SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Perchnogion llety gwyliau yn cael eu hatgoffa i aros ar gau dros y Pasg

Image of generic Welsh covid-19 news graphic

9 Ebrill 2020

Image of generic Welsh covid-19 news graphicMae perchnogion llety gwyliau ym Mhowys yn cael eu hatgoffa i aros ar gau dros wyliau'r Pasg.

Mis diwethaf (Mawrth) gorchmynnwyd busnesau lletygarwch i gau gan Lywodraeth y DU a dywedwyd y dylai pobl aros gartref ac mai teithio hanfodol y byddai'n cael ei ganiatau yn unig.

Gydag ychydig iawn o eithriadau, mae'r holl westai, gwely a brecwast, hosteli, eiddo sy'n cael ei rhenti ar gyfer gwyliau, parciau carafannau, gwersylloedd a thai llety bellach ar gau ar gyfer defnydd masnachol hyd nes ceir rhybudd pellach.

Hefyd, mae pob bwyty, tafarn, bar gwin, caffi, ffreutur a sefydliad bwyd a diod eraill ar gau oni bai eu bod yn darparu bwydydd i'w dosbarthu neu fwydydd tecawê.

Cyn penwythnos y Pasg, mae Cyngor Sir Powys a Heddlu Dyfed-Powys yn atgoffa perchnogion llety gwyliau fel gwestai bach, parciau carafannau, safleoedd gwersylla, tai gwyliau ynghyd â mannau lletygarwch eraill i aros ar gau er mwyn helpu i frwydro yn erbyn coronafeirws a diogelu bywydau pobl Powys a'r genedl yn gyffredinol.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod y Cabinet ar faterion Gwarchod y Cyhoedd: "Deallwn fod y Pasg yn draddodiadol yn cael ei weld fel dechrau tymor y gwyliau i lawer o fusnesau. Fodd bynnag, mae angen i bob un ohonom wneud popeth o fewn ein gallu i leihau lledaeniad coronafeirws a diogelu bywydau pobl Powys a helpu i leihau'r baich ar y GIG.

"Rydym yn gwybod bod y rhan fwyaf o fusnesau yn dilyn y rheolau newydd ac rydym yn ddiolchgar am hyn.  Rydym hefyd yn cydnabod bod y diwydiant lletygarwch yn wynebu heriau anodd yn y cyfnod ansicr hwn a byddwn yn parhau i roi cymorth i chi.

"Byddwn yn monitro'r sefyllfa dros y penwythnos ac yn cymryd camau gorfodaeth yn erbyn y rhai sy'n anwybyddu'r gofynion.

"Mae ymwelwyr hefyd yn cael eu hatgoffa nad yw ymweld â Phowys ar gyfer hamdden yn cael ei ystyried yn teithio hanfodol ac y gallent gael dirwy gan yr heddlu.

"Cofiwch fod angen i bawb fod yn gyfrifol, i wneud y peth cywir a diogelu bywydau."

I gael y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf ar y coronafeirws (COVID-19) gan y cyngor, ewch i www.powys.gov.uk/coronavirus

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu