SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Effaith ariannol Coronafeirws

Image of generic Welsh covid-19 news graphic

30 Ebrill 2020

Image of generic Welsh covid-19 news graphicBydd y Cabinet yn clywed y bydd effaith ariannol y Coronafeirws ar Gyngor Sir Powys yn un tymor hir os na fydd yn derbyn cymorth ariannol pellach gan Lywodraeth Cymru.

Bydd y cabinet ddydd Mawrth (5 Mai) yn ystyried asesiad ariannol sy'n dangos y gallai'r pandemig gostio'r cyngor sir dros £3 miliwn bob mis oherwydd incwm sy'n cael ei golli a chostau ychwanegol.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet ar faterion Cyllid: "Er ei fod yn rhy gynnar i ddeall effaith lawn y Coronafeirws mae'r gwaith cychwynnol yn dangos y gallai'r cyngor fod yn wynebu diffyg o dros £10 miliwn erbyn diwedd mis Mehefin.

"Gwnaeth y Cyngor rhoi ei Gynllun Parhad Busnes ar waith yn gyflym i ymateb i'r pandemig er mwyn canolbwyntio ar weithgareddau oedd yn 'Hanfodol i'r Busnes' gan roi meysydd eraill i'r cefndir.  Effeithiwyd ar bob maes gwasanaeth gyda nifer o staff yn symud o'u dyletswyddau arferol ac yn cael eu hadleoli i wasanaethau hanfodol.

"Rydym eisoes wedi gweld effaith ariannol sylweddol ar y cyngor, preswylwyr, cymunedau a busnesau o ganlyniad i'r pandemig.  Mae'n hanfodol ein bod yn deall sut y gallai hyn effeithio ar gyllideb y Cyngor nawr ac yn y dyfodol.

"Rydym mewn cysylltiad rheolaidd â Llywodraeth Cymru i dynnu sylw at sefyllfa ariannol yr awdurdod ac i bwyso am gymorth sylweddol.

"Mae'r cyngor wedi colli incwm arwyddocaol gyda chanolfannau hamdden, canolfannau diwylliannol a meysydd parcio ar gau, colledion incwm o eiddo ac unedau diwydiannol, gwaith priffyrdd y codir tâl amdano a refeniw trafnidiaeth.

"Mae costau hefyd wedi cynyddu oherwydd wrth i ni ymateb i'r achos coronafeirws ac mae'r toriadau mewn costau o £10.7 miliwn a oedd wedi'u cynllunio ar gyfer y flwyddyn ariannol hon mewn perygl mawr.  Mae hyn yn golygu y gallai'r cyngor fod yn wynebu diffyg o £3.4 miliwn y mis gan greu diffyg posibl o £10 miliwn erbyn diwedd Mehefin.

Yn seiliedig ar ein hasesiad cychwynnol, mae'n amlwg bod yr achos wedi cael effaith na welwyd mo'i debyg o'r blaen ar gyllid y Cyngor. Mae gennym gronfeydd wrth gefn cyffredinol cyfyngedig iawn a fyddai'n cael eu disbyddu'n gyflym heb gymorth gan Lywodraeth Cymru, mae'n rhaid i ni weithredu nawr a manteisio ar bob cyfle i leihau costau i ddiogelu cyllideb y cyngor.

"Ond heb gymorth sylweddol gan y Llywodraeth, bydd dyfodol ariannol y Cyngor Sir yn llwm iawn ac yn cael effaith enfawr ar y gwasanaethau lleol hanfodol y mae ein preswylwyr yn dibynnu arnynt." ychwanegodd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu