SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Adroddiad perfformiad

Image of council services

2 Mehefin 2020

Image of council servicesMae tywydd drwg ac argyfwng y Coronafeirws wedi amharu ar ganlyniadau perfformiad diweddaraf Cyngor Sir Powys o'u cymharu â'r Cynllun Gwella Corfforaethol, Gweledigaeth 2025.   Dyna fydd y newyddion i'r cabinet yr wythnos nesaf.

Mae'r cyngor yn casglu ystod eang o wybodaeth am wasanaethau i fesur perfformiad yn erbyn targedau cenedlaethol a strategol sy'n cael eu hadrodd i gabinet y cyngor.

Bydd tair o'r pedair set o ddata - perfformiad yr 20 mesur uchaf yn erbyn y Weledigaeth 2025; y Cynllun Gwella Corfforaethol;  Mesurau Atebolrwydd Cyhoeddus - yn dangos perfformiad gwannach yn ystod y pedwerydd chwarter o'i gymharu â'r un cyfnod y llynedd. Dangosodd y set o ddata perfformiad terfynol yn erbyn Cynllun Cydraddoldeb Strategol y Cyngor sefyllfa sy'n gwella.

Dywedodd y Cynghorydd Graham Breeze, Aelod y Cabinet ar faterion Llywodraethu ac Ymgysylltu Corfforaethol: "Mae'r ffigurau diweddaraf yn datgelu darlun cymhleth gyda rhai meysydd yn gwella'u perfformiad cyffredinol tra bod eraill yn llithro'n ôl ac angen eu gwella. 

"Mae'r chwarter wedi bod yn heriol iawn gyda chyfres o stormydd difrifol yn taro'r sir yn gynnar yn y flwyddyn gan orfodi'r cyngor i flaenoriaethu adnoddau.  Mae effaith y coronafeirws, er yn hwyr yn y chwarter, wedi taro perfformiad.  Defnyddiodd y Cyngor ei gynllun parhad busnes a oedd yn golygu bod gwaith yn canolbwyntio ar faterion sy'n hanfodol i fusnes gyda gweithgareddau nad oeddent yn gritigol yn cael y sedd gefn.

"Llwyddodd rhai meysydd i gynnal eu perfformiad, cynyddodd y cyngor maint y deunydd a ailddefnyddiwyd, ailgylchwyd neu a gompostiwyd, gyda 65.6% wedi'i brosesu o'i gymharu â 62.1% y llynedd.  Bu gwelliant parhaus o ran yr amser a gymerwyd i glirio digwyddiadau o dipio anghyfreithlon, 4.2 diwrnod o'i gymharu â 7.2 diwrnod am yr un cyfnod y llynedd.

"Yn hollbwysig, bu gwelliant hefyd yn yr amser a gymerir i ddychwelyd preswylwyr 75 oed a throsodd i'w cartref neu ofal cymdeithasol ar ôl triniaeth yn yr ysbyty.  Gostyngodd y nifer a oedd wedi profi oedi o 2.17 fesul 1,000 y llynedd i 1.36 fesul y 1,000 eleni.

"Mae cynnydd wedi'i wneud yn erbyn ein hamcanion Corfforaethol. Rydym wedi cymeradwyo strategaeth ar gyfer trawsnewid addysg, gyda buddsoddiad arfaethedig o £350 miliwn dros ddegawd ac mae ein cynlluniau i ddarparu 250 o dai fforddiadwy erbyn 2023 ar y trywydd cywir.

"Mae gwaith wedi dechrau ar y datblygiad o 32 o unedau yn Aberhonddu, mae contractau wedi'u dyfarnu ar gyfer saith uned Passivehaus yn Sarn a 27 o fflatiau yn y Drenewydd.  Rydym hefyd yn gobeithio dyfarnu contract ar gyfer datblygiad ar hen safle Smithfield yn Llanidloes yn ddiweddarach y mis hwn.

"Rydym wedi gwneud cynnydd gyda'n rhaglen Lles Gogledd Powys, er ei bod wedi'i gohirio ar hyn o bryd, ac rydym wedi cytuno ar Strategaeth Economaidd Ranbarthol ar gyfer Bargen Twf Canolbarth Cymru."

Storm Dennis a ffigurau Covid-19.

  • Cysylltodd y Tîm Incwm a Dyfarniadau ag eiddo preswyl a wnaeth ddioddef o'r llifogydd gan helpu gyda cheisiadau am nawdd o Gronfa Cymorth Dewisol Llywodraeth Cymru.  Derbyniodd 140 o aelwydydd nawdd o'r Gronfa hon.
  • Prosesodd y Tîm Cynllunio at Argyfwng 69 o geisiadau am nawdd gan Ymddiriedolaeth y Dyn Gwyrdd.
  • Yn dilyn y storm, roedd angen gwaith trwsio ar 25 ffordd, pont a seilwaith.
  • Sefydlwyd 13 o ganolfannau gofal plant brys i ddarparu gofal plant ar gyfer gweithwyr hanfodol, staff y Gwasanaeth Iechyd, gweithwyr gofal cymdeithasol a phlant sy'n agored i niwed.
  • Dros 409,000 o achosion o ryngweithio o 130 o negeseuon ar draws cyfrifon Facebook a Twitter y cyngor ym mis Mawrth yn hysbysu trigolion o'r diweddaraf

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu