Yr Arweinydd yn rhoi sêl bendith i strategaeth addysg ddeng mlynedd

Image of pupils and teacher in a classroom

14 Ebrill 2020

Image of pupils and teacher in a classroomCyhoeddodd y cyngor sir fod wedi strategaeth uchelgeisiol ddeng mlynedd i drawsnewid addysg ym Mhowys wedi cael ei chymeradwyo.

Cafodd y Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030 sêl bendith Arweinydd Cyngor Sir Powys, y Cynghorydd Rosemarie Harris dan bwerau dirprwyedig, ddydd Mawrth 14 Ebrill.

Lluniwyd ac atgyfnerthwyd y strategaeth gan gyfres o ddigwyddiadau ymgynghori gyda rhanddeiliaid allweddol gan gynnwys cynghorwyr, penaethiaid, staff ysgolion, llywodraethwyr, rhieni a dysgwyr.

Mae'r strategaeth hon yn cynnwys gweledigaeth o'r newydd ac egwyddorion arweiniol, a bydd yn canolbwyntio ar bedwar amcan strategol:

  • gwella'r hawl a'r profiad i'r dysgwr
  • gwella'r hawl a'r profiad i ddysgwyr ôl-16
  • gwella mynediad at addysg Gymraeg ar draws pob cyfnod allweddol
  • gwella'r ddarpariaeth i ddysgwyr ag anghenion addysgol arbennig / anghenion dysgu ychwanegol.

Er mwyn dangos ymrwymiad llawn i'r uchelgais a nodir yn y strategaeth, mae'r Arweinydd hefyd wedi cytuno i ddatblygu buddsoddiad cyfalaf amlinellol o £350m dros ddeng mlynedd i drawsnewid stad ysgolion y sir fel yr amlinellwyd yn Achos Amlinellol Strategol Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar Addysg ac Eiddo: "Dysgu a sgiliau yw conglfaen ein Gweledigaeth 2025 ac rydym am gynnig system addysg wledig o'r radd orau gyda hawl y dysgwyr yn graidd i hynny.

"Mae yna awydd go iawn gan bawb o fewn y gymuned ysgolion i weithio gyda'n gilydd ac esgor ar newid a fydd yn trawsnewid y profiad i ddysgwyr a'r hawl i'n pobl ifanc ni.

"Os llwyddwn ni i wireddu'r strategaeth hon, bydd y cyngor mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi bron i £500m yn ein seilwaith addysg."

Bydd y cyngor yn dechrau ar y set gyntaf o gynigion, y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg a pholisi newydd ar gludiant o'r cartref i'r ysgol a fydd yn cael eu hystyried gan y Cabinet fis Medi fan bellaf.

"Mae angen i ni sicrhau ein bod yn cynnig y dechrau gorau posibl a haeddiannol i'n dysgwyr ni", dywedodd y Cynghorydd Davies.

"Rwy'n credu y bydd y strategaeth hon, gyda'r dysgwyr wrth wraidd ein penderfyniadau, yn ein helpu ni wireddu hyn."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu