Ry'n ni yma i helpu

Elderly lady alone

Mai 5, 2020

Elderly lady alone Os ydych chi'n meddwl bod angen cymorth arnoch gan Wasanaethau Oedolion, peidiwch ag oedi rhag cysylltu.  Dyna'r neges gan Gyngor Sir Powys wrth iddyn nhw weld llai o bobl yn cysylltu am wybodaeth a chyngor yn ystod y pandemig.

Mae tîm Gwasanaethau Oedolion y cyngor yn dweud bod pobl yn oedi cyn cysylltu â'r gwasanaeth yn ystod y pandemig ac yna pan y maen nhw'n gwneud hynny, yn aml maen nhw wedi cyrraedd pen eu tennyn. 

Esboniodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander sy'n Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb dros Ofal Cymdeithasol Oedolion: "Er nad ydym yn gallu addo 'busnes fel arfer' yn ystod yr argyfwng COVID-19, mae'r timoedd Gwasanaethau Oedolion yn gwneud eu gorau glas i helpu cymaint o bobl ag sy'n bosibl.  Rydym yn pryderu nad yw pobl yn cysylltu â ni am gymorth ar hyn o bryd, efallai oherwydd nad ydynt am orlwytho ein gwasanaethau.  Hoffwn gymryd y cyfle hwn i sicrhau trigolion Powys ein bod ni'n fwy na pharod i ymateb i ymholiadau newydd a gorau po gyntaf yr ewch ati i ofyn help.  P'un ai os ydych angen cyngor neu gymorth eich hunan neu os oes gennych bryderon am gymydog, cyfaill neu berthynas, gwnewch yn siŵr eich bod yn cysylltu:  ry'n ni yma i helpu.'"

Ychwanegodd Michael Gray, Pennaeth Gwasanaethau Oedolion gyda'r cyngor: "Mae yna rai gwasanaethau ni allwn yn ymarferol eu cynnig yn ystod y pandemig hwn ond mae yna lawer y gallwn ni wneud.  Peidiwch â phryderu am gysylltu â ni.  Gallwn siarad â chi am yr hyn sy'n bwysig i chi, a'r cymorth sydd ei angen arnoch, ac yna fe wnawn weithio gyda chi i roi pethau yn eu lle."

Gallwch gysylltu â thîm Gwasanaethau Oedolion y cyngor fel a ganlyn:

Gwasanaethau ar gyfer Oedolion (CYMORTH) - 0345 602 7050 neu anfonwch e-bost at assist@powys.gov.uk

"Rydym yn clywed adroddiadau am ddefnyddwyr gwasanaeth sydd ddim yn cysylltu â ni am gymorth cynnar am amrywiaeth o resymau.  Pan fyddan nhw'n cysylltu mae eu sefyllfa yn aml yn ddifrifol.  Rydym yn deall bod y gwasanaeth iechyd yn gweld sefyllfa debyg ar gyfer materion iechyd nad ydynt yn gysylltiedig â Covid19."

"Mae ein timoedd yn darganfod gwahanol ffyrdd i barhau i gefnogi pobl.  Er enghraifft, mae ein Therapyddion Galwedigaethol yn defnyddio ffonau clyfar i wneud asesiadau o bell ar gyfer pobl a allai fod angen cyfarpar ac addasiadau (e.e rheiliau llaw) I'w helpu o amgylch eu cartrefi," ychwanegodd.  "Ac mae ein timoedd cymorth synhwyraidd yn postio cyfarpar i bobl Powys sydd angen help gyda nam ar y golwg/nam ar y clyw."

Os byddai'n help i unrhyw ddefnyddiwr gwasanaeth, mae'r tîm yn gallu gwneud galwad wyneb yn wyneb trwy ddefnyddio Skype i wneud galwadau fideo.

Mae'r cyngor yn gweithio'n agos gyda'r sector gwirfoddol -  Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) sy'n cydlynu gofalwyr gwirfoddol yn y sir - felly mae adnodd ar gael i helpu ar lefelau amrywiol.

Mae'r gwasanaeth yn ymwybodol bod y sefyllfa bresennol yn arbennig o anodd i ofalwyr oedd wedi manteisio ar seibiant preswyl yn flaenorol gyda'r mynediad yn gyfyngedig ar hyn o bryd.   Er bod seibiant preswyl yn anodd i'w ddarparu ar hyn o bryd byddai'r cyngor yn annog gofalwyr i gysylltu er mwyn i ni allu cynnig cyngor a chymorth.

Mae'r gwasanaeth hefyd yn ymwybodol bod rhai pobl wedi bod â threfniadau gofal anffurfiol yn eu lle - yn daladwy neu fel arall - a allai fod yn annibynadwy ar hyn o bryd. "Os ydych chi'n teimlo bod angen cymorth gofalu arnoch ar hyn o bryd, cysylltwch â ni ar 0345 602 7050 ac fe wnawn ein gorau i weld beth y gallwn ei wneud i'ch helpu," ychwanegodd Michael.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu