SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Llythyr addysg i rieni

Image of Welsh Covid-19 Learning and Skills logo

1 Mai 2020

Image of Welsh Covid-19 Learning and Skills logoHeddiw (Dydd Gwener, 1 Mai) anfonwyd llythyr i rieni gan yr Aelod Cabinet dros Addysg a'r Prif Swyddog Addysg Dros Dro. Dyma'r llythyr:

Annwyl Rieni / Gofalwyr,

Yn gyntaf oll, hoffwn ddweud diolch enfawr i chi am yr holl waith ry'ch chi'n eu gwneud yn cefnogi eich plant gyda'u dysgu gartref.  Erbyn hyn, mae eich plant wedi bod gartref am chwe wythnos, ac mae'n bosibl y bydd y trefniadau presennol yn parhau am y dyfodol rhagweladwy.

Mae'r Gweinidog Addysg wedi ei gwneud yn glir y bydd ysgolion yn parhau ar gau hyd nes y bydd yn ddiogel i'w hailagor.

Felly, mae'n rhaid i ni ddod o hyd i wahanol ffyrdd o gyflwyno addysgu a dysgu.  Mae hyn yn her i ni gyd.  Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfer rhieni, a gellir eu gweld trwy ddilyn y ddolen ganlynol:

https://llyw.cymru/canllawiau-covid-19-i-rieni-gofalwyr-i-gefnogi-teuluoedd-iaros-yn-ddiogel-yn-iach-ac-i-ddal-ati-i

Mae hefyd dudalen gymorth ar lwyfan Hwb Llywodraeth Cymru sy'n darparu arweiniad a lleoedd i ddod o hyd i weithgareddau diogel ar gyfer eich plant.  Bydd angen i chi ddefnyddio enw defnyddiwr a chyfrinair eich plentyn i gael mynediad i Hwb, a byddwch wedyn yn gallu defnyddio'r ddolen isod:

https://hwb.gov.wales/dysgu-o-bell/offer-dysgu-o-bell-drwy-hwb/rhieni-agofalwyr/

Rydym yn gweithio'n galed iawn gyda'n hysgolion i sicrhau bod pob dysgwr yn gallu dysgu o bell.  Hoffwn ddiolch i'n hathrawon a'n staff cymorth am y gwaith y maen nhw'n eu gwneud wrth baratoi ar gyfer dysgu o bell yn ogystal â'u gwaith amhrisiadwy yn y canolfannau gofal plant brys.  Mae'n ddyddiau cynnar o hyd o ran y ffordd newydd hon o weithio ac ry'ch chi fel rhieni, eich plant, ac athrawon fel ei gilydd yn ailgyfeirio, yn dod o hyd i rythm newydd, ac yn y bôn yn dal i wneud newidiadau yn ystod y cyfnod hwn nas gwelwyd mo'i debyg o'r blaen.  Bydd y newid hwn yn teimlo'n debycach i'r arferol newydd i ni gyd wrth i'r wythnosau fynd heibio.

Rwy'n gwybod efallai bod rhai ohonoch yn poeni bod eich plant yn ei chael hi'n anodd gweithio'n annibynnol gartref.   Peidiwch â phoeni am hyn, cofiwch fod yna ystod fawr o weithgareddau sy'n gallu datblygu eu chwilfrydedd, a'u sgiliau darllen.   Os bydd plant yn darganfod ac yn datblygu mwynhad o ddarllen yn ystod y misoedd hyn byddwn wedi rhoi rhywbeth a fydd o fudd iddynt am weddill eu bywydau - boed hynny'n darllen am chwaraeon, pop, celf, hanes neu ddinosoriaid ... ewch amdani!

Drwy gydweithio gyda'n gilydd, rhieni, plant, athrawon, llywodraethwyr, aelodau etholedig a swyddogion yr awdurdod lleol, gallwn sicrhau bod eich plant yn ddiogel, yn iach ac yn mwynhau eu dysgu yn ystod y cyfnod hwn.  Rwy'n siwr pan fyddwn yn edrych nôl ar y cyfnod hwn rhai o'r atgofion pennaf fydd ein bod fel teuluoedd wedi treulio amser gyda'n gilydd yn dysgu pethau newydd ac yn gwerthfawrogi pleserau syml - amser yn yr ardd, amser yn dysgu sgiliau newydd, amser yn bod yn greadigol, amser i ymarfer corff ac amser i fyfyrio.

Unwaith eto, diolch i chi am bopeth ry'ch chi'n ei wneud.  Cadwch yn ddiogel.

Cofion cynnes,

Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo

Lynette Lovell, Prif Swyddog Addysg Dros Dro

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu