SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ailagor Canolfannau Ailgylchu - Cwestiynau Cyffredin

Crëwyd y cwestiynau a ofynnir yn aml (FAQ) hyn i sicrhau bod preswylwyr yn ymweld â'u canolfannau gwastraff o'r cartref ac ailgylchu (HWRCs) dim ond pan fydd yn hanfodol eu bod yn gwneud hynny.

Pam eich bod chi'n agor y safle? A fydd yn ddiogel?

Yn ystod y pandemig cyfredol, mae ein casgliad arferol o wastraff ailgylchu, gwastraff gwyrdd a sbwriel o'r cartref wedi parhau. Rydym wedi'ch cynghori, ac yn parhau i wneud hynny, i ddefnyddio'r casgliadau hyn i'w potensial llawn a storio unrhyw wastraff dros ben nad oes modd ei gasglu trwy ddefnyddio'r gwasanaeth yma ar safle eich cartref nes i'r cyfyngiadau symud lacio.

Fodd bynnag, rydym yn sylweddoli bod adegau'n codi o bryd i'w gilydd pan allai storio rhai mathau o wastraff fod yn anodd i rai trigolion. Os yw hyn yn wir i chi, yna gallai mynd ag ef i'r HWRC yn ystod y cyfyngiadau symud gael ei ystyried yn hanfodol.

Mae'r penderfyniad i agor yr HWRC at ddefnydd hanfodol yn unig wedi'i wneud ar ôl ystyriaeth ofalu gyda'n contractwyr,  Potter Group, yr holl awdurdodau lleol eraill yng Nghymru a Llywodraeth Cymru. Mae defnyddio'r cyfleuster pan nad yw'n hanfodol eich bod yn gwneud hynny yn golygu bod risg i chi, aelodau eraill o'r cyhoedd a'n staff ni ledaenu'r firws.

Byddwn yn dilyn canllawiau'r llywodraeth a'r diwydiant wrth agor yn ystod y cyfnod yma, ac rydym wedi rhoi rheolau llym ar waith (gweler uchod) y mae'n rhaid cadw atynt. Os y daw'n anodd i'r canolfannau weithredu'n ofalus, neu os na fydd preswylwyr yn cydweithredu, efallai y bydd yn rhaid eu cau eilwaith.

Beth yn eich barn chi yw defnydd hanfodol?

Maedefnydd hanfodolar gyfer preswylwyr sydd wedi cronni gwastraff nad oes modd ei gasglu trwy'r gwasanaeth casglu arferol o ymyl y ffordd ac na ellir ei storio'n ddiogel yn y cartref nes y bydd y cyfyngiadau symud yn llacio.

Mae defnyddio'r cyfleuster pan nad yw'n hanfodol eich bod yn gwneud hynny yn golygu bod risg i chi, aelodau eraill o'r cyhoedd a'n staff ni ledaenu'r firws.

Beth fydd yn digwydd pan fyddaf yn ymweled â safle?

Rydym yn disgwyl y bydd yr HWRC yn brysur. Byddwch yn barod i giwio'n amyneddgar yn eich car. Os oes gormod o bobl yn aros i gael mynediad at y safleoedd, efallai y gofynnir i chi ddychwelyd ar adeg llai prysur i osgoi achosi ymyrraeth ar y briffordd a chymunedau lleol.

Mae'n bosibl y byddwn yn gofyn i chi ddangos tystiolaeth o'ch cyfeiriad cyn dod i mewn i'r safle - gwnewch yn siŵr bod y dystiolaeth gennych a dangoswch hi i aelod o staff pan ofynnir i chi wneud hynny.

Bydd staff wrth law i ddangos i chi lle i fynd, a chyfyngu ar niferoedd y ceir sydd yno ar unwaith. Dilynwch eu cyfarwyddiadau os gwelwch yn dda.

Bellach, bydd ceir, cerbydau eraill a threlars, gan gynnwys y rhai sydd angen trwydded CVT yn cael eu caniatau yn y canolfannau HWRC.

Rhaid rhoi trwyddedau CVT yn erbyn ffenestr gaeedig y cerbyd.  Bydd yn cael ei sganio o'r ochr arall wrth y fynedfa.

Bydd rheolau cadw pellter cymdeithasol llym ar waith bob amser. Os caiff y rheolau hyn eu torri, neu os byddwch yn ymosodol tuag at staff, fe ofynnir i chi adael, ac efallai y byddwn yn galw'r heddlu.

Os oes angen, i helpu gydag eitemau swmpus neu drwm, gall hyd at ddau berson (o'r un aelwyd) adael y cerbyd i ddadlwytho.  Lle'n bosibl, dylai'r ddau hyn aros gyda'i gilydd bob amser ar y safle, ac nid gwahanu i fynd â gwahanol ddefnydd i wahanol sgipiau.  Bydd mwy o bobl allan o'u cerbydau ar y safle yn golygu llai o geir ar y tro.  Bydd y mesurau llym ar gadw pellter cymdeithasol yn parhau gyda defnyddwyr eraill a staff y safle.  Ni fydd staff y safle'n gallu helpu i ddadlwytho na chario eitemau dan unrhyw amgylchiadau.

Fe fydd cyfyngiad amser llym o 10 munud fesul car pan fyddwch ar y safle - ceisiwch ddidoli'r gwastraff cyn cyrraedd, i'ch helpu i gadw'r ymweliad yn fyr.

Pam fyddwch chi ddim agor yn llwyr i bawb?

Ry'n ni'n sylweddoli ei bod yn hyll cadw'r gwastraff ar safle'r cartref os nad yw'n cael ei gasglu o ymyl y ffordd, ond mae pandemig Covid-19 yn ddigynsail, ac mae'n rhaid i ni gyd weithio gyda'n gilydd i ganolbwyntio ar guro'r firws ac amddiffyn ein cymunedau.

Mae cyngor y llywodraeth yn parhau i ddweud na ddylai'r cyhoedd adael eu cartrefi ond am resymau hanfodol. Y rheswm am hyn yw sicrhau bod risg lledaenu'r haint yn cael ei gyfyngu cymaint â phosibl. Byddwn yn agor yr holl safleoedd cyn gynted ag y bydd yn bosibl gwneud hynny.

Rwyf am ddod ag eitemau swmpus a bydd angen help arnaf i ddadlwytho fy ngherbyd. Beth wna' i?

Os oes angen, i helpu gydag eitemau swmpus neu drwm, gall hyd at ddau berson (o'r un aelwyd) adael y cerbyd i ddadlwytho.  Lle'n bosibl, dylai'r ddau hyn aros gyda'i gilydd bob amser ar y safle, ac nid gwahanu i fynd â gwahanol ddefnydd i wahanol sgipiau.  Bydd mwy o bobl allan o'u cerbydau ar y safle yn golygu llai o geir ar y tro.  Bydd y mesurau llym ar gadw pellter cymdeithasol yn parhau gyda defnyddwyr eraill a staff y safle.  Ni fydd staff y safle'n gallu helpu i ddadlwytho na chario eitemau dan unrhyw amgylchiadau.

Bydd rheolau cadw pellter cymdeithasol llym ar waith bob amser. Os caiff y rheolau hyn eu torri, neu os byddwch yn ymosodol tuag at staff, fe ofynnir i chi adael, ac efallai y byddwn yn galw'r heddlu.

Mae'r cyfleuster casglu eitemau swmpus, a ohiriwyd ar ddechrau'r coronafeirws, bellach ar gael trwy drefnu ar-lein ar y wefan i'r eitemau gael eu casglu: Casglu gwastraff swmpus

Pa safleoedd sydd ar agor?

Bydd pob un o'r HWRC (Cwm-twrch Isaf, Aberhonddu, Llandrindod, Y Drenewydd a'r Trallwng ar agor at ddefnydd hanfodol yn unig o ddydd Mawrth 26 Mai. Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen ac y dilyn rheolau'r safle (uchod) cyn ymweld ag ef.

A fydd y Canolfannau HWRC ar agor am yr oriau arferol?

Byddant, bydd pob un o'r safleoedd ar agor fel oeddent cyn iddynt gau dros dro. Gwiriwch fanylion pob safle i gadarnhau'r oriau agor cyn mynd yno.

Pa mor hir fydd f'ymweliad â'r safle'n para?

Dan y canllawiau presennol, ni fyddwn yn caniatáu ond nifer cyfyngedig o geir ar y safle ar unrhyw adeg. Wedi hynny byddwn yn cynnal system lle byddwn yn caniatáu i un car fynd i mewn wrth i un arall ddod allan. Disgwyliwn y bydd yna oedi sylweddol. Os oes gormod o bobl yn aros i gael mynediad at y safleoedd, efallai y gofynnir i chi ddychwelyd ar adeg llai prysur i osgoi achosi ymyrraeth ar y briffordd ac i gymunedau lleol.

Rydym yn sylweddoli y gallai hyn wneud i chi deimlo'n rhwystredig, ond gallwch fod yn sicr bod y staff yn gweithio'n galed mewn amodau anodd er mwyn i ni fynd trwy'r cyfnod yma mor gyflym ac mor ddiogel ag y gallwn. 

Fe fydd cyfyngiad amser llym o 10 munud fesul car pan fyddwch ar y safle - ceisiwch ddidoli'r gwastraff cyn cyrraedd, i'ch helpu i gadw'r ymweliad yn fyr.

Pam na wnewch chi gynnig system o drefnu apwyntiadau?

Byddai cyflwyno system o drefnu apwyntiadau yn golygu bod oedi wrth agor yr HWRC a byddai'n rhoi pwysau ychwanegol ar ein tîm gwasanaethau cwsmer sydd eisoes yn gweithio'n galed iawn.

Mae gen i drwydded cerbyd masnachol neu ôl-gerbyd (CVT).

Bydd yr HWRC yn agor at ddefnydd hanfodol yn unig, lle nad yw preswylwyr yn gallu storio'r gwastraff ar safle'u cartref yn ddiogel nes i'r cyfyngiadau symud lacio.

Bellach, bydd ceir, cerbydau eraill a threlars, gan gynnwys y rhai sydd angen trwydded CVT yn cael eu caniatau yn y canolfannau HWRC.

Rhaid rhoi trwyddedau CVT yn erbyn ffenestr gaeedig y cerbyd.  Bydd yn cael ei sganio o'r ochr arall wrth y fynedfa.

Bellach, bydd trwyddedau masnach yn cael eu derbyn yn y Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu o'r Cartref o 13 Gorffennaf

Bydd y cyfyngiadau canlynol mewn grym, darllennwch nhw CYN i chi ymweld:

  • Ni fyddwch yn gallu aros yn hirach na 15-munud ar y safle.
  • Cofiwch ddidoli eich gwastraff cyn i chi ddod i'r Ganolfan er mwyn cadw eich ymweliad yn un byr.
  • Rhaid dilyn rheolau pellter cymdeithasol a'r holl ganllawiau eraill gan staff y safle ar bob adeg.
  • I helpu gydag eitemau swmpus neu drwm, gall hyd at ddau o bobl adael y cerbyd i ddadlwytho - mae'n rhaid i'r ddau aros gyda'i gilydd ar bob adeg tra eu bod ar y safle.
  • PEIDIWCH ag ymweld â'r Ganolfan os oes gennych chi, neu unrhyw arall ar eich aelwyd, symptomau o'r coronafeirws!

Pam eich bod chi'n cyfyngu ar nifer y cerbydau sy'n defnyddi'r HWRC?

Ry'n ni'n gwneud hyn er mwyn dilyn canllawiau'r llywodraeth ynglŷn â chadw pellter cymdeithasol, ac i sicrhau bod defnyddwyr a gweithwyr yn cadw pellter diogel o ddau fetr rhwng pawb lle bo modd.

A fydd yn rhaid i mi giwio i fynd ar y safle?

Dan y canllawiau presennol, ni fyddwn yn caniatáu ond nifer cyfyngedig o geir ar y safle ar unrhyw adeg. Wedi hynny byddwn yn cynnal system lle byddwn yn caniatáu i un car fynd i mewn wrth i un arall ddod allan. Disgwyliwn y bydd yna oedi sylweddol.

Disgwyliwn y bydd yr HWRC yn brysur, felly byddwch yn barod i giwio'n amyneddgar yn eich car. Os oes gormod o bobl yn aros i gael mynediad at y safleoedd, efallai y gofynnir i chi ddychwelyd ar adeg llai prysur i osgoi achosi ymyrraeth ar y briffordd ac i gymunedau lleol.

Meddyliwch yn ofalus cyn penderfynu ymweld â'r HWRC.  Efallai y byddai'n haws i chi storio'ch gwastraff ar safle'ch cartref am y tro. Mae defnyddio'r cyfleuster yn ddianghenraid yn golygu eich bod chi eich hun, aelodau eraill o'r cyhoedd a'n staff mewn perygl o ledaenu'r firws.

Rydym yn sylweddoli y gallai hyn wneud i chi deimlo'n rhwystredig, ond gallwch fod yn sicr bod y staff yn gweithio'n galed mewn amodau anodd er mwyn i ni fynd trwy'r cyfnod yma mor gyflym ac mor ddiogel ag y gallwn. 

Beth am gasgliadau gwastraff swmpus?

Mae'r gwasanaeth casglu gwastraff swmpus, a ataliwyd dros dro ar ddechrau'r achosion o'r coronafeirws bellach ar gael trwy drefnu ar y wefan i'r eitemau gael eu casglu: Casglu gwastraff swmpus

'Dyw f'ymweliad i â'r ganolfan HWRC ddim yn hanfodol. Pryd fydd y safleoedd yn agor heb gyfyngiadau Covid-19?

Rydym yn dilyn canllawiau diweddaraf y llywodraeth. Cyn gynted ag y bydd hi'n ddiogel gwneud hynny, byddwn yn cadarnhau trefniadau arferol. Dewch i'r wefan hon i chwilio am y newyddion diweddaraf. 

Tudalennau defnyddiol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu