SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Diolch i ddefnyddwyr cefn gwlad

Image of Welsh Covid-19 Residents and communities logo

20 Ebrill 2020

Image of Welsh Covid-19 Residents and communities logoDiolchwyd i breswylwyr Powys am ddilyn canllawiau iechyd cenedlaethol yng nghefn gwlad yn ystod penwythnos y Pasg, ac anogwyd hwy i wneud yr un fath yn ystod Gŵyl Banc mis Mai.

Caniateir cerdded a beicio yng nghefn gwlad dan y cyfyngiadau a gyflwynwyd i arafu lledaeniad y Coronafeirws, cyn belled bod hyn yn digwydd mewn modd diogel sy'n dilyn cyngor y llywodraeth ar hylendid da ac ymbellhau cymdeithasol. Cyngor Llywodraeth Cymru yw y dylai pawb olchi neu ddiheintio'i ddwylo ar ôl cyffwrdd unrhyw arwynebau a rennir, er enghraifft camfeydd a chlwydi.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Cefn gwlad: "Roeddem yn falch iawn fod ymwelwyr wedi gwrando ar ein hapêl i aros allan o Bowys yn ystod gŵyl y Pasg, a bod y preswylwyr a ddefnyddiodd ein hawliau tramwy yn gyfrifol. Nawr rydym yn gofyn iddynt wneud yr un fath yn ystod Gŵyl y Banc ddechrau mis Mai. Cyngor y Llywodraeth yw na ddylai mynd am dro neu feicio fod yn risg i bobl eraill cyn belled bod hyn yn digwydd mewn ffordd ddiogel, gan ddilyn cyfarwyddiadau hylendid da a rheoliadau cadw pellter cymdeithasol. Byddem hefyd yn hoffi atgoffa cerddwyr a beicwyr bod y llwybrau maent yn eu defnyddio ar draws tir amaethyddol, yn aml yn agos at gartrefi, felly gofynnwn iddynt fod yn ystyrlon a pharchu eraill.

"Mae'r tymor wyno yn ei anterth, felly mae'n arbennig o bwysig bod cerddwyr yn cadw eu cŵn ar dennyn a bod y clwydi'n cael eu gadael fel y cawsant hwy; dylent ddilyn y cod cefn gwlad bob amser. Mae'n debygol y bydd cyfyngiadau mewn grym am beth amser, ac anogwn holl ddefnyddwyr cefn gwlad i barchu buddiannau pawb sy'n defnyddio'r awyr agored, gan ddilyn cyngor y llywodraeth i gerdded dim ond yn lleol, i gael ymarfer bob dydd am gyfnod byr, i osgoi mannau lle mae pob yn casglu at ei gilydd ac i gadw pellter cymdeithasol." 

Gan adleisio'r angen am fynediad cyfrifol, dywedodd Nigel Hollett, Cyfarwyddwr, CLA Cymru: "Mae'n hanfodol bod yr awdurdodau'n gweithio gyda ffermwyr a rheolwyr tir i sicrhau bod y cyfyngiadau'n effeithiol ac yn cael eu cyfathrebu'n briodol. Ar yr adeg hanfodol yma, mae'n hanfodol bod ffermwyr a busnesau gwledig yn gallu parhau i gyflenwi bwyd hanfodol i'r genedl. Mae ffermydd, oherwydd eu natur, yn tueddu i fod yn fusnesau eithaf pellennig. Y dyddiau hyn, mae rhedeg ffermydd unigol yn dibynnu ar nifer fechan o bobl - yn aml o'r un teulu. Gall dal y clefyd yn y fan hon atal gwaith y busnesau fferm yn gyfan gwbl, a gall hefyd achosi problemau ychwanegol o ran cynnal safonau lles anifeiliaid a chynhyrchu bwyd."

"Lle mae modd i bobl barhau i fwynhau defnyddio cefn gwlad, dylent gadw at y canllawiau cadw pellter cymdeithasol sy'n golygu bod yn rhaid iddynt fod 2-fetr ar wahân, ac wrth gwrs, rhaid iddynt ddilyn y Codau Cefn Gwlad."

Dywedodd Ymgynghorydd Sirol NFU Cymru yn Aberhonddu a Maesyfed, Stella Owen: "Mae'n hanfodol fod pobl yn cadw at y rheolau na ddylech deithio, ond ymarfer y tu allan, yn agos at eich cartref, fel y datganodd Hannah Blythyn, Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol.

"Mae ffermwyr wedi gweld cynnydd sylweddol yn y defnydd o hawliau tramwy cyhoeddus a thir mynediad yng ngoleuni'r canllawiau cadw pellter cymdeithasol a gyflwynwyd yn ystod pandemig COVID-19.

"Mae hyn wedi arwain at bryderon lle mae'r hawliau tramwy hynny'n agos iawn at gartrefi a buarthau ffermydd, yn enwedig os yw'r ffermwyr neu aelodau o'u teuluoedd yn y categori pobl fregus.

"Mae pryderon hefyd ynghylch cŵn oddi ar eu tennyn yn ystod brig y tymor wyna, a gatiau'n cael eu gadael ar agor.

"Mae NFU Cymru yn parhau i fynegi pryderon ein haelodau o ran yr hawliau tramwy a mynediad cyhoeddus gyda Llywodraeth Cymru. Mae'r Undeb wedi gofyn i broses gael ei sefydlu lle gellir gwyro hawliau tramwy cyhoeddus oddi ar dir cartrefi a buarthau ffermydd dros dro."

Yn siarad o'i fferm yng ngogledd Cymru, dywedodd Llywydd yr FUW Glyn Roberts: "Nid oes unrhyw ddryswch - mae llwybrau cyhoeddus a thir mewn ardaloedd poblogaidd Cymru wedi cau am reswm da er mwyn atal pobl rhag ymgynnull.

"Fodd bynnag, er y canllawiau clir, rydym yn dal i dderbyn galwadau gan aelodau bod y cyhoedd yn anwybyddu rheolau cyfyngiadau symud, gadael gatiau ar agor a gadael i'w cŵn redeg yn rhydd ar dir sydd â da byw.

"Rhaid i'r cyhoedd gofio pan rydych yn defnyddio llwybrau cyhoeddus sy'n croesi tir fferm, rydych yn cerdded trwy gartref a gweithle rhywun.  Mae nifer o'n ffermwyr ni yn y categori sy'n agored i niwed ac yn hunanynysu wrth hefyd ofalu am eu hanifeiliaid.  Os byddan nhw'n mynd yn sâl, bydd neb i ofalu am y stoc a chynhyrchu'r bwyd rydym ei angen."

Ychwanegodd y Cyng Davies; "Gwyddom fod ein preswylwyr am fwynhau cefn gwlad wrth fynd i ymarfer, ond cofiwch ddilyn y canllawiau."

Canllawiau

  • Os ydych gyda phobl sy'n byw ar eich aelwyd, gallwch gerdded neu seiclo gyda'ch gilydd. Fel arall, mae'n rhaid i chi fynd i ymarfer ar eich pen eich hun.
  • Peidiwch ag ymgynnull. Mae'n cynyddu'r risg o drosglwyddo COVID 19. Gall yr heddlu wasgaru grwpiau o bobl nad ydynt o'r un aelwyd.
  • Arhoswch yn agos at eich cartref. Mae meysydd parcio a llawer o fannau parcio poblogaidd eraill ar gau i atal ymgynnull.
  • Wrth fynd heibio i dai neu drwy fuarthau ffermydd lle gallai fod preswylwyr yn bresennol, dangoswch barch. Gwnewch yn siŵr eich bod o leiaf 2 fetr oddi wrth bob eraill.
  • Mae'n arbennig o bwysig sicrhau bod cŵn yn cael eu cadw dan reolaeth a bod gatiau'n cael eu cadw fel y cawsoch hwy. Os na wnewch chi hynny, bydd yn ychwanegu at waith a phryderon ffermwyr, ar adeg anodd iawn. Cofiwch fod yn rhaid i'r tymor wyno a rheolaeth arall ar dda byw barhau. Mae hyn yn golygu na fydd ffermwyr a'u teuluoedd yn gallu aros yn eu cartref i wneud eu gwaith; gall eich ymddygiad chi wneud gwahaniaeth mawr i'r gallu i wneud hynny.

Gall y tîm Gwasanaethau Cefn gwlad gynnig gwybodaeth a chefnogaeth i aelodau o'r cyhoedd a pherchnogion tir. Gallwn gynnig cyngor i berchnogion tir am arwyddion y gallwch eu codi, a hefyd gallwn drafod llwybrau a ganiateir. Nid yw'r rhain yn disodli, yn cau nac yn gwyro hawl tramwy cyhoeddus, ond os yw'n llwybr o ansawdd da, gall fod yn opsiwn tymor-byr defnyddiol i'ch helpu chi i reoli mynediad y cyhoedd ar eich tir yn ystod yr argyfwng.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni trwy'r e-bost yn rights.of.way@powys.gov.uk neu ffoniwch 01597 827500.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu