SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cam nesaf y prosiect byw'n annibynnol yn y Trallwng

Collage of artist impressions of plans for Neuadd Maldwyn

20 Ebrill, 2020

Collage of artist impressions of plans for Neuadd MaldwynMae ymgynghoriad cyn-ymgeisio'n wrthi'n cael ei gynnal fel rhan o ailddatblygiad arfaethedig adeilad Cyngor yn y Trallwng i ddarparu cyfleusterau byw'n annibynnol i bobl hŷn.

Yn ystod cyfnod mor eithriadol o heriol mewn ymateb i bandemig Covid-19, mae datblygiadau sylweddol a phositif yn parhau.

Mae cymdeithas dai ClwydAlyn wrthi'n cynnal cam cychwynnol ei ymgynghoriad (cyn gwneud cais am ganiatâd cynllunio) i drosi adeilad Neuadd Maldwyn y Cyngor Sir ar Ffordd Hafren yn 66 o fflatiau hunangynhwysol ar gyfer lletya pobl fydd yn byw'n annibynnol. Bydd y cynllun yn cynnwys cyfleusterau cymunedol ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau, tŷ bwyta, maes parcio ar y safle a mannau wedi'u tirlunio. Bwriedir i'r fflatiau fod ar gyfer unigolion 60 oed a hŷn ag angen asesedig am ofal neu gymorth, sy'n byw ym Mhowys neu â chysylltiadau agos â'r ardal.

Mae'r prosiect arfaethedig - mewn partneriaeth â Chyngor Sir Powys - yn ceisio darparu llety yn y drefn lle bydd gan y tenantiaid eu 'drws ffrynt eu hunain'  ond ar yr un pryd bydd ganddo gymorth 24/7 ar y safle, yn ôl y gofyn.

Mae fflatiau o'r math yma eisoes ar gael yn Llys Glan yr Afon, cynllun 48-fflat y datblygodd y Cyngor mewn cysylltiad â Chymdeithas Dai arall.

Esboniodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod Portffolio Cabinet Cyngor Sir Powys ar faterion Gofal Cymdeithasol Oedolion: "Mae gwneud yn siŵr bod gan ein trigolion amrywiaeth o opsiynau ar gyfer eu blynyddoedd diweddarach yn flaenoriaeth uchel i Gyngor Sir Powys a chredwn y bydd gweithio mewn partneriaeth â ClwydAlyn, i ailddatblygu Neuadd Maldwyn yn darparu dewis deniadol i lawer o bobl leol."

Gall pobl leol ddod o hyd i fanylion y cynnig ar wefan ClwydAlyn yn www.clwydalyn.co.uk/Neuadd-Maldwyn/ Mae'r rhan hon o'r broses cynllunio'n para hyd 26 Ebrill, 2020 ond bydd cyfle i wneud sylwadau pan fydd y cais cynllunio llawn wedi'i gyflwyno, hefyd. Mae manylion sut i ymateb i gynlluniau ClwydAlyn ar gael ar y wefan hon neu gallwch anfon e-bost, gan gynnwys eich sylwadau, i'r cymdeithas dai i communications@clwydalyn.co.uk

Gall pobl yn ardal y Trallwng hefyd gael cipolwg ar-lein ar y math yma o gyfleuster byw'n annibynnol mewn fideo ClwydAlyn yn https://youtu.be/ur0pGixt9Mw (fersiwn Cymraeg) neu https://www.youtube.com/watch?v=sRg-AGQ8is8 (fersiwn Saesneg).

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu