Lansio Partneriaeth Profi, Olrhain a Diogelu ym Mhowys

Image of Covid-19 medical vials

20 Mai 2020

Image of Covid-19 medical vialsMae gwaith partneriaeth cryf rhwng Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a Chyngor Sir Powys yn golygu bod y sir mewn lle da i gyflwyno strategaeth newydd Llywodraeth Cymru ar Brofi, Olrhain a Diogelu.

Mae'r rhaglen Profi, Olrhain a Diogelu yn esbonio'r strategaeth i Gymru ar brofi'r cyhoedd, olrhain sut mae'r Coronafeirws yn ymledu a helpu'r wlad i lacio cyfyngiadau symud.  Bydd y strategaeth yn cael ei lansio ym Mhowys wythnos nesaf.  Bydd yn gweithio trwy:

  • nodi'r rhai sydd â symptomau sy'n gyson â COVID-19, fel bod modd eu profi wrth ynysu o'r teulu, ffrindiau a'u cymunedau.
  • Olrhain yr unigolion hynny sydd wedi bod mewn cyswllt agos â'r sawl sy'n dangos symptomau, sy'n golygu bod rhaid iddynt fod yn ofalus a hunanynysu (am 14 diwrnod)
  • Rhoi cyngor a chanllawiau, yn arbennig lle mae'r unigolyn dan sylw neu'u cysylltiadau'n agored i niwed neu mewn mwy o berygl.
  • Sicrhau os yw'r unigolyn yn profi'n negyddol ac nad yw'r symptomau'n deillio o'r coronafeirws, bydd unigolion a'u cysylltiadau'n gallu mynd nôl i'r arfer mor fuan â phosibl.

Dywedodd yr Athro Vivienne Harpwood, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys: "Wrth i'r cyfyngiadau gael eu llacio, bydd angen i bob un ohonom gymryd camau i barhau i ddiogelu ein hunain, ein teuluoedd a'n cymunedau i gyfyngu ar ledaeniad y clefyd.  Felly, trwy weithio mewn partneriaeth â Chyngor Sir Powys, ynghyd ag Iechyd Cyhoeddus Cymru a'r Lluoedd Arfog, rydym yn sefydlu rhaglen gynhwysfawr o Brofi, Olrhain a Diogelu yma ym Mhowys.

"Elfen bwysig o'r rhaglen fydd yr unedau profi newydd dan adain staff Lluoedd Arfog y DU.  Mae'r unedau hyn wedi'n helpu ni gyrraedd cannoedd o weithwyr allweddol a thrigolion a staff cartrefi gofal.  Roedd hyn yn bosibl trwy waith cynllunio ar y cyd rhwng y Gwasanaeth Iechyd a'r Lluoedd Arfog a gwaith y Lluoedd Arfog ar lawr gwlad, a Chyngor Sir Powys yn dod o hyd i safleoedd addas ar draws y sir.

"Ynghyd â hyn, rydym hefyd wedi bod yn gweithio â Llywodraeth Cymru, gan gynnwys lansio'r citiau profi newydd yn y cartref i'r cyhoedd a gyhoeddwyd ddydd Llun."

Dywedodd y Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys: "Cam nesaf y rhaglen Profi, Olrhain a Diogelu fydd lansio'r rhaglen olrhain cysylltiadau yn y sir.  Rydym yn creu timoedd integredig a fydd yn cyfuno arbenigedd clinigol o'r Bwrdd Iechyd a Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd y cyngor.  Mae hyfforddiant ar fynd yn barod ar gyfer tîm cyntaf olrhain cysylltiadau a fydd yn cael ei lansio erbyn wythnos nesaf.

"Bydd y tîm newydd hwn yn siarad â phobl sydd wedi profi'n bositif, gwybod am eu cysylltiadau cymunedol a dilyn hyn fel bod hyd yn oed mwy o bobl yn gallu cael eu profi a chyfyngu ar ledaeniad Coronafeirws ym Mhowys.  Mae cyfrifoldeb arnom i gyd i ddiogelu eraill a rhannu gwybodaeth fel bod modd cynghori cysylltiadau o'r camau nesaf."

Am fwy o wybodaeth am strategaeth Llywodraeth Cymru ar Brofi, Olrhain a Diogelu ewch i https://llyw.cymru/profi-olrhain-diogelu-html

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu