SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Datganiad y Cyngor ar ysgolion

classroom

3 Mehefin 2020

classroomDiogelwch plant, teuluoedd a staff ysgolion y sir yw prif flaenoriaeth Cyngor Sir Powys yn dilyn y cyhoeddiad gan Weinidog Addysg Cymru.

Cyhoeddodd Kirsty Williams ddydd Mercher, 3 Mehefin y bydd ysgolion yng Nghymru yn dechrau'r cam nesaf ar 29 Mehefin fel bod pob plentyn yn cael cyfle i 'Ddod i'r Ysgol, Dal Ati i Ddysgu, Paratoi ar gyfer yr Haf a mis Medi'.

Wrth ymateb i'r cyhoeddiad, dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar Addysg ac Eiddo: "Ers dechrau'r pandemig hwn, rydym wedi ei gwneud yn glir mai ein prif flaenoriaeth bob amser yw diogelwch plant, eu teuluoedd a staff ysgolion, a dyma'r achos o hyd.

"Mae rhai o'n hysgolion a'n darparwyr blynyddoedd cynnar wedi aros ar agor i blant gweithwyr critigol a phlant agored i niwed drwy gydol y cyfyngiadau symud gan gynnwys penwythnosau a gŵyl y banc.  Rydym am ddweud diolch unwaith eto i'r holl staff sydd wedi gweithio'n ddiflino er mwyn i hyn ddigwydd.

"Rydym yn deall y pwysau sydd ar deuluoedd, a phwysigrwydd sicrhau bod plant yn gallu dychwelyd i'r ysgol pan fydd yn ddiogel i wneud hynny. Rydym hefyd yn sylweddoli bod gan rieni bryderon gwirioneddol ynghylch anfon eu plant nôl i'r ysgol.

"Yma ym Mhowys, rydym wedi bod yn gweithio'n galed i roi cynlluniau ar waith ar gyfer ein hysgolion er mwyn galluogi mwy o blant i fynychu pan fo'r amser yn iawn i wneud hynny. Rydym wedi bod yn gweithio'n agos gyda phenaethiaid, llywodraethwyr a staff ysgolion, ac mae trafodaethau'n parhau gyda Llywodraeth Cymru ac undebau'r athrawon.

"Mae asesiadau risg yn cael eu cynnal ym mhob un o'n hysgolion ar draws y sir. Mae pob ysgol yn cael ei hasesu'n unigol yn dibynnu ar ei sefyllfa, ac efallai'n wir na fydd dull 'un ateb i bawb' yn gweithio. Golyga hyn na fydd rhai ysgolion o bosibl yn gallu cynnig yr un lefel o ddarpariaeth; mae'n dibynnu faint o adeiladau a staff sydd yno. Y brif ystyriaeth yw cadw pawb - yn blant ac yn staff ysgol - mor ddiogel â phosibl.

"Byddwn yn diweddaru rhieni dros yr wythnosau nesaf ar y trefniadau a'r mesurau penodol fydd yn eu lle i ganiatáu i ni wneud hyn.

"Hoffwn eich sicrhau ein bod yn gwneud popeth y gallwn, a byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi bob cam o'r ffordd, ond byddwch yn amyneddgar â ni oherwydd gallai gymryd peth amser i wneud yr holl drefniadau hyn.

"Yn y cyfamser, mae ein hysgolion yn parhau i weithio'n galed i gefnogi plant wrth iddyn nhw ddysgu gartref, ac os oes angen unrhyw gymorth ychwanegol arnoch o gwbl, cofiwch gysylltu â'r ysgol.

"Diolch i chi am eich cefnogaeth a'ch cydweithrediad parhaus, byddwn yn rhoi diweddariad i chi cyn gynted ag y gallwn."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu