Rhybudd am brynu cŵn bach yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud

Image of three puppies

19 Mai 2020

Image of three puppiesMae trigolion ym Mhowys yn cael eu hannog i feddwl ddwywaith cyn prynu ci bach yn ystod cyfnod cyfyngiadau symud Covid-19 os yw'r gwerthwr yn codi prisiau sy'n sylweddol uwch.

Mae'r rhybudd hwn wedi cael ei gyhoeddi gan Wasanaeth Safonau Masnach Cyngor Sir Powys, sy'n cynghori fod prisiau cŵn bach wedi codi hyd at lefelau gormodol oherwydd y galw am gŵn bach yn ystod y cyfnod presennol o gyfyngiadau symud.

Dywedodd y Cyng. James Evans, Aelod o'r Cabinet dros faterion Safonau Masnach: "Rydym wedi derbyn pryderon gan fridwyr cyfrifol sydd ag enw da a defnyddwyr fod cyfnod y cyfyngiadau symud Covid-19 wedi arwain at chwyddiant yn y prisiau ar gyfer cŵn a bod defnyddwyr, sy'n chwilio am frid penodol o gŵn, efallai yn mynd at werthwyr anghyfrifol a bod prisiau gormodol yn cael eu codi arnynt.

"Mae perchen ci yn gyfrifoldeb enfawr. Rhaid i unigolion sicrhau eu bod yn gallu gofalu amdanynt a darparu cartref hapus a diogel ar eu cyfer - nid ar gyfer cyfnod y cyfyngiadau symud yn unig ond ar gyfer gweddill bywyd y ci.

"Rydym hefyd eisiau atgoffa pobl i wneud eu hymchwil cyn prynu ci bach a dim ond prynu oddi wrth fridiwr cŵn sydd ag enw da heb dalu prisiau gormodol."

Dywedodd Lewis Clark, cynghorydd materion cyhoeddus y RSPCA: "Mae'r RSPCA bob tro yn annog aelodau'r cyhoedd i ystyried mabwysiadu yn hytrach na phrynu anifail anwes. Byddai hyn yn rhoi ail gyfle am hapusrwydd mewn cartref bywyd i'r anifeiliaid niferus sydd wedi'u hachub ac yn ein gofal, ynghyd â'r anifeiliaid sydd gan y mudiadau achub eraill.

"Dim ond yr wythnos diwethaf, cyhoeddodd Rhwydwaith Lles Anifeiliaid Cymru gyfarwyddyd newydd sy'n caniatáu i ganolfannau RSPCA i ailgartrefu anifeiliaid yn ddiogel unwaith eto yng nghanol yr argyfwng Coronafeirws - ac mae llu o gŵn yn edrych am eu perchennog perffaith.

"I'r sawl sydd am brynu ci bach, mae'r Contract Cŵn Bach yn becyn cymorth gwych sy'n annog y sawl sy'n prynu ac yn bridio cŵn bach i wneud hynny'n gyfrifol.

"Mae hi mor bwysig fod pobl yn gwneud eu hymchwil ac yn ymwybodol o'r masnachwyr diegwyddor sy'n edrych i wneud elw anghyfiawn heb ystyried anghenion lles yr anifeiliaid. Gall y Contract Cŵn Bach helpu i liniaru'r pryderon hynny.

"Rhaid i unrhyw un sy'n prynu neu'n mabwysiadu anifail ystyried hefyd ai dyma'r penderfyniad iawn iddynt hwy ai peidio yn y tymor hir. Yn ystod y cyfnod presennol hwn o gyfyngiadau symud, gall fod yn amser delfrydol i gael anifail anwes newydd i setlo mewn yn y cartref, gyda digonedd o amser i roi cariad a sylw iddynt. Fodd bynnag, mae angen i berchnogion newydd ystyried a yw eu ffyrdd o fyw yn cydfynd ai peidio â'r cyfrifoldeb o berchen anifail anwes unwaith y bydd ychydig o normalrwydd yn dychwelyd."

Gellir dod o hyd i gyngor cyfredol ar fridio a gwerthu cŵn yn ystod argyfwng Covid-19 ar:

Am ragor o gyngor, cysylltwch â'r:

  • RSPCA ar 0300 1234999
  • Ymddiriedolaeth Gŵn 020 7837 0006
  • Kennel Club ar 0129 631 8540
  • Gwasanaeth Safonau Masnach Cyngor Sir Powys ar 01597 826031

Mae'r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd wedi sefydlu tasglu i ddelio gydag unrhyw faterion cystadleuaeth yn ystod y pandemig Covid-19 a gall defnyddwyr adrodd am unrhyw bryderon yn uniongyrchol i www.coronavirus-business-complaint.service.gov.uk/

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu