SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Peidiwch ag aros nes ei bod yn rhy hwyr yw'r cyngor gan ofalwyr Powys

Mae angen i ofalwyr ym Mhowys gysylltu i ofyn am help cyn eu bod yn cyrraedd pwynt argyfwng. Dyna'r neges gan Gyngor Sir Powys a Credu Connecting Carers wrth iddynt weithio i ddarparu seibiant i ofalwyr yn y sir yn ystod y cyfnod cloi.

Carer and father in wheelchair

Mehefin 2, 2020

Carer and father in wheelchair Mae angen i ofalwyr ym Mhowys gysylltu i ofyn am help cyn eu bod yn cyrraedd pwynt argyfwng. Dyna'r neges gan Gyngor Sir Powys a Credu Connecting Carers wrth iddynt weithio i ddarparu seibiant i ofalwyr yn y sir yn ystod y cyfnod cloi.

Mae'r cyngor a'r sector gwirfoddol yn ofni y gallai ofalwyr deimlo nad oes gofal seibiant ar gael oherwydd bod llety seibiant i oedolion mewn cartrefi preswyl ar gau dros dro oherwydd Covid-19.

Esboniodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb dros Ofal Cymdeithasol i Oedolion yn y sir: "Mae hyn yn gyfnod anodd i lawer o bobl ond mae'n fwy anodd byth i ofalwyr di-dal, y bobl anhygoel hynny sy'n neilltuo eu bywydau cyfan i ddiwallu anghenion y rhai maen nhw'n eu caru.  

"Nid yw'r systemau seibiant arferol ar gael ac rwy'n gwybod bod llawer o yrfaoedd yn teimlo'n straen.  Serch hynny, mae yna opsiynau ar gael ac rwyf am annog gofalwyr i estyn allan, un ai i'r awdurdod neu Credu, ein sefydliad partner gwych:  mae'r cymorth ar gael, er efallai nad yw yn y ffurf a fu o'r blaen" dywedodd y Cynghorydd Alexander.

Mewn rhai achosion, mae'r cyngor wedi trefnu i weithwyr gofal yn y cartref i ymweld â chartrefi gofal di-dal fel eu bod yn gallu darparu cymorth yn y cartref tra bod ef/hi yn cael seibiant ac ychydig o amser i'w hunain. 

Jen O'Hara-Jakeway yw Prif Weithredwr, Credu Connecting Carers.  Dywedodd: "Rwy'n gobeithio y byddai unrhyw ofalwr ifanc neu oedolyn yn teimlo'n gyfforddus yn ein ffonio er mwyn dod o hyd i ffyrdd i wella bywyd yn ystod y cyfnod hwn a thu hwnt. 

"Ni ddylai neb aros i'w sefyllfa waethygu'n ddifrifol.  Mae gofalwyr ifanc a gofalwyr sy'n oedolion yn dod o hyd i bob math o ffyrdd i wneud pethau ychydig yn haws i'w hunain drwy'r pandemig hwn. Fodd bynnag, i lawer mae'n amser heriol ac unig iawn ac mae sefyllfa pawb yn gwbl wahanol. "

Mae'r Cyngor yn amcangyfrif bod dros 15,000 o ofalwyr di-dal a dros 1,000 o ofalwyr ifanc ym Mhowys ac mae'n gweithio mewn partneriaeth â Credu Connecting Carers i roi cymorth iddyn nhw.

Gall unrhyw ofalwyr di-dal sy'n dymuno siarad am gymorth seibiant gysylltu â thîm CYMORTH y Cyngor ar 0345 602 7050 neu Credu Connecting Carers ar 01597 823800.

Hefyd, gall pobl dros 50 yn y sir fanteisio ar Wasanaeth Cyfeillio Powys, sydd a'r nod i helpu cynnal cysylltiadau cymdeithasol a ffordd o frwydro yn erbyn unigrwydd.  Gellir cael mynediad at y gwasanaeth drwy https://www.pavo.org.uk/help-for-People/befriending.html neu drwy ffonio 01597 822 191 neu 01686 626 220.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu