Coronafeirws (COVID-19) - Gwasanaethau gan archfarchnadoedd

COVID-19 - Gwasanaethau gan archfarchnadoedd ar gyfer yr henoed, pobl anabl, pobl sy'n agored i niwed, gofalwyr a gweithwyr allweddol - Mai 2020

Pobl sy'n eithriadol o agored i niwed yn glinigol (gwarchod)

Dylai pobl sy'n eithriadol o agored i niwed (gwarchod) fod wedi derbyn llythyr gan y Prif Swyddog Meddygol yn gofyn iddynt hunanynysu.

Mae'r llythyr yn egluro y dylent gysylltu â'u hawdurdod lleol am gymorth i gael cyflenwadau bwyd hanfodol os nad yw teulu neu ffrindiau yn gallu helpu.

Mae pob archfarchnad yng Nghymru sy'n cynnig cludiant i'r cartref wedi derbyn setiau data yn cynnwys manylion y rheini sy'n gwarchod.

Pobl sy'n agored i niwed, neu'n hunanynysu ond ddim yn gwarchod

Dylai'r bobl hyn ofyn i ffrindiau, teulu neu gymdogion sy'n iach i fynd i siopa am fwyd neu hanfodion eraill ar eu rhan, neu ddefnyddio gwasanaethau ar-lein. Os nad yw hyn yn bosibl, mae'r sector cyhoeddus, busnesau, elusennau a'r cyhoedd yn paratoi i helpu. Gallwch weld pa sefydliadau gwirfoddol sy'n gallu helpu yma https://thirdsectorsupport.wales/cy/ a gallwch gael cyngor ar ba gymorth sydd ar gael i helpu gyda phethau fel siopa bwyd.

Mae gan y rhan fwyaf o'r archfarchnadoedd ffyrdd o dalu ar-lein, megis e-dalebau neu gardiau rhodd. Gall y person sy'n siopa ar ran rywun arall eu defnyddio yn y siop. I gael gwybod am yr opsiynau talu, ewch i:

 • wefan yr archfarchnad
 • UK Finance (y llais ar gyfer y diwydiant bancio a chyllid)

Gwybodaeth am Archfarchnadoedd

Amseroedd Agor - Oriau agor i'r henoed, pobl sy'n agored i niwed, gofalwyr, gweithwyr allweddol etc.

Siopa ar-lein a chludiant

Tesco

Sainsburys

Morrisons  / Morrisons focs bwyd Mae dewis o focsys ar gael. Mae bocs yn cynnwys cynnyrch heb glwten ar gael

Asda

Lidl

Aldi  / Aldi focs bwyd

Co-op  (Mae Co-op hefyd yn defnyddio Deliveroo i gludo bwyd)

Waitrose

M&S

Iceland

Ocado

 

Cardiau rhodd gwirfoddolwyr

Gallwch brynu'r rhain ar-lein, a gallant gael eu defnyddio gan bobl ar wahân i'r prynwr er mwyn prynu nwyddau yn y siop ar ei ran.

Fel arfer, cânt eu prynu ar-lein, ac yna anfonir e-bost gyda chod bar i naill ai'r prynwr, neu dderbynnydd arall a enwebwyd, i'w ddefnyddio i brynu nwyddau yn y siop. Mae hyn yn galluogi taliad digyswllt i gael rhwng y gwirfoddolwyr a staff y siop.

Mae nifer o archfarchnadoedd bellach wedi datblygu'r cynlluniau hyn.

Tesco - https://www.tescogiftcards.com/

·         Isafswm - uchafswm - £5 - £150

·         Rhif y llinell gymorth: 0800 50 55 55*

·         Gellir anfon cerdyn at y prynwr neu'r gwirfoddolwr dros e-bost i'w ddefnyddio yn y siop

·         Gellir ei ddefnyddio yn y siop, wedi ei argraffu neu ar sgrin ffôn. Ni ellir ei wario ar-lein.

·         Nid oes modd rhoi mwy o arian ar y cerdyn ond mae modd ei ddefnyddio nes bod yr holl arian ar y cerdyn wedi cael ei wario.

·         Gallwch weld faint o arian sydd ar ôl drwy ffonio 0345 0757757.

·         Prynu mewn Swmp / Pryniant Corfforaethol - ar gael ar wefan gorfforaethol Tesco, www.tescoforbusiness.com

  Rhif ffôn corfforaethol: 0345 6000 968 a chyfeiriad e-bost: customerservices@tescoforbusiness.com

 

ASDA - https://cards.asda.com/volunteer

 • Isafswm - uchafswn: £5 - £150
 • Rhif y llinell gymorth: 08005193333
 • Gellir anfon cerdyn at y prynwr neu'r gwirfoddolwr dros e-bost i'w ddefnyddio yn y siop
 • Gallwch roi mwy o arian ar y cerdyn, ar-lein
 • Mae hefyd yn gwerthu cerdyn ffisegol ac mae modd rhoi mwy o arian arno ar-lein, a'i anfon drwy'r post at rywun o'ch dewis chi
 • Gellir ei ddefnyddio yn y siop wedi ei argraffu neu ar sgrin ffôn. Nid ydym yn siŵr a oes modd eu defnyddio ar-lein, fel cardiau rhodd eraill ASDA.
 • Prynu mewn Swmp / Pryniant Corfforaethol - https://www.asdabusiness.com/
  • Rhif ffôn cerdyn corfforaethol 03332079661

 

Sainsbury's - http://www.sainsburysgiftcard.co.uk/

 • Isafswm - uchafswn: £5-£250
 • Rhif y llinell gymorth: 03712001597
 • Gellir anfon cerdyn at y prynwr neu'r gwirfoddolwr dros e-bost i'w ddefnyddio yn y siop
 • Nid oes modd anfon cardiau rhodd drwy'r post
 • Gallwch edrych ar-lein i weld faint o arian sydd ar ôl ar eich cerdyn, ond nid ydym yn siŵr a oes modd rhoi mwy o arian arno ar-lein
 • Bydd y prynwr yn derbyn e-bost pan gaiff y cerdyn ei agor, a phob tro y caiff ei ddefnyddio
 • Gellir ei ddefnyddio yn y siop wedi ei argraffu neu ar sgrin ffôn. Ni ellir defnyddio'r cerdyn ar-lein
 • Mae rhai cynhyrchion nad oes modd eu prynu gyda cherdyn rhodd, a'r unig eitem fwyd yw fformiwla babanod. 
 • Prynu mewn Swmp / Pryniant Corfforaethol - http://www.sainsburysbusinessdirect.co.uk/

 

Morrison's - https://morrisons.cashstar.com/store/recipient?locale=en-gb

 • Isafswm - uchafswn: £10 - £250
 • Rhif y llinell gymorth: 03443815042
 • Darparu cardiau ffisegol a chardiau e-rodd, a bydd y cardiau ffisegol yn cael eu postio i'r derbynnydd, a'r e-gerdyn yn cael ei anfon drwy e-bost
 • Mae modd eu defnyddio yn unrhyw siop Morrison's, wedi'u hargraffu neu ar sgrin ffôn, gan gynnwys tiliau hunanwasanaeth. Nid oes modd eu defnyddio ar-lein
 • Gallwch weld faint o arian sydd ar ôl drwy ffonio'r rhif ar gefn y cerdyn, neu ar-lein ar gyfer e-gardiau, ond nid oes modd rhoi mwy o arian ar y cerdyn
 • Mae modd prynu cardiau rhodd i sefydliadau mewn swmp hefyd https://morrisons-biz.cashstar.com/home/

 

Waitrose - http://www.johnlewisgiftcard.com/

 • Isafswm - uchafswn: £10 - £500
 • Archebu dros y ffôn / llinell gymorth: 03301230350
 • Gellir anfon y cerdyn dros e-bost at y prynwr neu'r gwirfoddolwr i'w ddefnyddio
 • Mae modd prynu cardiau rhodd ffisegol ar-lein, ond nid oes cysylltiad â lansiad y "cerdyn gwirfoddolwr"
 • Mae gan Waitrose rif ffôn er mwyn prynu cardiau dros y ffôn hefyd
 • Gellir defnyddio'r cerdyn yn y siop neu ar-lein
 • Prynu mewn Swmp / Pryniant Corfforaethol: mae modd prynu cardiau rhodd corfforaethol arferol, ond nid oes cysylltiad â'r cynllun cerdyn gwirfoddolwr https://www.johnlewis.com/business/corporategiftcardsandgifts

 

M&S - https://www.marksandspencer.com/all-in-this-together/p/p60282075?prevPage=srp 

 

 • Isafswm - uchafswn: £10 - £500
 • Rhif y llinell gymorth: 03330148444
 • Gellir anfon y cerdyn dros e-bost at y prynwr neu'r gwirfoddolwr i'w ddefnyddio
 • Gellir ei ddefnyddio ar-lein neu yn y siop
 • Mae hefyd modd prynu cardiau rhodd ffisegol o M&S, ond nid oes cysylltiad â'r cynllun cerdyn gwirfoddolwr
 • Mae modd prynu mewn swmp drwy dudalen rhoddion corfforaethol M&S (https://marksandspencerforbusiness.com/)
  • Rhif ffôn cerdyn corfforaethol 03330148444

 

Co-op

-       Wedi lansio menter ar gyfer siopwyr sy'n agored i niwed ac sy'n hunanynysu neu'n gwarchod: https://co-operate.coop.co.uk/support/need-support/

-       Ffoniwch 0800 029 4592 - rhif ffôn penodol Co-op

-       Prynu cerdyn rhodd wedi'i rannu gyda gwirfoddolwyr etc.

-       Gall y llinell gymorth hefyd gyfeirio pobl at gynlluniau cymorth gwirfoddolwyr awdurdodau lleol

 

ALDI - https://vouchers.aldi.co.uk/

-       (nid e-gerdyn ar-lein)

-       Mae modd prynu talebau ar-lein a'u postio er mwyn i bobl eraill allu siopa ar ran rywun arall.

-       Maent ar gael i'w prynu fesul £5 a £10, heb gost ychwanegol i bostio

-       Rhif ffôn gwasanaeth cwsmeriaid: 0800 042 0800

-       Mae modd prynu taleb las (ond yn eithrio'r loteri) neu daleb oren (yn eithrio alcohol a'r loteri)

-       Cysylltwch drwy vouchers@aldi.co.uk ar gyfer pryniannau sefydliadol.

-       Os yw'r pryniant yn llai na chost y daleb, ni chaiff newid ei roi ac ni fydd y swm yn aros ar y daleb.

 

SPAR

-       Partneriaeth â'r Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol sy'n caniatáu i wirfoddolwyr siopa ar ran unigolion sydd angen y gwasanaeth hwn.

-       Gall gynnwys siopau Spar annibynnol neu rai sy'n berchen i'r cwmni.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu