Canolfannau ailgylchu a gwastraff o'r cartref yn ailagor wythnos nesaf

Image of Welsh Covid-19 Residents and communities logo

19 Mai 2020

Image of Welsh Covid-19 Residents and communities logoBydd canolfannau ailgylchu a gwastraff o'r cartref ym Mhowys yn ailagor ar eu dyddiau agor arferol o ddydd Mawrth 26 Mai ar gyfer defnydd hanfodol yn unig.

Y ddau safle cyntaf i agor ddydd Mawrth fydd Aberhonddu a'r Drenewydd, gyda Llandrindod a'r Trallwng ddydd Mercher a Chwmtwrch Isaf ddydd Iau.  Gellir gweld rhestr lawn o'r dyddiau agor a'r oriau arferol isod: 

 

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn

Dydd Sul

Aberhonddu

Ar agor

9-5

Ar agor

9-5

Ar agor

9-5

Ar gau

Ar gau

Ar agor

10-4

Ar agor

10-4

Llandrindod

Ar gau

Ar gau

Ar agor

9-5

Ar agor

9-5

Ar agor

9-5

Ar agor

10-4

Ar agor

10-4

Cwmtwrch Isaf

Ar agor

9-5

Ar gau

Ar gau

Ar agor

9-5

Ar agor

9-5

Ar agor

10-4

Ar agor

10-4

Y Drenewydd

Ar agor

9-5

Ar agor

9-5

Ar agor

9-5

Ar gau

Ar gau

Ar agor

10-4

Ar agor

10-4

Y Trallwng

Ar gau

Ar gau

Ar agor

9-5

Ar agor

9-5

Ar agor

9-5

Ar agor

10-4

Ar agor

10-4


Bydd y newidiadau a'r cyfyngiadau canlynol mewn grym ar bob safle:
Bydd y defnydd hanfodol o'r Canolfannau Ailgylchu a Gwastraff o'r Cartref ar gyfer preswylwyr sydd wedi cronni gwastraff na ellir ei gasglu drwy'r gwasanaeth casglu arferol o ymyl y ffordd ac na ellir ei storio'n ddiogel gartref hyd nes bod y cyfyngiadau symudiadau wedi'u llacio.  Bydd defnydd nad yw'n hanfodol yn rhoi eich hun, aelodau eraill o'r cyhoedd a'n staff mewn perygl o ledaenu'r feirws.

1.    Os oes symptomau coronafeirws gennych chi, neu unrhyw un yn eich cartref, dylech ddilyn y canllawiau hunanynysu. Dylech ddilyn canllawiau'r llywodraeth a'r GIG, gan hunanynysu ac aros gartref! Peidiwch ag ymweld â'r Ganolfan Ailgylchu a Gwastraff o'r Cartref.Dylid rhoi unrhyw wastraff personol, megis hancesi papur neu leiniau glanhau mewn bagiau dwbl a'u gadael am 72 awr cyn eu rhoi allan i'w casglu yn ein biniau olwynion neu sachau porffor.

2.    Efallai y bydd gofyn i chi gyflwyno tystiolaeth o'ch cyfeiriad cyn mynd ar y safle - gwnewch yn siŵr fod y dystiolaeth hon gennych chi a'ch bod yn ei dangos i aelod o staff pan y gofynnir i chi wneud hynny.

3.    Dim ond ceir fydd yn cael caniatâd i fynd mewn i'r Canolfannau Ailgylchu. Yn y lle cyntaf, ni fydd unrhyw drwyddedau masnach, na cherbydau a threlars masnachol yn cael eu caniatáu. Mae hyn hefyd yn helpu gyda rheoli'r galw, gorfodi rheolau pellter cymdeithasol a rheoli lefelau traffig. Bydd hyn yn cael ei adolygu'n barhaus a'i newid pan fydd hynny'n briodol.

4.    Nifer cyfyngedig o geir fydd yn cael eu caniatáu ar y safleoedd ar unrhyw adeg - fe fydd hyn yn achosi oedi, felly byddwch yn barod i giwio'n amyneddgar yn eich car. Os oes gormod o bobl yn aros i gael mynediad at y safleoedd, efallai y gofynnir i chi ddychwelyd ar adeg dawelach i osgoi achosi ymyrraeth ar y briffordd a chymunedau lleol.

5.    Bydd rheolau cadw pellter cymdeithasol llym ar waith ar bob adeg.Os caiff y rheolau hyn eu torri, neu os byddwch yn ymosodol tuag at staff, fe ofynnir i chi adael, ac efallai y bydd yr heddlu'n cael eu galw.

6.    Lle bynnag y bo hynny'n bosibl, dim ond un unigolyn ddylai fod ym mhob cerbyd. Dim ond un unigolyn sy'n cael caniatâd i adael y cerbyd i ddadlwytho - mae hyn yn golygu mai dim ond pethau y gellir eu cario gan un unigolyn y gallwch chi eu cludo yn y cerbyd. Ni all staff ar y safle helpu i ddadlwytho na chario eitemau dan unrhyw amgylchiadau.

7.    Fe fydd cyfyngiad amser llym o 10 munud fesul car pan fyddwch ar y safle - ceisiwch wahanu gwastraff cyn cyrraedd i'ch helpu i gadw'r ymweliad yn fyr.

Meddyliwch yn ofalus cyn i chi benderfynu ymweld â'r Ganolfan Ailgylchu a Gwastraff o'r Cartref. Mae defnydd heb fod yn hanfodol yn eich gosod chi, aelodau eraill y cyhoedd a'n staff mewn perygl o ledaenu'r feirws.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu