SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Blodau gwyllt yn ffynnu ar ymylon ffyrdd Powys

Image of a grass verge

2 Mehefin 2020

Image of a grass verge Gyda 127 o Warchodfeydd Natur ar ymylon ffyrdd rhwydwaith y sir, mae ffyrdd Powys yn gweld digonedd o fioamrywiaeth y gwanwyn hwn.

Mae Cyngor Sir Powys, ar y cyd â'i gontractwyr, yn gweithio'n galed i warchod y bywyd gwyllt sy'n byw ar ymylon ffyrdd y sir.  Mae nifer o fentrau ar y gweill ar hyn o bryd i adael rhannau cyfan o'r ymylon heb eu torri neu gyda'u cynlluniau rheoli unigol er budd y rhywogaethau sydd ar y safle hwnnw.

Mae camau i sicrhau bod amrywiaeth eang o fywyd gwyllt yn cael ei gadw ar ymylon y sir yn cynnwys amseru pan fydd y gwair yn cael ei dorri er mwyn ymestyn tymhorau nythu a bridio llawer o rywogaethau anifeiliaid ac adar, ac i ganiatáu blodau i hadeuo ac fel bod ieir bach yr haf yn cwblhau eu cylch bywyd.

Mae torri ymylon ffyrdd gwledig wedi'i gyfyngu i un toriad ym mis Mehefin/ Gorffennaf ac mae wedi'i gyfyngu i 1.2m o led gyda thoriadau ychwanegol ar gyffyrdd neu os oes problemau o ran gallu gweld ar hyd y ffordd.

Bydd ymylon ffyrdd trefol (ymylon ffyrdd o fewn cyfyngiad cyflymder 30mya) yn cael toriad 1.2 o led ar hyd llwybrau troed ac ar gyffyrdd er mwyn diogelwch ac ar gyfer cynnal a chadw a dibenion gwelededd.

Dywedodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod y Cabinet ar gyfer yr Amgylchedd: "Mae cynnal a chadw ymylon glaswellt yn gydbwysedd rhwng sicrhau nad yw diogelwch defnyddwyr y ffordd a llwybrau a gwarchod bywyd gwyllt.  Fodd bynnag, gyda gwaith rheoli gofalus, mae'n bwysig gwneud y ddau.

"Yr ymylon glaswellt trefol yw'r mannau lle'r ydym yn awyddus i wneud hyd yn oed mwy o newidiadau i'r ffordd y maen nhw wedi cael eu rheoli'n flaenorol.  Trwy weithio gyda grwpiau lleol a chymunedol a chynghorau tref, gallwn adnabod ardaloedd y gellir eu gadael heb eu torri, gan wneud gwelliannau o flwyddyn i flwyddyn o ran nifer yr ardaloedd a ddynodir ar gyfer gwarchod bioamrywiaeth yn y sir."

Dywedodd y Cynghorydd Beverley Baynham, Cadeirydd Cyngor Sir Powys ac eiriolwr y fenter: "Bydd cymryd rhan yn y gwaith o adnabod ardaloedd lle gellir rheoli ymylon glaswellt yn eich ardal er mwyn cynyddu eu bioamrywiaeth o fudd mawr i'n hamgylcheddau lleol.

"Yn Llanandras, mae'r cyngor tref wedi bod yn gweithio gyda'r cyngor i ddynodi ardaloedd i'w torri'n hwyrach na'r arfer fel bod blodau gwyllt a hadau'n lluosi.  Bydd hyn yn annog ac yn darparu bwyd ar gyfer gwenyn, ieir bach yr haf a phryfed eraill sy'n peillio."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu