebrill 2020

Image of Welsh Covid-19 Economy logoBydd rhaid i gyflogwyr ym Mhowys sicrhau fod eu gweithwyr ac eraill yn gallu cynnal pellter o ddau fedr oddi wrth ei gilydd o heddiw (Dydd Mawrth, 7 Ebrill) wedi i reolau newydd ddod i rym.

Mae'r rheolau newydd wedi cael eu cyflwyno gan Lywodraeth Cymru i ddiogelu gweithwyr rhag yr argyfwng coronafeirws.

Golyga'r rheoliadau y bydd y rheol cadw pellter cymdeithasol o ddau fedr yn gymwys i unrhyw weithle, gan gynnwys cartrefi, lle mae gwaith ac atgyweiriadau'n cael eu cynnal, a mannau yn yr awyr agored. Mae'r rheolau newydd yn berthnasol i'r gweithleoedd hynny nad ydynt yn dod o dan y rheolau gwreiddiol ar aros gartref a gyflwynwyd bron i ddwy wythnos yn ôl.

Erbyn hyn, mae Cyngor Sir Powys yn cynghori pob busnes i gymryd yr holl fesurau rhesymol i sicrhau fod y rheol dau fedr yn cael ei chynnal rhwng pobl ar eu heiddio, pryd bynnag y bydd gwaith yn cael ei gyflawni.

Mae'r cyfarwyddyd wedi cael ei gyhoeddi i esbonio'r hyn y gellid ei ddisgwyl yn rhesymol o gyflogwyr a busnesau a gellir dod o hyd iddo yma: https://gov.wales/taking-all-reasonable-measures-maintain-physical-distancing-workplace

Yn ychwanegol at hyn, mae nifer o sefydliadau a chyrff cynrychiadol wedi cyhoeddi cyngor sy'n benodol i'r sector am sut y gellir arsylwi cadw pellter cymdeithasol mewn gwahanol amgylcheddau, gan gynnwys adeiladu a gwneuthuro.

Dywedodd y Cyng. James Evans, Aelod o'r Cabinet dros faterion Datblygu Economaidd, Tai a Gwasanaethau Rheoleiddio: "Bydd y rheoliadau hyn yn sicrhau y bydd pob gweithiwr yn cael eu diogelu'n well yn y gweithle, trwy sicrhau fod y mesurau cadw pellter cymdeithasol yn berthnasol erbyn hyn o fewn mannau gwaith pawb.

"Ein cais i gyflogwyr erbyn hyn yw gweithredu'n gyfrifol, gwneud y peth cywir a diogelu bywydau eich gweithlu ac eraill trwy sicrhau y gellir cynnal eich gwaith yn ddiogel ac yn unol â'r gofynion newydd ynghylch cadw pellter cymdeithasol.

"Fe fyddwn yn parhau i weithio gyda busnesau i sicrhau cydymffurfiaeth ac fe fyddwn yn ymgysylltu gyda grwpiau busnes i gynnig cefnogaeth. Fodd bynnag, lle bydd busnes yn methu â chydweithredu ac yn diystyru'r ddeddfwriaeth, bydd camau gweithredu gorfodaeth yn cael eu cymryd er mwyn diogelu bywydau."

Os oes gan unrhyw un bryderon neu fod angen cyngor arnynt, cysylltwch â'ch swyddfa leol Iechyd yr Amgylchedd neu Safonau Masnach fel a ganlyn:

Am y diweddariadau a gwybodaeth ddiweddaraf am coronafeirws (COVID-19) oddi wrth y cyngor, edrychwch ar www.powys.gov.uk/coronavirus

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu