SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Lansio canolfan brofi COVID-19 newydd ar Faes Sioe Frenhinol Cymru

Image of Covid-19 medical vials

1 Mehefin 2020

Image of Covid-19 medical vialsBydd cannoedd o bobl y dydd ym Mhowys sy'n dangos symptomau COVID-19 yn gallu cael eu profi o ganlyniad i bartneriaeth newydd rhwng Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, y Lluoedd Arfog, Cyngor Sir Powys a Chymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.

Bydd unrhyw un sydd â symptomau - peswch parhaus newydd, gwres neu golli'r gallu i arogli neu flasu - yn gallu gofyn am becyn profi gartref oddi ar wefan Llywodraeth Cymru neu drwy ffonio 119 neu 18001 119 i'r rhai ag anawsterau clywed neu siarad.

Hefyd, bydd unrhyw un â symptomau'n gallu trefnu apwyntiad yn un o unedau profi drwy ffenest y car.  Mae'r canolfannau hyn yn Ysbyty Bronllys, Theatr Hafren yn Y Drenewydd ac o ddiwedd yr wythnos hon, hefyd ar faes y Sioe Fawr.

Dywedodd Stuart Bourne,  Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys: "Bydd yr unedau profi hyn drwy ffenest y car yn ffordd ddiogel a lleol i unrhyw un sydd â symptomau i gael eu profi'n gyflym am COVID-19 yn y sir.

"Y cyfan mae'n ei olygu yw swab cyflym.  Ni fydd rhaid i chi adael y car hyd yn oed.

"Bydd hyn yn sicrhau profiad diogel i bawb dan sylw - y rhai sy'n cael eu profi, staff yr uned a'r gymuned leol."

Mae'r uned brofi newydd drwy ffenest y car i Ganol Powys ar Faes Sioe Frenhinol Cymru.

Dywedodd Steve Hughson, Prif Weithredwr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru: "Mae'n bleser gallu cynnig safle i'r uned brofi newydd ar Faes Sioe Frenhinol Cymru a byddwn yn parhau i weithio gyda phartneriaid i helpu ein cymunedau lleol wrth fynd i'r afael â'r pandemig hwn.

"Mae COVID-19 yn debygol o fod gyda ni am fisoedd eto.  Gyda digon o le yma ar faes y sioe, mae'n le delfrydol i gynnal profion COVID-19, wrth i ni hefyd fwrw ymlaen gyda'n cynlluniau i ailddechrau trefnu gweithgareddau eraill ar safle'r Sioe.

"Rydym yn falch i fod yn gwneud ein rhan i helpu pobl gael eu profi,  atal lledaenu'r feirws a chadw Powys yn ddiogel. "

Dim ond trwy apwyntiad y gallwch ddefnyddio'r unedau profi.

Pan fyddan nhw'n hollol barod, bydd modd gwneud tua 10- 15 prawf yr awr.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod Cabinet ar yr Economi, Tai a Gwasanaethau Rheoleiddio: "Nid cyfleusterau taro heibio yw'r rhain.  Peidiwch â chyrraedd heb apwyntiad gan na chewch eich profi.

"Trwy drefnu apwyntiad, mae'n golygu y bydd gan yr unedau profi eich manylion llawn pan fyddwch yn cyrraedd.  Mae hefyd yn sicrhau na fydd y gwaith yn amharu ar gymunedau cyfagos.

"Cofiwch y canllawiau ar hunanynysu pan fyddwch yn cyrraedd am brawf.  Dylech fynd yn syth i'r ganolfan brofi ac yna'n syth adref.  Os ydych chi angen help wrth hunanynysu, dylech gael gair gyda rhywun o'r teulu, ffrindiau a chymdogion neu cysylltwch ag un o'r grwpiau cymunedol ym Mhowys sydd wedi cynnig cefnogaeth anhygoel dros yr argyfwng hwn.

"Powys yw un o'r ardaloedd peilot cyntaf yng Nghymru i baratoi ar gyfer olrhain cysylltiadau.  Gyda mwy o gyfleusterau profi, gallwn gyfeirio pobl yn gyflym i gael eu profi, felly'n helpu i atal y feirws rhag ymledu."

Ar hyn o bryd, mae rhaglen brofi COVID-19 yng Nghymru'n cynnig y prawf antigen, sy'n nodi a yw'r feirws ar unrhyw un ar hyn o bryd.  Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn gweithio ar gynlluniau i gyflwyno prawf gwrthgyrff sy'n gallu nodi a ydyn nhw wedi cael y feirws o'r blaen.

Mae sawl ffordd o drefnu prawf antigen:

  • Mae aelodau'r cyhoedd a gweithwyr hanfodol yn gallu gofyn am becyn profi gartref.  Ewch ar-lein i https://gov.wales/coronavirus, ffonio 119, neu ffonio 18001 119 os oes gennych anawsterau clywed neu siarad
  • Bydd aelodau'r cyhoedd a gweithwyr hanfodol yn gallu trefnu apwyntiad yn un o ganolfannau profi drwy ffenest y car - ym Mhowys dylech anfon e-bost at  powysresourcing@wales.nhs.uk neu ffonio 01874 612228, neu fynd i wefan y Bwrdd Iechyd yn  www.powysthb.wales.nhs.uk/coronavirus-testing
  • Bydd cleifion ysbytai a thrigolion cartrefi gofal yn cael eu profi yn yr ysbyty neu'r cartref gofal.

Dyma'r safleoedd profi drwy ffenest y car ym Mhowys:

  • Ysbyty Bronllys
  • Theatr Hafren yn Y Drenewydd
  • Maes Sioe Frenhinol Cymru (yn agor yr wythnos yn cychwyn 1 Mehefin 2020)

Bydd timoedd o Fwrdd Iechyd Addysgu Powys ac unedau symudol y Lluoedd Arfog yn gyfrifol am y safleoedd hyn.  Bydd yr unedau symudol hefyd yn parhau i alw mewn lleoliadau ar draws y sir, gan gynnwys helpu gyda phrofion lleol mewn cartrefi gofal.

Ychwanegodd Mr Bourne: "Byddwn yn parhau i gadw llygad ar y rhaglen brofi, gan gynnwys ystyried cyflwyno profion gwrthgyrff pan ddaw.  Mae'r rhaglen bresennol o brofion cartref a phrofion drwy ffenest y car, ynghyd â'r rhaglen brofi cleifion ysbytai a chartrefi gofal, yn ddigon i brofi pawb sydd angen prawf a'n helpu ni gyrraedd y bobl iawn ar draws y sir.

"Mae'r unedau profi wedi bod ar waith mewn sawl man ar draws y sir a hoffwn ddiolch i'r holl ganolfannau a phawb sydd wedi bod yn gweithio ar y gydymdrech i Ddiogelu Powys."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu