Busnesau Powys yn derbyn hwb ariannol

Image of Welsh Covid-19 Economy logo

17 Ebrill 2020

Image of Welsh Covid-19 Economy logoMae nifer o fusnesau ledled Powys yn derbyn hwb ariannol yn ystod COVID-19.

Mae Cyngor Sir Powys wedi gwerth miliynau o bunnoedd o gymorth a grantiau i fusnesau lleol diolch i gyllid sydd ar gael gan Lywodraeth y DG.

Hyd at 17 Ebrill, roedd cyfanswm o £33m mewn grantiau wedi'i dalu i 2,776 o fusnesau ym Mhowys.

Mae'r pecyn arian yn cynnwys grantiau gwerth £10,000 i bob busnes sy'n gymwys i gael Rhyddhad Trethi Busnes Bach sydd â gwerth trethadwy o £12,000 neu lai, a grantiau o £25,000 i fusnesau yn y sector adwerthu, hamdden a lletygarwch gyda gwerth trethadwy rhwng £12,001 a £51,000.

Yn ogystal â'r grantiau hyn, mae pob busnes adwerthu, hamdden a lletygarwch ym Mhowys gyda gwerth trethadwy o lai na £500,000 yn cael gwyliau trethi busnes am flwyddyn.

Dywedodd y Cyng. Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Portffolio Cyllid Cyngor Sir Powys: "Rydw i wrth fy modd  fod y Cyngor wedi medru ymateb cystal i anghenion busnesau lleol yn ystod sefyllfa COVID-19.

"Mae'r cyllid argyfwng yn rhoi cymorth allweddol i nifer o fusnesau sy'n wynebu trafferthion, felly mae rhoi cymorth a grantiau wedi bod ac yn parhau'n brif flaenoriaeth.

"Mae mwyafrif y taliadau wedi cael eu gwneud yn gyflym, sy'n destament i'r rhai sy'n gweithio'n galed yn y cefndir.

"Hoffwn gymeradwyo Tîm Cyllid Cyngor Sir Powys am eu hymateb cyflym yn ystod yr argyfwng. Maent yn gweithio'n ddiflino i sicrhau fod y cyllid yn cael ei anfon i'r bobl iawn, ac rwy'n diolch iddynt am hyn.

"Rwy'n falch fod llinell gymorth ariannol newydd y cyngor yn cynnig cymorth angenrheidiol i nifer o bobl. Mae'r rhif ffôn yn cael defnydd helaeth, gyda nifer fawr o alwadau'n dod iddo.

"Diolch am eich amynedd hyd yma, ond rydym yn parhau i ofyn amdano yn ystod y cyfnod anodd hwn. Mae'r tîm yn brysur yn ateb galwadau, dilysu ffurflenni, a chwblhau taliadau, ond mae llawer o waith i'w wneud i sicrhau fod pob dim yn cael ei wneud yn iawn.

"Hoffwn sicrhau pawb ein bod yn parhau i weithio'n glos gyda Llywodraeth Cymru yn y cyfnod anodd hwn, ac yn aros am y cyfran nesaf o'r arian i gwblhau'r gwaith."

"Rwy'n gwybod na fydd y grant trethi yn helpu pob busnes sy'n wynebu pwysau ariannol sylweddol, ond gyda Llywodraethau Cymru a'r DG, byddwn yn parhau i wneud yr hyn allwn ni i gefnogi busnesau.

"Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Cronfa Cadernid Economaidd gwerth £500m yn ddiweddar, i roi cymorth ychwanegol i gefnogi busnesau ac elusennau gyda phroblemau llif arian.

"Hoffwn annog busnesau i weld os ydynt yn gymwys i gael y cymorth hwn ac i wneud cais. Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Busnes Cymru."

Mae Cyngor Sir Powys wedi ysgrifennu at bob busnes cymwys i gael y grantiau. Os yw eich amgylchiadau wedi newid a bod angen anfon gwybodaeth i gyfeiriad gwahanol, yna rhowch wybod i'r Cyngor.

Os ydych yn credu eich bod yn gymwys i gael un o'r grantiau cymorth, ac nad ydych wedi clywed gennym, neu os ydych angen cymorth ariannol, cysylltwch â'r llinell arbennig ar 01597 826345  (ar agor yn yr wythnos 9am - 1pm).

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am sut rydym yn helpu busnesau yma: https://cy.powys.gov.uk/article/8766/Coronafeirws-COVID-19---Help-ar-gyfer-busnesau   

I gael y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf ar y coronafeirws (COVID-19) gan y cyngor, ewch i www.powys.gov.uk/coronavirus

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu