Coronafeirws (COVID-19) - Plant, teuluoedd a phobl ifanc

21 Awst 2020

Dyddiadau newydd ar gyfer ceisiadau ar gyfer y Cynnig Gofal Plant

Diolch i effeithlonrwydd y tîm yng Ngheredigion gallwn gadarnhau dyddiad newydd er mwyn cyflwyno ceisiadau ar gyfer plant a anwyd rhwng 1 Ebrill 2017 a 31 Awst 2017.

Gellir gwneud cais ar gyfer plant a anwyd yn ystod y cyfnod hwn yn gynt na'r hyn a nodwyd yn flaenorol sef 9 Medi yn hytrach na 21 Medi.

Sylwch efallai y bydd hi'n cymryd hyd at 28 diwrnod i brosesu ceisiadau ar ôl eu cyflwyno a bydd yn rhaid i deuluoedd dalu ffioedd gofal plant hyd nes y caiff eu cais ei gymeradwyo.

4 Awst 2020

Cynnig Gofal Plant Cymru - Ailagor

Ar gyfer teuluoedd a oedd yn gymwys i fanteisio ar y cynnig cyn 31 Mawrth, mae'r tîm gofal plant wrthi'n casglu gwybodaeth y mae angen ei diweddaru am y teuluoedd hynny. Ni fydd rhaid i chi gwblhau cais newydd.

Bydd rhaid i deuluoedd nad oeddent wedi gwneud cais o'r blaen lenwi cais llawn.

Bydd rhieni a fyddai'n gymwys ar gyfer y Cynnig yn nhymor yr haf (plant a gyrhaeddodd eu pen-blwydd yn deirblwydd rhwng 1 Ionawr a 31 Mawrth 2020) yn gallu manteisio ar y Cynnig o ddechrau tymor yr hydref yn eu hawdurdod lleol, os ydynt yn dal yn gymwys.

Bydd ceisiadau ar gyfer y plant hyn yn agor ddydd Llun 10 Awst

Bydd y rhieni hynny y mae eu plentyn yn dod yn gymwys ar gyfer y Cynnig yn eu hawdurdod o dymor yr hydref (plant a gyrhaeddodd eu pen-blwydd yn deirblwydd rhwng 1 Ebrill a 31 Awst 2020) yn gallu gwneud cais o ddydd Llun, 21 Medi. Gallant dderbyn lle a ariennir unwaith bod eu cais wedi'i brosesu os cafwyd eu bod yn gymwys.Bydd y rhieni hynny y mae eu plentyn yn dod yn gymwys ar gyfer y Cynnig yn eu hawdurdod o dymor yr hydref (plant a gyrhaeddodd eu pen-blwydd yn deirblwydd rhwng 1 Ebrill a 31 Awst 2020) yn gallu gwneud cais o ddydd Llun, 21 Medi. Gallant dderbyn lle a ariennir unwaith bod eu cais wedi'i brosesu os cafwyd eu bod yn gymwys.

Dylech adael hyd at 28 diwrnod i ni brosesu'ch cais.

Os bydd rhiant yn defnyddio gofal plant cyn i'w gais gael ei gymeradwyo, y rhiant fydd yn gyfrifol dros dalu costau'r gofal plant. Nid oes modd i arian gofal plant gael ei ôl-ddyddio i gyfrif am y cyfnod cyn cymeradwyo'r cais.

Rhaid i rieni/gofalwyr sicrhau bod y wybodaeth isod ar gael mewn ffotograff neu'n barod yn electronig i'w lanlwytho fel rhan o'u cais:

  • Tystysgrif eni'r plentyn.
  • Prawf o gyfeiriad (Bil Treth y Cyngor neu fil  Cyfleustodau'n dwyn dyddiad y tri mis diwethaf).
  • Slipiau talu - y tri slip talu mwyaf diweddar ar gyfer pob rhiant, neu, os ydych yn cael eich talu'n wythnosol, pob wythnos ar gyfer y tri mis diwethaf.
  • Os ydych yn hunangyflogedig, eich Ffurflen Dreth Hunanasesiad mwyaf diweddar.
  • Os yw rhieni mewn swyddi newydd ac nid oes ganddynt slip talu, rhaid iddynt gyflwyno copi o'u cytundeb neu lythyr gan eu cyflogwr yn cadarnhau'r incwm a'r oriau maent yn gweithio

Dylai unrhyw un sy'n cael trafferth lanlwytho tystiolaeth fel rhan o'r cais ebostio'r dystiolaeth i'r cyfeiriad e-bost yn syth ar ôl cwblhau'r cais. E-bost:  gofalplantpowys@ceredigion.gov.uk

17 Ebrill 2020

Yn dilyn y cyhoeddiad diweddar gan Lywodraeth Cymru, ni fyddwn yn derbyn ceisiadau newydd am ofal plant sy'n cael ei gyllido oherwydd y sefyllfa sy'n parhau gyda Covid19 a bydd yn cael ei ohirio nes y cewch chi hysbysiad pellach.

Os ydych yn Weithiwr Allweddol ag angen gofal plant er mwyn gallu cyflawni eich rôl, mae'n bosib y bydd gofal plant sy'n cael ei gyllido ar gael i chi dan Gynllun Cymorth Gofal Plant Covid (CCAS) yn yr sydd ar gael ar hyd a lled Powys.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu