SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Data cywir am glefyd yn hanfodol

Image of generic Welsh covid-19 news graphic

30 Ebrill 2020

Image of generic Welsh covid-19 news graphicMae'r cyngor sir wedi datgan bod gwybodaeth gywir ac amserol am effaith COVID19 ym Mhowys yn hanfodol er mwyn gallu darparu ymateb effeithiol i'r pandemig presennol.  

Mae'r wybodaeth sy'n cael ei adrodd am nifer y marwolaethau sy'n gysylltiedig â COVID-19 yn y sir yn amrywio'n sylweddol rhwng gwahanol asiantaethau cenedlaethol ac mae Cyngor Sir Powys am dynnu sylw at y gwahaniaethau hyn er mwyn sicrhau bod preswylwyr Powys yn ymwybodol o'r gwir effaith y mae'r feirws yn ei gael ar draws y sir.  Mae'r Prif Weithredwr hefyd wedi ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i alw am welliant o ran adrodd am farwolaethau sy'n gysylltiedig â COVID19

Dywedodd Dr Caroline Turner, Prif Weithredwr Cyngor Sir Powys: "Mae'r Cyngor Sir yn gweithio'n agos gyda sefydliadau partner fel rhan o ddull wedi'i gydlynu i ddelio gyda'r pandemig COVID19.  Mae'r trefniadau hyn yn gweithio'n dda a thrwy'r camau ry'n ni'n eu cymryd yn lleol, rydym yn darparu'r gofal a'r cymorth sydd eu hangen gan ein preswylwyr, ein busnesau a'n cymunedau yn ystod y cyfnod heriol iawn hwn.

"Mae ein cynlluniau a'n camau gweithredu yn cael eu llywio gan y data a gawn gan Lywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru ac asiantaethau cenedlaethol eraill.  Er ein bod yn cydnabod y cymhlethdodau sy'n gysylltiedig â chasglu a rhannu data yn amserol, mae'n rhaid iddo fod yn  ddibynadwy a diweddar i fod yn ddefnyddiol.

"Rydym yn pryderu bod amrywiadau sylweddol yn y ffordd y mae marwolaethau sy'n gysylltiedig â COVID19 yn cael eu hadrodd.  Mae cyfanswm y marwolaethau sy'n gysylltiedig â COVID19 ac a gofnodwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer Powys ar 17 Ebrill yn 35 o'i gymharu â'r 7 a gofnodwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

"Mae ffigur y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn fwy cyson â'r hyn yr ydym yn ei weld yn ein cymunedau ac mae pob un o'r marwolaethau hyn yn drychineb i'n preswylwyr, eu teuluoedd a'n sir gyfan.

"Mae COVID19 yn cylchredeg yn eang ledled Powys ac rydym yn bryderus iawn i weld cynnydd yn nifer yr achosion ac yn drist iawn am y marwolaethau mewn cartrefi gofal ledled y sir.  Rydym yn gweithio'n agos gyda'r cartrefi hyn a'n partneriaid i'w cefnogi wrth iddyn nhw frwydro yn erbyn y clefyd erchyll hwn.

"Rydym am sicrhau bod gan ein trigolion y wybodaeth orau sydd ar gael i wneud yn siŵr fod pawb yn ymwybodol o'r perygl gwirioneddol o'r clefyd a'i fod yn bresenoldeb ym Mhowys.  Mae'r ffigurau diweddaraf am farwolaethau ym Mhowys yn dangos pam ei fod mor bwysig ein bod i gyd yn dilyn canllawiau'r Llywodraeth am aros gartref, i gadw pellter cymdeithasol ac i gadw i olchi eich dwylo."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu