Rhagor o gyfleusterau mortiwari

Image of flowers and candles

8 Ebrill 2020

Image of flowers and candlesYn ddiweddar, amlinellodd Prif Weinidog Cymru ei ddisgwyliadau y dylai'r GIG, llywodraeth leol a gwasanaethau angladdol weithio gyda'i gilydd i sicrhau bod rhagor o leoedd mortiwari ar gael ledled y wlad.  

Fel y gwnaeth Prif Weinidog Cymru ei wneud yn glir yn ei gynhadledd i'r wasg ddydd Gwener (3 Ebrill), ni fydd capasiti mortiwariau yng Nghymru yn gallu cwrdd ag anghenion cymunedau yn y cyfnod eithriadol y gwyddom sy'n dod.  Amlinellodd fod gwaith ar y gweill ar draws y wlad i weithio gyda phartneriaid i sefydlu capasiti ychwanegol dros dro.

Ym Mhowys rydym yn cefnogi'r gwaith hwn drwy ddatblygu cyfleuster dros dro ar Ystâd Ddiwydiannol Wyeside yn Llanelwedd, ac mae'r gwaith hwn yn parhau i gael ei arwain gan benderfyniad parhaus i barchu urddas pobl yn ystod y cyfnod heriol hwn.   Bydd y cyfleusterau dros dro yn golygu y gall y sir fod yn hyderus bod ganddi'r gallu i roi urddas mewn marwolaeth i bobl Powys.

Dywedodd Carol Shillabeer, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Addysgu Powys: "Mae pob ymdrech yn cael ei wneud drwy bellter cymdeithasol i leihau nifer y bobl sy'n cael eu heffeithio gan y coronafeirws.  Ond, yn anffodus mae llawer o bobl yn dal i gontractio'r feirws ac yn mynd yn sâl.  Mae hyn yn arwain at gynnydd yn nifer y marwolaethau o fewn Cymru a ledled y DU.  Yma ym Mhowys mae angen i ni baratoi ar gyfer hyn, ac felly mae angen i ni gynyddu capasiti mortiwariau yn y sir.  Mae hyn yn arbennig o bwysig gan fod claddu ac amlosgiadau hefyd yn debygol o gael eu heffeithio yn ystod y cyfnod hwn

"Gallaf sicrhau'r bobl sy'n byw ac yn gweithio ym Mhowys fod yn rhaid i unrhyw gyfleuster o'r math hwn fodloni safonau caeth iawn mewn perthynas â gofal y sawl sydd wedi marw.  Cyhoeddwyd canllawiau cenedlaethol wedi'u diweddaru, a byddwn yn sicrhau bod y rhain yn cael eu dilyn yma ym Mhowys.  Bydd hyn yn sicrhau'r safonau uchaf o urddas a diogelwch i bawb.

"Gyda'n gilydd, dylem anelu at sicrhau nad oes byth angen inni ddefnyddio'r capasiti ychwanegol hwn, ac yn gwbl ganolog i ni allu cyflawni hyn yw i bob un ohonom fabwysiadu pellter cymdeithasol er mwyn lleihau lledaenu'r haint.

Dywedodd y Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys; "Rydym yn cydnabod y sgiliau, y wybodaeth a'r profiad sydd gan Gyfarwyddwyr Angladdau ym Mhowys ac rydym yn gweithio'n agos gyda nhw i reoli'r nifer gynyddol ddisgwyliedig o farwolaethau.  Elfen hanfodol i wneud hyn i ddigwydd bydd sut y byddwn yn cludo'r ymadawedig i'r safle hwn.  Mae trefnwyr angladdau lleol i gyd yn bobl hynod brofiadol a gofalgar sy'n cael eu cydnabod am ddod ag urddas i'r meirw a chysur i'r rhai sydd mewn profedigaeth ac rydym yn gweithio gyda hwy i sicrhau bod y cyfleuster yn rhedeg yn dda.

"Ystyrir bod y risg o drosglwyddo'r feirws wrth ymdrin â chyrff pobl sydd wedi marw o COVID-19 neu'n amau o fod wedi dioddef ohono yn isel.  Mae Iechyd Cyhoeddus Lloegr, sy'n gyfrifol am y gwaith cydlynu cenedlaethol wedi cyhoeddi canllawiau diweddar i gynghori teuluoedd a galarwyr, ac i arwain y rhai sy'n gweithio gyda'r ymadawedig.  Byddwn yn sicrhau bod y canllawiau hyn yn cael eu dilyn yma ym Mhowys."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu