SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Y Cyngor yn atgoffa trigolion i ddal gafael ar wastraff ailgylchu dros ben yn ystod y cyfyngiadau symud

An image of waste left at a community recycling site

20 Ebrill 2020

An image of waste left at a community recycling site Wrth i'r byd wynebu'r pandemig coronafeirws, rydym i gyd yn addasu i ffordd o fyw cwbl wahanol, sy'n llawn newid ac ansicrwydd. Yn ei dro, bu'n rhaid i'r cyngor newid y ffordd mae'n cyflwyno rhai o'i wasanaethau. Trwy hyn gallwn sicrhau ein bod yn diwallu anghenion ein trigolion mwyaf bregus a diogelu cymunedau a gweithlu'r sir.

Trwy gynllunio'n ofalus ac ymrwymiad ein criwiau rydym yn parhau i gasglu sbwriel o garreg y drws, sbwriel dros ben a gwastraff gardd ledled y sir. Serch hyn, bu'n rhaid inni atal ein gwasanaeth casglu gwastraff swmpus a chau ein Canolfannau Gwastraff y Cartref ac Ailgylchu. Rydym hefyd yn annog trigolion i beidio â theithio i safleoedd ailgylchu cymunedol oherwydd nid yw hyn yn deithio angenrheidiol.

Wrth inni flaenoriaethu casglu gwastraff o gartrefi, rydym yn siŵr y byddwch yn deall na allwn wagio'r safleoedd ailgylchu cymunedol mor rheolaidd ag arfer. Fodd bynnag, mae llawer o bobl yn dewis teithio i'r safleoedd hyn i gael gwared ag ysbwriel dros ben. Os ewch chi i safle felly ac ry'ch chi'n gweld bod y biniau'n llawn, PEIDIWCH Â gadael eich gwastraff ailgylchu ar y llawr. Mae hyn yn achosi perygl amgylcheddol ac yn rhoi pwysau ychwanegol ar ein criwiau sy'n gweithio'n galed tu hwnt fel y mae.

Dywedodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod y Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu, "Nid oes esgus dros achosi'r fath llanast a thipio ar y slei mewn safleoedd ailgylchu cymunedol. Ar adeg pan mae pawb yn gwneud eu gorau glas i gadw'n ddiogel a pheidio ymledu'r coronafeirws, mae ymddygiad gwrthgymdeithasol fel hyn yn annerbyniol."

"Oherwydd y pandemig presennol mae gennym lawer llai o weithwyr ar hyn o bryd. Felly mae aelodau criw sy'n holliach yn gweithio'n galed dros ben i sicrhau bod eich casgliadau wrth ymyl y ffordd yn parhau fel arfer. Rydym wedi cau ein canolfannau ailgylchu ac rydym yn gofyn i chi beidio â theithio i safleoedd ailgylchu cymunedol.

"Rydym yn gofyn i drigolion sydd ag ysbwriel dros ben i fod yn amyneddgar gyda ni yn ystod yr amser anodd sydd ohoni. Rydym yn eu hannog i gadw eu hysbwriel yn ddiogel yn y cartref nes daw'r cyfyngiadau symud a theithio i ben.

"Ddylai bod ddim rhaid i ni ddyrannu adnoddau ychwanegol i glirio ar ôl ambell un sy'n anghyfrifol yn yr amseroedd hyn na welwyd mo'i debyg o'r blaen. Mae gweithwyr allweddol yn mynd ymhell uwchlaw'r galw i gynnal gwasanaethau hanfodol a chefnogi ein cymunedau. Rydym ninnau'n gwneud ein gorau glas a gofynnwn i chithau wneud eich gorau glas hefyd."

Mae'r Cyngor yn annog aelodau'r cyhoedd i roi gwybod am achosion o dipio anghyfreithlon mewn safleoedd ailgylchu cymunedol, neu mewn lleoedd eraill. Bydd hyn, a'r Teledu Cylch Cyfyng sydd ar waith gennym ledled y sir, yn sicrhau ein bod yn dal ac yn erlyn troseddwyr fel y bo'n briodol.  Os bydd y Cyngor yn cael unigolion yn euog o daflu ysbwriel yn anghyfrifol bydd yn cyflwyno cosbau priodol. Os bydd trigolion yn parhau i gamddefnyddio Safleoedd Ailgylchu Cymunedol gall y Cyngor eu cau'n llwyr.

I gael blychau ailgylchu ychwanegol ar gyfer eich casgliad o garreg y drws (papur a cherdyn, plastig a chaniau a gwydr) ewch ar-lein: www.powys.gov.uk/ailgylchu

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu