SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Canolfannau ailgylchu a gwastraff o'r cartref i ailagor

Image of Welsh Covid-19 Residents and communities logo

14 Mai 2020

Image of Welsh Covid-19 Residents and communities logoMae canolfannau ailgylchu a gwastraff o'r cartref (HWRC) ym Mhowys i ailagor, gyda chyfyngiadau arwyddocaol, o ddydd Mawrth 26 Mai.

Ar y cyd gyda'n contractwyr sef Grŵp Potter, holl awdurdodau lleol Cymru a Llywodraeth Cymru, bydd Canolfannau Ailgylchu a Gwastraff o'r Cartref ym mhob cwr o Bowys yn agor ar gyfer defnydd hanfodol yn unig.

Ar gyfer trigolion sydd wedi casglu a chronni gwastraff na ellir ei gasglu trwy'r gwasanaeth casglu arferol o fin y ffordd ac na ellir ei storio'n ddiogel yn y cartref tan y bydd llacio ar y cyfnod cyfyngiadau symud y mae'r defnydd hanfodolhwn. Mae defnydd heb fod yn hanfodol yn eich rhoi chi, aelodau eraill y cyhoedd a'n staff mewn perygl o ledaenu'r feirws.

"Dim ond tra y gellir cynnal iechyd a diogelwch trigolion, staff a chymunedau lleol, gan ostwng lledaeniad coronafeirws y bydd y canolfannau yn agor." Esbonia'r Cyng. Heulwen Hulme, Aelod o'r Cabinet dros faterion Gwastraff ac Ailgylchu. "Os y daw hi'n anodd i'r canolfannau weithredu'n ddiogel, neu heb gydweithrediad trigolion, yna efallai y byddant yn cael eu cau unwaith eto. 

"Hoffem atgoffa trigolion mai ymweliadau anaml y dylid eu gwneud â'r Ganolfan Ailgylchu a Gwastraff o'r Cartref a dim ond os ydynt yn gwbl hanfodol.  

"Mae nifer o'r rheolau ar y safleoedd wedi newid i adlewyrchu'r rhagofalon a gyflwynwyd i ddiogelu pawb yn ystod y pandemig hwn. Mae'n bwysig iawn fod trigolion yn edrych ar y wefan am wybodaeth ddiweddar ac yn dod yn gyfarwydd â'r cyfyngiadau sydd ar waith yn y Ganolfan Ailgylchu a Gwastraff o'r Cartref cyn teithio." 

Bydd y newidiadau a'r cyfyngiadau canlynol yn berthnasol i'r pum Canolfan Ailgylchu a Gwastraff o'r Cartref i gyd (Cwmtwch Isaf, Aberhonddu, Llandrindod, Y Drenewydd a'r Trallwng) o ddydd Mawrth 26 Mai:

1.    Os oes symptomau coronafeirws gennych chi, neu unrhyw un yn eich cartref, dylech ddilyn y canllawiau hunanynysu. Dylech ddilyn canllawiau'r llywodraeth a'r GIG, gan hunanynysu ac aros gartref! Peidiwch ag ymweld â'r Ganolfan Ailgylchu a Gwastraff o'r Cartref.Dylid rhoi unrhyw wastraff personol, megis hancesi papur neu leiniau glanhau mewn bagiau dwbl a'u gadael am 72 awr cyn eu rhoi allan i'w casglu yn ein biniau olwynion neu sachau porffor.

2.    Efallai y bydd gofyn i chi gyflwyno tystiolaeth o'ch cyfeiriad cyn mynd ar y safle - gwnewch yn siŵr fod y dystiolaeth hon gennych chi a'ch bod yn ei dangos i aelod o staff pan y gofynnir i chi wneud hynny.

3.    Dim ond ceir fydd yn cael caniatâd i fynd mewn i'r Canolfannau Ailgylchu. Yn y lle cyntaf, ni fydd unrhyw drwyddedau masnach, na cherbydau a threlars masnachol yn cael eu caniatáu. Mae hyn hefyd yn helpu gyda rheoli'r galw, gorfodi rheolau pellter cymdeithasol a rheoli lefelau traffig. Bydd hyn yn cael ei adolygu'n barhaus a'i newid pan fydd hynny'n briodol.

4.    Nifer cyfyngedig o geir fydd yn cael eu caniatáu ar y safleoedd ar unrhyw adeg - fe fydd hyn yn achosi oedi, felly byddwch yn barod i giwio'n amyneddgar yn eich car. Os oes gormod o bobl yn aros i gael mynediad at y safleoedd, efallai y gofynnir i chi ddychwelyd ar adeg dawelach i osgoi achosi ymyrraeth ar y briffordd a chymunedau lleol.

5.    Bydd rheolau cadw pellter cymdeithasol llym ar waith ar bob adeg.Os caiff y rheolau hyn eu torri, neu os byddwch yn ymosodol tuag at staff, fe ofynnir i chi adael, ac efallai y bydd yr heddlu'n cael eu galw.

6.    Lle bynnag y bo hynny'n bosibl, dim ond un unigolyn ddylai fod ym mhob cerbyd. Dim ond un unigolyn sy'n cael caniatâd i adael y cerbyd i ddadlwytho - mae hyn yn golygu mai dim ond pethau y gellir eu cario gan un unigolyn y gallwch chi eu cludo yn y cerbyd. Ni all staff ar y safle helpu i ddadlwytho na chario eitemau dan unrhyw amgylchiadau.

7.    Fe fydd cyfyngiad amser llym o 10 munud fesul car pan fyddwch ar y safle - ceisiwch wahanu gwastraff cyn cyrraedd i'ch helpu i gadw'r ymweliad yn fyr.

Meddyliwch yn ofalus cyn i chi benderfynu ymweld â'r Ganolfan Ailgylchu a Gwastraff o'r Cartref. Mae defnydd heb fod yn hanfodol yn eich gosod chi, aelodau eraill y cyhoedd a'n staff mewn perygl o ledaenu'r feirws

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu