SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Mynediad i gefn gwlad ym Mhowys

Image of Welsh Covid-19 Residents and communities logo

9 Ebrill 2020

Image of Welsh Covid-19 Residents and communities logoMae preswylwyr Powys yn cael eu hatgoffa i ddilyn canllawiau iechyd wrth wneud unrhyw ymarfer corff dros Ŵyl y Banc er mwyn amddiffyn y GIG ac Arbed Bywydau.

Er bod cyfyngiadau wedi'u cyflwyno ar ein bywydau bob dydd i geisio rheoli lledaeniad COVID 19, mae hawl gan breswylwyr i gymryd ymarfer corff bob dydd ac mae hynny'n cynnwys cerdded neu seiclo yng nghefn gwlad Powys.

Ni ddylai fynd am daith gerdded neu seiclo yn eich ardal leol achosi risg uchel i eraill, gydag ymddygiad gofalus a sylw i hylendid da.  Rydym wedi bod yn falch iawn fod y rhan fwyaf o bobl wedi bod yn feddylgar wrth gymryd ymarfer corff yng nghefn gwlad a'u bod yn aros yn eu hardal leol.  Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i chi gyd am hynny.

Rydym yn gwybod bod ein cymunedau lleol am fwynhau'r heulwen ond pan fyddwch allan yn ymarfer corff, yn ogystal â hylendid da, cofiwch:

  • Os ydych gydag aelodau o'ch aelwyd, gallwch gerdded neu seiclo gyda'ch gilydd.  Fel arall, mae'n rhaid i chi wneud eich ymarfer corff ar ben eich hunan.  Er ei fod fel arfer yn braf i fwynhau cefn gwlad gyda ffrindiau, mae'n hanfodol nad ydych yn gwneud hynny ar hyn o bryd.  Pan fydd pobl yn ymgynnull, mae'n cynyddu'r risg o drosglwyddo COVID 19.  Oherwydd hyn, gall yr heddlu gwasgaru pobl nad ydynt o'r un aelwyd.
  • Rydym yn erfyn arnoch i aros yn agos at eich cartref.  Mae grwpiau o geir ar safleoedd poblogaidd yn golygu bod pobl yn ymgynnull.  Cofiwch fod meysydd parcio Cyfoeth Naturiol Cymru a nifer o fannau parcio poblogaidd eraill ar gau ar hyn o bryd, am y rheswm hynny.
  • Wrth deithio'n agos at dai neu drwy fuarth ffermydd, lle gallai fod preswylwyr yn bresennol, dangoswch barch.  Fel arfer, mae'n dda treulio amser yn siarad â phobl rydyn ni'n gweld, ond ar hyn o bryd ni allwn fforddio wneud hynny, oni bai fod yna argyfwng, oherwydd gallwn heb yn wybod fod yn lledaenu COVID 19.  Gwnewch yn siŵr nad ydych o fewn 2 metr o bobl ry'ch chi'n cwrdd, os nad ydynt o'ch aelwyd eich hunan.
  • Mae'n arbennig o bwysig i wneud yn siŵr fod cŵn yn cael eu cadw o dan reolaeth agos a bod gatiau'n cael eu gadael fel ry'ch chi'n eu canfod.  Os na fyddwch yn gwneud hynny bydd yn golygu gwaith ychwanegol a gofid i ffermwyr yn ystod cyfnod anodd iawn.  Cofiwch fod gwaith arferol fel wyna a gofalu am dda byw yn mynd yn ei flaen.  Mae hyn yn golygu nad yw ffermwyr a'u teuluoedd yn gallu aros yn eu cartrefi i wneud eu gwaith; gall eich ymddygiad chi wneud gwahaniaeth mawr o ran eu gallu i wneud hynny.

Gall y tîm Gwasanaethau Cefn Gwlad gynnig gwybodaeth a chymorth i aelodau o'r cyhoedd a pherchnogion tir.  I berchnogion tir gallwn gynnig cyngor am arwyddion a ellir eu codi a hefyd gellir cael sgwrs am lwybrau goddefol.  Nid yw'r rhain yn cymryd lle, yn cau nac yn gwyro llwybr tramwy cyhoeddus, ond os ydynt yn llwybrau o safon dda, gall llwybr goddefol fod yn ddewis tymor byr defnyddiol i'ch helpu i reoli eich tir yn ystod y coronafeirws.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy e-bost rights.of.way@powys.gov.uk neu ffoniwch 01597 827500.

I gael y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf ar y coronafeirws (COVID-19) gan y cyngor, ewch i www.powys.gov.uk/coronavirus

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu