SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Threthi Busnes: Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch

Bydd Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid grant i'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru i ddarparu'r Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch i dalwyr ardrethi sy'n gymwys ar gyfer 2020-21.

Nod y cynllun yw darparu cymorth i eiddo cymwys sydd wedi'i feddiannu drwy gynnig 100% o ostyngiad ar y bil ardrethi annomestig ar gyfer eiddo, a hynny ar gyfer pob eiddo cymwys. Bydd y cynllun yn cynnwys pob talwr ardrethi cymwys sydd â gwerth ardrethol o £500,000 neu lai.  

Bydd y rhyddhad hwn wedi'i anelu at eiddo sy'n cael ei ddefnyddio yn y sectorau manwerthu, hamdden a lletygarwch, er enghraifft siopau, tafarnau a bwytai, campfeydd, lleoliadau perfformio a gwestai ar draws Cymru.

Er mwyn gallu manteisio ar y rhyddhad, dylai'r hereditament gael ei ddefnyddio'n bennaf neu'n gyfan gwbl at y dibenion cymwys. Yn debyg i fathau eraill o ryddhad, yr hyn sy'n digwydd yn yr eiddo sy'n bwysig yn hytrach na'r ffaith ei fod yn cael ei ddefnyddio. Felly, os yw hereditamentau yn cael eu defnyddio, ond nid yn bennaf neu'n gyfan gwbl ar gyfer y pwrpas cymwys, ni fyddant yn gymwys i gael y rhyddhad. I osgoi amheuaeth, dylid ystyried bod hereditamentau a gaeodd dros dro oherwydd cyngor y Llywodraeth ar COVID-19 yn hereditamentau sydd wedi'u meddiannu at ddibenion y rhyddhad hwn.

Gellir gweld manylion llawn y cynllwn hwn yma:  Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch yng Nghymru 2020-21 - Canllawiau [448KB]

 • Hereditamentau sy'n cael eu defnyddio i werthu nwyddau i aelodau o'r cyhoedd sy'n ymweld â nhw

Siopau (fel siop flodau, siop fara, cigydd, groser, siop ffrwythau a llysiau, gemydd, siop bapur ysgrifennu, siop drwyddedig, siop bapur newydd, siop caledwedd, archfarchnad ac ati), siopau elusen, Optegydd  - Fferyllfeydd  - Swyddfeydd post  - Siopau dodrefn neu ystafelloedd arddangos (fel siopau carpedi, gwydr dwbl, drysau garej)  - Ystafelloedd arddangos ceir neu garafannau  - Canolfannau gwerthu ceir ail law.

 • Hereditamentau sy'n cael eu defnyddio i ddarparu'r gwasanaethau canlynol i aelodau o'r cyhoedd sy'n ymweld â nhw

Gwasanaethau trin gwallt a harddwch, Trwsio esgidiau/torri allweddi, asiantaethau teithio, swyddfeydd tocynnau, gwasanaethau sychlanhau, golchdai, trwsio cyfrifiaduron, setiau teledu neu gyfarpar domestig, trefnwyr angladdau, prosesu lluniau, llogi offer, llogi ceir, sinemâu, swyddfeydd gwerthu a gosod tai 

 • Hereditamentau sy'n cael eu defnyddio i werthu bwyd a/neu ddiod i aelodau o'r cyhoedd sy'n ymweld â nhw

Bwytai, Siopau tecawê, Caffis, Siopau coffi,Tafarnau, Bariau neu fariau gwin 

 • Hereditamentau sy'n cael eu defnyddio i ddarparu chwaraeon, hamdden a chyfleusterau i aelodau o'r cyhoedd sy'n ymweld â nhw (gan gynnwys i wylio gweithgareddau o'r fath) ac i ymgynnull aelodau o'r cyhoedd sy'n ymweld â nhw.

Meysydd a chlybiau chwaraeon, cyfleusterau chwaraeon a hamdden, campfeydd, atyniadau twristaidd, amgueddfeydd ac orielau celf, plastai a thai hanesyddol, theatrau, lleoliadau cerddoriaeth fyw, clybiau nos

 • Hereditamentau sy'n cael eu defnyddio i ymgynnull aelodau o'r cyhoedd sy'n ymweld â nhw.

Neuaddau cyhoeddus, tai clybiau, clybiau a sefydliadau

 • Hereditamentau lle mae'r rhan annomestig yn cael ei defnyddio i ddarparu llety preswyl fel busnes:

Gwestai, tai llety a thai preswyl, cartrefi gwyliau, parciau a safleoedd carafannau

Y mathau o hereditamentau NAD ydynt yn cael eu hystyried yn gymwys i gael Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch

 • Unrhyw hereditament sydd â gwerth ardrethol o dros £500,000.
 • Hereditamentau sy'n cael eu defnyddio'n gyfan gwbl neu'n bennaf ar gyfer darparu'r gwasanaethau canlynol ar gyfer aelodau o'r cyhoedd sy'n ymweld â nhw:
 • Gwasanaethau ariannol (ee banciau, cymdeithasau adeiladu, peiriannau arian parod, bureaux de change, benthycwyr diwrnod cyflog, siopau betio, gwystlyddion) - Gwasanaethau meddygol (ee milfeddygon, deintyddion, meddygon, osteopathiaid, ceiropractyddion) - Gwasanaethau proffesiynol (ee cyfreithwyr, cyfrifwyr, asiantaethau yswiriant, ymgynghorwyr ariannol, tiwtoriaid) - Swyddfeydd dosbarthu Swyddfa'r Post, meithrinfeydd dydd  - Llety cŵn a chathod, clybiau casino a gamblo, cartrefi arddangos ac ystafelloedd marchnata ac asiantaethau cyflogaeth 
 • Hereditamentau nad ydynt yn rhesymol hygyrch i aelodau o'r cyhoedd sy'n ymweld â nhw.  Os nad yw hereditamentau fel arfer yn rhesymol hygyrch i aelodau o'r cyhoedd sy'n ymweld â nhw, ni fyddant yn gymwys i gael rhyddhad o dan y cynllun hyd yn oed os oes defnydd atodol o'r hereditament y gellid ystyried ei fod yn syrthio o dan categori sy'n gymwys.


Gwneud cais yma Gwirio hawl i ostyngiad Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch 2020/21

 

 

Cysylltiadau

 • Ffoniwch: 01597 827463  (oriau agor y swyddfa 9am - 1pm Llun - Gwe)

  Y gwasanaeth treth y cyngor / trethi busnes a dyfarniadau ar gael i gymryd galwadau rhwng 9 am tan 1pm yn unig.  Ein nod yw cael digon o staff ar gael yn ystod yr oriau hyn i helpu i wella'r amser y mae'n cymryd i ateb galwadau.
   
 • E-bost: revenues@powys.gov.uk
 • Ysgrifennwch aton ni yn: Neuadd Sir Powys, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu