Powys yn debygol o ragori ar dargedau ailgylchu llym LlC

Image of PCC recycling crews

18 Mai 2020

Image of PCC recycling crewsMae ffigyrau dros dro'n rhagweld y bydd gan Bowys gyfradd ailgylchu o dros 64% ar gyfer 2019-20, a fydd yn rhagori ar y targedau ailgylchu statudol y mae Llywodraeth Cymru wedi'u gosod.

Mae'r targedau cyfyng hyn wedi'u nodi yn strategaeth gwastraff gyfredol Llywodraeth Cymru, sef 'Tuag At Ddyfodol Di-wastraff', sy'n cynllunio trywydd at ddileu gwastraff erbyn 2050. Mae'r polisi hwn yn nodi'r cyfraddau ailgylchu statudol y mae'n rhaid i awdurdodau lleol eu cyrraedd er mwyn osgoi dirwyon sylweddol.

"Mae targed Llywodraeth Cymru 64% ar gyfer ailgylchu ar draws y sir wedi bod yn heriol, ond o ganlyniad i waith caled ac ymroddiad ein preswylwyr, rydym wedi cyrraedd y gyfradd hon," esbonia'r Cyng Heulwen Hulme, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu.

"Ry'n ni wedi gwybod erioed bod preswylwyr Powys yn ailgylchwyr da sy'n ymfalchïo mewn cyfrannu tuag at wella'r amgylchedd, ac mae cyrraedd y targedau ailgylchu cenedlaethol statudol wedi cadarnhau hyn.

"Mae'n garreg filltir gwych i'w chyrraedd yn ein siwrnai tuag at ddyfodol mwy cynaliadwy, ond mae'n rhaid i ni beidio â llaesu dwylo; mae angen i ni gynnal y lefel hon o ailgylchu ac ymdrechu i gynyddu ein hymdrechion er mwyn cyrraedd y targed nesaf yn 2024-25, pan fydd yn rhaid i ni ailgylchu, ailddefnyddio neu gompostio 70% o'n gwastraff."

"Ond gyda'ch ymroddiad chi, breswylwyr Powys, credwn y bydd modd i ni gyflawni'r nod. Hyd yn oed yn ystod y cyfnod yma, mae preswylwyr wedi parhau i ailgylchu llawer o'u gwastraff, ac mae ein gwasanaeth ailgylchu wythnosol yn casglu rhyw 13% yn fwy nag arfer.

"Ry'n ni'n deall pa mor anodd yw'r ffordd bresennol o fyw i lawer o'n preswylwyr, ac ry'n i'n ddiolchgar am eu hymdrechion ailgylchu parhaus a'u cefnogaeth i'n criwiau wrth iddyn nhw weithio'n galed i gadw'r gwasanaethau hanfodol hyn i fynd a diogelu'n cymunedau dros y cyfnod yma. Diolch yn fawr."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu