Hysbysiad: NEWYDD! Gweld a llwytho eich bil trethi busnes ar-lein a mwy!
Darllen mwy

Canolfannau Gofal Plant Brys: Gwybodaeth i Rieni

Bydd Cyngor Sir Powys yn cynnig darpariaeth gofal plant brys i blant gweithwyr allweddol a'r disgyblion mwyaf bregus o ddydd Gwener 27 Mawrth trwy nifer o ganolfannau a leolir yn ysgolion Powys. Dylai Plant sy'n Derbyn Gofal aros gartref gyda'u gofalwyr maeth yn ôl y cyngor diweddaraf oddi wrth Wasanaethau Plant.
 
Nod y canllawiau yma yw rhoi trosolwg o'r ddarpariaeth sydd ar gael i rieni a gofalwyr plant sy'n mynychu'r ddarpariaeth. Canllaw cychwynnol yw hwn o fis Mawrth 2020 a byddwn yn ei ddiweddaru yn ôl yr angen.
 Er y byddwn yn darparu gofal plant brys yn ystod y cyfnod argyfyngus hwn i alluogi gweithwyr allweddol i weithio, rhaid i ni gadw nifer y plant mewn lleoliadau chwarae, gofal plant ac addysgol i'r nifer lleiaf posibl. Dylai'ch plentyn/plant aros gartref os yw hynny'n ddiogel iddyn nhw. Dylai hwn gyfyngu ar ymlediad y feirws a diogelu'r bobl hynny sy'n agored i glefydau mwy difrifol o ganlyniad i'r feirws. Darllenwch y cyngor canlynol oddi wrth Lywodraeth Cymru.

https://llyw.cymru/5-peth-mae-angen-i-chi-eu-gwybod-cyn-anfon-eich-plant-ir-ysgol-neu-ofal-plant-coronafeirws

 

Gwybodaeth am y Canolfannau Gofal Plant Brys 

 • Rhaid cadw lle yn y canolfannau bob wythnos. Rhaid cadw lle erbyn 5pm ar ddydd Mercher bob wythnos ar gyfer yr wythnos ganlynol.
 • Bydd rhaid i rieni / ofalwyr gweithwyr allweddol ddod â phrawf o bwy ydyn nhw a'u cyflogaeth pan maen nhw'n dod â'u plentyn i'r ganolfan.
 • Bydd angen i chi lenwi ffurflen gofrestru y tro cyntaf y dewch chi â'ch plentyn / plant i ganolfan gofal plant brys.
 • Bydd y Canolfannau Gofal Plant Brys ar agor o 8am - 6pm bob dydd, saith diwrnod yr wythnos, gan gynnwys penwythnosau a gwyliau ysgol. Cewch chi fynd i'r ganolfan ar unrhyw adeg o fewn yr oriau yma os ydych chi wedi cadw lle.
 • Os ydych chi'n casglu'ch plentyn dylech sicrhau eich bod yn gwneud hynny'n brydlon ar ddiwedd pob diwrnod. Dylech chi roi gwybod i'r ganolfan os byddwch yn hwyr.
 • Byddwn yn darparu cludiant i'r ganolfan ar ddechrau pob diwrnod, a chludiant o'r canolfannau ar ddiwedd y diwrnod. Os ydych wedi gwneud cais am gludiant byddwn yn codi'ch plentyn o'r cartref a'u dychwelyd i'r cartref.
 • Bydd bwyd a diod yn cael ei ddarparu i'ch plentyn trwy gydol y dydd.
 • Ddylai plant ddim dod â'u teganau / eu llyfrau / eu llechi (tablets) na'u gliniaduron eu hunain oherwydd rhesymau glendid
 • Bydd rhaid i chi arwyddo dros eich plentyn / eich plant gan nodi'r amser casglu pob diwrnod a phwy sy'n casglu'r plentyn / y plant. Byddwn yn rhoi cyfrinair i chi a rhaid i chi ddangos hwn pan fyddwch yn dod i nôl y plentyn.
 • Peidiwch ag anfon eich plentyn / plant i ganolfan os ydyn nhw'n sâl. Dilynwch ganllawiau Covid-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru. Os bydd gan unrhyw aelod o'ch teulu symptomau dylech hunan-ynysu am 14 diwrnod.
 • Os oes rhaid i chi ganslo lle mewn canolfan ry'ch chi wedi ei drefnu ffoniwch y ganolfan cyn gynted ag y bo modd gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod.
 • Os bydd eich plentyn yn dangos symptomau yn ystod y sesiwn, bydd Arweinydd y Ganolfan yn cysylltu â chi'n syth. Bydd rhaid i ni drefnu i gasglu'r plentyn cyn gynted ag y bo modd.
 • Bydd eich plentyn / plant yn dilyn canllawiau golchi dwylo Covid-19 tra maen nhw yn y lleoliad, hynny yw, golchi eu dwylo wrth iddyn nhw gyrraedd, rhwng pob gweithgaredd, cyn bwyta a chyn gadael.
 • Mae'n hanfodol bod plant yn ymddwyn yn dda er mwyn i ni redeg y canolfannau yn ddidrafferth a rhwydd. Ni fyddwn yn dioddef ymddygiad gwael gan ddisgyblion. Os bydd plentyn yn ymddwyn yn wael yn gyson gall eich plentyn golli ei lle / ei le yn y ganolfan.
 • Os oes gennych fwy o gwestiynau mae croeso i chi gysylltu â'r Cyngor trwy e-bost: Covid19.hubs@powys.gov.uk

 

Manylion cyswllt canolfannau gofal plant brys 

 

Dalgylch

Lleoliad y Ganolfan ac Rhif ffôn 

Aberhonddu

Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Priordy
Ffôn: 01874 623549

Bro Hyddgen (Machynlleth)

Ysgol Bro Hyddgen - y campws Cynradd
Ffôn: 01654 704200

Calon Cymru - Llanfair ym Muallt

Ysgol yr Eglwys yng Nghymru
Ffôn: 01597 860273

Calon Cymru - Llandrindod

Ysgol Gynradd Cefnllys
Ffôn: 01597 822297

Crughywel

Ysgol Gynradd Crughywel
Ffôn: 01873 810300

Gwernyfed

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Archddiacon Griffiths
Ffôn: 01874 754334

Llanfair Caereinion

Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion
Ffôn: 01938 810470

Llanfyllin

Ysgol Gynradd Llanfyllin
Ffôn: 01691 648207

Llanidloes

Ysgol Gynradd Llanfyllin
Ffôn: 01686 412603

Maesydderwen

Ysgol Gymraeg Dyffryn y Glowyr
Ffôn: 01639 846060

Y Drenewydd

Ysgol Dafydd Llwyd
Ffôn: 01686 622162

Llanandras

Ysgol Gynradd Llanandras
Ffôn: 01544 267422

Y Trallwng

Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Y Trallwng (Safle Ffordd Howell)
Ffôn: 01938 552971


 

Tudalennau defnyddiol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu