SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dros 10,000 o alwadau lles wedi'u gwneud mewn pum wythnos

Image of council staff making phone calls

12 Mai, 2020

Image of council staff making phone callsErbyn hyn, mae dros 10,000 o alwadau lles wedi'u gwneud i drigolion ym Mhowys sy'n agored i niwed ac sy'n gwarchod eu hunain.

Mae staff y Cyngor Sir wedi bod yn cysylltu â thrigolion i weld a oes angen unrhyw gymorth neu gefnogaeth ychwanegol yn ystod y pandemig coronafeirws.

Rhwng 3 Ebrill a 11 Mai gwnaed cyfanswm o 10,670 o alwadau gan arwain at:

  • 384 o barseli bwyd Llywodraeth Cymru yn cael eu harchebu
  • 243 o geisiadau am alwad gan gynghorydd sir lleol y trigolion;
  • 365 o geisiadau am gymorth gydag anghenion gofal sylfaenol.  Trosglwyddwyd y cais i Dîm Cymorth Gwybodaeth Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion (CYMORTH);
  • 1,059 o atgyfeiriadau i Wasanaeth Cysylltwyr Cymunedol Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) (o'r rhain roedd 658 angen help gyda bwyd, 286 angen help gyda'u presgripsiynau a 115 eisiau siarad gyda gwirfoddolwr).

Gofynnwyd i'r rhai y cysylltwyd â hwy a fyddent yn hoffi cael galwad eto gan y Cyngor yn wythnosol neu bob pythefnos, gyda 50 y cant yn manteisio ar yr opsiwn hwn.

Dywedodd y Cynghorydd Graham Breeze, yr Aelod Portffolio ar faterion Llywodraethu ac Ymgysylltu Corfforaethol: "Mae staff y Cyngor o'n hadrannau Gwasanaethau Cwsmer, Tai a Gofal Cymdeithasol, yn ogystal â nifer o adrannau eraill sydd wedi cael eu hadleoli, wedi bod yn cysylltu â'r trigolion hyn i sicrhau eu bod yn cael yr help sydd ei angen arnynt cyn gynted â phosibl.

"Rwy'n falch iawn o'r gwaith caled a'r ymdrech sydd wedi'i wneud i gydlynu ac i wneud y 10,000 o alwadau hyn, sydd wedi cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan ein trigolion ar ben arall y lein."

Ni fydd staff y Cyngor sy'n gwneud y galwadau lles byth yn gofyn am unrhyw wybodaeth ariannol bersonol a byddant yn cynnig rhif cyswllt Cyngor Sir Powys y gallant ei ffonio i wirio'r galwad os oes ganddynt unrhyw bryderon.

Os oes unrhyw drigolion heb gael galwad a'u bod wedi derbyn llythyr gwarchod gan Brif Swyddog Meddygol Llywodraeth Cymru dylent gysylltu â'r Cyngor ar: 01597 827460.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu